Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 226 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/vtd.2019.27928 İndeks Tarihi: 29-06-2020

Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların (SBİE)prevalansı; sık santral venöz kateter, üriner kateter,mekanik ventilasyon uygulaması ve uzun süreli yatışlargibi nedenlerle Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ)hastanenin diğer birimlerine göre daha yüksektir. Buçalışma, dâhiliye üçüncü basamak YBÜ’ de edinilen SBİEepidemiyolojisi ve üreyen mikroorganizmalarınantibiyotik direncini tanımlamak için yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Ocak2014 - Aralık 2017 tarihleriarasında dâhiliye üçüncü basamak YBÜ’ de başvuran 62hastanın prospektif olarak toplanan verileri üzerineretrospektif bir çalışma yapılmıştır. SBİE tanısı Centersfor Disease and Control (CDC) tanımlarına görebelirlendi. Tüm hastaların verileri, hastane bilgi yönetimsistemi ve enfeksiyon kontrol komitesi hasta izlemformlarından elde edildi.Bulgular: Çalışmamızdaki olguların 36 (%58,1)’sı erkek26, (%41,9)’sı kadındı. Enfeksiyona neden olan etkenöncelikli olarak A. baumannii, E. coli ve K.pneumoniae’dir. En sık görülen enfeksiyon % 34 ileüriner sistem enfeksiyonu olarak tespit edildi.Çalışmamızda tüm A. baumannii suşları karbapenem dirençliolarak görülmüştür. K. pneumoniae ‘da ESBL pozitifliğioranı %62,5 olarak tespit edilirken. E.coli suşlarınıntamamı EBSL pozitif olarak bulunmuştur. Koagülaz (-)stafilokokların tamamında (%100) metisilin direncimevcuttu.Sonuç: Her hastanenin kendi ünitelerindeki enfeksiyonsıklığını, etkenlerini ve direnç profilini bilmesi açısındanbu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünmekle berabe rdaha fazla sayıda hastanın olduğu geniş çapta çalışmalaraihtiyaç duyulduğu da aşikârdır.
Anahtar Kelime:

What is Our Situation in Health Care-Related Infections?: Evaluation of an Intensive Care Unit

Öz:
Objective: The prevalence of Health care-related infections is higher in the ICU than in other units of the hospital because of frequent central venous catheters, urinary catheters, mechanical ventilation and long-term hospitalizations. This study was undertaken to describe the impact of various risk factors and the antibiotic resistance of breeding microorganisms in the Health care related infections epidemiology acquired in the internal tertiary ICU. Materials and Methods: A retrospective study was carried out on prospectively collected data of 62 patients who applied internally at tertiary ICU between January 2014 and December 2017. The Health care related infections were diagnosed according to the Centers for Disease and Control (CDC) definitions. All patients' data were obtained from hospital information management system and infection control committee patient follow-up forms. Results: 36 (58.1%) of the cases were male and 26 (41.9%) were female. The causative agent of infection is primarily A. baumannii, K. pneumoniae and E. coli. The most common infection was found as urinary tract infection with 34%. In our study, all A. baumannii strains were carbapenem resistant. The ESBL positivity rate in K. pneumoniae was found to be 62.5%, while all E. coli strains were found to be positive for EBSL. Methicillin resistance was present in all of the coagulase (-) staphylococci. Conclusion: It is also evident that a larger scale of work with a larger number of patients are needed, although each hospital considers that such studies are important in terms of knowing the infection frequency, factors and resistance profile in their unit.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
3
2
APA ARAÇ E, Kaya S, ALMACIOĞLU S, GÜNAY E, YÜKSEL E, MERTSOY Y, ARAÇ S (2019). Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. , 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
Chicago ARAÇ Eşref,Kaya Safak,ALMACIOĞLU Serdar,GÜNAY Emrah,YÜKSEL Enver,MERTSOY YILMAZ,ARAÇ Songül Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. (2019): 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
MLA ARAÇ Eşref,Kaya Safak,ALMACIOĞLU Serdar,GÜNAY Emrah,YÜKSEL Enver,MERTSOY YILMAZ,ARAÇ Songül Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. , 2019, ss.226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
AMA ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. . 2019; 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
Vancouver ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. . 2019; 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
IEEE ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S "Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi." , ss.226 - 231, 2019. 10.5505/vtd.2019.27928
ISNAD ARAÇ, Eşref vd. "Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi". (2019), 226-231. https://doi.org/10.5505/vtd.2019.27928
APA ARAÇ E, Kaya S, ALMACIOĞLU S, GÜNAY E, YÜKSEL E, MERTSOY Y, ARAÇ S (2019). Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 26(2), 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
Chicago ARAÇ Eşref,Kaya Safak,ALMACIOĞLU Serdar,GÜNAY Emrah,YÜKSEL Enver,MERTSOY YILMAZ,ARAÇ Songül Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 26, no.2 (2019): 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
MLA ARAÇ Eşref,Kaya Safak,ALMACIOĞLU Serdar,GÜNAY Emrah,YÜKSEL Enver,MERTSOY YILMAZ,ARAÇ Songül Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, vol.26, no.2, 2019, ss.226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
AMA ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2019; 26(2): 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
Vancouver ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2019; 26(2): 226 - 231. 10.5505/vtd.2019.27928
IEEE ARAÇ E,Kaya S,ALMACIOĞLU S,GÜNAY E,YÜKSEL E,MERTSOY Y,ARAÇ S "Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi." Van Tıp Dergisi, 26, ss.226 - 231, 2019. 10.5505/vtd.2019.27928
ISNAD ARAÇ, Eşref vd. "Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi". Van Tıp Dergisi 26/2 (2019), 226-231. https://doi.org/10.5505/vtd.2019.27928