Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 971 - 991 Metin Dili: Türkçe

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları

Öz:
Kavramsal değişim metinleri, öğrencilerin kavram yanılgılarının ve sebeplerinin neler olduğunu belirten ve bu yanlış kavramaların yetersiz olduğunu örneklerle birlikte açıklayıp ortaya koyan metinlerdir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişim konusunda kullanılan kavramsal değişim metinlerine karşı tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2009 yılında Sınıf Öğretmenliği Programı 1.sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmişitr. Bu araştırmada deneysel araştırma modelinin kontrol grupsuz son test deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Kavramsal Değişim Metni Tutum Ölçeği (KDMTÖ) kullanılmıştır. Ayrıca kavramsal değişim metinleri ile ilgili öğretmen adaylarının yazılı görüşleri alınmıştır. Veri analizinde öğretmen adaylarının tutum ölçeğindeki her bir maddeye ilişkin ortalama puanları hesaplanmıştır. Yazılı görüşler ise belli kodlar altında sınıflandırılarak nitel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, tutum ölçeğinden elde edilen bulgular öğretmen adaylarının kavramsal değişim metinlerine karşı tutumlarının oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının yazılı ifadelerinden elde edilen sonuçlar da tutumun bu derece yüksek olmasını destekler niteliktedir
Anahtar Kelime:

Attitudes of the Pre-Service Primary Teachers’ Towards the Conceptual Change Texts in the Subject of Physical and Chemical Change

Öz:
Introduction In order for the science teaching to be effective, it is primarily required to identify the misconceptions and then use different methods which will overcome all these misconceptions. One of the contemporary approaches to resolve existing misconceptions in students is the conceptual change approach which enables the learner to discover his/her prior knowledge and which has a positive effect on learning through conceptual change. The basis of this approach is to reveal the misconceptions that students bring to the learning environment and ensure the conceptual change into students’ minds by replacing these misconceptions with meaningful concepts in the learning environment. One strategy for the implementation of the conceptual change approach is using the conceptual change texts. Conceptual change texts are one of the leading methods which ensure meaningful learning by creating conceptual change into students’ minds and which are used to remove the misconceptions. From the studies related to conceptual change texts, it has been understood that the subject of physical and chemical change leading misconceptions has not been studied directly, and the other studies on different subjects have been mostly on the secondary education level. For this reason the study has been carried out on pre-service teachers who are different sample groups. Moreover, in the literature there are studies generally related to whether there is a relation between the understanding levels of the students to related subject and their attitudes towards the conceptual change texts, whereas there is only one study on the attitudes of the students towards the conceptual change texts. In order to find out whether these texts will be useful in other settings, it is of great importance to determine the attitudes of the students to these texts with a scale or to get opinions about using these texts in the lessons. In this sense, in this study the attitudes of the pre-service teachers towards the conceptual change texts used for teaching the subject of “physical and chemical change” have been analyzed. Method In this study, the post-test design of experimental research group without control group has been used. In the sampling, 3 weeks of teaching related to conceptual change texts on the subject of “physical and chemical change” has been carried out. Then, in order to measure students' attitude towards conceptual change texts an attitude scale has been applied. In addition, written feedbacks of the pre-service teachers related to these texts have been received after the education. The study has been conducted with 30 pre-service teachers, 1st grade students studying at Primary Education Program at Rize University. In order to determine the attitudes of the pre-service teachers towards the conceptual change texts, Attitude Scale Toward Conceptual Change Text (ASCCT) has been applied to the pre-service teachers. The ASCCT is 25-item five point Likert-Type scale whose reliability coefficient is 0,90 (Totally Agree, I Agree, Undecided, Don’t Agree, Totally Disagree). After the teaching carried out with conceptual change texts, written feedbacks of the pre-service teachers have been received about what has been the benefit of using conceptual change texts to the lessons and to themselves. In the analysis of the data gathered from ASCCT, mean scores of the pre-service teachers on each item has been calculated. In addition, the negative items have been reverse-coded, and by calculating the overall average of the attitudes of the pre-service teachers towards the conceptual change texts, the attitudes of the pre-service teachers have been evaluated according to the range it corresponds. The written feedbacks from the pre-service teachers related to conceptual text change have been evaluated qualitatively using content analysis. Findings (Results) When the data is evaluated in general, it draws attention that the affirmative items in the scale are clustered under the categories of ‘Totally Agree’ and “I Agree” and the negative items are under the categories of “Totally Disagree”. The pre-service teachers have been undecided on only one item. It is seen that there is no answer appropriate for the category “Don’t Agree” in Table 2. Also, the general average of the attitudes of the pre-service teachers towards conceptual change texts has been found to be 4.27 by reverse-coding the negative items. This overall average indicates that pre-service teachers’ attitudes towards conceptual change texts are quite high. Pre-service teachers’ views about the use of these texts in lessons seem to support this attitude to be so high. The views of the pre-service teachers are grouped in terms of the visuality of texts, meaningful long lastingness and interestingness under theme of the contribution of conceptual change texts to the lesson and students. According to this, 27 pre-service teachers have stated that visuality of the conceptual change supported with pictures facilitates understanding. 29 pre-service teachers have expressed that a using conceptual change text in lessons provides meaningful long lastingness and 25 pre-service teachers have expressed that it provides interestingness. It has been confirmed that teachers completely agree with the positive items of the attitude scale and disagree with the negative items because conceptual change texts used in lessons have been different materials for teachers with the aspects of being colourful, understandable, explanatory and suitable to reflect the teachers’ own opinions. Because of these aspects, the overall average of preservice teachers’ attitudes towards conceptual change texts has been high (4,27). Conculusion and Discussion These findings acquired by the attitude scale has showed that owing to the conceptual change texts applied to sample, pre-service teachers comprehends the subject of physical and chemical change more easily and these kinds of materials increase the attentio
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbal, E. (2009). Ortaöğretim kimya eğitiminde mol konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2011). Coğrafya Eğitiminde Hava Basıncı Kavramıyla İlgili Yanılgıların Giderilmesinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2207-2222.
 • Akkuş, H. (2004). Kavramsal değişim metinlerinin kimyasal denge başarısı üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyürek, E. ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 175-193.
 • Altuntaş Aydın, M. (2011). Model ve kavramsal değişim metinlerinin birlikte kullanılmasının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “atomun yapısı” konusunu anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Alvermann, D.E. & Hague, S.A. (1989). Comprehension of counterintuitive science text: Effects of prior knowledge and text structure. Journal of Educational Research, 82, 197-202.
 • Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Ayas, A. (1993). A study of teachers' and students' view of the upper secondary curriculum and students' understanding of introductory chemistry concepts in the east black-sea region of Turkey. Doctoral Dissertation, University of Southampton, U.K.
 • Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,149-155.
 • Aydın, G. ve Balım, A.G. (2013). Öğrencilerin hücre bölünmesi ve kalıtım konularına ilişkin kavram yanılgıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 338-348.
 • Başer, M. ve Geban, Ö. (2007). Effect of instruction based on conceptual change activities on students’ understanding of static electricity concepts. Research in Science & Technological Education, 25(2), 243-267.
 • Beeth, M.E. (1998). Teaching science in fifth grade: instructional goals that support conceptual change. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1091-1101.
 • Bodner, G.M. (1986). Constructivism: A Theory of knowledge, Journal of Chemical Education, 63,10, 873- 878.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Canpolat, N. (2002). Kimyasal denge ile ilgili kavramların anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Cerit Berber, N. ve Sarı, M. (2009). Kavramsal degisim metinlerinin iş-güç-enerji konusunu anlamaya etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Egitim Fakültesi Dergisi, 27, 159- 172.
 • Chambers, S.K. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, ınterest, and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 107-123.
 • Coştu, B., Karataş, F.Ö. ve Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14),33-48.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çakır, Ö.S, Geban, Ö. ve Yürük, N. (2002). Effectiveness of conceptual change text-oriented instruction on students’ understanding of cellular respiration concepts. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(4), 239–243.
 • Çetingül, İ., ve Geban, Ö. (2011). Kavramsal değişim metinleriyle verilen analojilerin asit-baz konusundaki kavram yanılgıları için kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 112-123.
 • Çobanoğlu, E.O. ve Bektaş, H. (2012). Kavramsal değişim metinlerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dolaşım sistemi konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, Niğde, Bildiriler Kitabı.
 • Davis, J. (2007). Conceptual Change. 15 Haziran 2010 tarihinde http://www.coe.uga.edu/epltt/conceptualchange.htm adresinden alınmıştır.
 • Demir, M. (2010). Üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş kavramsal değişim metinlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konularını anlamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuş, J. (2009). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavramsal değişim metinlerinin ve deney yönteminin akademik başarıya ve kavram yanılgılarını gidermeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ersoy, F.N. (2012). Bilgisayar simülasyonlarının ve kavramsal değişim metinlerinin statik elektrik konusunun öğretimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Geban, Ö. ve Bayır, G. (2000). Effect of conceptual change approach on students’ understanding of chemical change and conservation of matter. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 79-84.
 • Gilbert, J.K. ve Osborne, R.J. (1982). Children’s science and ıts consequenses for teaching, Science Education, 66, 623-633.
 • Gökçe, M. (2002). Kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarını gidermedeki etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Guzzetti, B., Snyder, T. ve Glass, G. (1992). Promoting conceptual change in science: Can texts be used effectively. Journal of Reading, 35(8), 642-649.
 • Gülçiçek, N. (2004). Kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin manyetizma konusunu anlamalarına ve fizik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürefe, N., Yarar, S.H., Pazarbaşı, B.N. ve Eş, H. (2014). The effect of conceptual change texts on understanding of height concept of secondary school 5th class students. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 1(1), 58- 68.
 • Hand, B. ve Treagust, D.F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework, School Science and Mathematics, 91,4, 172-176.
 • Hewson, P.W. ve Hewson, M.G. (1984). The Role of conceptual conflict in conceptual change and the design of science instruction, Instructional Science, 13, 1-13.
 • Hynd, C. ve Alverman, D.E. (1986). The role of refutation text in overcoming diffuculty with science concepts. Journal of Reading, 29(5), 440-446.
 • Hynd, C., Alvermann, D. ve Qian, G. (1997). Preservice elemantary school teachers’ conceptual change about projectile motion: Refutation text, demonstration, affective factors and relevance. Science Education, 81, 1-27.
 • Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • Kasap, G. ve Ültay, N. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımına göre hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin yüzen-batan cisimleri anlamalarına etkisinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 455-472.
 • Kaya, F. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarında fotosentez ve bitkilerde solunum konularında görülen kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Mikkilä, M. (2001). Improving conceptual change concerning photosynthesis through text design, Learning and Instruction, 11, 241-257.
 • Ocak, S.Y. (2000). Effectiveness of conceptual change instruction on overcoming students' misconceptions of mechanical energy at 10th grade level. Master Thesis, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Osborne, R. & Wittrock, M.C. (1983). Learning Science: A Generative Process, Science Education, 67(4), 489-508.
 • Önder, İ. (2006). Kavramsal değişim yaklaşımının öğrencilerin çözünürlük dengesi konusunu anlamasına etkisi. Doktora Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu.
 • Özmen, H. (2007). The effectiveness of conceptual change texts in remediating high school students’ alternative conceptions concerning chemical equilibrium. Asia Pasific Education Review, 8(3),413-425.
 • Özmen, H. (2002). Kimyasal reaksiyonlar ünitesindeki kavramların öğretimine yönelik rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2001). Bazı kimya kavramlarıyla ilgili öğrenci yanılgıları: Bir literatür araştırması. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S. ve Özsevgeç, L. (2006). 5E Modelinin kavram yanılgılarını gidermedeki etkililiği: Kuvvet-Hareket Örneği, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı.
 • Pabuçcu, A. (2004). Effect of conceptual change texts accompanied with analogies on understanding of chemical bonding concepts. Master Thesis, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Posner, G., Strike, K., Hewson, D. ve Gertzog, W. (1982). Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change, Science Education, 66(2), 211-227.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2001). Biyoloji öğretmenlerine çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.
 • Sarı Ay, Ö. ve Aydoğdu, C. (2015). Maddenin halleri ve ısı konusunda kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 99-111.
 • Sevim, S. (2007). Çözeltiler ve kimyasal bağlanma konularına yönelik kavramsal değişim metinleri geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tekkaya, C. (2002). Misconceptions as barrier to understanding biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 259-266.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazirlama kilavuzu (e-kitap), Üçüncü Sürüm, Mersin.
 • Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alaninda ayni araştirma sorusunu yanitlamak için farkli araştirma tekniklerinin birlikte kullanilmasi. Eğitim ve Bilim, 26,120, 8-13.
 • Uzuntiryaki, E., Çakır, Ö. ve Geban, Ö. (2001). Kavram haritaları ve kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin asit bazlar konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Bildiriler Kitabı: 281-284.
 • Ünal Çoban, G. ve Ergin, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilginin varlık alanına yönelik görüşlerini belirleme ölçeği. İlköğretim Online Dergisi, 9(1),188-202.
 • Ünal, S. 2007. “Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler” konularının öğretiminde yeni bir yaklaşım: bdö ve kdm’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Wang, T. ve Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus no questions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 103- 116.
 • Yalvaç, B. (1998). Effect of instruction on students’ understanding of electric current concept using conceptual change text and 6th grade. Unpublished Master Thesis, ODTÜ, Ankara.
 • Yeşilyurt, H. (2002). Effectiveness of conceptual change instruction on overcoming students' misconceptions of fluid force at 7th grade level. Master Thesis, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yürük, N. (2000). Effectiveness of conceptual change text oriented instruction on understanding electrochemical cell concepts. Master Thesis, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA BİRİNCİ KONUR K, AYAS A (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 971 - 991.
Chicago BİRİNCİ KONUR KADER,AYAS ALİPAŞA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.3 (2017): 971 - 991.
MLA BİRİNCİ KONUR KADER,AYAS ALİPAŞA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, 2017, ss.971 - 991.
AMA BİRİNCİ KONUR K,AYAS A Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 971 - 991.
Vancouver BİRİNCİ KONUR K,AYAS A Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 971 - 991.
IEEE BİRİNCİ KONUR K,AYAS A "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.971 - 991, 2017.
ISNAD BİRİNCİ KONUR, KADER - AYAS, ALİPAŞA. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18/3 (2017), 971-991.