Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 70 - 80 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ÖSS sınavı matematik soruları ile farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında çalışan matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlarda sordukları soruları Bloom Taksonomisi’ne göre karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış olup, bu yöntem kapsamında 1995–2004 yılları arasında yapılan ÖSS sınavlarındaki sayısal bölümde yer alan 290 adet matematik sorusu ile Trabzon ilindeki farklı tür ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2003–2004 ve 2004-2005 eğitim-öğretim yıllarında yazılı sınavlarında sordukları toplam 959 sorunun seviyeleri Bloom Taksonomisinin Revize Edilmiş haline göre hazırlanan ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, ÖSS’de sorulan sorular ile TML, TÇPL ve GL’ de sorulan soruların bilişsel yönden örtüşmediği, fakat $AL_1, AL_2$ ve FL’de sorulan sorular ile bilişsel yönden örtüştüğü sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: matematik üniversite giriş sınavı bloom sınıflandırması sınav

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O. ve Keser, Ö.F. (2001). Fizik Eğitim Öğretim Etkinliklerinin Belirlenmesinde Hedef Davranış Geliştirmenin Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 152, 20-26.
 • Akpınar E. (2003). Ortaöğretim Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1) 13-21.
 • Allen, D. ve Taner, K. (2002). Approaches to Cell Biology Teaching: Questions about Questions. Cell Biology Education, 1, 63–67.
 • Azar, A. (2005). Analysis of Turkish High-School Physics-Examination Questions and University Entarence Exams Questions According to Blooms’ Taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 144–150.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, 4. Baskı, Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Baykul, Y. (1989). ÖSS ile yoklanan bilgi ve beceriler farklı okul tür ve sınıflarında ne ölçüde kazandırılmaktadır?, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 21–28.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. ve Keleş, E. (2001, Eylül). Okullarda ve Lise Giriş Sınavlarında Sorulan Fen Bilgisi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması, Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 144-150). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Çepni, S., Azar, A. (1998, Eylül). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 23-35). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2003). Fen Alanları Öğretim Elemanlarının Sınav Sorularının Bilişsel Düzeylerinin Analizi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 65-84.
 • Çepni, S., Keleş, E. ve Ayvacı, H.Ş. (1999, Ekim). ÖSS’de Sorulan Fizik Soruları ile Liselerde Sorulan Fizik Sınav Sorularının Karşılaştırılması, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 25-28). Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Çepni, S., Özsevgenç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157, 30-39.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Filiz, S.B. (2004). Öğretmenler İçin Soru Sorma Sanatı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Güler, G., Özek, N. ve Yaprak, G. (2004). 1999-2001 ÖSS Fizik Sorularının Bilişsel Gelişim Seviyelerinin İncelenmesi, Dershane ve Liselerde Sorulan Soruların Bilişsel Gelişim Seviyeleri İle Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 63-66.
 • Ignacio, N.G., Nieto, L.J. B. ve Barona,E.G., (2006). The affective domain in mathematics learning, international electronic Journal of Mathematics Education 1(1), 16-32.
 • Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. and Çepni, S. (2003). Analiyses Of Turkish High-School Chemistry-Examination Questions According To Bloom’s Taxonomy, Chemistry Education: Research And Practice , 4(1), 25-30.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 12. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kemhacıoğlu, T. (2001). ÖSS Sorularının Lise Fizik 1 Müfredatı İle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Koray, Ö.C. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 317–324.
 • Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, Theory Into Practıce, 41(4), 212–218.
 • Mutlu, M., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 87–95.
 • Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, Cilt: 67 Sayı: 2567 Aralık 2004.
 • Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf Fizik-Kimya Sınav Sorularının ve Öğrencilerin Enerji Konusundaki Başarılarının Bilişsel Gelişim Seviyelerine Göre Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 91-100.
 • Pickard, M.J. (2007). The new bloom’s taxonomy: An overvıew for famıly and consumer scıences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25(1), 45-55.
 • Rawadieh, S.M. (1998). An Analysis Of The Cognitive Levels Of Questions İn Jordan Secondary Social Studies Textbooks According To Bloom’s Taxonomy, Unpublished Doctora Dissertation, Ohio University, College of Education, Greece.
 • Sağır, D. (2003). Ortaöğretim Lise 1. Sınıf Coğrafya Dersi Müfredat Programında Yer Alan Yer Yüzünün Biçimlenmesi (Dış Kuvvetler) Ünitesinde Öğretmenlerin Öğrencileri Değerlendirmede Bloom Taksonomisini Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Eskişehir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, S., Ayas, A. (2002). Ortaöğretim Kimya Dersi Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Kimya Sorularının Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. ODTU, Ankara.
 • Tokcan, H. (2004). An Analysis of Exam Questions of Social Science Teachers in Turkey by Using Bloom’s Taxonomy in Terms of History, Geography and Citizsenship Subjects, Paper presented at the 7 th Conference of Earlı’s Jure. University of Bahçeşehir, İstanbul.
 • Thompson, T. (2008). Mathematics teachers’ interpretatıon of higher-order thinking in Bloom’s Taxonomy, International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(2), 96-109.
 • Turgut, M.F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Wilen, William W. (1991). Questioning Skills for Teachers, What Research Says to the Teacher. third edition. National Education Association, Washington DC. ERİC: ED332983.
APA Köğce D, BAKİ A (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. , 70 - 80.
Chicago Köğce Davut,BAKİ Adnan Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. (2009): 70 - 80.
MLA Köğce Davut,BAKİ Adnan Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. , 2009, ss.70 - 80.
AMA Köğce D,BAKİ A Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. . 2009; 70 - 80.
Vancouver Köğce D,BAKİ A Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. . 2009; 70 - 80.
IEEE Köğce D,BAKİ A "Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması." , ss.70 - 80, 2009.
ISNAD Köğce, Davut - BAKİ, Adnan. "Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması". (2009), 70-80.
APA Köğce D, BAKİ A (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(26), 70 - 80.
Chicago Köğce Davut,BAKİ Adnan Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.26 (2009): 70 - 80.
MLA Köğce Davut,BAKİ Adnan Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.26, 2009, ss.70 - 80.
AMA Köğce D,BAKİ A Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(26): 70 - 80.
Vancouver Köğce D,BAKİ A Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(26): 70 - 80.
IEEE Köğce D,BAKİ A "Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.70 - 80, 2009.
ISNAD Köğce, Davut - BAKİ, Adnan. "Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının bloom taksonomisine göre karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2009), 70-80.