Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 18 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, bir diyabet merkezine başvuran hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini belirlemek, sosyodemograflk ve hastalığa yönelik değişkenlerle depresyon ve anksiteye arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yapılırkştır. Yöntem: Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Görüşme Formu ve Zigmond ve Snaith tarafından geliştirilen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Student t-testi ve one way ANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; HAD-A ölçeği ile cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki durum, ekonomik durum, diyabet nedeniyle hastaneye yatış, komplikasyon durumu ve hastalığa yönelik bilgi arasında; HAD-D ölçeği ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki durum, diyabet nedeniyle hastaneye yatış ve hastalığa yönelik bilgi arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Diabetes mellitus Varyans analizi Depresyon Kaygı

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri

Determination of depression and anxiety levels of patients with diabetes mellitus

Öz:
Objective: The research was done to determine the depression and anxiety levels of patients referred to a diabetes center and to examine relationships between sociodemographic variants and variants related to the illness and depression and anxiety. Methods: Date was gathered with the interview form prepared by authors and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) developed by Zigmond and Snaith. In the evaluation data gained, percentage calculation, Student t-test, and one way ANOVA methods were used. Results and Discussion: According to the results, significant relationship between HAD-A scale and gender, education, profession, economic status, staying at hospital due to diabetes mellitus (DM) and knowledge about illness was determined. Also there was a significant relationship between HAD-D scale and age, gender, education, profession, staying at hospital due to DM, and knowledge about illness. Suggestions were made according to the results.
Anahtar Kelime: Depression Anxiety Psychiatric Status Rating Scales Diabetes Mellitus Analysis of Variance

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Tanyeri F. Diabetes mellitus tanım ve sınıflandırma. Aktüel Tıp Diabet Forumu 2002; 7:4-10.
 • 2. Yılmaz T. Diabetes mellitusun tanı kriterleri ve sınıflaması. T Yılmaz, M Bahçeci, A Büyükbeşe (eds), Diabetes Mellitus’un Modern Tedavisi, birinci baskı, İstanbul, Türkiye Diyabet Vakfı, 2003.
 • 3. Özkan S. Psikiyatrik ve psikososyal açıdan diyabet. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi, İstanbul, 1993.
 • 4. Buzlu S. Diyabetin psikososyal yönü. S Erdoğan (ed), Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler, İstanbul, Yüce Yayım Dağıtım, 2002.
 • 5. Akbay Pırıldar Ş. Dahiliye ve psikiyatri V. Diyabette Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları, birinci baskı, İstanbul, Okuyan Us Yayınları, 2003.
 • 6. Lloyd CE, Brown FJ. Depression and diabetes. Curr Women’s Health Rep 2002; 2:188-193.
 • 7. Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalance of comorbid depression in adults with diabetes: a metaanalysis. Diabetes Care 2001; 24:1069-1078.
 • 8. Aslan H, Diler RS, Alparslan ZN, Tetiker T. Diabetik hastalarda depresyon, kaygı, aleksitimi ve kan şekeri kontrolü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 22:48-52.
 • 9. Eren İ, Erdi Ö. Tip II diabetes mellitusta komplikasyonların psikiyatrik komorbiditeye etkisi. 3P Dergisi 2004; 12:209-216.
 • 10. Grigsby AB, Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. Prevalance of anxiety in adults with diabetes: a systematic review. J Psychosom Res 2002; 53:1053-1060.
 • 11. Olgun N. Diyabette kendi kendine takip ilkeleri. Diabetes Mellitus’un Modern Tedavisi. T Yılmaz, M Bahçeci, A Büyükbeşe (eds), Diabetes Mellitus’un Modern Tedavisi, birinci baskı, İstanbul, Türkiye Diyabet Vakfı, 2003.
 • 12. Aydemir Ö. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8:280-287.
 • 13. Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2000.
 • 14. Eren İ, Erdi Ö, Özcankaya R. Tip II diabetik hastalarda kan şekeri kontrolü ile psikiyatrik bozuklukların ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14:184-191.
 • 15. Goldney RD, Fisher LJ, Phillips PJ, Wilson DH. Diabetes, depression and quality of life. Diabetes Care 2004; 27:1066-1070.
 • 16. Okanovic MP, Peros K, Szabo S, Begict D, Metelko Z. Depression in Croation Type 2 diabetic patients: prevalence and risk factors. A Croation Survey from the European Depression in Diabetes Research Consortium. Diabet Med 2005; 22:942-945.
 • 17. Hermanns N, Kulzer B, Krichbaumt M, Kubiak T, Haak T. Affective and anxiety disorders in a German sample of diabetic patients: prevalence, comorbidity and risk factors. Diabet Med 2005; 22:293-300.
 • 18. Nichols GA, Brown JB. Unadjusted and adjusted prevalence of diagnosed depression in Type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26:744-749.
 • 19. Gülseren Ş, Böncü B, Aydemir Ö, Kültür S. Tip I ve Tip II diabetes mellituslu hastalarda anksiyete ve depresyon. 3P Dergisi 2002; 10:59-64.
 • 20. Zenteno JFT, Cardiel MH. Risk factors associated with depression in patients with Type 2 diabetes mellitus. Arch Med Res 2002; 33:53-60.
 • 21. Gülseren L, Hekimsoy Z, Gülseren Ş, Bodur Z, Kültür S. Diabetes mellituslu hastalarda depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve yeti yitimi. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12:89-98.
 • 22. Gülseren L, Gülseren Ş, Hekimsoy Z, Bodur Z, Kültür S. Majör depresif bozukluğu olan diabetes mellituslu hastalarda fluoksetin ve paroksetinin depresyon-anksiyete, yaşam kalitesi, yeti yitimi ve metabolik kontrol üzerine etkisi: Tek-kör, karşılaştırmalı bir çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11:1-10.
 • 23. Sevinçok L, Güney E, Uslu A, Baklacı F. Depression in a sample of Turkish type 2 diabetes patients. Eur Psychiatry 2001; 16:229-231.
 • 24. Lloyd CE, Dyer PH, Barnett AH. Prevalence of symptoms of depression and anxiety in a diabetes clinic population. Diabet Med 2000; 17:198-202.
 • 25. Peyrot M, Rubin RR. Levels and risks of depression and anxiety symptomatology among diabetic adults. Diabetes Care 1997; 20:585-590.
 • 26. Erbay P, Aksakoğlu G, Uçku R. Tip II diabetiklerde komplikasyonlar: Bir eşleştirme modeli. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, 12-16 Eylül 1994, Didim.
 • 27. Leedom L, Meehan Wp, Procci W, Zeidler A. Symptoms of depression in patients with Tip II diabetes mellitus. Psychosomatics 1991; 32:280-286.
 • 28. Süleymanoğlu Mermer G, Bayık A. Damlacık Köyünde Tip II DM prevalansının belirlenmesi ve DM’lu hastalara uygulanan diabet eğitimi programının değerlendirilmesi. 8. Halk Sağlığı Kongresi (23-28 Eylül 2002) Kongre Kitabı II, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Basımevi.
 • 29. Özmen M. Diabette psiko-sosyal problemler. Türk Diabet Yıllığı 2000-2001. İstanbul, Türk Diabet Cemiyeti Yıllık Yayın Organı, 2001.
APA Bahar A, SERTBAŞ G, SÖNMEZ A (2006). Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. , 18 - 26.
Chicago Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser,SÖNMEZ Ayhan Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. (2006): 18 - 26.
MLA Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser,SÖNMEZ Ayhan Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. , 2006, ss.18 - 26.
AMA Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. . 2006; 18 - 26.
Vancouver Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. . 2006; 18 - 26.
IEEE Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A "Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi." , ss.18 - 26, 2006.
ISNAD Bahar, Aynur vd. "Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi". (2006), 18-26.
APA Bahar A, SERTBAŞ G, SÖNMEZ A (2006). Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(1), 18 - 26.
Chicago Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser,SÖNMEZ Ayhan Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7, no.1 (2006): 18 - 26.
MLA Bahar Aynur,SERTBAŞ Gülümser,SÖNMEZ Ayhan Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.7, no.1, 2006, ss.18 - 26.
AMA Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(1): 18 - 26.
Vancouver Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(1): 18 - 26.
IEEE Bahar A,SERTBAŞ G,SÖNMEZ A "Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, ss.18 - 26, 2006.
ISNAD Bahar, Aynur vd. "Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi". Anadolu Psikiyatri Dergisi 7/1 (2006), 18-26.