Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 257 - 282 Metin Dili: Türkçe

KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Değişen rekabet ortamında inovasyon, ekonomilerin rekabet üstünlüğü sağlaması için önemli bir etmendir. Bir ekonomi inovasyona ne kadar önem veriyorsa diğer ekonomilerle rekabette o kadar gücü elinde tutuyor demektir. Rekabet ve inovasyon arasındaki bu etkileşime dayalı olarak bu çalışmada, Küresel Rekabet Endeksi (KRE) ile Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) arasındaki ilişki incelenecektir. Bu bağlamda Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında 2009 yılında ilk 30'daki 29 ülkenin; Küresel Rekabet Endeksi parametrelerinin Küresel İnovasyon Endeksi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada her iki endeksin 2009-2017 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda KİE ile KRE parametrelerinden yüksek eğitim ve öğretim, inovasyon ve emek piyasası etkinliği arasında yüksek pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. En düşük etkinin makroekonomik çevre parametresi ile olduğu görülmüştür. KRE faktör grupları üzerine yapılan modelde ise inovasyon ve uzmanlaşma faktör grubu ile KİE arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF GLOBAL COMPETITIVE INDEX INDICATORS ON THE GLOBAL INNOVATION INDEX

Öz:
Innovation in a changing competitive environment is an important sign that economies can gain competitive advantage. If an economy cares about innovation, it means that it holds the strongest power in other economies. The relationship between competition and innovation will be examined based on this interaction, similar to Global Competitiveness Index (GCI) and Global Innovation Index (GII). In this context, global innovation index rank ed 29th in the first 30 countries in 20 09; Global Competitiveness Index parameters have been tried to be determined by global innovation index and how they interact with regression analysis. The data for the years 2009 and 2017 were used in the study. As a result of the research, high positive effect was detected between the high education and training, innovativeness and labor mark et activity parameters and GII. The lowest effect was found to be the macroeconomic environmental parameter. In the model on GCI factor groups, a statistically significant relationship was determined between the innovation and specialization factor group and the GII
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abrunhosa, A. (2003). The National Innovation Systems Approach and The Innovation Matrix, Paper Presented at the DRUID Summer Conference, Copenhagen, June 12-14, 2-26.
 • Ağır, H. Utlu, S. (2011). Ar-Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Ülkeleri: OECD Ülkeleri Örneği, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri
 • Akın, B. (2001). Strateji Rekabet Teknoloji Yönetimi, Çizgi Kitapevi Yayınları, 1. Basım
 • Alleyne, A., Lorde, T., & Weekes, Q. (2017). A Firm-Level Investigation Of Innovation İn The Caribbean: A Comparison Of Manufacturing And Service Firms. Economies, 5(3), 34.
 • Atayero, A. A., Oluwatobi, S., & Alege, P. (2016). An Assessment Of The Internet Of Things (Iot) Adoption Readiness Of Sub-Saharan Africa. Journal Of South African Business Research, 2016, 13.
 • Barış, M. F. (2013). Bilgi Toplumu ve Yenilikçilik, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı.
 • Bayhan, B. D. (2004). Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi. Ankara: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, 283-308.
 • Bayraktar, Y., & Kaya, H. İ. (2016). Yeni Ekonomi Ve Değişen Rekabet Anlayışı: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 11.
 • Beer, J. D. (2016) ,Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review Of Methods And Conclusions , The Journal Of World Intellectual Property, Vol. 19, No. 5–6, 150–177.
 • Burmaoğlu, S. (2012) Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, Cilt 12 Sayı 2, 193-208.
 • Chew, A. L., Sharma, R. S., & Bontis, N. (2014). Intellectual Wealth Of Nations Revisited: Operationalising The Value Cycle Of İnnovation. Knowledge And Process Management, 21(1), 1-12.
 • Civelek, M. E., Uca, N., & Cemberci, M. (2015). The Mediator Effect Of Logistics Performance İndex On The Relation Between Global Competitiveness İndex And Gross Domestic Product. European Scientific Journal, 11(13).
 • Dobrinsky, R. (2008). Innovation as a key driver of competitiveness. UNECE Annual Report Economic Essays, 6, 53-59.
 • Erkan, B. (2014). Türkiye’de Lojistik Sektörü Ve Rekabet Gücü, Assam Uluslararası Hakemli Dergi (Assamuhad), 1, 44-65.
 • Fombang, M. S. (2017). Innovation And Access To Finance İn African Enterprises (Doctoral Dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
 • Göker, A. (2000). Prodüktivite, İnovasyon Yeteneği ve Teknoloji. MPM, Rekabet Gücü, Teknoloji ve Verimlilik Tartışmalı Toplantı, MPM, Ankara, 25.
 • Güneş, S. (2012). Rekabet Düzeyi İle Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Analizi. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 3(7).
 • Hancıoğlu, Y. (2016). Küresel İnovasyon Endeksini Oluşturan İnovasyon Girdi Ve Çıktı Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi: OECD Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Hancıoğlu, Y. (2017). Küresel İnovasyon Endeksi Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between The Global Innovatıon Index Indıcators. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 352-365.
 • Işık, N. & Kılınç, E. C. (2012). İnovasyon Sistemi Yaklaşımı ve İnovasyon’un Coğrafyası: Türkiye Örneği, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 169-198.
 • Karata, E. S. (2012) İnovasyon Ölçümünde Yeni Arayışlar, Rekabet Kurumu Rapor, No 1
 • Karata, E. S. (2012) İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi Performans Ölçümlerinde Türkiye’nin Konumu, Rekabet Kurumu Notlar, No 4.
 • Kırankabeş, M. C. (2006). Küresel Rekabet Gücü Boyutunda Ab Ülkeleri İle Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 231-254
 • Küresel Rekabetçilik Endeksi Raporu 2014-2015, RYKGM-Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi, TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Matos, F., Vairinhos, V., Capatina, A., Bleoju, G., & Do Rosário Cabrita, M. (2015, September). Comparative Analysis On Country Reputation Through Patterns Of Intellectual Capital: The Case Portugal Versus Romania. In European Conference On Knowledge Management (P. 514). Academic Conferences International Limited.
 • Mrinalini, N., Sandhya, G. D., & Tyagi, G. India’s Innovation Capabilities And Capacities: A Comparative Global Positioning.
 • Ovalı, S. (2014). Küresel rekabet gücü açısından Türkiye’nin konumu üzerine bir değerlendirme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 13(13), 17-36.
 • Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye. Doğan Kitap.
 • Özgüler, V. C. (2003), Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler: Türkiye Örneği, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, No 1479.
 • Öztürk, Y. Uşaklı, A. (2013), Global İnovasyon Endeksi: Akdeniz Çanağındaki Destinasyonlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1-19
 • Sala-I-Martin, Xavıer. Et all. (2008), The Global Competitiveness Index: Prioritizing The Economic Policy Agenda, In the Global Competitive Reports 2008-2009n, Co-Directors Micheal E. Porteri Klaus Scwab, World Economic Forum, Geneva, Switzerland,
 • Sarıdoğan, E. (2010) Mikroekonomi ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Startejileri, İstanbul Ticaret Odası Akademi yayınları, No, 51
 • Şener, S. (2013). The Competitiveness of Turkish Economy within the Scope of WEF Global Competitiveness Index. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 453-464.
 • Şimşit, Z. T., Fırat, S. Ü. O., Es, H. A., Erdem, M., Topgül, M., & Günay, N. S. (2014). Bilgi Ve İletiş im Teknolojileri Çerçevesinden Küresel İnovasyon Endeksinin Analizi Ve Veri Madenciliği Kullanılarak Ülkelerin Kümelenmesi.https://www.researchgate.net/profile/Zeynep_simsit_Kalender/publication/308415750
 • Taş, S. (2017) İnovasyon, Eğitim Ve Küresel İnovasyon Endeksi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 99-123.
 • Yumuşak, İ. G. (2008), Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, Bilgi Toplumu Yayınları, Cilt 1 Basım 1 Zerenler, M., Türker, N., & Şahin, E. (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkis i. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 653-667.
 • Zosa, V. H. (2013). The Entrepreneurial University: The Building Block Of The Innovation Economy. Iamure
 • International Journal Of Business And Management, 6 (1), 1-1.
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2007
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2008-2009
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2009-2010
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2011
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2012
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2013
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2014
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2015
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2016
 • INSEAD, Global Innovation Index, 2017
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018
APA AYNAOĞLU Y, AY TÜRKMEN M (2017). KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal, 5(4), 257 - 282.
Chicago AYNAOĞLU Yeliz,AY TÜRKMEN Mevhibe KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal 5, no.4 (2017): 257 - 282.
MLA AYNAOĞLU Yeliz,AY TÜRKMEN Mevhibe KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal, vol.5, no.4, 2017, ss.257 - 282.
AMA AYNAOĞLU Y,AY TÜRKMEN M KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal. 2017; 5(4): 257 - 282.
Vancouver AYNAOĞLU Y,AY TÜRKMEN M KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Business and Management Studies: An International Journal. 2017; 5(4): 257 - 282.
IEEE AYNAOĞLU Y,AY TÜRKMEN M "KÜRESEL REKABET ENDEKSİ GÖSTERGELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." Business and Management Studies: An International Journal, 5, ss.257 - 282, 2017.