Yıl: 2023 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1355 - 1373 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2023.1654 İndeks Tarihi: 31-07-2023

Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

Öz:
Amaç – Çalışmada, Borsa İstanbul’da payları işlem gören şirketlerin 2018-2021 yılları arasında pay geri alım programı başlatılmasına dair Kamu Aydınlatma Platformu’na yapmış oldukları 74 adet duyurunun pay getirilerini etkileyip etkilemediği ve pay piyasasının yarı-güçlü formda etkin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, firmaların aktif büyüklüğü göz önünde bulundurularak pay geri alım programlarına verilen tepkilerin karşılaştırılarak analiz edilmesi de amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmada Etkin Piyasalar Hipotezi temel alınmış ve olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Borsada işlem gören şirketlere pay geri alım izninin verildiği 2011 yılından sonraki dönem olan 2018- 2021 yıllarını kapsayan 4 yılın analize dahil edildiği bu çalışmada, her bir şirket için pay geri alım programı bildiriminin yapıldığı gün (t0) olay günü olarak belirlenmiştir. Olay çalışması kapsamında olay penceresi aralığı (t-20, t+20) olmak üzere 41 işgünü, tahmin penceresi aralığı ise (t-20, t-120) arasındaki 101 iş günüdür. Çalışmada, piyasa modeli tahmin modeli olarak kullanılmış olup piyasa getirisini ölçmek için BİST 100 Endeksinin getirisinden, şirketlerin pay getirileri için ise her bir şirketin pay getirisinden yararlanılmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgular, olay penceresi aralığında pozitif anormal getirilerin elde edilebildiğini göstermiştir. Araştırma sonucunda, ele alınan dönem için pay geri alım programı duyurularının Borsa İstanbul Pay Piyasasının etkilediği ve piyasanın yarı-güçlü formda etkin bir piyasa olmadığı gözlemlenmiştir. Ek olarak, küçük firmalar tarafından yapılan duyurular sonucunda elde edilen anormal getirinin %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde anlamlı olduğu bulgulamıştır. Tartışma – Çalışmada, Borsa İstanbul Pay piyasasının Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre yarı güçlü formda etkin bir şekilde faaliyette bulunmadığı belirlenmiştir. Dolasıyla, pay geri alım programlarına ilişkin bilgilerin pay fiyatlarına hızlı bir şekilde yansımadığı ve yatırımcıların bu bilgileri kullanılarak anormal getiri elde etme olasılığına sahip olduğu görülmüştür. Ek olarak, pay geri alım programı duyurularının pay değerine etkisi küçük ve büyük firma ayrımı yapılarak karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Firm Size Effect on Share Repurchase Programs: An Application on Borsa İstanbul

Öz:
Purpose – In the study, it is aimed to test whether the 74 announcements made by the companies traded on Borsa Istanbul to the Public Disclosure Platform regarding the start of a share repurchase program between 2018-2021 affect the share returns and whether the stock market is effective in a semi-strong form. In addition, it is also aimed to analyze the reactions given to share buyback programs by taking into account the asset size of the companies. Design/Methodology/Approach – The study is based on the Efficient Markets Hypothesis and the event study method is adopted. In this study, 4 years covering the years 2018-2021 (which is the period after 2011, when share buyback permissions were granted to listed companies) are included in the analysis and the day of the share buyback program notification for each company (t0) is determined as the event day. Within the scope of the event study, the event window (t-20, t+20) is determined as 41 working days, and the forecast window is 101 working days in between (t-20, t-120). In the study, the market model is used as a forecasting model, and the return of the BIST 100 Index is used to measure the market return, and the share return of each company is used for the share returns of the companies. Findings – The findings reveal that positive abnormal returns can be obtained in the event window. As a result of the research, it is observed that the share repurchase program announcements affect Borsa İstanbul Stock Market and the stock market is not efficient in the semi-strong form in the given period. In addition, it is found that the abnormal return obtained as a result of the announcements made by small firms is significant at the 5% and 10% significance levels. Discussion – In this study, it is determined that Borsa İstanbul stock market does not operate effectively in semi-strong form according to the Efficient Markets Hypothesis. Therefore, it is observed that information about share repurchase programs is not reflected on share prices quickly and investors have the possibility of obtaining abnormal returns by using this information. In addition, the effect of share repurchase program announcements on share prices is compared by distinguishing between small and large companies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TORUN R, KARAN M (2023). Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. , 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
Chicago TORUN RANA,KARAN MEHMET BAHA Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. (2023): 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
MLA TORUN RANA,KARAN MEHMET BAHA Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. , 2023, ss.1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
AMA TORUN R,KARAN M Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. . 2023; 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
Vancouver TORUN R,KARAN M Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. . 2023; 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
IEEE TORUN R,KARAN M "Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama." , ss.1355 - 1373, 2023. 10.20491/isarder.2023.1654
ISNAD TORUN, RANA - KARAN, MEHMET BAHA. "Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama". (2023), 1355-1373. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1654
APA TORUN R, KARAN M (2023). Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
Chicago TORUN RANA,KARAN MEHMET BAHA Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no.2 (2023): 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
MLA TORUN RANA,KARAN MEHMET BAHA Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, 2023, ss.1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
AMA TORUN R,KARAN M Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(2): 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
Vancouver TORUN R,KARAN M Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(2): 1355 - 1373. 10.20491/isarder.2023.1654
IEEE TORUN R,KARAN M "Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama." İşletme Araştırmaları Dergisi, 15, ss.1355 - 1373, 2023. 10.20491/isarder.2023.1654
ISNAD TORUN, RANA - KARAN, MEHMET BAHA. "Pay Geri Alım Programlarında Firma Büyüklüğü Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama". İşletme Araştırmaları Dergisi 15/2 (2023), 1355-1373. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1654