Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 111 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12984/egeefd.938443 İndeks Tarihi: 11-08-2022

COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulunda (EEYO) mesleki eğitimlerine devam eden işitme engelli üniversite öğrencileriyle COVID-19 salgın sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Katılımcılar 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde, EEYO’da eğitim alan 48 işitme engelli üniversite öğrencisidir. Araştırma verileri; canlı ders video kayıtları, araştırmacı günlüğü, izleme toplantıları tutanakları, ders planları ve değerlendirmeleri, ödevler ve dönütleri, e-posta, WhatsApp mesajları, öğrenci odyogramları ve belgelerinden oluşmaktadır. Araştırma sonunda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sınırlı becerilerinin desteklenebilmesi ve derslerin doğrudan öğretimle gerçekleştirilmesi nedeniyle etkililiğinin sınırlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini tanıma ve kullanma düzeylerinin eğitimin niteliğini etkilediği, işitme engelli öğrencilerin dil becerilerindeki sınırlılıkların eğitim sürecine olumsuz olarak yansıdığı, öğrencilerin akademik başarı ve COVID-19 sürecine yönelik kaygılar yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın katılımcıları okuma ve yazma becerilerinde önemli derecede sınırlılıkları olan üniversite öğrencileridir. Bu özellikteki işitme engelli öğrencilerle uzaktan eğitim çalışmalarının zorunlu olmadıkça gerçekleştirilmemesi bulgusu önem taşımaktadır.
Anahtar Kelime: Özel eğitim İşitme engelli öğrenciler COVID-19 Uzaktan eğitim

Examination of Distance Education Studies Conducted with Hearing Impaired University Students During the COVID-19 Pandemic

Öz:
The purpose of this study is to examine the distance education activities carried out during the COVID-19 pandemic process with hearing-impaired university students who continue their vocational education at Anadolu University, School for the Handicapped (SfH). The research design is Case Study. Participants are 48 hearing-impaired university students studying in the SfH in the fall semester of the 2020-2021 academic year. Research data consists of video recordings of lectures, lesson plans and evaluations, students' homework and the feedback given, e-mails, WhatsApp messages, researcher diary, monitoring meeting minutes, student audiograms and documents. The effectiveness of the lectures was found to be limited because the student skills which could be supported were restricted and the lectures were carried out by direct instruction in the distance education process. It was determined that the level of knowing and using the distance education system of students and instructors was used in distance education system affected the quality of education, and the limitations in the language skills of the hearing-impaired students have negatively reflected in the education process. It was also found that the students experienced concerns about academic success and the COVID-19 pandemic process. Participants had limitations in their literacy skills. It is important that distance learning activities with hearing impaired students should not be carried out unless it is compulsory.
Anahtar Kelime: Special education Hearing-impaired students COVID-19 Distance education

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C. K., & Walker, D. A. (2014). Introduction to research in education (9th ed.). Belmont, CA: Wadworth, Cengage Learning.
 • Bayrakdar, U. ve Çuhadar, C. (2015). İşitme engelliler okullarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172-191.
 • Black, R., Levin, J. A., Mehan, E., & Quinn, C. N. (1983). Distance education: Access guidelines for students with disabilities. American Journal of Distance Education, 15(1). Retrieved from www.htctu.net/publications /guidelines/distanceed/disted.htm
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Columbus: Upper Saddle River.
 • de Godoi, T. X., Deogenes, P., da Silva Junior, D. P., & Costa Valentim, N. M. (2020). A case study about usability, user experience and accessibility problems of deaf users with Assistive Technologies. In M. Antona., C. Stephanidis (Eds), Universal access in human-computer interaction. applications and practice (pp. 73-91). Lecture Notes in Computer Science Book Series. Retrieved from https://link.springer.com/chapter /10.1007/978-3-030-49108-6_6
 • Dikmen, S. ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Dönmez, O., Yaman, F. Şahin, Y. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016). İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 22-41. doi: 10.17943/etku.
 • Erzen, E. ve Ceylan, M. (2020). Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar. EKEV Akademik Dergisi, 24(8). 229-262.
 • Glynn, S. M., Aultman, L. P., & Owens, A. M. (2005). Motivation to learn in general education programs. The Journal of General Education, 54(2), 150-170.
 • Joseph, N. (2006). Strategies for success: Teaching metacognitive skills to adolescent learners. The NERA Journal, 42(1), 33-39.
 • Kalaç, M. Ö., Telli, G. ve Erönal, Y. (2020). Covid-19 mücadelesi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde engelli öğrencilerin durumu sorunlar ve çözüm önerileri. Manisa: MCBÜ Rektörlük Basımevi.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192. doi:10.2399/yod.20.730688
 • Karasu, G. (2019, Kasım). Ortaöğretim mezunu işitme engelli öğrencilerin yazma düzeyleri. Sözel Bildiri, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, Türkiye.
 • Karasu, G. (2020a, Eylül). Covid 19 başlangıç sürecinde işitme engelli üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmalarının incelenmesi. Sözel Bildiri. VIIth International Eurasian Educational Research Congress/EJER Congress Online Konferansı, Eskişehir, Türkiye.
 • Karasu, G. (2020b, Eylül). İşitme engelli öğrencilerin yazılı anlatımlarının incelenmesi. Sözel Bildiri. VIIth International Eurasian Educational Research Congress/EJER Congress Online Konferansı, Eskişehir, Türkiye.
 • Karasu, G. ve Uzuner, Y. (2018). İşitme engelli üniversite öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile gerçekleştirilen yazma çalışmalarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(2), 199-232. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.310350
 • Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y., & Kaya, N. (2016). Vocabulary developing strategies applied to individuals with hearing impairments. Educational Research and Reviews, 11(15), 1402-1414. doi:10.5897/ERR2016.2835
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Keser, H. ve Özdemi̇r, O. (2018). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerinde bilgisayar destekli kelime öğretim materyali kullanımının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 29-53. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.300290
 • Lynn, M. A., Templeton, D. C., Ross, A. D., Gehret, A. U., Bida, M., Sanger, T. J., & Pagano, T. (2020). Success and challenges in teaching chemistry to deaf and hard of hearing students in the time of Covid-19. Journal of Chemical Education. 97, 3322-3326. Retrieved from https://pubs.acs.org /doi/pdf/10.1021/acs.jchemed. 0c00602
 • Makeshine, S., Viriyavejakul, C., & Sovajassatakul, T. (2020). The effectiveness of online learning for deaf and hard of hearing learners. EdMedia+Innovate Learning. 994-999. Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/217409/.
 • Marschark, M., Lang, H. G., & Albertini, J. A. (2002). Educating deaf students. Oxford, New York, Oxford University Press.
 • Maxwell, A. J. (2005). Qualitative research design. London: Sage Publications.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (1996). Distance education-A system view. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
 • Online Education Options Designed for the Deaf [OEODD]. (2020). Online education options designed for the deaf. Drexel University Online. Retrieved from https://virtuallyinspired.org/portfolio/brazilian-first-online-learning-for-sign language/
 • Paul, V. P. (2001). Language and deafness (3rd ed.). Canada: Thomson Learning Inc.
 • Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guardia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education. 1-23. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y
 • Schirmer, B. R. (2000). Language and literacy development in children who are deaf. Boston, MA: Allyn and Bacon Inc.
 • Ulusoy, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: Öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 60-84.
 • Visser, L., & Visser, Y. (2000). Perceived and actual student support needs in distance education. Quarterly Review of Distance Education, 1(2), 109-117.
 • Wagner, E. D. (1997). Interactivity: Form agents to outcomes. New Directions for Teaching and Learning, 71, 19-26.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, K. R. (2003). Case study research. London: Sage.
APA Karasu G, Kaya Z (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. , 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
Chicago Karasu Güzin,Kaya Zehranur COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. (2021): 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
MLA Karasu Güzin,Kaya Zehranur COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. , 2021, ss.95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
AMA Karasu G,Kaya Z COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. . 2021; 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
Vancouver Karasu G,Kaya Z COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. . 2021; 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
IEEE Karasu G,Kaya Z "COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi." , ss.95 - 111, 2021. 10.12984/egeefd.938443
ISNAD Karasu, Güzin - Kaya, Zehranur. "COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi". (2021), 95-111. https://doi.org/10.12984/egeefd.938443
APA Karasu G, Kaya Z (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 22(2), 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
Chicago Karasu Güzin,Kaya Zehranur COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 22, no.2 (2021): 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
MLA Karasu Güzin,Kaya Zehranur COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, 2021, ss.95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
AMA Karasu G,Kaya Z COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 2021; 22(2): 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
Vancouver Karasu G,Kaya Z COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 2021; 22(2): 95 - 111. 10.12984/egeefd.938443
IEEE Karasu G,Kaya Z "COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi." Ege Eğitim Dergisi, 22, ss.95 - 111, 2021. 10.12984/egeefd.938443
ISNAD Karasu, Güzin - Kaya, Zehranur. "COVID-19 Salgın Sürecinde İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi". Ege Eğitim Dergisi 22/2 (2021), 95-111. https://doi.org/10.12984/egeefd.938443