Yıl: 2007 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 117 - 139 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey

Öz:
Batı Anadolu, Eosen'deki kıta-yay çarpışmasından sonra kabuksal kalınlaşma ve orojenik çökme olayları ile şekillenmiştir. Bölgede, çarpışma sonrası volkanizmanın ilk evresinin (Erken Miyosen), bazaltik andezitten riyolite kadar değişen bileşimlerde kalk-alkali volkanik ürünler verdiği kabul edilir. Batı Anadolu'da kuzeydoğu uzanımlı havzalardan birisi olan Selendi Havzasında ise, iki farklı bileşimli volkanik birim Erken Miyosen yaşlı tortul kayaçlar ile giriklilik sunar. Bunlar, (1) kalk-alkali yüksek-K'lu felsik ve (2) alkali, ultrapotasik lamproitik birimler olup bileşim bakımından bimodal karakterlidirler. Kalk-alkali felsik volkanik kayaçlar (Eğreltidağ volkanik birimi) geniş yayılımlı piroklastik kayaçlar ve lavlardan; ultrapotasik-lamproitik mafik kayaçlar ise (Kuzayır lamproiti) az miktarda, tortullaşmayla yaşıt lav akmalarından oluşur. Kuzayır lamproitinin jeokimyasal özellikleri 'Akdeniz lamproitleri' olarak da anılan ve dağoluşum sonrası tektonik ortamlarda gelişen lamproitlere benzerlik sunar. Diğer çarpışma ortamlarında da olduğu gibi, bu iki volkanik birimin zamansal ve konumsal birlikteliği dağoluşum sonrası bimodal volkanik aktiviteyi tanımlamaktadır. Ayrıca, bu veriler Batı Anadolu'da genişlemeli tektonik rejimin en azından Erken Miyosen'de başlamış olduğunu ve yalnızca kalk-alkali felsik bileşimli volkanik aktiviteyi değil, bunun yanı sıra, mantodan türeme alkali ve ultrapotasik bileşimli volkanikleri de ürettiğini ifade eder.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKAL, C. 2003. Mineralogy and geochemistry of melilite leucitites, Balçıkhisar, Afyon (Turkey). Turkish Journal of Earth Science 12, 215-239.
 • AKAL, C. & HELVACI, C. 2002. K-richterite-olivine-phlogopite-diopsidesanidine lamproites from southern part of the Afyon volcanic province, Turkey. 1st International Symposium of İstanbul Technical University, the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering,Abstracts, p. 186.AKAY, E. & ERDOĞAN, B. 2004. Evolution of Neogene calc-alkaline to alkaline volcanism in the Aliağa-Foça region (Western Anatolia, Turkey). Journal of Asian Earth Sciences 24, 367-387.
 • ALDANMAZ, E. 2006. Mineral-chemical constraints on the Miocene calcalkaline and shoshonitic volcanic rocks of western Turkey: disequilibrium phenocryst assemblages as indicators of magma storage and mixing conditions. Turkish Journal of Earth Science 15, 47-73.
 • ALDANMAZ, E., PEARCE, J.A., THIRWALL, M.F. & MITCHELL, J.G. 2000. Petrogenetic evolution of Late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 102, 67-95.
 • ALICI, P., TEMEL, A. & GOURGAUD, A. 2002. Pb-Nd-Sr isotope and trace element geochemistry of Quaternary extension-related alkaline volcanism: a case study of Kula region (western Anatolia, Turkey). Journal of Volcanology and Geothermal Research 115, 487-510.
 • BERGMANN, S.C. 1987. Lamproites and other potassium-rich igneous rocks: a review of their occurrence, mineralogy and geochemistry. In: FITTON, J.G. & UPTON, B.J.G. (eds), Alkaline Igneous Rocks. Geological Society, London, Special Publications 30, 103-190.
 • BÜNG…L, E., DELALOYE, M. & ATAMAN, G. 1982. Granitic intrusions in western Anatolia: a contribution to the geodynamic study of this area. Eclogae Geologica Helvetica 75, 437-446.
 • BORSI, J., FERRARA, G., INNOCENTI, F. & MAZZUOLI, R. 1972. Geochronology and petrology of recent volcanics in the easthern Aegean Sea (West Anatolia and Lesvos Iceland). Bullettin of Volcanology 36, 473-496.
 • BOZKURT, E. 2001. Neotectonics of Turkey - a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3-30.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey. Geodinamica Acta 16, 61-81.
 • BOZKURT, E. 2004. Granitoid rocks of the southern Menderes Massif (southwestern Turkey): field evidence for Tertiary magmatism in an extensional shear zone. International Journal of Earth Science 93, 52-71.
 • BOZKURT, E. & MITTWEDE, S.K. 2005. Evolution of Neogene extensional tectonics of western Turkey. Geodinamica Acta 18, 153-165.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia. Journal of the Geological Society, London 151, 213-216.
 • BOZKURT, E. & ROJAY, B. 2005. Episodic, two-stage Neogene extension and short-term intervening compression in western Anatolia: field evidence from the Kiraz Basin and Bozdağ Horst. Geodinamica Acta 18, 299-316.
 • BOZKURT, E. & SÖZBiLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63-79.
 • EMRE, T. 1996. Gediz Grabeninin jeolojisi ve tektoniği [Geology and tectonics of the Gediz Graben]. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 171-185 [in Turkish with English abstract].
 • ERCAN, T., DİNÇEL, A., TüRKECAN, A. & ERDOĞDU, G. 1992. Petrochemical characteristics and genetic interpretation of the basaltic volcanism of Kula (Manisa), Turkey. Geologica Balcanica 22, 51-73.
 • ERCAN, T. & ÖZTUNALI, Ö. 1983. Demirci-Selendi çevresinde Senozoyik yaşlı volkanitlerin petrolojisi ve kökensel yorumu [Interpretation of the origin and petrology of the Cenozoic volcanics in the Demirci-Selendi area]. Yerbilimleri 10, 1-15 [in Turkish with English abstract].
 • ERCAN, T., SATIR, M., KREUZER, H., TÜRKECAN, A., GÜNAY, E., ÇEVİKBAŞ, A., ATEŞ, M. & CAN, B. 1985. Batı Anadolu Senozoyik volkanitlerine ait yeni kimyasal, izotopik ve radyometrik verilerin yorumu [Interpretation of new chemical, isotopic and radiometric data on Cenozoic volcanics of Western Anatolia]. Bullettin of Geological Society of Turkey 28, 121Ð136 [in Turkish with English abstract].
 • ERCAN, T., SATIR, M., SEVİN D. & TÜRKECAN, A. 1997. Batı Anadolu'daki Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlarda yeni yapılan radyometrik yaş ölçümlerinin yorumu [Interpretation of new radiometric age data on Tertiary and Quaternary volcanic rocks of Western Anatolia]. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 119, 103-112 [in Turkish with English abstract].
 • ERCAN, T., SATIR, M., STEINITZ, G., DORA, A., SARIFAKIOĞLU, E., ADIS, C., WALTER, H.-J. & YILDIRIM, T. 1996. Biga Yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarındaki (KB Anadolu) Tersiyer volkanizmasının özellikleri [Characteristics of the Tertiary volcanics in Biga Peninsula, Gökçeada, Bozcaada and Tavşan island (NW Anatolia)]. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 117, 55-86 [in Turkish with English Abstract].
 • ERCAN, E., TÜRKECAN, A., DİNÇEL, A. & GÜNAY, E. 1983. Kula-Selendi (Manisa) dolaylarının jeolojisi [Geology of Kula-Selendi (Manisa) area]. Geological Engineering 17, 3-28.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005a. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for western Turkey. Geological Journal 40, 545-570.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005b. Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene volcanic units in the Bigadiç borate basin, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 227-253.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2006. Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-arid lake: an example from the Early Miocene Bigadiç basin, western Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 149, 240-262.
 • FAN, W.M., GUO, F., WANG, Y.J., LIN, G. & ZHANG, M. 2001. Postorogenic bimodal volcanism along the Sulu orogenic belt in eastern China. Physics and Chemistry of the Earth Part A - Solid Earth and Geodesy 26, 733-746.
 • FLOYD, P.A., HELVACI, C. & MITTWEDE, S.K. 1998. Geochemical discrimination of volcanic rocks associated with borate deposits: an exploration tool? Journal of Geochemical Exploration 60, 185-20.
 • FOLEY, S.F., VENTURELLI, G., GREEN, D.H. & TOSCANI, L. 1987. The ultrapotassic rocks: characteristics, classification, and constraints for petrogenetic models. Earth-Science Reviews 24, 81-134.
 • GASPARON, M., INNOCENTI, F., MANETTI, P., PECCERILLO, A. & TSEGAYE, A. 1993. Genesis of the Pliocene to Recent bimodal mafic-felsic volcanism in the Debre Zeyt area, central Ethiopia: volcanological and geochemical constraints. Journal of African Earth Sciences 17, 145-165.
 • GESSNER, K., RING, U., CHRISTOPHER, J., HETZEL, R., PASSCHIER, C.W. & GÜNGÖR, T. 2001. An active bivergent rolling-hinge detachment system: central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology 29, 611-14.
 • GIBSON, G.M. & NUTMAN, A.P. 2004. Detachment faulting and bimodal magmatism in the Palaeoproterozoic Willyama Supergroup, south-central Australia: keys to recognition of a multiply deformed Precambrian metamorphic core complex. Journal of the Geological Society, London 161, 55-66.
 • GÜLEÇ, N. 1991. Crust-mantle interaction in western Turkey: implications from Sr and Nd isotope geochemistry of Tertiary and Quaternary volcanics. Geological Magazine 23, 417-435.
 • HELVACI, C. 1995. Mineral assembleges and formation of the Kestelek and Sultançayırı borate deposits. Geology of Chemical Minerals 17, 209-216.
 • HELVACI, C. & ALONSO, R.N. 2000. Borate deposits of Turkey and Argentina; a summary and geological comparision. Turkish Journal of Earth Sciences 9, 1-27.
 • HELVACI, C. & ORTI, F. 1998. Sedimentology and diagenesis of Miocene colemanite-ulexite deposits (Western Anatolia, Turkey). Journal of Sedimentary Research 68, 1021-1033.
 • HELVACI, C. & YAĞMURLU, F. 1995. Geological setting and economic potential of the lignite and evaporite-bearing Neogene basins of Western Anatolia, Turkey. Israel Journal of Earth Sciences 44, 91-105.
 • HETZEL, R., RING, U., AKAL, C. & TROESCH, M. 1995. Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London 152, 639-654.
 • INNOCENTI, F., AGOSTINI, S., DI VINCENZO, G., DOGLIONI, C., MANETTI, P., SAVAŞÇIN, M.Y., TONARINI, S. 2005. Neogene and Quaternary volcanism in Western Anatolia: magma sources and geodynamic evolution. Marine Geology 221, 397-421.
 • IRVINE, N. & BARAGAR, W.R.A. 1971. A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8, 523-548.
 • IŞIK, V., TEKELİ, O. & SEYİTOĞLU G. 2004. The $^{40}Ar/^{39}Ar$ age of extensional ductile deformation and granitoid intrusions in the northern Menderes core complex: implications for the initiation of extensional tectonics in western Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 23, 555-566.
 • KOÇYİĞİT, A. 2005. The Denizli graben-horst system and the eastern limit of western Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 167-208.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz Graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605-616.
 • LE BAS, M.J., LE MAITRE, R.W., STRECKEISEN, A. & ZANETTİN, B. 1986. Chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram. Journal of Petrology 27, 745-750.
 • LIPS, A.L.W., CASSARD, D., SÖZBİLİR, H., YILMAZ, H. & WIJBRANS, J. 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 781-792 .
 • MCKENZIE, D.P. & O'NIONS, R.K. 1995. The source regions of ocean island basalts. Journal of Petrology 36, 133-159.
 • MITCHELL, R.H. & BERGMAN, S.C. 1991. Petrology of Lamproites. Plenum, New York.
 • MTA 2002. Geological Map of Turkey at 1:500,000 Scale, İzmir Sheet. Publications of Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey.
 • OKAY, A.İ. & SATIR, M. 2000. Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey. Geological Magazine 5, 495-516.
 • PEARCE, J.A. 1982. Trace element characteristics of lavas from destructive plate margins. In: THORP, R.S. (eds), Andesites. New York, John Wiley.
 • PEARCE, J.A. 1983. Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: HAWKESWORTH, C.J. & NORRY, M.J. (eds), Continental Basalts and Mantle Xenoliths. Shiva, Cheshire, UK, 230-249.
 • PECERILLO, A. & MANETTI, P. 1985. The potassium alkaline volcanism of central-southern Italy: a review of the data relevant to petrogenesis and geodynamic significance. South African Journal of Geology 88, 379-394.
 • PECERILLO, A. & TAYLOR, S.R. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contribution to Mineralogy and Petrology 58, 63-81.
 • PRELEVIC, D., FOLEY, S.F., CVETKOVIC, V. & ROMER, R.L. 2004. Origin of minette by mixing of lamproite and dacite magmas in Veliki Majdan, Serbia. Journal of Petrology 45, 759-792.
 • PRELEVIC, D., FOLEY, S.F., ROMER, R.L., CVETKOVIC, V. & DOWNES, H. 2005. Tertiary ultrapotassic volcanism in Serbia: constraints on petrogenesis and mantle source characteristics. Journal of Petrology 46, 1443-1487.
 • PURVIS, M. & ROBERTSON, A.H.F. 2004. A pulsed extension model for the Neogene-Recent E-W-trending Alaşehir Graben and the NE-SW-trending Selendi and Gördes basins, western Turkey. Tectonophysics 391, 171-201.
 • PURVIS, M. & ROBERTSON, A.H.F. 2005. Miocene sedimentary evolution of the NE-SW-trending Selendi and Gördes basins, Western Turkey: implications for extensional processes. Sedimentary Geology 174, 31-62.
 • PURVIS, M., ROBERTSON, A.H.F. & PRINGLE, M. 2005. $^{40}Ar/^{39}Ar$ dating of biotite and sanidine in tuffaceous sediments and related intrusive rocks: implications for the Early Miocene evolution of the Gördes and Selendi basins, W Turkey. Geodinamica Acta 18, 239-254.
 • RING, U. & COLLINS, A.S. 2005. U-Pb SIMS dating of syn-kinematic granites: timing of core-complex formation in the northern Anatolide belt of western Turkey. Journal of the Geological Society, London 162, 289-298.
 • RING, U., JOHNSON, HETZEL, R. & GESSNER, K. 2003. Tectonic denudation of a Late Cretaceous-Tertiary collisional belt: regionally symmetric cooling patterns and their relation to extensional faults in the Anatolide belt of western Turkey. Geological Magazine 140 421-441.
 • ROJAY, B., TOPRAK, V., DEMİRCİ, C. & SÜZEN, L. 2005. Plio-Quaternary evolution of the Küçük Menderes Graben (Western Anatolia, Turkey). Geodinamica Acta 18, 317-331.
 • ROSENBAUM, G., LISTER, G.S. & DUBOZ, C. 2002. Reconstruction of the tectonic evolution of the western Mediterranean since the Oligocene. In: ROSENBAUM, G. & LISTER, G.S. (eds), Reconstruction of the Evolution of the Alpine-Himalayan Orogeny. Journal of the Virtual Explorer 8, 107-130.
 • SAVAŞÇIN, Y. & GÜLEÇ, N. 1990. Neogene Volcanism of Western Anatolia- Field Excursion B3. International Earth Science Congress on Aegean Region, İzmir, Turkey.
 • SAVAŞÇIN, Y. & OYMAN, T. 1998. Tectono-magmatic evolution of alkaline volcanics at the Kırka-Afyon-Isparta structural trend, SW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 7, 201-214.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 28, 575-589.
 • ŞENGÖR, A.M.C., GÖRÜR, N. & ŞAROĞLU, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: BIDDLE, K. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 37, 227-64.
 • SEYİTOĞLU, G. 1997. Late Cenozoic tectono-sedimentary development of the Selendi and Uşak-Güre basins: a contribution to the discussion on the development of east-west- and north-trending basins in western Anatolia. Geological Magazine 134, 163-175.
 • SEYİTOĞLU, G., ANDERSON, D., NOWELL, G. & SCOTT, B.C. 1997. The evolution from Miocene potassic to Quaternary sodic magmatism in western Turkey: implications for enrichment processes in the lithospheric mantle. Journal of Volcanology and Geothermal Research 76, 127-147.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine 128, 155-166.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1992. Late Cenozoic volcanic evolution of the NE Aegean region. Journal of Volcanology and Geothermal Research 54, 157-176.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, O., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15-26.
 • SIAL, A.N., DALL'AGNOL, FERREIRA, V.P., NARDI, L.V.S., PIMENTEL, M.M., & WIEDEMANN, C.M. 1999. Precambrian granitic magmatism in Brazil. Episodes 22, 150-160.
 • SÖZBİLİR, H. 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51-67.
 • SÖZBİLİR, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277-288.
 • SÖZBİLİR, H. 2005. Oligo-Miocene extension in the Lycian orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 255-282.
 • SUN, S.S. & MCDONOUGH, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle compositions and processes. In: SAUNDERS, A.D. & NORRY, M.J. (eds), Magmatism in the Oceanic Basin. Geological Society, London, Special Publications 42, 313-345.
 • SUNESON, N.H. & LUCCHITTA, I. 1983. Origin of bimodal volcanism, southern Basin and Range Province, west-central Arizona. Geological Society of American Bulletin 94, 1005-1019.
 • TERZIC, M. & SVESNJIKOVA, E.V. 1991. Age of leucite-bearing rocks in Yugoslavia. Comptes Rendus des Seances de la Societe Serbe de Geologie 72, 283-287.
 • THOMPSON, R.N. & FOWLER, M.B. 1986. Subduction-related shosonitic and ultrapotassic magmatism: a study of Siluro-Ordovician syenites from the Scottish Caledoniens. Contributions to Mineralogy and Petrology 94, 507-522.
 • THOMSON, S.N. & RING, U. 2006. Thermochronologic evaluation of postcollision extension in the Anatolide orogen, western Turkey. Tectonics 25, 1-20.
 • TOKÇAER, M., AGOSTINI, S. & SAVAŞÇIN, M.Y. 2005. Geotectonic setting and origin of the youngest Kula volcanics (Western Anatolia), with a new emplacement model. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 145-166.
 • TRUA, T., DENIEL, C. & MAZZUOLI, R. 1999. Crustal control in the genesis of Plio-Quaternary bimodal magmatism of the Main Ethiopian Rift (MER): geochemical and isotopic (Sr, Nd, Pb) evidence. Chemical Geology 155, 201-231.
 • VENTURELLI, G., TOSCANI, L., SALVIOLI, M.E. & CAPEDRI, S. 1991. Mixing between lamproitic and dacitic components in Miocene volcanic rocks of S.E. Spain. Mineralogical Magazine 55, 282-285.
 • WERNICKE, B., CHRISTIANSEN, R.L., ENGLAND, P.C. & SONDER, L.J. 1987. Tectonomagmatic evolution of Cenozoic extension in the North American Cordillera. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 28, 203-221.
 • WESTAWAY, R. 2003. Kinematics of the Middle East and Eastern Mediterranean updated. Turkish Journal of Sciences 15, 5-46.
 • WESTAWAY, R., GUIILLOU, H., YURTMEN, S., DEMİR, T., SCAILLET, S. & ROWBOTHAM, G. 2005. Constraints on the timing and regional conditions at the start of the presence phase of crustal extension in western Turkey, from observations in and around the Denizli region. Geodinamica Acta 18, 209-238.
 • WILSON, M. 1989. Igneous Petrogenesis, A Global Tectonic Approach. Unwin Hyman, London.
 • WILSON, M. & BIANCHINI, G. 1999. Tertiary-Quaternary magmatism within the Mediterranean and surrounding regions. In: DURAND, B., JOLIVET, L., HORVATH, F. & SERANNE, M. (eds), The Mediterranean Basins: Tertiary Extension Within the Alpine Orogen. Geological Society, London, Special Publications 156, 141-168.
 • WINCHESTER, J.A. & FLOYD, P.A. 1977. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20, 325-343.
 • YILMAZ, Y. 1989. An approach to the origin of young volcanic rocks of Western Turkey. In: ŞENGÖR, A.M.C. (ed), Tectonic Evolution of the Tethyan Region. Kluwer Academic Publishers, 159-189.
 • YILMAZ, Y. 1990. Comparison of young volcanic associations of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review. Journal of Volcanology and Geothermal Research 44, 1-19.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, Ş.C., GÜRER, O.F., BOZCU, M., YILMAZ, K., KARACIK, Z., ALTUNKAYNAK, Ş. & ELMAS, A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 353-384.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, Ş.C., KARACIK, Z. & ALTUNKAYNAK, Ş. 2001. Two contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic significance. Journal of Geodynamics 31, 243-271.
 • YÜCEL-ÖZTÜRK, Y., HELVACI, C. & SATIR, M., 2005. Genetic Relations Between Skarn Mineralization and Petrogenesis of the Evciler Granitoid, Kazdağ, ‚anakkale, Turkey and Comparison with Word Skarn Granitoids. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 255-280.
APA ERSOY Y, HELVACI C (2007). Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. , 117 - 139.
Chicago ERSOY Yalçın,HELVACI CAHİT Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. (2007): 117 - 139.
MLA ERSOY Yalçın,HELVACI CAHİT Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. , 2007, ss.117 - 139.
AMA ERSOY Y,HELVACI C Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. . 2007; 117 - 139.
Vancouver ERSOY Y,HELVACI C Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. . 2007; 117 - 139.
IEEE ERSOY Y,HELVACI C "Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey." , ss.117 - 139, 2007.
ISNAD ERSOY, Yalçın - HELVACI, CAHİT. "Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey". (2007), 117-139.
APA ERSOY Y, HELVACI C (2007). Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 16(2), 117 - 139.
Chicago ERSOY Yalçın,HELVACI CAHİT Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16, no.2 (2007): 117 - 139.
MLA ERSOY Yalçın,HELVACI CAHİT Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.16, no.2, 2007, ss.117 - 139.
AMA ERSOY Y,HELVACI C Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(2): 117 - 139.
Vancouver ERSOY Y,HELVACI C Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(2): 117 - 139.
IEEE ERSOY Y,HELVACI C "Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey." Turkish Journal of Earth Sciences, 16, ss.117 - 139, 2007.
ISNAD ERSOY, Yalçın - HELVACI, CAHİT. "Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene biomodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 16/2 (2007), 117-139.