Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 4 b Sayfa Aralığı: 2225 - 2235 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 03-05-2019

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı2011-2012 eğitim- öğretim yılında işlenen/okutulan 8. sınıf Türkçe derskitaplarında yer alan görsel unsurların (resim, fotoğraf, karikatür vb.)Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, Türkçe derskitaplarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesidir. Araştırmanınçalışma grubunu, Erzurum ili Palandöken ilçesinde 35 ilköğretimokulunda görev yapan 92 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır.Araştırmanın verileri öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik 13maddelik olan tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım,katılmıyorum, hiç katılmıyorum şeklinde öğretmen görüşlerini içeren5’li Likert derecelendirme tipindeki Türkçe Ders Kitaplarındaki GörselUnsurlarla İlgili Öğretmen Görüşleri Ölçeği (Uzuner, Aktaş ve Albayrak,2010: 729) araştırmaya katılan Türkçe öğretmenleri ve Türkçeeğitimcilerinin görüşleri alınarak araştırmacı/lar tarafından geliştirilmişve 18 maddeye çıkarılmıştır. Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliliği,anlaşılabilirlik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlikkatsayısı Alpha 0.84 olarak belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerinibelirlemede madde bazında frekans (n) ve yüzde (%) kullanılmıştır.Sonuç olarak Türkçe öğretmenleri 9., 10., 12., 13., 15. sorularatamamen katılıyorum; sadece 17. soruya katılıyorum; 1., 4., ve 7.sorulara kararsızım; 16. soruya katılmıyorum, 5., 11. ve 14. sorularahiç katılmıyorum şeklinde cevap verdikleri; 18. soruya tamamenkatılıyorum ve katılıyorum; 2., 3. ve 8. sorulara da kararsızım vekatılmıyorum şeklinde ağırlıklı olarak cevap verdikleri tespit edilmiştir.Araştırmanın sonucundan hareketle 8. Sınıf Türkçe ders kitabında yeralan görsel materyallerin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmedeyetersiz kaldığı fakat konuların açıklanması ve konularla bütünlüğüaçısından yeterli olduğu sonucu çıkarılabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

TEACHERS VIEWS MOVING VISUAL ELEMENTS IN ELEMENTARY TURKISH A CRITICAL LOOK AT TEXTBOOKS

Öz:
The aim of this study, prepared by the Ministry of National Education in the academic year 2011-2012 are processed/taught 8 Turkish text books in the class of visual elements (pictures, photographs, cartoons, etc..) Turkish views of teachers, by addressing a critical examination of Turkish text books. The study group, 35 primary schools serving the town of Erzurum province Palandoken Turkish teacheris 92. I completely agree with the views of teachers to determine the13-item data of the study, agree, undecided, disagree, strongly disagree-shaped 5-point Likert-type rating scale Turkish Textbooks Teacher's opinions about the visual elements (Uzuner, Aktas, Albayrak, 2010:729) were collected. Turkish teachers and Turkish educators in the researchof this scale, in consultation with the researcher/sand 18 substance was developed by. The validity of the scale developed in the scope, understandability, and reliability is provided. The reliability coefficient alpha of the scaleis determined as 0.84. The views of teachers in determining the matteron the basis off requency(n) and percentage (%) was used. As a result, Turkish teachers, 9th, 10th, 12th, 13th, 15thI completely agree with the questions, only 17 agree with the question; 1, 4, and 7I am undecided questions; 16 Question, disagree, 5, 11and 14 to have responded to the questions in the form of strongly disagree, 18 I completely agree with the question, and I agree, 2, 3 and 8 I am undecided, and disagree with their answers to questions about the form have been identified. The results of the researchaction 8th Class of visual materialsin Turkish text books are insufficient to develop speaking and writing skills, but enough to be concluded that the issues in terms of disclosure and integrity issues.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KIRBAŞ A, ORHAN S, TOPAL Y (2012). İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. , 2225 - 2235.
Chicago KIRBAŞ ABDULKADİR,ORHAN Salih,TOPAL YAKUP İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. (2012): 2225 - 2235.
MLA KIRBAŞ ABDULKADİR,ORHAN Salih,TOPAL YAKUP İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. , 2012, ss.2225 - 2235.
AMA KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. . 2012; 2225 - 2235.
Vancouver KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. . 2012; 2225 - 2235.
IEEE KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y "İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ." , ss.2225 - 2235, 2012.
ISNAD KIRBAŞ, ABDULKADİR vd. "İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". (2012), 2225-2235.
APA KIRBAŞ A, ORHAN S, TOPAL Y (2012). İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik), 7(4 b), 2225 - 2235.
Chicago KIRBAŞ ABDULKADİR,ORHAN Salih,TOPAL YAKUP İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik) 7, no.4 b (2012): 2225 - 2235.
MLA KIRBAŞ ABDULKADİR,ORHAN Salih,TOPAL YAKUP İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik), vol.7, no.4 b, 2012, ss.2225 - 2235.
AMA KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(4 b): 2225 - 2235.
Vancouver KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(4 b): 2225 - 2235.
IEEE KIRBAŞ A,ORHAN S,TOPAL Y "İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ." Turkish Studies (Elektronik), 7, ss.2225 - 2235, 2012.
ISNAD KIRBAŞ, ABDULKADİR vd. "İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖGELERE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Turkish Studies (Elektronik) 7/4 b (2012), 2225-2235.