Yıl: 2007 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 441 - 470 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia

Öz:
Küçük Menderes Grabeni’nin doğu ucunda yer alan Kiraz Havzası önceki çalışmalarda genişlemeli bir havza modeliyle açıklanmaktaydı. Ayrıntılı jeolojik haritalama ve faylardan elde edilen kinematik verilere dayanarak önerilen yeni modele göre, havza oluşumunda etkili olan sıkışma/yükselme evresini, genişlemeli Yenitektonik rejimin blok faylanma evresi izler. Bu sıkışma ve genişlemeye ait gerilim KD–GB uzanımlı doğrultu atımlı fay sistemiyle karşılanır. Batı Anadolu havzalarının tektonik evrimiyle ilgili görüşlerin, önerilen yeni model ışığında gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kiraz Havzası farklı özellikteki iki ana tortul paketle doldurulmuştur. Yaşlı paket (en üst Orta Miyosen–Geç Miyosen yaşlı Suludere Formasyonu) sıkışma/yükselmeyle denetlenen havzada, kuzey kenardaki yükselme ve K–G doğrultulu sıkışma kuvvetleriyle ilişkili olarak gelişmiştir. Bu evrede, Menderes Masifi metamorfitleri ve Orta Miyosen yaşlı andezitik volkanitlerin (Baflova Andezitleri) oluşturduğu temel üzerinde açınan tortul havzanın ekseni kuzey kenar boyunca yer almaktaydı. Bu tortullardaki formasyon içi uyumsuzluklar tektonikle eş yaşlı tortullaşmanın yansıması olarak kendini gösterir. Çoğu yerde düşük eğim açılı olan Miyosen tortulları havzanın kuzey kenarı boyunca yoğun bir deformasyona uğramıştır. Geç Miyosen’i izleyen evrede, sıkışma/yükselme sonucu, Miyosen tortulları havzanın kuzey kenarı boyunca havza merkezine doğru eğimlenir ve giderek düşey, hatta devrik konum kazanır. Miyosen tortullarının devrik konum kazandığı kesimlerde Menderes Masifi’nin Miyosen tortulları üzerine bindirmesi, Suludere Formasyonu’na ait tortullaşmanın sona ermesinden sonra da sıkışma tektoniğinin varlığını kanıtlar. Kiraz Havzası’nı kuzeyden ve güneyden sınırlayan Suludere ve Halıköy faylarının denetiminde gelişen Pliyo–Pleyistosen yaşlı Aydoğdu Formasyonu, genişlemeli tektonik rejiminin başladığını belgeler. Bu evre havzanın K–D doğrultusunda günümüze kadar genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Kiraz Havzası’ndaki fayların kinematik verileri ışığında, dört deformasyon fazı tanımlanmıştır: (i) kuzeye ve güneye doğru tektonik taşınma veren D1 ve D2 deformasyon fazları Kiraz Havzası’nın oluşumu öncesinde gelişmiştir. (ii) D3 deformasyon fazı havzanın ilk evresindeki tortullaşmayla eşyaşlı ve tortullaşma sonrası tektonikle ilişkilidir ve formasyon-içi uyumsuzluklar ve ters faylarla kendini gösterir. (iii) D4 deformasyonu yaşlı yapıları kesen ve günümüzdeki Kiraz Havzası’nı şekillendiren normal fayların gelişmesini sağlamıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada Kiraz Havzası’nın iki aşamada evrimleştiği önerilmektedir; Geç Orta Miyosen–Geç Miyosen dönemindeki ilk evrede, sıkışma/yükselmeye bağlı, ters ve doğrultu atımlı faylar havzanın sadece kuzey kenarında kendini gösterirken, Pliyo–Pleyistosen’den günümüze kadar süren genişlemeli tektonik rejim havzanın karşıt kenarlarında oluşan normal fay sistemiyle simgelemektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKÇAY, M., ÖZKAN, H.M., MOON, C.J. & SPIRO, B. 2006. Geology, mineralogy and geochemistry of the gold-bearing stibnite and cinnibar deposits in the Emirli and Halıköy areas (Ödemiş, İzmir, West Turkey). Ore Geology Reviews 29, 19–51.
 • ALDANMAZ, E. 2006. Mineral-chemical constraints on the Miocene calcalkaline and shoshonitic volcanic rocks of Western Turkey: disequilibrium phenocryst assemblages as indicators of magma storage and mixing conditions. Turkish Journal of Earth Sciences 15, 47–73.
 • ANGELIER, J. 1984. Tectonic analysis of fault slips data sets. Journal of Geophysical Research 80, 5835–5848.
 • ANGELIER, J. 1991. Inversion of field data in fault tectonics to obtain regional stress III: a new rapid direct inversion method by analytical means. Geophysical Journal International 103, 363–76.
 • ANGELIER, J. 1994. Fault slips analysis and paleostress reconstruction. In: Hancock, P.L. (ed), Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford, 53–100.
 • ANGELIER, J., DUMONT, J.F., KARAMANDERESİ, İ.H., POISSON, A., ŞİMŞEK, Ş. & UYSAL, Ş. 1981. Analyses of fault mechanisms and expansion of southwestern Anatolia since the Late Miocene. Tectonophysics 79, 11–19.
 • ARPAT, E. & BİNGÖL, E. 1969. Ege Bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler [The rift system of western Turkey: thoughts on its developments]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 73, 1–9 [in Turkish with English abstract].
 • BOZKURT, E. 1996. Metamorphism of Palaeozoic schists in the southern Menderes Massif: field, petrographic, textural and microstructural evidence. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 105–121.
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, Western Turkey and its tectonic implications. In: BOZKURT, E., WıNCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 385–403.
 • BOZKURT, E. 2001a. Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 728–744.
 • BOZKURT, E. 2001b. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3–30.
 • BOZKURT, E. 2002. Discussion on the extensional folding in the Alaşehir (Gediz) Graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 159, 105–109.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey. Geodinamica Acta 16, 61–81.
 • BOZKURT, E. 2004. Granitoid rocks of the southern Menderes Massif (southwestern Turkey): field evidence for Tertiary magmatism in an extensional shear zone. International Journal of Earth Sciences 93, 52–71.
 • BOZKURT, E. 2007. Extensional v. contractional origin for the southern Menderes shear zone, SW Turkey: tectonic and metamorphic implications. Geological Magazine 144, 191–210.
 • BOZKURT, E. & OBERHANSLI, R. 2001. Menderes Massif (western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution – a synthesis. International Journal of Earth Sciences 89, 679–708.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of the Geological Society, London 151, 213–216.
 • BOZKURT, E. & PARK, R. 1997. Microstructures of deformed grains in the augen gneisses of southern Menderes massif (western Turkey) and their tectonic significance. Geologische Rundschau 86, 103–119.
 • BOZKURT, E & ROJAY, B. 2005. Episodic, two-stage Neogene extension and short-term intervening compression in western Anatolia: field evidence from the Kiraz Basin and Bozda¤ Horst. Geodinamica Acta 18, 295–312.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63–79.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2006. Evolution of the large-scale active Manisa Fault, Southwest Turkey: implications on fault development and regional tectonics. Geodinamica Acta 19, 427–453.
 • CANDAN, O., DORA, O.Ö., OBERHANSLI, R., ÇETİNKAPLAN, M., PARTZSCH, J.H., WARKUS, F.C. & DÜRR, S. 2001. Pan-African high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 793–811.
 • ÇİFTÇİ, N.B. & BOZKURT, E. 2007. Anomalous stress field and active breaching at relay ramps: a field example from Gediz Graben, SW Turkey. Geological Magazine 144, 687–699.
 • DEWEY, J.F. & ŞENGÖR, A.M.C. 1979. Aegean and surrounding regions: complex multiple and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of America Bulletin 90, 84–92.
 • DOGLIONI, C., AGOSTINI, S., CRESPI, M., INNOCENTI, F., MANETTI, P., RIGUZZI, F. & SAVAŞÇIN, M.Y. 2002. On the extension in Western Anatolia and the Aegean Sea. Journal of Virtual Exploration 8, 169–183.
 • DUMONT, J.F., UYSAL, Ş., ŞİMŞEK, Ş., KARAMANDERESİ, İ.H. & LETOUZEY, J. 1979. Güneybatı Anadolu’daki grabenlerin oluşumu [Formation of West Anatolian grabens]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 92, 7–7 [in Turkish with English abstract].
 • EMRE, T. 1996a. Gediz Grabeni’nin jeolojisi ve tektoniği [Geology and tectonics of the Gediz Graben]. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 171–185 [in Turkish with English abstract].
 • EMRE, T. 1996b. Gediz Grabeni’nin tektonik evrimi [Tectonic evolution of the Gediz Graben]. Geological Bulletin of Turkey 39, 1–18 [English edition].
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 1995. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accommodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens, western Anatolia. In: PİŞKİN, Ö., ERGÜN, M., SAVAŞÇIN, M.Y. & TARCAN, G. (eds), Proceedings of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 1, 73–93.
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 2005. Geology, geochemistry and geochronology of the BaŞova andesite, eastern end of the Küçük Menderes Graben. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 131, 1–19 [English edition].
 • EMRE,T., SÖZBİLİR, H. & GÖKÇEN, N. 2006. Neogene-Quternary stratigraphy of Kiraz-Beydağ region, Küçük Menderes Graben, West Anatolia. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 132, 1–32 [in Turkish with English abstract].
 • ERİNÇ, S. 1955. Die morduologischen Entwicklungsstadien der Küçükmenderes Masse. Rewiew of the Geographical Enstitute of the University of İstanbul 2, 93–95.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005a. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for western Turkey. Geological Journal 40, 545–570.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005b. Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene volcanic units in the Bigadiç borate basin, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 1–27.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2006. Olivine basalt and trachandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-arid lake: an example from the Early Miocene Bigadiç basin, western Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 149, 240–262.
 • ERSOY, Y. & HELVACI, C. 2007. Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene Bimodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 117–139.
 • GESSNER, K., RING, U., CHRISTOPHER, J., HETZEL, R., PASSCHIER, C.W. & GÜNGÖR, T. 2001. An active bivergent rolling-hinge detachment system: central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology 29, 611–614.
 • GLODNY, J. & HETZEL, R. 2007. Precise U–Pb ages of syn-extensional Miocene intrusions in the central Menderes Massif, western Turkey. Geological Magazine 144, 235–246
 • GÖKTEN, E., HAVZAOĞULU, Ş. & ŞAN, Ö. 2001. Tertiary evolution of the central Menderes Massif based on structural investigations of metamorphics and sedimentary cover rocks between Salihli and Kiraz (western Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 745–756.
 • GÖRÜR, N., ŞENGÖR, A.M.C., SAKINÇ, M., TÜYSÜZ, O., AKKÖK, R., YİĞİTBAŞ, E., OKTAY, F.Y., BARKA, A.A., SARICA, N., ECEVİTOĞLU, B., DEMİRBAĞ, E., ERSOY, Ş., ALGAN, O., GÜNEYSU, C. & AKYOL, A. 1995. Rift formation in the Gökova region, southwest Anatolia: implications for the opening of the Aegean Sea. Geological Magazine 132, 637–650.
 • HETZEL, R., PASSCHIER, C.W., RING, U. & DORA, O.O. 1995a. Bivergent extension in orogenic belts: the Menderes Massif (southwestern Turkey). Geology 23, 455–458.
 • HETZEL, R., RING, U., AKAL, C. & TROESCH, M. 1995b. Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London 152, 639–654.
 • HETZEL, R., ROMER, R.L., CANDAN, O. & PASSCHIER, C.W. 1998. Geology of the Bozdağ area, central Menderes Massif, SW Turkey: Pan- African basement and Alpine deformation. Geologische Rundschau 87, 394–406.
 • IŞIK, V., SEYİTOĞLU, G. & ÇEMEN, İ. 2003. Ductile-brittle transition along the Alaflehir detachment fault and its structural relationship with the Simav detachment fault, Menderes Massif, western Turkey. Tectonophysics 374, 1–18.
 • IŞIK, V. & TEKELİ, O. 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes Massif (western Turkey): evidence for metamorphic core complex formation. International Journal of Earth Sciences 89, 757–765.
 • IŞIK, V., TEKELİ, O. & SEYİTOĞLU, G. 2004. The 40Ar/39Ar age of extensional ductile deformation and granitoid intrusion in the northern Menderes core complex: implications for the initiation of extensional tectonics in western Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 23, 555–566.
 • KAYA, O., ÜNAY, E., GÖKTAŞ, F. & SARAÇ, G. 2007. Early Miocene stratigraphy of central West Anatolia, Turkey: implications for the tectonic evolution of the Eastern Aegean area. Geological Journal 42, 85–109.
 • KAYA, O., ÜNAY, E., SARAÇ, G., EICHHORN, S., HASSENRUCK, S., KNAPPE, A., PEKDEĞER, A. & MAYDA, S. 2004. Halitpaşa transpressive zone: implications for an Early Pliocene compressional phase in central westen Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 13, 1–13.
 • KOÇYİĞİT, A. 1984. Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim [Intraplate neotectonic evolution of the southwest Turkey and its surroundings]. Geological Society of Turkey Bulletin 27, 1–16 [in Turkish with English abstract].
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605–616.
 • LE PICHON, X. & ANGELIER, J. 1979. The Aegean arc and trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tectonophysics 60, 1–42.
 • LE PICHON, X. & ANGELIER. J. 1981. The Agean sea. Philosophical Transactions of Royal Society, London 300, 357–372.
 • LIPS, A.L.W., CASSARD, D., SÖZBİLİR, H., YILMAZ, H. & WIJBRANS, J. 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 781–792.
 • MCKENZIE, D.P. 1972. Active tectonics of the Mediterranean regions, Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 30, 109–185.
 • OKAY, A.İ. & SATIR, M. 2000. Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey. Geological Magazine 137, 495–516.
 • ÖZER, S. & SÖZBİLİR, H. 2003. Presence and tectonic significance of Cretaceous rudist species in the so-called Permo–Carboniferous Göktepe Formation, Central Menderes Metamorphic Massif, Western Turkey. International Journal of Earth Sciences 92, 397–404.
 • PURVIS, M. & ROBERTSON, A. 2004. A pulsed extension model for the Neogene–Recent E–W-trending Alaşehir Graben and the NE–SW trending Selendi and Gördes basins, western Turkey. Tectonophysics 391, 171–201.
 • PURVIS, M. & ROBERTSON, A. 2005. Sedimentation of the Neogene–Recent AlaŞehir (Gediz) continental graben system used to test alternative tectonic models for western (Aegean) Turkey. Sedimentary Geology 173, 373–408.
 • RIBA, O. 1976. Syntectonic unconformities of the Alto Cardener, Spanish Pyrenees: a genetic interpretation. Sedimentary Geology 15, 213–233.
 • RING, U., GESSNER, K., GÜNGÖR, T. & PASSCHIER, C.W. 1999. The Menderes belt of western Turkey and the Cycladic belt in the Aegean – do they really correlate? Journal of the Geological Society, London 156, 3–6.
 • ROJAY, B., TOPRAK, V., DEMİRCİ, C. & SÜZEN, L. 2005. Plio–Quaternary evolution of the Küçük Menderes Graben Southwestern Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 18, 317–331.
 • SARICA, N. 2000. The Plio–Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their tectonic significance on N–S extensional tectonics in west Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geological Journal 35, 1–24.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic significance. Journal of the Geological Society, London 136, 269–282.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 28, 575–589.
 • ŞENGÖR, A.M.C., GÖRÜR, N. & ŞAROĞLU, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: BIDDLE, K. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 37, 227–264.
 • ŞENGÖR, A.M.C., SATIR, M. & AKKÖK, R. 1984. Timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey: Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey. Tectonics 3, 693–707.
 • ŞENGÖR, A.M.C. & YILMAZ, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics 75, 181–241.
 • ŞENGÜN, F., CANDAN, O., DORA, O.Ö. & KORALAY, E. 2006. Petrography and Geochemistry of Paragneisses in the Çine Submassif of the Menderes Massif, Western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 15, 321–342.
 • SEYİTOĞLU, G., ÇEMEN, İ. & TEKELİ, O. 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz) Graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 157, 1097–1100.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, O., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15–26.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine 128, 155–166.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1992. The age of the Büyük Menderes Graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Magazine 129, 239–242.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1996. The age of the Alaşehir graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal 31, 1–11.
 • SEYİTOĞLU, G., SCOTT, B.C. & RUNDLE, C.C. 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. Journal of the Geological Society, London 149, 533–538.
 • SÖZBİLİR, H. 2001. Extensional tectonics and geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Gediz detachment, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51–67.
 • SÖZBİLİR, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277–288.
 • SÖZBİLİR, H. 2005. Oligo–Miocene extension in the Lycian Orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 255–282.
 • SÖZBİLİR, H. & EMRE, T. 1990. Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben. In: SAVAŞÇIN M.Y. & ERONAT, A.H. (eds), Proceedings of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2, 314–322.
 • SÖZBİLİR, H. & EMRE, T. 1996. Supradetachment basin and rift basin developed during the neotectonic evolution of the Menderes Massif. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 300–301.
 • TEMİZ, H., GÜRSOY, H. & TATAR, O. 1998. Kinematics of Late Pliocene–Quaternary normal faulting in the south-eastern end of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. International Geology Review 40, 638–646.
 • TOKCAER, M., AGOSTINI, S. & SAVAŞÇIN, M.Y. 2005. Geotectonic setting and origin of the youngest Kula volcanics (Western Anatolia), with a new emplacement model. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 143–166.
 • WHITNEY, D.L. & BOZKURT, E. 2002. Metamorphic history of the southern Menderes Massif, western Turkey. Geological Society of America Bulletin 114, 829–838.
 • YILDIZ, M. & BAILEY, E.H. 1987. Mercury deposits in Turkey. U.S. Geological Survey Bulletin 1456, 1–80.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, S.C., GÜRER, O.F., BOZCU, M., YILMAZ, K., KARACIK, Z., ALTUNKAYNAK, Ş. & ELMAS, A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 353–384.
APA Emre T, Sözbilir H (2007). Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. , 441 - 470.
Chicago Emre Tahir,Sözbilir Hasan Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. (2007): 441 - 470.
MLA Emre Tahir,Sözbilir Hasan Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. , 2007, ss.441 - 470.
AMA Emre T,Sözbilir H Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. . 2007; 441 - 470.
Vancouver Emre T,Sözbilir H Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. . 2007; 441 - 470.
IEEE Emre T,Sözbilir H "Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia." , ss.441 - 470, 2007.
ISNAD Emre, Tahir - Sözbilir, Hasan. "Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia". (2007), 441-470.
APA Emre T, Sözbilir H (2007). Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, 16(4), 441 - 470.
Chicago Emre Tahir,Sözbilir Hasan Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 16, no.4 (2007): 441 - 470.
MLA Emre Tahir,Sözbilir Hasan Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.16, no.4, 2007, ss.441 - 470.
AMA Emre T,Sözbilir H Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(4): 441 - 470.
Vancouver Emre T,Sözbilir H Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences. 2007; 16(4): 441 - 470.
IEEE Emre T,Sözbilir H "Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia." Turkish Journal of Earth Sciences, 16, ss.441 - 470, 2007.
ISNAD Emre, Tahir - Sözbilir, Hasan. "Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben:Evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia". Turkish Journal of Earth Sciences 16/4 (2007), 441-470.