Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1361 - 1376 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine yönelik görüşlerini tespit ederek, bu üç değişkene yönelik görüşleri arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu araştırma ile ilgili veriler 2012-2013 eğitim öğretim yılında Bolu ili Mudurnu ilçesinde görev yapan (n=81) ilkokul ve ortaokul öğretmeninden toplanmıştır. Bu çalışma ile ilgili nicel veriler Derinbay (2011) tarafından geliştirilen Örgütsel Destek Ölçeği (ÖDÖ) , Loga (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlanmış olan Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği (ÖÖÖ) ve Kalağan ve Güzeller (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanmış olan Örgütsel Sinizm Ölçeği (ÖSÖ) ile toplanmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgulardan bazıları şunlardır: Cinsiyet değişkeni bakımından örgütsel özdeşleşme ölçeği'nde öğretmenlerin görüşleri arasında fark oluştururken diğer iki ölçekte fark oluşturmamıştır. Öğrenim ve hizmet değişkenlerine göre ise görüşler arasında hiçbir ölçekte fark bulunamamıştır. Örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiye bakıldığında ise örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasında orta düzeyde pozitif ilişki, örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu, örgütsel destek ile örgütsel sinizm arasında ise herhangi bir ilişkinin olmadığı görülmüştür
Anahtar Kelime:

TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THEIR LEVELS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION WITH ORGANIZATIONAL CYNICISM

Öz:
The aim of this study was to identify teachers' opinions about their organizational support, organizational identification and organizational cynicism levels and to determine if there are significant differences among their opinions regarding these three variables. The data were collected in the 2012 – 2013 academic year primary and secondary school teachers (n= 81) working in the district of Bolu - Mudurnu. In this study, the quantative data were collected through Organizational Support Scale (SAS) developed by Derinbay (2011), Organizational Identification Scale (OOO) adapted into Turkish by Loga (2003) and Organizational Cynicism Scale (SAR) adapted into Turkish by Kalağan ve Güzeller (2008). Some of the findings of the study were as follows: while significant gender differences were found in the opinions of organizational identification scale, no significant gender differences were found in other two scales. When their opinions in terms of their education levels and years of experience in teaching, no significant differences were observed in all the scales. When the correlation among organizational support, organizational identification and organizational cynicism is concerned, a positive moderate level relationship was found between organizational support and organizational cynicism, a positive moderate level relationship was found between organizational cynicism and organizational identification and no significant difference was found between organizational support and organizational cynicism
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ABRAHAM, R. (2000). Organizational cynicism: bases and consequences.Genetic, social, and general psychology monographs, 3(126), 269–292.
 • AKIN, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 141–170.
 • ARGYRİS, C. (1957). Personality and Organization: the Conflict between System and the Individual. New York: Harper. OCLC 243920
 • ASHFORTH, B. E., HARRİSON, S.H. ve CORLEY, K. G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34 (3), 325–374
 • BORA, T. (2011). Sol, sinizm, pragmatizm. İstanbul: Birikim.
 • BOTERO, I. C., L. V. DYNE, (2009). Employee voice behavior: interactive effects of LMX and power distance in the United States and Colombia. Management Communication Quarterly, 23(1), 84-104.
 • BRANDES, P. M. (1997), Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences. Unpublished Doctora Dissertation. The University of Cincinnati.
 • BROWN, M. E. (1969). Identification and some conditions of organizational involvement. Administrative Science Quarterly, 14(3), 346–353.
 • BURSALIOĞLU, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • CAN, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • CORDES, C. L. ve DOUGHERTY, T.W. (1993). A review and integration of research in jub burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621–656.
 • ÇAKAR, N. D. ve YILDIZ, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: algılanan örgütsel destek bir ara değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68–90.
 • ÇAKINBERK, A., DERİN, N. ve DEMİREL, E. (2011). Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 89–121.
 • ÇELİK, A. ve FINDIK, M. (2012). The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Identification. World Academy of Science, Engineering and Technology, 68, 8–29.
 • DEAN Jr, J. W., BRANDES, P. ve DHARWADKAR, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 2(23), 341–352.
 • DERİNBAY, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EİSENBERGER, R., HUNTİNGTON, R., HUTCHİSON S. ve SOWA, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500–507.
 • EROĞLU, F. (1998). Davranış bilimleri. İstanbul: Beta.
 • HALL, D. T., SCHNEİDER, B. ve NYGREN H. T. (1976). Personal factors in organizational identification. Administrative Science Quarterly, 15(2), 176–189.
 • İNCELER, S. (2005). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik öğretimsel liderlik davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • JAMES, M. S. L. (2005), Antecedents and consequences of cynıcısm in organızatıons: An examinatıon of the potentıal posıtıve and negatıve effects on school systems. Unpublished Doctor Dissertation, Florida: The Florida State Unıversıty College Of Busıness.
 • KALAĞAN, G. ve GÜZELLER, C. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve çeşitli değişkenler açısından eğitim örgütlerinde incelenmesi. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı: İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. 87–94
 • KALAĞAN, G. ve GÜZELLER, C. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83–97.
 • KORKUT, H. (1988). Üniversitelerde akademik olmayan personelin iş doyumu ve örgütle özdeşleşmesi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • LOGA, A. (2003). Çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel özdeşim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri: askeri birimlerde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MANTERE, S. ve MARTİNSUO, M. (2001). Adopting and questioning strategy: exploring the roles of cynicism and dissent. Paper to be presented at 17th EGOS. European Group for Organisation Studies, Colloquium, (July 5-7, Lyon), France.
 • NATUNANN, S. E., BİES, R. J. ve MARTİN,C. L. (1995). The roles of organizational support and justice during a layoff. Academy of Management Journal,1, 89–93.
 • MAEL, F. A. ve ASHFORT, B. E.(2001). Identification in work, war, sports, and religion: Contrasting the benefits and risks. Journal For The Theory of Social Behaviour, 31(2), 197- 222.
 • METZGER, M. D. (2004). A qualitative ınquiry into the formation of beliefs in a police organization. Unpublished Doctoral Dissertation, Washington: The George Washington University.
 • NAUS, F., ITARSON, A. V. ve ROE, R. (2007). Organizational cynicism: extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees responses to adverse conditions in the workplace. Human Relations, 60(5), 683–718.
 • NURAL, E. ve HAŞİMOĞLU, Z. (2012). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin karşılaştıkları yıldırma davranışları ve bunların yaşanma sıklığı (Rize ili örneği). 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri (12–14 Eylül). Ankara: Pegem, 35.
 • ÖZBEK, M. F. ve KOSA, G. (2009). Duygusal bağlılık, örgütsel destek, üst yönetim desteği ve personel güçlendirmenin hizmet kalitesi üzerindeki etkisi: Kırgızistan’da banka işgörenleri üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, Temmuz-Aralık, 189–212.
 • ÖZCAN, O. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel özdeşim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının, demografik özelliklere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZDEMİR, A. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 237–250.
 • ÖZDEMİR, A. (2012). Okul yöneticilerinde adalet, liyakat ve öğretmenlerde sadakat arasında ilişki. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri (12-14 Eylül). Ankara: Pegem, 36.
 • ÖZDEVECİOĞLU, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(18), 113–130.
 • ÖZGAN, H., KALMAN, M. ve BOZBAYINDIR, F. (2012). Okul sağlığı açısından okul yöneticisinin hesap verilebilirliği, öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri (12–14 Eylül). Ankara: Pegem Yayıncılık, 170.
 • RUPPEL, C. P., HARRİNGTON, S. J. (2000). The relationship of communication, ethical work climate, and trust to commitment and innovation. Journal of Business Ethics, 25(4), 313- 328.
 • SİLAH, M. (2001). Eğitim örgütlerinde hizmetin niteliğini arttırmak için personelin ödüllendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 95–109.
 • ŞİRİN, E. (2012). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (İstanbul Esenyurt ilçesi örneği). 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri (12–14 Eylül). Ankara: Pegem, 393
 • ŞİŞMAN, M. (2011). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem.
 • TOKSÖZ, N. (2011), Örgütsel sinizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 363–387.
 • TOKGÖZ, N. ve YILMAZ, H. (2008). Örgütsel sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283–305.
APA SEZGİN NARTGÜN Ş, KALAY M (2014). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 1361 - 1376.
Chicago SEZGİN NARTGÜN Şenay,KALAY Mustafa ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. (2014): 1361 - 1376.
MLA SEZGİN NARTGÜN Şenay,KALAY Mustafa ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 2014, ss.1361 - 1376.
AMA SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2014; 1361 - 1376.
Vancouver SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2014; 1361 - 1376.
IEEE SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M "ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." , ss.1361 - 1376, 2014.
ISNAD SEZGİN NARTGÜN, Şenay - KALAY, Mustafa. "ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". (2014), 1361-1376.
APA SEZGİN NARTGÜN Ş, KALAY M (2014). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(2), 1361 - 1376.
Chicago SEZGİN NARTGÜN Şenay,KALAY Mustafa ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.2 (2014): 1361 - 1376.
MLA SEZGİN NARTGÜN Şenay,KALAY Mustafa ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, 2014, ss.1361 - 1376.
AMA SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 1361 - 1376.
Vancouver SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 1361 - 1376.
IEEE SEZGİN NARTGÜN Ş,KALAY M "ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.1361 - 1376, 2014.
ISNAD SEZGİN NARTGÜN, Şenay - KALAY, Mustafa. "ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/2 (2014), 1361-1376.