Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1950 - 1975 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin vatanseverlikle ilgili tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 439 öğrenciden elde edilmiştir. Kişisel bilgi formu, Yurtseverlik ölçeği ve "İlişkisel-BireyciToplulukçu Benlik Ölçeği" kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; üniversite öğrencilerinin kör vatanseverlik tutumları, yapıcı vatanseverlik tutumlarından daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin benlik kurguları en yüksekten en düşüğe sırasıyla; bireycilik, ilişkisellik ve toplulukçuluk olarak bulunmuştur. Vatanseverlik tutumu ile benlik kurguları düşük ancak anlamlı ilişkiler göstermektedir. En yüksek ilişki vatanseverlik ile ilişkisellik arasında gözlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo ekonomik düzey ve kendini tanımladığı dindarlık düzeyi ile anlamlı farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin benlik kurgusu toplam puanları ile ilişkisellik alt boyutu puanları anlamlı farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

Investigation of The Relationship Between The Patriotism Attitudes of University Students and Their Relational-IndividualistCollectivist Identities

Öz:
Current study investigated the relationship between the attitudes of university students towards patriotism and their self-construals. The research data were obtained from 439 students studying at different faculties of a foundation university in Istanbul in the 2016-2017 academic year. The data collected using the personal information form, Patriotism scale and "RelationalIndividualist-Collectivist Self Scale". According to the results, the Blind Patriotism attitudes of university students are higher than their Constructive Patriotism attitudes. The Self-construals of university students were found as Individualism, Relationality and Collectivism from the highest to the lowest, respectively. There is a low but significant relationship between the patriotism attitude and Self-Construal. The highest relationship was between patriotism and relationality. The Blind Patriotism and Constructive Patriotism attitudes and the Self-construal and its subdimensions show quite low but significant relations. There is a significant difference in the patriotism attitudes of university students in terms of gender, the variable of faculty, socia-ecomic level, their identification of degree of faith.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson, B. (2001). Voobrajaemıye Soobshestva (Hayaldeki Toplum). M. Kanon-Press-S. Kuçkovo pole.
 • Avcı, E. K. ve İbret, B. Ü. (2016). Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 24 No: 5, 2501-2518.
 • Blank, T., Schmıdt, P. ve Westle, B. (2001). "Patriotism-A Contradiction, A Possibility Or An Empirical Reality? ", ECPR Joint Sessions of Workshops. Bar-Tal, D. (1993). Patriotism as fundamental beliefs of group members. Politics and Individual, 3(2), 45-62
 • Bar-Tal, D., & Staub, E. (1997). Introduction: patriotism: its scope and meaning,Patriotism in The Lives of Individuals and Nations (Ed. Bar-Tal, D. & Staub, E.), Nelson-Hall Publishers; Chicago, 1-19
 • Bas, M. (2016). The Evaluatıon Of The Unıversıty Students Patrıotısm Levels Accordıng To Gender, Age, Famıly Structure And Sports Actıvıtıes. European Journal of Education Studies.
 • Başay, A. C. (2015).Üniversite Öğrencilerinin Benlik Yapısı ve Eş Seçme Kriterleri.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Blank, T., Schmidt, P., & Westle, B. (2001). "Patriotism"A contradiction, a possibility, or an empirical reality? Paper presented at the ECPR Workshop 26 "National Identity in Europe," in Grenoble, France.
 • Carpenter, Sadra and Karakitapoğlu-Aygün, Zahide (2005). Importance and Descriptiveness of Self-Aspects: A Cross-Cultural Comparison. Cross-Cultural Research, 39 (3), 293-321.
 • Çileli, M. (2000). Change in value orientations of Turkish youth from 1989 to 1995. The Journal of Psychology, 134: 297-305
 • Cross, S. E., & Madson, L. (1997). Models of the self: Selfconstruals and gender. Psychological Bulletin, 122, 5-37.
 • Cross, S. E., Bacon, P. L., & Morris, M. L. (2000). The relational- interdependent self-construal and relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 791-808.
 • Curti, M. (1946). Roots of American Loyalty. New York: Russel and Russel.
 • Devellioğlu, F. (1986). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, İstanbul: Aydın Kitabevi Yayınları
 • Dost, A. (2006). Kadın ve erkeklerin otobiyografik anlatılarında benlik tipleri ve duygu dili arasındaki ilişki, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Elban, M. (2011). Ortaöğretim 11.Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik Tutumları ile Vatanseverlik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Elban, M. (2015). Tarih Eğitimi Ve Vatanseverlik Üzerine Bazı Düşünceler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1302-1319.
 • Ercan, H. (2008). Genç yetişkinlerin aşk biçemleri ve benlik tipleri, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ercan, H. (2011). İlişkisel-Bireyci Toplulukçu Benlik Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri ve Uyarlama Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (21): 37-45.
 • Ercan, H. (2013). Genç yetişkinlerin benlik kurgusu üzerine bir çalışma. Zeitschrift für die Welt der Türken. 5(2), 157-178.
 • Ercan. R. (2015). Yetişkinlerde Yurtseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 10(3): 409-26.
 • Ercan, H. ve Ercan, R. (2014). "Benlik Kurgusu ve Yurtseverlik". Participated in the 14th Bienniali Conference of theEuropeanAssociationforresearch on Adolesence, from 3-6th September, Çeşme-İzmir.
 • Ersoy, A. F. ve Öztürk, F. (2012). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yurtseverlik algısı. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. (20-22 Nisan). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
 • Gergen, J. Kenneth. (1991). The Seatured Self:Dilemmas of Identity in Comtemporary Life. New York; NY Basic Books.
 • Gömleksiz, M. N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 96-133.
 • Göregenli, M. (1995), Kültürümüz Açısından Bireycilik - Toplulukçuluk Eğilimleri: Bir Başlangıç Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 1-14.
 • Hayes, Carlton J. (1995), Milliyetçilik: Bir Din, çev. Murat Çiftkaya, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Higgins, E. T. (1996). The "self-digest": Self-knowledge serving selfregulatory functions. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 1062-1083.
 • Hofstede, G. H. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. CA: Sage Publications.
 • İmamoğlu, E. Olcay (1998). Individualism and Collectivism in A Model and Scale of Balanced Differentiation and Integration. Journal of Psychology, 132(1), 1-8.
 • İmamoğlu, E. Olcay (2003). Individuation and Relatedness: Not: Opposing but Distinct and Complementary. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129(4), 367-402.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk -İlişkisel Benlik: Yeni Bir Sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (37), 36-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012), Benlik Aile ve İnsan Gelişimi (Kültürel Psikoloji), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç ve Cemalcılar, Z. (2015) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, 17. Baskı, Evrim Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 403- 422.
 • Kanagawa, C., Cross, S. E., & Markus, H. R. (2001). "Who am I?" The cultural psychology of the conceptual self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 90-103.
 • Karaçanta, H. (2001). Üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimi ve başka bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel.
 • Kashıma, E., ve Hardıe, E. (2000). The development and validation of the relational, individual and collective self- aspects (RIC) Scale. Asian Journal of Psychology, 3(1), 19-48.
 • Kashima, Y., Yamaguchi, S., Kim, U., Choi, S., Gelfand, M. J., & Yuki, M. (1995). Culture, gender, and self: A perspective from individualismcollectivism research. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 925-937.
 • Kennedy, K.J. (2010). Young Citizens İn Hong Kong: Obedient, Active And Patriotic? Social Psychogyl Education, 13, 111-127.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim, 1988 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kongar, E. (1999).Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği, (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Köknel, Ö. (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kurt, T. (2007). Öğretmenlerin Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatanseverlik Algılarının Nitel Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lau, P.W.C., Lam, M.H.S. & Leung, B.W.C (2008). "National Identity and the Beijing Olympics: School Children's Responses in Mainland China, Taiwan ve Hong Kong". Procedia Social and Behavioral Sciences, 41, 6729-6738.
 • Lay, J. C. ve Purta, J. T. (2001). Patriotism and Political Participation Among Russian and American Adolescents. Web: http://www.bsos.umd.edu/gvpt /apwork shop/lay-torney-purta.pdf adresinden 10 Haziran 2017"de alınmıştır.
 • Lay, J.C., & Purta, J.T. (2001). Patriotismand political participation among russian and american adolescents. Available at Web: http://www.bsos.umd.edu/gvpt
 • Lukacs, J. (1993). Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın Sonu, çev. Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98 (2), 224-253.
 • Merry, M. S. (2009). Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education. İn Bruce Haynes (ed.) Patriotism and Citizenship Education. Blackwell: Mesutoğlu, C. (2012). Lise öğrencilerinde cinsiyet bağlamında benlik kurgusu, aile işlevselliği ve kardeş sayısı arasındaki ilişki, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Morris, M. L. (2001). The Relational interdependent self-constual at work: an examination of relations to employee attitutes and behaviors, unpublished doctoral dissertaion, Iowa State University.
 • Mousavi, R. and Roshan, R. (2010). Investigating Different Aspects Of Identity Among The Students Of Tehran Universities: The Role Of Sex Differences. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1884-1889.
 • Mumyakmaz, H. (2013) Öğretmenlerin Vatanseverlik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme, ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education/ICRE, Ürgüp/Nevşehir May 31, 2013 - June 2, 2013, kongre bildiri kitabı, S.179.
 • Nathanson, S. (1997) "Should Patriotism Have a Future", Patriotism in The Lives of Individuals and Nations (Ed. Bar-Tal, D. &Staub, E.), Nelson-Hall Publishers; Chicago, s. 311-326.
 • Oyserman, D., Coon, H. ve Kemmelmeier, M. (2002), Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses, Psychological Bulletin, 128(1), 3-72.
 • Özdemir, Y. (2009). Ergenlik döneminde benlik kurgusu gelişiminin anababanın çocuk yetiştirme stilleri açısından incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Rothì, D. P., Lyons, E., & Chryssochoou, X. (2005). National attachment and patriotism in a European nation: A British study. Political Psychology, 26(1), 135-155.
 • Sami, Ş. (2004). Kâmus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, 13. Baskı
 • Soule, S., Naırne, J. (2006). "Are Girls Checking Out? Gender and Political Socialization in Transitioning Democracies". A Paper Presented At The Midwestern Political Science Meeting, Chicago.
 • Sargut, A.S. (2010), Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Schatz, R. T., Staub, E., & Lavine, H. (1999). On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism. Political Psychology, 20(1), 151-174.
 • Schatz, R.T. & Staub E. (1997). Manifestation of Blind and Constructive Patriotism: Personality Correlatesand Individual-Group Relations, Patriotism in TheLives of Individuals and Nations (Ed. Bar-Tal, D. &Staub, E.), NelsonHall Publishers; Chicago, s. 229-245.
 • Skitka, J. L. (2005). Patriotism or Nationalism? Understanding PostSeptember 11, 2001, Flag-Display Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 35, 10, 1995-2011.
 • Singelis, T. M. (1994), "The measurement of independent and interdependent self-construals", Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580-591.
 • Staub, E. (1991, July). Blind versus constructive patriotism: Moving from embeddedness in the group to critical loyalty and action. Paper presented at the meeting of the International Society for Political Psychology, Helsinki. Staub, E. (1997). Blind versus constructive patriotism: Moving from embeddedness in the group to critical loyalty and action. In D. Bar-Tal, & E.
 • Staub (Eds), Patriotism: In the lives of individuals and nations. Nelson-Hall series in psychology. (pp. 213-228). Chicago, IL, US: Nelson-Hall Publishers.
 • Şahin, Ç. P. (2014). Polis Okulu Öğrencilerinin Adil Dünya İnancı, Otoriterlik, Sistemi Meşrulaştırma, Vatanseverlik ve İnsan Hakları Tutumlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Ünüversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şarşembiyeva, T. (2015). Kırgızistan'da Vatanseverlik Algısı Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (2): 175- 185.
 • Tartakovsky, E. (2010). "National Identity of High-School Adolescents in an Era of Socio-Economic Change: Russia and Ukraine in the Post-Perestroika Period". Journal Of Youth and Adolescence. 40/2, pp 231-244.
 • Triandis, H. C. 1995. Individualism and collectivism, Boulder, CO: Westview Press.
 • Üstel, F. (2004). "Makbul vatandaş"ın peşinde: II. Meşrutiyet'ten bugüne vatandaşlık eğitimi. (Birinci Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yazıcı, F, Pamuk, A ve Yıldırım, T. (2016). Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11(9 Spring): 947-64.
 • Yazıcı, F. ve Kabapınar, Y. (2015). "Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları". Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4(2): 38-63.
 • Yazıcı, F. (2009). Yurtseverlik Eğitimi: Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Tutum ve Algılarına Yönelik Bir Çalışma (Tokat İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Yazıcı, F. & Yazıcı, S. (2010a). Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7 (2), 901-918.
 • Yazıcı, S. ve Yazıcı, F. (2010b). Yurtseverlik Eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Araştırmalar, 3(10), 649-660.
 • Yıldırım, K. P ve diğ. (2015) . Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 277-297
 • Yıldırım, S. (2006). TSK Vatandaşlık Bilinci ve Vatan Sevgisi Eğitiminin Analizi, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Westheimer, J. (2007). Politics and patriotism in education. In J. Westheimer (Ed.). Pledging allegiance: The politics of patriotism in American schools (pp. 171-88). New York: Teachers College Press.
APA KABAKLI ÇİMEN L (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 1950 - 1975.
Chicago KABAKLI ÇİMEN LATİFE Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2017): 1950 - 1975.
MLA KABAKLI ÇİMEN LATİFE Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2017, ss.1950 - 1975.
AMA KABAKLI ÇİMEN L Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2017; 1950 - 1975.
Vancouver KABAKLI ÇİMEN L Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2017; 1950 - 1975.
IEEE KABAKLI ÇİMEN L "Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.1950 - 1975, 2017.
ISNAD KABAKLI ÇİMEN, LATİFE. "Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2017), 1950-1975.
APA KABAKLI ÇİMEN L (2017). Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1950 - 1975.
Chicago KABAKLI ÇİMEN LATİFE Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6, no.3 (2017): 1950 - 1975.
MLA KABAKLI ÇİMEN LATİFE Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, 2017, ss.1950 - 1975.
AMA KABAKLI ÇİMEN L Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(3): 1950 - 1975.
Vancouver KABAKLI ÇİMEN L Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(3): 1950 - 1975.
IEEE KABAKLI ÇİMEN L "Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6, ss.1950 - 1975, 2017.
ISNAD KABAKLI ÇİMEN, LATİFE. "Üniversite Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları ile Benlik Kurguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/3 (2017), 1950-1975.