Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 244 - 266 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.36543/kauiibfd.2022.011 İndeks Tarihi: 02-08-2022

IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?

Öz:
The aim of this study is to determine whether the holding period of stocks varies according to the socio- economic characteristics of the investors. According to the logit model results, it has been determined that there is a significant relationship between the variables of BIST investors' occupation, the type of asset most invested in, the number of years invested in stocks, the annual stock investment amount and the variables of following the market every day and the period of holding the stock. The results reveal that those who invest in foreign currency are 0,172 times less likely to hold their stocks than those who have invested in shares and in terms of the time it takes to start investing in stocks, those who have invested for 1 to 3 years are 1,72 times more likely to hold the stock than those who have invested for less than 1 year. It shows that those who have invested for 3 to 6 years are 2.5 times more likely to hold the stock than those who have invested for less than 1 year.
Anahtar Kelime:

DAVRANIŞSAL FİNANS BAĞLAMINDA YATIRIMCI ÖZELLİKLERİ HİSSE SENEDİNİ ELDE TUTMA SÜRESİNİ ETKİLER Mİ?

Öz:
Bu çalışmanın amacı, hisse senetlerini elinde tutma sürelerinin yatırımcıların sosyo-ekonomik özelliklerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Logit model sonuçlara göre, Türkiye’deki BİST yatırımcılarının meslek, en fazla yatırım yapılan varlık türü, hisse senedi yatırım süresi, yıllık yatırım tutarı ve her gün piyasayı takip etme değişkenleri ile hisse senedini elinde tutma süresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve aylık ortalama gelir bakımından ise hisse senedini elinde tutma süresi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Sonuçlar döviz yatırımı olanların hisse yatırımı olanlara göre hisse senetlerini elinde tutma ihtimallerinin 0,172 kat daha düşük olduğu, hisse senedine yatırım yapmaya başlama süresi bakımından 1 ilâ 3 senedir yatırım yapanların 1 yıldan kısa bir süredir yatırım yapanlara göre hisse senedini elde tutma ihtimalinin 1,72 kat daha fazla olduğu, 3 ilâ 6 senedir yatırım yapanların 1 yıldan az bir süredir yatırım yapanlara göre hisse senedini elde tutma ihtimalinin 2,5 kat fazla olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdioglu, Z., & Degirmenci, N. (2013). İstanbul menkul kıymetler borsasında mevsimsel anomaliler/seasonal anomalies in Istanbul stock exchange. Business and Economics Research Journal, 4(3), 55-73.
 • Abramov, A., Radygin, A., & Chernova, M. (2015). Long-term portfolio investments: New Insight into return and risk. Russian Journal of Economics, 273-293.
 • Akdeniz, Ş., & Turan, İ. (2021). Davranışsal finans eğilimlerinin risk alma düzeyine etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1016-1032. doi: 10.20491/isarder.2021.1181
 • Ayaydın, H., Pala, F., & Barut, A. (2016). Ülke riskinin hisse senedi getirisine etkisi: Ampirik bir analiz. Global Journal of Economics and Business Studies, 5(10), 66- 75.
 • Aytekin, Ö. G. Y. E., & Aygün, M. (2016). Finansta yeni bir alan “davranışsal finans”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 143-156.
 • Baltaş, A. (2015). Akılsız duyguların cezasını kararlar çeker. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bayrak, O. K. (2012). Davranışsal Finans, TSPAKB, Sermaye Piyasalarında Gündem. 120, 6-17.
 • Chang, K. H., & Young, M. N. (2019). Behavioral stock portfolio optimization considering holding periods of B-stocks with short-selling. Computers & Operations Research, 112, 104773.
 • Choi, B. P., & Mukherji, P. (2010). Optimal portfolios for different holding periods. Journal of Business & Economics Research (JBER), 8(10), 1-6.
 • Chakrabarty, B., Moulton, P. C., & Trzcinka, C. (2017). The performance of short-term institutional trades. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(4), 1403- 1428.
 • Chuan‘Chewie’Ang, T., Lam, F. E. C., Ma, T., Wang, P., & Wei, K. J. (2019). What is the real relationship between cash holdings and stock returns? International Review of Economics & Finance, 64, 513-528.
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407.
 • Dağlı, H., & Çöllü, D. A. (2015). Hisse senedi piyasalarinda görülen anomaliler: Borsa Istanbul örneği. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 17- 36.
 • Dilek, Ö. (2021). Katılım bankacılığı tercihini etkileyen faktörler: Rize örneği. Ekev Akademi Dergisi, 25(88), 443-450.
 • Doğan, M. (2016). Davranışsal finans eğilimleri ile bireysel emeklilik fon tercihleri arasındaki ilişkinin test edilmesi: türkiye’deki banka çalışanları üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(12), 339-357.
 • Estrada, J. (2014). Stocks, bonds, risk, and the holding period: An international perspective. The Journal of Wealth Management, 16(2), 25-44.
 • Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2), 383-417.
 • Gazel, P. (2014). Davranışsal finans psikolojik eşik ve önyargılar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Günak, M. N. (2007). İleri teknik analiz uyguları ve bu uygulamaların İMKB’de test edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Griffiths, W., Hill, E. R. C., & Judge, G. G. (1993). Learning and practicing econometrics. Canada: John Wiley & Sonp.
 • Kahneman, D., & Tversky, A., (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 263-292.
 • Karabay, A. (2018). Optimum elde tutma süresi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1-12.
 • Kurt, P. D. (2011). Davranışsal ekonomi yaklaşımlarının tüketici karar verme tarzları ile açıklanması ve bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Küçüksille, E., & Özmutaf, M. (2015). Is there ramadan effect in Turkish stock market. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 137-142.
 • Mandeville B. (1970). The Fable of the Beep. Londra: Penguien Bookp.
 • Markowitz, Hanry (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 • MKK (2022). Number of stock investors. On January 1 , 2022 https://www.mkk.com.tr/veri-depolama-hizmetleri/e-veri/yillik-istatistiki-veriler accessed from.
 • Li, B., Liu, B., Bianchi, R., & Su, J. J. (2012). Stock returns and holding periods. JASSA, (2), 43-48.
 • Lyle, M. R. & Wang, C.C.Y. (2015). The Cross section of expected holding period returns and their dynamics:A present value approach. Journal of Financial Economics, 116, 505-525.
 • Nofsinger, J. R. (2014). Yatırım Psikolojisi. (Çev. Sümeyra Gazel). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Oktay, E., Akan, Ö. Y., & Çalmaşur, G. (2007). Erzurum il merkezinde yaşayan yetişkin bireylerin Erzurum’dan memnuniyetleriyle ilişkili faktörlerin araştırılması. Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 959.
 • Ostaszewski, J. (2010). Finance. Warszawa: Difin.
 • Özer, A. & Korkulutaş, D. (2018). Yatırımcıların duygusal ve bilişsel eğilimlerinin değerlendirilmesi: Erzincan ili uygulaması. KAÜİİBFD, 9(18), 391-420.
 • Özer, H. (2004). Nitel değişkenli ekonometrik modeller: Teori ve Bir Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Pompain, M. M. (2006). Behavioral Finance and Wealth Manegement: How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases. New Jersey: John Wiley and Sonp.
 • Rozeff, M. P., & Kinney Jr, W. R. (1976). Capital market seasonality: The case of stock returns. Journal of financial economics, 3(4), 379-402.
 • Schwartz, H. (2010). Heuristics or rules of thumb. In: Nofsinger J.R., Baker H.K. (Eds), Behavioral Finance: Investors, Corporations and Markets, (pp. 57-72). Hoboken (NJ): John Wiley Sons,
 • Sefil, P., & Çilingiroğlu, H. K. (2011). Davranışsal finansm temelleri: karar vermenin bilişsel ve duygusal eğilimleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 247-268.
 • Shah, N., Qureshi, M., & Aslam, Y. (2017). An empirical investigation of Islamic calendar effect in global Islamic equity indices. International Journal of Economics and Finance, 57-68.
 • Shen, P. (2005). How Long Is Long-Term Investment. FED Kansas City, Economic Review, First Quarter.
 • Simmons, J., & Novemsky, N. (2008). From loss aversion to loss acceptance: how gambling contexts undermine loss aversion, Working Paper.
 • Statman, M. (1999). Behaviorial finance: Past battles and future engagements. Financial Analysts Journal, 55(6), 18-27.
 • Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skilful than our fellow drivers?. Acta Psychologica, 47, 143-148.
 • Tatlı, H. (2013). Konut sahipliğinin belirleyicileri: Hanehalkı reisleri üzerine bir uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4(2), 40-63.
 • Thaler, R. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12(3), 183-206.
 • Thaler, R. H. (Ed.). (2005). Advances in behavioral finance (Vol. 2). Princeton, NJ: Princeton University Presp.
 • Thaler, R. H., & Johnson, E. J. (1990). Gambling with the house money and trying to break even: the effects of prior outcomes on risky choice. Management Science, 36(6), 643-660.
 • TUYİD, (2022). Stock Market Trends Report, On February 02, 2022 https://www.tuyid.org/files/yayinlar/BorsaTrendleriRaporu-4C21.pdf accessed from.
 • TÜİK (2021). Population Number, On December 15, 2021 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109 accessed from.
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458.
 • Ülkü, N. (2001). finansta davranış teorileri ve İMKB’nin dezenflasyon programının başlangıcında fiyat davranışı, İ.M.K.B. Dergisi, 5(17), 106- 130.
 • Veeraraghavan, K. (2010). Role of behavioral finance- a study ınternational journal of enterprise and onnavation. Management Studies, 1(3), 109-112.
 • Yurtdaşseven, V. Ö., & Çankaya, P. (2018). Finansal tavsiyelerin yatırımcı davranışlarına etkisi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 564-575.
APA Pilatin A (2022). IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. , 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
Chicago Pilatin Abdulmuttalip IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. (2022): 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
MLA Pilatin Abdulmuttalip IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. , 2022, ss.244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
AMA Pilatin A IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. . 2022; 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
Vancouver Pilatin A IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. . 2022; 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
IEEE Pilatin A "IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?." , ss.244 - 266, 2022. 10.36543/kauiibfd.2022.011
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?". (2022), 244-266. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.011
APA Pilatin A (2022). IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 13(25), 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
Chicago Pilatin Abdulmuttalip IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 13, no.25 (2022): 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
MLA Pilatin Abdulmuttalip IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.13, no.25, 2022, ss.244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
AMA Pilatin A IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2022; 13(25): 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
Vancouver Pilatin A IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2022; 13(25): 244 - 266. 10.36543/kauiibfd.2022.011
IEEE Pilatin A "IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?." KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 13, ss.244 - 266, 2022. 10.36543/kauiibfd.2022.011
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE, DO INVESTOR CHARACTERISTICS AFFECT STOCK HOLDING PERIOD?". KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 13/25 (2022), 244-266. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.011