Yıl: 2016 Cilt: 2016 Sayı: 77 Sayfa Aralığı: 59 - 80 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

Öz:
Öğretmen adaylarının, Türk Eğitim Sistemi hakkındaki algıları onların mesleğe bakış açılarını, motivasyon düzeylerini ve mesleki uygulamalarını etkileyebileceği için önem taşımaktadır Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının içinde yer alacakları Türk Eğitim Sistemine ilişkin sahip oldukları algıların, metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik, sosyal bilgiler ve bilgisayar öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören, örgün ve ikinci öğretimden toplam 192 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış form ile öğretmen adaylarının demografik özellikleri incelenmiş ayrıca verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye "Türk eğitim sistemi ... gibidir; çünkü ... " cümlesi yöneltilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Verilerden yola çıkılarak, öğretmen adaylarının "Türk Eğitim Sistemi" kavramına ilişkin sahip oldukları algıların hangi metaforlarla ifade edildiği ve bu metaforların hangi kavramsal kategoriler altında toplanabileceği irdelenmiştir. Araştırmanın veri analizinde nitel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının 125 metafor ürettikleri ve bu metaforların 7 kategori altında toplandığı görülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, metaforlar öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi kavramına ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkartmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present

Öz:
Bu makale, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde Rusya'nın önemli bir güç olarak yükselmesiyle birlikte, Kırımlıların nasıl bağımsızlıklarını ve vatanlarını yitirdiklerini ortaya koymaktadır. Cengiz Han'ın bir torunu tarafından 13. yüzyılda fethedilmesinden sonra, Kırım bağımsız bir Hanlık oldu. Yarımadada yerleşik Cenevizli tacirlerle çatışmalar ve iç çekişmeler sonucunda Hanlık Osmanlı tabiiyetine girdi. Rusya ile girilen rekabet, iki yüzyıl boyunca iniş çıkışlarla devam etti. 17. yüzyılın başlarında, Ruslar Doğu Avrupa'da hatırı sayılır bir güç haline gelmişlerdi. Hanlığı 18. yüzyılın sonlarına kadar sıkıştırdıktan sonra Kırım'ı ilhak ederek varlığına son verdiler. Giderek daha sertleşen politikalar ve sistematik mülksüzleştirme sonucunda Tatarlar kitleler halinde göç etmek zorunda kaldı- lar ve zamanla kendi memleketlerinde azınlık durumuna düştüler. Bu durum 1944'te yarımadadaki tüm Tatarların tehciriyle sonuçlandı. Her ne kadar Tatarlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büyük sayılarla Kırıma dönmeye başladılarsa da iyi karşılanmadılar ve idari pozisyonlardan dışlanmaya devam ettiler.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Kırım Tatarlarının Geçmişteki ve Günümüzdeki Çıkmazları

Öz:
This article demonstrates how, with the rise of Russia as a major power in Caucasia and the Black Sea regions, the people of Crimea lost their independence and homeland. In the fifteenth century, two centuries after its conquest by a grandson of Genghis Khan, the Crimea came to house an independent Khanate. Inner struggles in the Khanate and its rivalry with the Genoese traders along the coast led to its vassaldom to the Ottomans. The rivalry that subsequently developed with Russia caused the contested regions to keep changing hands for the next two centuries. By the mid-seventeenth century, the Russians had gained considerable power throughout East Europe. The Russians' increasingly harsh policies and systematic dispossession encouraged the mass emigration of Tatars, who eventually found themselves a minority in their fatherland. The dispossession process ended with the deportation of the entire Tatar population from the Crimea in May 1944. Although the Tatars began returning to the Crimea in large numbers after the collapse of the Soviet Union, they met with a hostile reception and continued to be excluded from the ranks of government.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Analysis of Teacher Candidates Perception's of Turkish National Education System through Metaphors

Öz:
Pre-service teachers perceptions of Turkish Education System with which they will be charged is of vital importance, since it may affect their viewpoints on the profession, level of motivation and professional practice. This study aims to reveal pre-service teachers perceptions of Turkish Education System in which they are going to take part, through metaphors. Sample group of the study is consisted of 192 students from both formal and evening education took the course of "Turkish Education System and School Management" in the departments of Primary Education with Mathematics, Social Sciences, Computer Sciences and Instructional Technologies of Fatih Faculty of Education in Karadeniz Technical University. Demographic information of the preservice teachers were examined with a semi-structured form and in order to gather the data each student were asked to fill in the blanks of the following sentence: "Turkish Education System is like ...; because ... ". The metaphors that pre-service teachers used in order to express their perceptions of Turkish Education System and the cognitive categories in which these metaphors can be distinguished are examined on the basis of the data gathered. Qualitative analysis techniques were implemented in the analysis of data of the study. It is observed in this study that pre-service teachers created 125 metaphors and these metaphors can be gathered into 7 categories. According to the findings of the study, metaphors can be used as a strong searching device to find out, understand and clarify teacher candidate's personal perceptions of the concept of "Turkish Education System".
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allworth, Edward (1988). "The Crimean Tatar Case". Tatars of the Crimea. Ed. Edward Allworth. Durham and London. 3-8.
 • Aldag, R. J., & Stearns, T. M. (1991). Management. USA Cincinnati: College Division Thomson International.
 • Atmaca, Tayfun (2009). Sömürülen Topraklarda Sürgünler ve Soykırımlar. Ankara.
 • Alger, C. L. (2009). Secondary teachers' conceptual metaphors of teaching and learning: changes over the career span. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 25(5), 743-751.
 • Bala, Mirza (1952). "Kırım." İslam Ansiklopedisi.
 • Alkan, C. (2003). Meslek ve öğretmenlik mesleği. İçinde V. Sönmez (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Anı.
 • Bozkurt (Altuğ), Giray Saynur (2003). "Hanlık Döneminde Kırım". Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle Kırım. Ed. Oktay Aslanapa. Ankara. 65- 122.
 • Alvaro, S. & Barreiro, J. M & Maojo, V. (2000). Desing of virtual reality systems for education: a cognitive approach. Education and Information Technologies, 5(4), 345-362.
 • _____, (2004). "İsmail Bey Gaspıralı ve Eğitim Reformu". İsmail Bey Gaspıralı İçin. Ed. Hakan Kırımlı, Bülent Tanatar, Dündar Akarca ve İbrahim Köremezli. Ankara. 289-302.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Dagdzhi, Timur Shakhmuradovich (Ed.) (2008). Stalinskii genotsid i etnotsid krymskotatarskogo naroda: dokumenty, fakty, kommentarii. Simferopol.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35 (171), 100-108.
 • Dyomkin, Denis (2014). "Putin Tells Crimean Tatars Their Place is in Rus- sia". Reuters, http://in.reuters.com/article/2014/05/16/uk-ukraine-cri- sis-the Crimea-Tatars-idINKBN0DW1B020140516.
 • Aubusson, P. (2002). Using metaphor to make sense and build theory in qualitative analysis, The Qualitative Report, 7(4), 24-37.
 • Fisher, Alan W (1987). The Crimean Tatars. Stanford.
 • Aydın, F. ve Ünaldı, Ü. E. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının "coğrafya" kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.
 • _____, (1979). "The Crimean Tatars, the USSR, and Turkey". Soviet Asian Ethnic Frontiers. Ed. William O. Mc Cagg, Jr. and Brian D. Silver. New York. 1-24.
 • Balcı, A. (1992). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: kuram-araştırma ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 27- 45.
 • Ishaqov, Damir (2010a). "Introduction". Tatar History and Civilization. Is- tanbul. 17-31.
 • Beldağ, A ve Yaylacı, A. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim sistemi hakkındaki görüşleri. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 13(48), 90-107.
 • Ishaqov, Damir (2010b). "Islamic Turco-Tatar States in the 15th-16th Centu- ries". Tatar History and Civilisation. Istanbul. 117-78.
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.
 • Izmailov, Iskander, and Mirqasim Usmanov (2010). "The Djocid Nation and its Islamization: Muslim Culture of the Golden Horde Period". Ta- tar History and Civilization. Istanbul. 75-115.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • İnalcık, Halil (1991). "Struggle for East-European Empire: 1400-1700 - the Crimean Khanate, Ottomans and the Rise of the Russian Empire". The Turkish Yearbook 21: 1-16.
 • Cornelissen, J. P., Oswick, C., Christensen, L. T., & Phillips, N. (2008). Metaphor in organizational research: context, modalities and ımplications for research ıntroduction, Organization Studies, 29(1), 7-22.
 • _____, (1944). "Yeni Vesikalara göre Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Tabiliğine Girmesi ve Ahidname Meselesi". Belleten 8: 185-229.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • _____, (1948). "Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)". Belleten 46: 349-402.
 • De Guerrero, M. C. M. & Villamil, O. S. (2001). Metaphor analysis in second language instruction: A sociocultural perspective, Educational Resource Information Center, ERIC: EJ609845.
 • _____, (1993). "Power Relationship between Russia, the Crimea and the Ottoman Empire as Reflected in Titulature". The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society. Bloomington. 369-411.
 • Doğan, H. ve Üngüren, E. (2010). İşletmelerde metafor kavramı ve önemi: yöneticilerin stratejik iletişim ve paylaşım araçları olarak metaforlar ve etkin kullanım yolları. Alanya İşletme Fakültesi dergisi, 2(2), 61-74.
 • _____, (1999). "Osmanlı-Rus İlişkileri". Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl (1491-1992). Ankara. 25-36.
 • Draaisma, D. (2007). Bellek metaforları: zihinle ilgili fikirlerin tarihi (Çev. G. Koca). İstanbul: Metis.
 • _____, (2002). "Kırım Hanlığı." İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yay.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Keleş, Erdoğan (Ed.) (2013). Kırım Harbi'ne Dâir Notlar. Ankara.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34(1), 1-14.
 • Kırımal, Edige (1994)."Kırımda Topyekûn Tehcir ve Katliam". Kırım'daki Soykırımı Unutmayınız. Ed. Sabri Arıkan. Ankara. 19-46.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kırımlı, Hakan (1996). National Movements and National Identity among the Crimean Tatars. Leiden.
 • Guerrero, M. C. M., & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6 (2), 95-120.
 • _____, (2002). "Rus İdaresi Dönemi." İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yay.
 • Güler, A. (2004). Türk eğitim sisteminde korku kültürü ve disiplin sorunu. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 1-9.
 • Kireçci, M. Akif, and Selim Tezcan (2014). A Brief History of the Crimea. Ankara: ASEM Yay.
 • Gür, B. ve Çelik, Z. (2009).Türkiye'de millî eğitim sistemi-yapısal sorunlar ve öneriler. SETA-Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Retrieved from http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126140909_seta-turkiyede_milli_egitim_sistemi.pdf
 • Kreindler, Isabelle (1986). "The Soviet Deported Nationalities: A Summary and an Update". Soviet Studies 38: 387-405.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Lazzerini, Edward James (1988). "İsmail Bey Gasprinskiy (Gaspıralı): Mod- ernizm Söylemi ve Ruslar". Tatars of the Crimea. Ed. Edward Allworth. Durham and London. 149-69.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Meyer, James H. (2007). "Immigration, Return, and the Politics of Citizen- ship: Russian Muslims in the Ottoman Empire, 1860-1914". Interna- tional Journal of Middle East Studies 39: 15-32.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çev. G.Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Nadir, Devlet (2001). "Mirza İsmail Bey Gaspıralı'nın Öngördüğü Türk Dil Birliği Neden Gerçekleşmedi?". Yüz Yılda Gaspıralı'nın İdealleri. Ed. Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu ve Filiz Baloğlu. Ankara. 59-62.
 • Leblebici, D. N. (2008). Örgüt kuramında paradigmalar ve metaforlar. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(15), 345-360.
 • Özenbaşlı, Ahmet (2004). Çarlık Hakimiyetinde Kırım Faciası. Çev. İsmail Otar. Eskişehir.
 • Massengill, D., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29(1), 31-60.
 • Saray, Mehmet (2001). "Gaspıralı İsmail Bey ve Türk Dünyası'nda Dil ve Kültür Birliği". Yüz Yılda Gaspıralı'nın İdealleri. Ed. Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu ve Filiz Baloğlu. Ankara. 33-37.
 • Massengill, D., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50.
 • Speri, Alice (2014). "Crimean Tatars Hardly Reassured by Putin's Promises of Inclusion." Vice News. http://news.vice.com/article/crimean-Tatars- hardly-reassured-by-putin-s-promises-of-inclusion.
 • Merriam-Webster, (2011). Metaphor. Retrieved from http//www.merriam webster.com/dictionary/metaphor
 • Vozgrin, Valerii Evgenevich (1992). Istoricheskie sudby Krymskikh tatar. Moscow.
 • Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). California: SAGE.
 • Williams, Brian Glyn (2002). "The Hidden Ethnic Cleansing of Muslims in the Soviet Union: The Exile and Repatriation of the Crimean Tatars". Journal of Contemporary History 37: 323-347.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerde metafor (Çev. G. Bulut). İstanbul: MESS.
 • Zaloznaya, Marina, and Theodore P. Gerber (2012). "Migration as Social Movement: Voluntary Group Migration and the Crimean Tatar Repa- triation". Population and Development Review 38: 259-284.
 • Nalçacı, A. ve Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 239-258.
 • Noyes, A. (2004). (Re)Producing mathematics teachers: A sociological perspective. Teaching Education, 15(3), 243-256.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk Eğitim Sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(3), 327-358.
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik metafor durumları. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
 • Reeder, S., & Utley, J. & Cassel, D. (2009). Using Metaphors as a Tool for Examining Preservice Elementary Teachers' Beliefs About Mathematics Teaching and Learning. School Science and Mathematics, 109(5), 290-297.
 • Robert, T., & Kelly, V. A. (2010). Metaphor as an instrument for orchestrating change in counselor training and the counseling process. Journal of Counseling and Development, 88(2), 182-188.
 • Rundgren, C. J., Hirsch, R,. & Tibell, L. A. E., (2009). Death of Metaphors in Life Science? - A study of upper secondary and tertiary students' use of metaphors in their meaning-making of scientific content, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(1).
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 55(55), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 461-522.
 • Sachs, J. (1999). Using teacher research as a basis for professional renewal. Journal of Inservice Education, 25(1), 39- 53.
 • Sterenberg, G. (2008). Investigating teachers' images of mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 89- 105.
 • Şeyihoğlu, A., & Gençer, G. (2011). Hayat bilgisi öğretiminde metafor tekniğinin kullanımı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100.
 • TED (2005). Türkiye'de üniversiteye giriş sistemi araştırması ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers' professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762-769.
 • Uluğ, F. (1998 ). Eğitim sisteminde değişime yapısal uyum sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14 (2), 153-166
 • Vadeboncoeur, J. A., & Torres M. N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24(1), 87-103.
 • Wittink, J. (2011). Reliable Metaphor Analysis in organizational Research. Towards http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/25612/Paper%20OLKC%2 dynamic approach. Retrieved from
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zhao, H., Coombs, S., & Zhao, X. (2010). Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: Facilating a process of change. Teacher Development, 14(3), 381-395.
APA KASAPOĞLU H, KIRECCI M, TEZCAN S (2016). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. , 59 - 80.
Chicago KASAPOĞLU Hülya,KIRECCI M. Akif,TEZCAN SELİM Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. (2016): 59 - 80.
MLA KASAPOĞLU Hülya,KIRECCI M. Akif,TEZCAN SELİM Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. , 2016, ss.59 - 80.
AMA KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. . 2016; 59 - 80.
Vancouver KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. . 2016; 59 - 80.
IEEE KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S "Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi." , ss.59 - 80, 2016.
ISNAD KASAPOĞLU, Hülya vd. "Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi". (2016), 59-80.
APA KASAPOĞLU H, KIRECCI M, TEZCAN S (2016). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2016(77), 59 - 80.
Chicago KASAPOĞLU Hülya,KIRECCI M. Akif,TEZCAN SELİM Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2016, no.77 (2016): 59 - 80.
MLA KASAPOĞLU Hülya,KIRECCI M. Akif,TEZCAN SELİM Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.2016, no.77, 2016, ss.59 - 80.
AMA KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2016; 2016(77): 59 - 80.
Vancouver KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2016; 2016(77): 59 - 80.
IEEE KASAPOĞLU H,KIRECCI M,TEZCAN S "Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2016, ss.59 - 80, 2016.
ISNAD KASAPOĞLU, Hülya vd. "Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2016/77 (2016), 59-80.