Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri

Öz:
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknolojilerin kolay erişilebilir hale gelmesi, bireyler arasındaki ilişkileri de şekillendirerek, aile ve beraberinde toplumsal yapıyı etkilemeye başlamıştır. Gelişen bu teknolojiler anne ve babaların bugüne kadar ki bireysel faaliyetlerini daha da önemli hale getirmiştir. Özellikle ailelerin, dijital teknolojilerle çevrili olarak büyüyen çocuklarına karşı tutumları ve bu tutumlarının çocukları tarafından nasıl algılandığı oldukça önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada; ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören çocuklara, bilişim teknolojileri ve uygulamalarına yönelik ebeveynleri tarafından getirilen kısıtlamalar ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, çocukların gözüyle ebeveynleri tarafından getirilen kısıtlamaların nedenlerine yönelik farkındalıkları da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda tarama modelinde tasarlanan çalışmada, veriler farklı zamanlarda toplanarak veri çeşitlemesi, birden fazla araştırmacı kontrolünde yürütülerek araştırmacı çeşitlemesi ve birden fazla veri toplama tekniği kullanılarak yöntemsel çeşitleme yapılmıştır. Verilerin "açık uçlu soru formu" ve "yarı yapılandırılmış görüşme formu" ile toplandığı çalışmanın analiz aşamasında, içerik analizi türlerinden kategorisel analiz ve frekans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda; özellikle annelerin çocuklarına daha çok kısıtlama getirdikleri ve kısıtlamanın daha çok kız çocuklarına getirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kısıtlama getirilen teknolojilerin başında ise cep telefonlarının yer aldığı ve uygulamalara yönelik getirilen kısıtlamanın, uygulamanın bulunduğu teknolojinin de kısıtlanmasına neden olabildiği görülmüştür. Kısıtlamaya neden olan uygulamaların başında ise internet temelli uygulamaların yer aldığı ve ebeveynlerin özellikle bu uygulamalardan sosyal ağların kullanımına yönelik kısıtlama getirdikleri belirlenmiştir. Ebeveynlerin kısıtlama getirmelerindeki temel sebebin bilişim teknolojileri ve uygulamaları ile geçirilen zamandan dolayı çocuklarının; eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi, aile içi görev ve ilişkilerin olumsuz etkilenmesi, sosyal hayatlarının olumsuz etkilenmesi ve sağlıklarının olumsuz etkilenebileceğine yönelik tedirginliklerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Parents' Restrictions on Their Children's Use of Information Technologies and Their Reasons From The Perspective of Their Children

Öz:
Recent advances in information technologies and their accessibility with ease have shaped the relations among the individuals and started to affect the social structure. These technologies have made parents' roles more important. Parents' attitudes towards their children who are surrounded by digital technologies and how these attitudes are perceived by their children are particularly important. In this context, the aim of this study is to determine the parental restrictions imposed towards the information technology use of secondary school students and their reasons. In addition, the awareness of the children towards the reasons of restrictions imposed by their parents has also been investigated. In this study, which is designed as a survey model, data were collected at different intervals to enable data diversity, conducted under the control of different researchers to enable researcher diversity, different data collection techniques were used to enable procedural diversity. The data were collected through "open-ended question form" and "semi-structured interview form". For the analysis of the data, content analysis types; categorical data analysis and frequency analysis were employed. The results showed that mothers in particular, impose more restrictions and especially on girls. Mobile phone is the most restricted technology. Restrictions towards applications cause restrictions towards the technology that the applicationsare installed in some cases. Internet based applications are the most commonly restricted applications and parents impose restrictions on the use of social networks most. The main reason why the parents impose restrictions arise from the concern that their children's educational activities, relations and responsibilities within the family, social lives, and their health might be negatively affected because of the time they spend using information technologies and their applications.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alvarez, M., Torres, A., Rodriguez, E., Padilla, S., & Rodrigo, M. J. (2013). Attitudes and parenting dimensions in parents' regulation of Internet use by primary and secondary school children. Computers & Education, 67, 69-78.
 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50(1), 21-26.
 • Austin, E. W. (1990). Effects of family communication on children's interpretation of television. In J. Bryant & J. A. Bryant (Eds.), Television and the American family (pp. 377--395). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, inc.
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2013). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 46-57.
 • Bayne, S., & Ross, J. (2007). The 'digital native' and 'digital immigrant': A dangerous opposition. Paper presented at the Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE), Brighton, Sussex, UK.
 • Beck, J. C., & Wade, M. (2004). Got game: How the gamer generation is reshaping business forever. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Berman, M. (2004). Katı olan her şey buharlaşıyor. (Çev. Ümit Altuğ, Bülent Peker). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bittman, M., Rutherford, L., Brown, J., & Unsworth, L. (2011). Digital natives? New and old media and children's outcomes. Australian Journal of Education, 55(2), 161-175.
 • Bonetti, L., Campbell, M. A., & Gilmore, L. (2010). The relationship of loneliness and social anxiety with children's and adolescents' online communication. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13(3), 279-285.
 • Carstens, A., & Beck, J. (2005). Get ready for the gamer generation. TechTrends, 49(3), 22- 25.
 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: İnternet bağımlılığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 83-98.
 • Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Criddle, L. (2006). Look both ways: Help protect your family on the Internet. Redmond, WA: Microsoft.
 • Çevik, B. G. ve Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • Doğan, A. (2013). İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı.
 • Douglas, A. C., Mills, J., Niang, M., Stepchenkova, S.,Byun, S., Ruffini, C., Lee, S. K. Loutfi, J., Lee, J-K., Atallah, M., & Blanton, M. (2008). Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996 - 2006. Computers in Human Behavior, 24(6), 3027-3044.
 • Drennan, J., Brown, M.R., & Mort, G.S. (2011). Phone bullying: Impact on self-esteem and well-being. Young Consumers, 12(4), 295-309.
 • Drouin, M., & Landgraff, C. (2011). Texting, sexting, and attachment in college students' romantic relationships. Computers in Human Behavior, 28(2), 444-449.
 • Eastin, M., Greenberg, B., & Hofschire, L. (2006). Parenting the internet. Journal of Communication, 56(3), 486-504.
 • Einjden,R., Meerkerk, G., Vermulst, A., Spijkerman, R., & Engels, R. (2008). Online communication, compulsive Internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal study. Developmental Psychology, 44(3), 655-665. Eisner, A. (2010). Is social media a new addiction? Retrevo. http://www.retrevo.com/content/node/1324 [Erişim Tarihi: 05.01.2015]
 • FOSI (2015). Parenting in the Digital Age: How Parents Weigh the Potential Benefits and Harms of Their Children's Technology Use. https://www.fosi.org [Erişim tarihi: 19.02.2015]
 • Frangos, C. C., Fragkos, K. C., & Kiohos, A. (2010). Internet addiction among greek university students: Demographic associations with the phenomenon, using the Greek version of young's internet addiction test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3(1), 49-74.
 • Goh, W.W.L., Bay, S., & Chen, V. H. (2015). Young school children's use of digital devices and parental rules. Telematics and Informatics, 32(4), 787-795.
 • Greasley, K., & Ashworth, P. (2007). The phenomenology of "approach to studying": The university student's studies within the lifework. British Educational Research Journal, 33(6), 819-843.
 • Griffiths, M. (2002). Gambling and gaming addictions in adolescence. UK: Blackwell Pub.
 • Griffiths, M. D., & Davies, M.N.O. (2005). Videogame addiction: Does it exist? In J. Goldstein & J. Raessens (Eds.), Handbook of computer game studies (pp. 359-368). Boston: MIT Press.
 • Grüsser, S. M., & Thalemann, R. (2006). Computerspielsüchtig? rat und hilfe für eltern.[Computer game playing addiction? Advices and help for parents]. Bern: Hans Huber Verlag.
 • Günüç, S., & Doğan, A. (2013). The relationships between Turkish adolescents' internet addiction, their perceived social support and family activities. Computers in Human Behavior, 29(6), 2197-2207.
 • Haddadain, F., Abedin, A., & Monirpoor, N. (2010). Appraisal of personality, family structure and gender in predicting problematic use of Internet. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 850-854.
 • Hawk, S. T., Keijsers, L. Hale, W, & Meeus, W. (2009). Mind your own business Longitudinal relations between perceived privacy invasion and adolescent-parent conflict. Journal of Family Psychology, 23(4), 511-520.
 • Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 56-68.
 • Horzum, M. B., & Bektas, M. (2014). Examining the internet use aim and internet parental style of primary school students in terms of various variables. Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje, 16(3), 745-778.
 • Houck, C. D., Barker, D., Rizzo, C., Hannock, E., Norton, A., & Brown, L. (2014). Sexting and sexual behavior in at-risk adolescents. Pediatrics. 133(2), 1-7.
 • Huang, R. L., Lu, Z., Liu, J. J., You, Y. M., Pan, Z. Q., Wei, Z., He, Q., & Wang, Z. Z. (2009). Features and predictors of problematic internet use in Chinese college students. Behaviour & Information Technology, 28(5), 485-490.
 • Jones, L.,M., Mitchell, K. J., & Finkelhor, D. (2013). Online harassment in context: Trends from three youth internet safety surveys (2000, 2005, 2010). Psychology of violence, 3(1), 53-69.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18.Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Khurana, A., Bleakly, A., Jordan, A.,B., & Romer, D. (2015). The protective effects of parental monitoring and ınternet restriction on adolescents' risk of online harassment. J Youth Adolescence, 44(5),1039-1047.
 • Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students. The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 41(6), 22-30.
 • Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382.
 • Kunkel, D., & Wilcox, B. (2001). Children and media policy. In D. G. Singer & J. L. Singer (Eds.), Handbook of children and the media (pp. 589--604). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lee, S. J., & Chae, Y. G. (2007). Children's internet use in a family context: Influence on family relationships and parental mediation. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 640- 644.
 • Lemola, S., Perkinson-Gloor, N., Brand, S., Dewald-Kaufmann, J., & Grob, A. (2015). Adolescents' electronic media use at night, sleep disturbance, and depressive symptoms in the smartphone age. Journal of Youth and Adolescence, 44(2), 405-418.
 • Lenhart, A. (2015). Teens, social media & technology overview. Pew Research Centert. http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/ [Erişim tarihi: 02.06.2015]
 • Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social media and young adults. Washington D.C.: Pew Internet & American Life.
 • Li M, Deng Y, Ren Y, Guo S, & He X. (2014) Obesity status of middle school students in Xiangtan and its relationship with Internet addiction. Obesity (Silver Spring), 22(2), 482-487.
 • Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., & Barrett, L. F. (2012). The brain basis of emotion: a meta-analytic review. Behav Brain Sci, 35(3), 121-43.
 • Livingstone, S. (2003). The changing nature of audiences: From the mass audience to the interactive media user. In A. Valdivia (Ed.), The Blackwell Companion to Media Research(pp. 337-359). Oxford: Blackwell.
 • Livingstone, S., & Bober, M. (2006). Regulating the Internet at home: Contrasting the perspectives of children and parents. In D. Buckingham & R. Willett (Eds.), Digital generations (pp. 93-113). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates, Inc.
 • Mackay, H. (Ed.) (1997). Consumption and everyday life. The Open University: SAGE Pub.
 • Mariek, V.A., & Rozane, C. (2013). Cyberbullying by mobile phone among adolescents: The role of gender and peer group status. Communications: The European Journal of Communication, 38(1), 107-118.
 • Mark, K., Longinaker, N., Collinetti, E., Lowe, S., Husman, C., & Terplan, M. (2014). Gender differences in sexting behaviors among Chlamydia positive adolescents and young adult. Poster Presentations, 54(2),52.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research. Thousands Oaks, Calif. : Sage Publications.
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. California: SAGE Publications.
 • Naish, R. (2008). The digital ages of man. E-learning Age, ABI/FORM Global, 10-11.
 • Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6(6), 653-656.
 • Niemz K, Griffiths M, & Banyard P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychology and Behavior, 8(6), 562-570.
 • Oblinger, D., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation. Washington, DC: Educause.
 • Ofcom (2008). Social networking a quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours and use. Research Document, Office of Communications. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/02_04_08_ofcom.pdf [Erişim tarihi: 11.02.2015]
 • O'Keeffe, G. S., & Pearson, K. C. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804.
 • Oswell, D. (2008). Media and communications regulation and child protection: An overview of the field. In S. Livingstone & K. Drotner (Eds.), The international handbook of children, media and culture (pp. 475-492). London: Sage.
 • Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. NY: Basic Books.
 • Park, S. K., Kim, J. Y., & Cho, C. B. (2008). Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents, Adolescence, 43(172), 895-909.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. (2nd ed.). Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Peng, W., & Liu, M. (2010). Online gaming dependency: Apreliminary study in China. Cyberpsychology & Behavior, 133(3), 329-333.
 • Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants, part 2: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6.
 • Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-5.
 • Raskauskas, J. (2007). Text-bullying among early adolescents. Kairaranga, 8(1), 17-21.
 • Reiterer, E. (2010). Prävalenz von computerspielsucht bei kindern und jugendlichen in Österreich. Diplomarbeit. Bildungswissenschat. Üniversität Wien, Österreich. http://www.sainetz.at/dokumente/Praevalent_von_Computerspielsucht_bei_Kindern_un d_Jugendlichen_in_Oesterreich_2010.pdf [Erişim Tarihi: 08.12.2014].
 • Rode, J. (2009). Digital parenting: Designing children's safety. BCS-HCI '09: Proceedings of the 23rd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Celebrating People and Technology, Cambridge, United Kingdom.
 • Ryan, G., & Bernard, H. R. (2000). Data management and analysis methods. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 769-802). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Sally, L. P. M. (2006). Prediction of internet addiction for undergraduates in Hong Kong. Baptist University, Hong Kong , UMI Dissertation Information Service.
 • Seo, M., Kang, H. S., & Yom, Y-H. (2009). Internet Addiction and ınterpersonal problems in Korean adolescents. Computers, Informatics, Nursing, 27(4), 226-233.
 • Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological analysis. in e. lyons ve a. coyle (Eds.). Analysing qualitative data ın psychology. (pp. 35-50). Los Angeles: SAGE Pub.
 • Suhail, K., & Bargees, Z. (2006). Effects of excessive internet use on undergraduate students in Pakistan. Cyberpsychology & Behavior, 9(3), 297-307.
 • Tavşancıl. E., & Aslan. E. A. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Ankara: Epsilon Yayınları.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Tsitsika, A., Critselis, E., Louizou, A., Janikian, M., Freskou, A., Marangou, E., Kormas, G., & Kafetzis, D. (2011). Determinants of internet addiction among adolescents: A case- control study. Date of Electronic Publication, 11, 866-874.
 • Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the ımpact on ınternet use of primary school children. Computers & Education, 55(2), 454- 464.
 • Valcke, M.; Wever, D. B., Van Keer, H., & Schellens, T. (2011). Long-term study of safe Internet use of young children. Computers & Education, 57(1), 1292-1305.
 • Van Rooij, A. J., & Van den Eijnden, R. J. J. M. (2007). Monitor internet and youth 2006 and 2007. Developments in Internet Use and the Role of Parenting. http://bit.ly/cFUX09 [Erişim Tarihi: 11.09.2014].
 • Waycott, J., Bennett, S., Kennedy, G., Dalgarno, B., & Gray, K. (2010). Digital divides? Student and staff perceptions of information and communication technologies. Computers & Education, 54(4), 1202-1211.
 • Weaver, K., Komlodi, A., Wang, J., Joshi, K., & Sellei, B. (2012). Parents views and rules about technology: As told by their middle school children in Hungary and India. M. Strano, H. Hrachovec, F. Sudweeks and C. Ess (Eds). Proceedings Cultural Attitudes Towards Technology and Communication, Murdoch University, Australia, 493-501.
 • Weiß, S., & Bader, H. J. (2010). How to improve media literacy and media skills of secondary school teachers in order to prepare them for the next generation of learners: A new type of in-service training for teachers. In M. Ebner & M. Schiefner (Eds.), Looking toward the future of technology-enhanced education: ubiquitous learning and the digital native (pp. 37-54). Hershey. PA: Information Science Reference.
 • Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2003). Mass media research: An introduction (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Wolcott, H. F. (1990). On seeking-and rejecting-validity in qualitative research. E. W. Eisner., & A. Peshkin (Eds.). Qualititative inquiry in education the coutinuing debate (pp. 121- 152). New York: Teachers Collage Press.
 • Xiuqin, H., Huimin, Z, Mengchen, L., Jinan, W., Ying, Z., & Ran, T. (2010). Mental health, personality, and parental rearing styles of adolescents with internet addiction disorder. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 401-406.
 • Yalçın, N. (2006). İnterneti doğru kullanıyor muyuz? İnternet bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve gençlerimiz risk altında mı? IV. Akademik bilişim bildiriler kitabı, 585-588, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Computers In Human Behavior, 23(1), 79-96.
 • Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Chen, S. H., & Ko, C. H. (2007). Family factors of Internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 10(3), 323-329.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H., ve Seferoğlu, S. S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeyleriyle ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 220-235.
 • Young, K. S. (1999). Internet addiction: Symptoms, evaluation and treatment. Innovations in clinical practice: A source book, 17, 19-31.
 • Young, K. S., & Case, C. J. (2004). Internet abuse in the workplace: New trends in risk management no access. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 105-111.
APA Cetinkaya L, Sütçü S (2016). Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. , 79 - 116.
Chicago Cetinkaya Levent,Sütçü Selim Soner Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. (2016): 79 - 116.
MLA Cetinkaya Levent,Sütçü Selim Soner Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. , 2016, ss.79 - 116.
AMA Cetinkaya L,Sütçü S Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. . 2016; 79 - 116.
Vancouver Cetinkaya L,Sütçü S Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. . 2016; 79 - 116.
IEEE Cetinkaya L,Sütçü S "Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri." , ss.79 - 116, 2016.
ISNAD Cetinkaya, Levent - Sütçü, Selim Soner. "Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri". (2016), 79-116.
APA Cetinkaya L, Sütçü S (2016). Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 79 - 116.
Chicago Cetinkaya Levent,Sütçü Selim Soner Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7, no.1 (2016): 79 - 116.
MLA Cetinkaya Levent,Sütçü Selim Soner Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.7, no.1, 2016, ss.79 - 116.
AMA Cetinkaya L,Sütçü S Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016; 7(1): 79 - 116.
Vancouver Cetinkaya L,Sütçü S Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016; 7(1): 79 - 116.
IEEE Cetinkaya L,Sütçü S "Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri." Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7, ss.79 - 116, 2016.
ISNAD Cetinkaya, Levent - Sütçü, Selim Soner. "Çocukların Gözüyle Ebeveynlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları ve Nedenleri". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7/1 (2016), 79-116.