Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 451 - 469 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16916/aded.868770 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ara tatilin ilk okuma yazma öğrenme sürecine yansımalarını öğretmen görüşleri çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Samsun ilinin Atakum ilçesine bağlı ilkokullarda görev yapan 24 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla belirlenmiş ve Atakum’daki her ilkokuldan bir sınıf öğretmeni çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla ve öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre ara tatilin öğrencilere duyuşsal boyutta etki ettiği ve bu durumun öğrencilerin ilk okuma yazma öğrenme süreçlerini etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca ara tatilin ilk okuma yazma öğrenme sürecine etki etmesinde; okul tipi, ebeveyn desteği, teknolojik imkanlar, okul öncesi eğitim, tatil öncesi işlenen ses grubu sayısı gibi birtakım etmenlerin rol oynadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Ara tatil yazma ilk okuma yazma öğretimi okuma ilkokul

The Effects of Midterm Break on the Process of Learning Literacy Skills

Öz:
The purpose of this study was to determine the effects of the midterm break on the process of learning basic literacy skills based on teachers’ opinions. The study employed the basic qualitative research design. The study group consisted of 24 classroom teachers working at primary schools in the Atakum district of the province of Samsun in the 2019-2020 academic year. The sample was formed through maximum variation sampling and one teacher was selected from each primary school. The data were collected during interviews with teachers using a semi-structured interview form. The collected data were analyzed through content analysis. The results showed that midterm breaks affected students’ literacy skills affectively and that this repercussion affected the process of basic literacy learning in the students. In addition, it was found that a number of factors such as school type, parental support, technological resources, preschool education, and the number of letter clusters taught at school before the semester holiday played a key role in the process of learning basic literacy skills during the midterm break.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretimi. Ankara Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2020). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Andersen, S. C., Christensen, M. V., Nielsen, H. S., Thomsen, M. K., Osterbye, T., & Rowe, M. L. (2018). How reading and writing support each other across a school year in primary school children. Contemporary Educational Psychology, 55, 129-138. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.09.005
 • Anras, B. (2019). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile tecrübeli sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunların karşılaştırılması (Mardin ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, A. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin yaz tatilindeki öğrenme kayıpları (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ary, D., Cheser Jaobs, L., Sorensen Irvine, C. K., & Walker, D. A. (2019). Introduction to research in education (10th edition). Boston: Cengage.
 • Aslan, F. ve Altunova, N. (2019). Birinci sınıf Türkçe (ilkokuma yazma) öğretim programının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 31-75. https://doi.org/10.14520/adyusbd.490598
 • Babayiğit, Ö. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 215-224). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bektaş, S. (2020). İlk okuma yazma öğretiminde eğitsel oyunların 1. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine olan etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Burç, G. ve Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dönem içerisindeki ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70), 746-752. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4132
 • Cameron, C.E., Cottone, E.A., Murrah, W.M., & Grissmer, D.W. (2016). How are motor skills linked to children’s school performance and academic achivement? Child Development Perspectives, 10(2). https://doi.org/10.1111/cdep.12168
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitiminin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J. W. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dedeli, S. (2008). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre ses temelli cümle yöntemiyle ilkokuma ve yazma öğretimi konusunda yeterlilik düzeylerine ilişkin bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Doğan, A. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşleri. O. Köse ve Y. Ulutürk Sakarya (Ed.), Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-III (ss. 241-252). Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emitoinal learning: a meta-analysis of school-based universal interventions. Society for Research in Child Development, 82(1). https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564
 • Durna, Y. (2014). 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 60-66 ay arasında ve 66. ay üzerinde okula kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma dersi öğretim programı kazanımları ile okul yaşantıları sürecinin performans yönünden öğretmen görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılması (Erzincan örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Duru, S. ve Çöğmen, S. (2017). İlkokul ve ortaokul öğrencileri ve velilerin ev ödevlerine yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 16(1), 354-365. http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.76577
 • Ekici Calın, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113-125. https://doi.org/10.16916/aded.628267
 • Gözüküçük, M. (2017). Ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi ve yapılandırmacılık. F. Susar Kırmızı ve E. Ünal (Ed.), İlk okuma yazma öğretimi (ss. 1-33). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Graham, S., Gillespie, A., & McKeown, D. (2013). Writing: Importance, development, and instruction. Reading and Writing, 26(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s11145-012-9395-2
 • Guay, F., Ratelle, C. F., & Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal contexts: The role of self-determination theory in education. Canadian Pyschology, 49(3), 233-240. https://doi.org/10.1037/a0012758
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 2(3), 27-38. Erişim adresi: http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/view/183/f_gunes
 • Hacker, D. J., Keener, M. C., & Kircher, J. C. (2009). Writing is applied metacognition. D. J. Hacker, J. Dunlosky ve A. C. Graesser (Ed.), Handbook of metacognition in education (ss. 154-172). New York: Routledge.
 • Hidi, S., & Boscolo, P. (2006). Motivation and Writing. Macarthur, C., Graham, S., & Fitzgerald, J., (Ed.), Handbook of Writing Research (Chapter 10). New York: The Guilford Press.
 • İnan, M. ve Demir, M. (2018). Eğitimde fırsat eşitliği ve kamu politikaları: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 337-359. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/562717
 • İnce Samur, A. Ö. (2017). Okuma kültürü edinme sürecinde “ilkokul dönemi 6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50 (1), 209-230. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/508578
 • Kabaş, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile okuma yazma öğretim programına bağlılıkları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Karadağ, R. (2017). Yazma becerisinin geliştirilmesi. F. Susar Kırmızı ve E. Ünal (Ed.), İlk okuma yazma öğretimi (ss. 35-77). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 28. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karatay, H. (2018). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kasten, W. C., & Yıldırım, K. (2013). Okuma ve yazma öğretimi: Tek başıma öğrenemem ki. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, S. (2020). Türk eğitim sisteminde yeni dönem: Ara tatil. Turkish Studies - Education, 15(2), 1049-1059. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40272
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Zihinsel ve fiziksel bir süreç olarak okuma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 15-29. Erişim adresi http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/76991
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in educational research: From theory to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Menheere, A., & Hooge, E. H. (2010). Parental involment in children’s education: A review study about the effects of parental involment on children’s school education with a focus on the position of illiterate parents. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN), 6, 144-157.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, çev.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Erişim adresi https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663
 • Napratilora, M., Lisa, H., & Bangsawan, I. (2020). Using WhatsApp as a learning media in teaching reading. Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 6(2), 116-125. https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2286815
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Park, H. (2008). Home literacy environments and children's reading performance: A comparative study of 25 countries. Educational Research and Evaluation, 14(6), 489-505. https://doi.org/10.1080/13803610802576734
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Pellegrini, A. D., Huberty, P. D., & Jones, I. (1995). The effects of recess timing on children’s playground and classroom behaviors. American Educational Research Journal, 32, 845-864. https://doi.org/10.2307/1163338
 • Pickard, A. (2012). Research methods in information. London: Facet.
 • Resmî Gazete (2019). 30827 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Erişim adresi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm
 • Saldana, J. (2019). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı (S. Şad Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sandberg, G., Hellblom-Thibllin, T., & Garpelin, A. (2015). Teachers’ perspective on how to promote children’s learning in reading and writing. European Journel of Special Needs Education, 30(4), 505-517. https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1046738
 • Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama (E. Dinç Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, A. (2004). İlköğretimde tatil sonrası öğrenme kayıpları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Şen, E. U. (2009). Yapılandırmacı yaklaşım temelli yeni ilköğretim programı kılavuzluğunda gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri sonrası yaz tatili öğrenme kayıpları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Takımcıgil Özcan, S. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonları ile hikâye yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Tosunoğlu, M. (2006). İlkokuma ve yazma öğretim yöntemiyle ilgili öğretmen görüşleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 49(1), 195-222. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721452
 • Tutal, Ö. ve Oral, B. (2015). İlk okuma-yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 96-121. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47937/606407
 • Wray, D. (1993). What do children think about writing? Educational Review, 45(1), 67-77. https://doi.org/10.1080/0013191930450106
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, E. ve Şimşek, Ü. (2020). Eğitsel oyun, okuma-yazma-oyun ve okuma-yazma uygulama yöntemlerinin öğrenme problemlerini gidermedeki etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 715-748. https://doi.org/10.19171/uefad.659040
APA KIROGLU M, TUT E, Aydoğmuş M, Torun N (2021). Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. , 451 - 469. 10.16916/aded.868770
Chicago KIROGLU MUSTAFA KASIM,TUT EDIP,Aydoğmuş Mücahit,Torun Nurdan Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. (2021): 451 - 469. 10.16916/aded.868770
MLA KIROGLU MUSTAFA KASIM,TUT EDIP,Aydoğmuş Mücahit,Torun Nurdan Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. , 2021, ss.451 - 469. 10.16916/aded.868770
AMA KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. . 2021; 451 - 469. 10.16916/aded.868770
Vancouver KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. . 2021; 451 - 469. 10.16916/aded.868770
IEEE KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N "Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları." , ss.451 - 469, 2021. 10.16916/aded.868770
ISNAD KIROGLU, MUSTAFA KASIM vd. "Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları". (2021), 451-469. https://doi.org/10.16916/aded.868770
APA KIROGLU M, TUT E, Aydoğmuş M, Torun N (2021). Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 451 - 469. 10.16916/aded.868770
Chicago KIROGLU MUSTAFA KASIM,TUT EDIP,Aydoğmuş Mücahit,Torun Nurdan Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi 9, no.2 (2021): 451 - 469. 10.16916/aded.868770
MLA KIROGLU MUSTAFA KASIM,TUT EDIP,Aydoğmuş Mücahit,Torun Nurdan Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, 2021, ss.451 - 469. 10.16916/aded.868770
AMA KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2021; 9(2): 451 - 469. 10.16916/aded.868770
Vancouver KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2021; 9(2): 451 - 469. 10.16916/aded.868770
IEEE KIROGLU M,TUT E,Aydoğmuş M,Torun N "Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9, ss.451 - 469, 2021. 10.16916/aded.868770
ISNAD KIROGLU, MUSTAFA KASIM vd. "Ara Tatilin Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Yansımaları". Ana Dili Eğitimi Dergisi 9/2 (2021), 451-469. https://doi.org/10.16916/aded.868770