Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 175 - 197 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.842797 İndeks Tarihi: 16-06-2022

DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bu araştırmada, aynı seviyelerdeki flüt öğrencilerinin çalgı çalışma süreçlerini nasıl değerlendirdikleri ve karşılaştıkları sorunlara yönelik kullanmakta oldukları öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine ilişkin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmekte olan 5 flüt ana sanat dalı öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler dönem boyunca seviyelerine uygun bir eseri kendi çalışma programlarına uygun olarak çalışmışlardır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme tekniği türlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma verilerini elde etmek amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Literatürde öz düzenlemeli öğrenme ve çalgı performansına ilişkin farklı çalışmalar bulunmakla birlikte flüt çalgısı ve öz düzenlemeli öğrenme kavramına ilişkin daha önce bir çalışma yapılmaması bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu çalışma sonucunda flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme sürecinde çalışma stratejileri geliştirirken, nerede problem olduğunun doğru saptaması ve o problemin üzerine yoğunlaşarak çalışmasını sürdürmesinin önemi ve çalışma sürecinde tekrar sayısı, çalışma hızı, çalışma süresi, dikkat ve konsantrasyonun öğrenme sürecinde ne derece önemli unsurlar olduğu saptanmıştır
Anahtar Kelime:

THE SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND STUDENT OPINIONS OFSTATE CONSERVATORY FLUTE DEPARTMENT STUDENTS IN THEIR WORKINGPROCESS

Öz:
In this study, it was aimed to obtain the opinions of flute students at the same levels about how they evaluate the instrument study processes and the selfregulated learning strategies they use for the problems they encounter. The research was carried out with 5 flute students studying at Bursa Uludağ University State Conservatory. Through out the semester, each student studied a piece suitable for their level in accordance with their own study schedule. Qualitativer research method was used in this research. The research data were obtained by semi-structured interview technique, one of the types of interview technique. A semi-structured interview form consisting of 13 questions was prepared by the researchers in order to obtain the research data. Although there are different studies on self-regulated learning and instrument performance, the fact that no previous study has been carried out on the concept of flute and self-regulated learning constitutes the importance of this study. As a result of this study, the importance of flute students' determining where the problem is and continuing to work by focusing on the problem while developing study strategies in the self-regulated learning process, and the importance of the number of repetitions, study speed, study time, attention and concentration in the learning process were determined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdoğan, D., Velipaşaoğlu S. ve Musal B. (2016). Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi, 3, 254-260.
 • Alıcı, T. (2011). Öğrenmenin bilimsel temelleri. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Aydın, S. ve Demir Atalay, T. (2015). Öz-düzenlemeli öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36, 101-119.
 • Çağlayan Dilber, N. (2014). Öz düzenlemeli strateji gelişimi öğretim modelinin ortaokul öğrencilerinin ürettikleri tartışmacı metinlere etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim (Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi) Anabilim Dalı, Ankara
 • Çatalbaş, A. (2016). Hayat bilgisi dersi için hazırlanan öz düzenlemeli öğrenme modeli destekli etkinliklerin öğrencilerin öğrenme ve çalışma sorumluluğuna etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, Bartın.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (2. baskı). Trabzon: Üçyol Yayıncılık.
 • Chung, J. W. (2006). Self-regulated learning in piano practice of middle-school piano majors in Korea (Doktora tezi). Kolombiya Üniversitesi, ABD.
 • Cobb, R. J. (2003). The relationship between self-regulated learning behaviors and academic performance in web-based courses (Doktora tezi). Virginia Polytechnic Institude and State Universitesi, ABD. http://www.umi.com/dissertations/gateaway
 • Çiçek, T. (2018). Güzel sanatalar fakültesi öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri ve öğrenmede güdülenme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (Turksosbilder), 03(1), 26-54.
 • Çiltaş, A. (2011). Eğitimde öz-düzenleme öğretiminin önemi üzerine bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 2-11.
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1247-1256.
 • Ekebalkan, S. (2007). Flüt eğitiminde çalışma yöntemlerinin teknik ve pedagojik açıdan incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, İzmir.
 • Erdem, B. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimine dönük motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anasanat Dalı, Erzurum.
 • Evren, N. (2007). Türkiye’de konservatuvarlar ve eğitim fakültelerindeki çalgı eğitiminde kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının performansa etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Guerrero, A. L. (2008). Self-regulation strategies used by student musicians during music practice. Music Education Research. 10(1), 91-106. https://doi.org/10.1080/14613800701871439
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (1. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Karabulut, G. (2009). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Nielsen, S. (2001). Self-regulating learning strategies in instrumental music practice. Music Education Research, 3(2), 155-167.
 • Okan, M. (2021). Flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli deşifre stratejileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bursa.
 • Özden, M. Y. ve Durdu, L. (2016). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri (1. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özmenteş, S. (2004). Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özmenteş, S. (2007). Çalgı çalışma sürecinde özdüzenlemeli öğrenme ile duyuşsal özellikler ve performans düzeyi ilişkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özmenteş, S. (2008). Çalgı eğitiminde özdüzenlemeli öğrenme taktikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 157-175.
 • Pintrich, P. R. (2000). Multiplegoals, multiplepathways: The role of goalorientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544–555.
 • Sarı, A., Akınoğlu, O. (2009). Öz-düzenlemeli öğrenme: Modeller ve uygulamalar. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 139-154.
 • Sönmez, V. ve G. Alacapınar, F. (2018). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şendurur, Y. (2001). Keman eğitiminde etkili öğrenme - öğretme yöntemleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 145-155.
 • Turhal, E. (2017). Gitar eğitiminde video kaydı ile yapılan öz düzenlemeli öğrenmenin performansa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bolu.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 24, 543-559.
 • Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.
 • Yaşar, Ş. (1992). Öğretme ve öğrenme sürecinde bellek modeli. Kurgu Dergisi, 10, 279 - 296.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory Into Practice, 4(2). 64-70.
 • Zimmerman, B.J. (2000). Attainment of self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (13-39). San Diego, CA: AcademicPress.
APA Okan M, ALICI S (2021). DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. , 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
Chicago Okan Melisa,ALICI Sezin DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. (2021): 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
MLA Okan Melisa,ALICI Sezin DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. , 2021, ss.175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
AMA Okan M,ALICI S DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. . 2021; 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
Vancouver Okan M,ALICI S DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. . 2021; 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
IEEE Okan M,ALICI S "DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ." , ss.175 - 197, 2021. 10.21764/maeuefd.842797
ISNAD Okan, Melisa - ALICI, Sezin. "DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". (2021), 175-197. https://doi.org/10.21764/maeuefd.842797
APA Okan M, ALICI S (2021). DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(60), 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
Chicago Okan Melisa,ALICI Sezin DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.60 (2021): 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
MLA Okan Melisa,ALICI Sezin DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.60, 2021, ss.175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
AMA Okan M,ALICI S DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(60): 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
Vancouver Okan M,ALICI S DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 1(60): 175 - 197. 10.21764/maeuefd.842797
IEEE Okan M,ALICI S "DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.175 - 197, 2021. 10.21764/maeuefd.842797
ISNAD Okan, Melisa - ALICI, Sezin. "DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/60 (2021), 175-197. https://doi.org/10.21764/maeuefd.842797