Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 56 - 70 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53568/yyusbed.1231332 İndeks Tarihi: 19-07-2023

Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitimlerine devam eden 257 kadın ve 114 erkek olmak üzere toplam 371 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, “Melbourne Karar Verme Stilleri Ölçeği”, “Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon analizi, ilişkisiz örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin karar verme stilleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizine göre, karar verme özsaygısının kişisel uyumu anlamlı düzeyde yordadığı, dikkatli karar verme stilinin ise akademik ve sosyal uyumu anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Ayrıca demografik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmada; kadınların panik karar verme stili puanlarının erkeklerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu, sınıf değişkeninin ise öğrencilerin karar verme stilleri ve üniversite yaşamına uyum düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen bütün bulgular bir arada değerlendirildiğinde, öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sağlamalarında karar verme stillerinin önemli rol oynadığı belirtilebilir.
Anahtar Kelime: Üniversite Öğrencileri karar verme stilleri üniversite yaşamına uyum

Investigation of the Relationship between University Students' Decision-Making Styles and Level of Adjustment to University Life

Öz:
In this study, it was aimed to examine the relationship between university students' decision-making styles and their level of adaptation to university life. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The participants of the research consist of a total of 371 students, 257 women and 114 men, who continue their education at different universities in Turkey in the 2021-2022 academic year. The data of the study were collected through the "Melbourne Decision-Making Styles Scale", "University Adjustment Scale" and "Personal Information Form". Pearson correlation analysis, unrelated samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple linear regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the analysis, it was determined that there were significant relationships between students' decision-making styles and their level of adaptation to university life. According to the regression analysis, it was observed that decision-making self-esteem significantly predicted personal adjustment, while careful decision-making style significantly predicted academic and social adjustment. In addition, in the comparison made according to demographic variables; women's panic decision-making style scores were significantly higher than men's; on the other hand, it was determined that the class variable did not make a significant difference in terms of students' decision-making styles and their level of adaptation to university life. When all the findings obtained from the study are evaluated together, it can be stated that decision-making styles play an important role in students' adaptation to university life.
Anahtar Kelime: University students decision making styles adjustment to üniversity life

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MUTLU Ş, KAYA Z, Altınışık K (2023). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
Chicago MUTLU ŞAHABETTİN,KAYA ZOHRE,Altınışık Kaan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2023): 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
MLA MUTLU ŞAHABETTİN,KAYA ZOHRE,Altınışık Kaan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2023, ss.56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
AMA MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2023; 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
Vancouver MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2023; 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
IEEE MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K "Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.56 - 70, 2023. 10.53568/yyusbed.1231332
ISNAD MUTLU, ŞAHABETTİN vd. "Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2023), 56-70. https://doi.org/10.53568/yyusbed.1231332
APA MUTLU Ş, KAYA Z, Altınışık K (2023). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (60), 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
Chicago MUTLU ŞAHABETTİN,KAYA ZOHRE,Altınışık Kaan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.60 (2023): 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
MLA MUTLU ŞAHABETTİN,KAYA ZOHRE,Altınışık Kaan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.60, 2023, ss.56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
AMA MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (60): 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
Vancouver MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (60): 56 - 70. 10.53568/yyusbed.1231332
IEEE MUTLU Ş,KAYA Z,Altınışık K "Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.56 - 70, 2023. 10.53568/yyusbed.1231332
ISNAD MUTLU, ŞAHABETTİN vd. "Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri ile Üniversite Yaşamına Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 60 (2023), 56-70. https://doi.org/10.53568/yyusbed.1231332