Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi

Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 262 - 291 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37217/tebd.689774 İndeks Tarihi: 15-12-2021

Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Mersin ilinin Mezitli ilçesinde öğrenimgören lise öğrencilerinin dijital bağımlılık ve yaşam doyumu durumlarının cinsiyet, okultürü, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, algılanan akademik başarı, kendilerine ait telefonun varlığı,evde bilgisayar olması, günlük bilgisayar kullanımı, aile gelir durumu, anne-baba eğitimdurumu, günlük ders çalışma süresi, sosyal etkinliklere katılım, aile tutumu ve anne çalışmadurumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmadan eldeedilen sonuçlara göre erkek öğrencilerin dijital bağımlılığı da yaşam doyumu da kızöğrencilere göre daha yüksektir. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin dijital bağımlılık ve yaşamdoyumu azalmaktadır. Bu durumun lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları sınavkaygısından kaynaklandığı söylenebilir. Kardeş sayısının azlığı katılımcıları dijital ortamasürüklerken, kardeş sayısı fazla olanların ise oyun oynama konusunda gelenekseldavranışlar sergilediği, dijital ortamlara ihtiyaç duymadığı söylenilebilir. Algılananakademik başarı düzeyi arttıkça dijital bağımlılığın azaldığı ve yaşam doyumunun arttığıgözlemlenmektedir. Bunların dışında diğer demografik bilgiler ile ilgili elde edilen sonuçlarçalışmada yer almaktadır.
Anahtar Kelime:

Investigation of High School Students' Digital Addiction and Life Satisfaction

Öz:
In this study, it was examined whether the digital addiction and life satisfaction of highschool students studying in Mezitli district of Mersin in the 2019-2020 academic yeardifferentiate according to the variables such as gender, school type, grade level, number ofsiblings, perceived academic success, presence of their own phone, having computer athome, daily computer use, family income, parents' education status, daily study time,participation in social activities, family attitude and mother working status. According to theresults obtained from the study, both digital addiction and life satisfaction of male studentsare higher than female students. As the grade level increases, students' digital addiction andlife satisfaction decrease. It can be said that this situation stems from the exam anxietyexperienced by senior high school students. While the low number of siblings drags theparticipants into the digital environment, it can be said that those with a high number ofsiblings display traditional behaviors in playing games and do not need digitalenvironments. It is observed that as the perceived academic achievement increases, digitaladdiction decreases and life satisfaction increases. Apart from these, the results obtainedabout other demographic information are included in the study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
6
12
11
 • Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M., & Çetinkaya, A. (2015). Lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık. UHİVE: Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 34 – 58.
 • Chang, L., Chang, C., Stewart, S. M., & Au, E. (2003). Life satisfaction, self concept, and family relations in Chinese adolescents and children. International Journal of Behavioral Development, 27, 182-189.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
 • Eryılmaz, S., & Çukurluöz, Ö. (2018). Lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının incelenmesi: Ankara ili, Çankaya ilçesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 889-912.
 • Eşgi, N. (2013). Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin algılarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 181-194.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. (4th Ed.). London: SAGE Publications. Huebner, E. S., & Gilman, R. (2006). Students who like and dislike school. Applied Research in Quality of Life, 1, 139-150.
 • İn, Ç. E., & Şanlı-Kula, K. (2019). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumunun incelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 403-441.
 • Kabakçı, I., Odabaşı, H. F., & Çoklar, A. N. (2008). Parents’ views about internet use of their children. International Journal of Education and Information Technologies, 2(4), 248 – 255.
 • Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., & Rimpela, A. (2004). Internet addiction: potentially problematic use of the internet in a population of 12-18 year old adolescents. Addiction Research and Theory, 12(1), 89-96.
 • Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Laura, A. N., & Richard, N. (2004). Development of a psychometrically sound internet addiction scale: A preliminary step. Psychology of Addictive Behaviors, 18(4), 381–384.
 • Morahan-Martin, J. (2005). Internet abuse: Addiction? Dizorder? Symptom? Alternative explanations. Social Science Computer Review, 23(1), 39-48.
 • Mossbarger, B. (2008). Is internet addiction addressed in the classroom? A survey of psychology textbooks. Computers in Human Behavior, 24, 468 – 474.
 • O’Reilly, M. (1996). Internet addiction: a new disorder enters the medica lexicon. Canadian Medical Association Journal, 154, 1882 – 1883.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Afyon.
 • Prensky M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: Do they really think differently? NCB University Press, 9(6), 1-6.
 • Pittman, M., & Reich, B. (2016). Social media and loneliness: why and Instagram Picture maybe worth more than a thousand Twitter words. Computars in Human Behavior, 62, 155-167.
 • Scherer, K. (1997). College life on – line: Healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development, 38, 655 – 665.
 • Shaw, M., & Black, D. W. (2008). Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology, and clinical management. CNS Drugs, 22(5), 353-365.
 • Telef, B. B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 91-108. http://ilkogretim-online.org.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Telman, N., & Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. (1. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Vara, S. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.
APA Altınok M (2021). Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. , 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
Chicago Altınok Mesut Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. (2021): 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
MLA Altınok Mesut Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. , 2021, ss.262 - 291. 10.37217/tebd.689774
AMA Altınok M Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. . 2021; 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
Vancouver Altınok M Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. . 2021; 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
IEEE Altınok M "Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi." , ss.262 - 291, 2021. 10.37217/tebd.689774
ISNAD Altınok, Mesut. "Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi". (2021), 262-291. https://doi.org/10.37217/tebd.689774
APA Altınok M (2021). Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
Chicago Altınok Mesut Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19, no.1 (2021): 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
MLA Altınok Mesut Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, 2021, ss.262 - 291. 10.37217/tebd.689774
AMA Altınok M Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 19(1): 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
Vancouver Altınok M Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021; 19(1): 262 - 291. 10.37217/tebd.689774
IEEE Altınok M "Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, ss.262 - 291, 2021. 10.37217/tebd.689774
ISNAD Altınok, Mesut. "Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Yaşam Doyumununİncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19/1 (2021), 262-291. https://doi.org/10.37217/tebd.689774