Yıl: 2018 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 264 - 274 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21763/tjfmpc.462906 İndeks Tarihi: 19-06-2020

Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics

Öz:
Objective: This study was conducted to examine the relationship among depressive symptoms, loneliness and eating attitudes inuniversity students together with sociodemographic characteristics. Method: This cross-sectional study was conducted with 2600students from Erzincan University. Data were collected by a descriptive form, Beck Depression Inventory, The UCLA LonelinessScale and Eating Attitudes Test-40. For data analysis,, Pearson’s Correlation Analysis, Student t-test, Mann Whitney-U Test, KruskallWallis variance test and one way ANOVA were used besides percentages, minimum and maximum values, mean, standard deviations.Results: The mean UCLA Loneliness Scale score of all students was 39.3±9.5. The prevalence was 32.8% for the depressivesymptoms and 8.5% for the possible eating disorder. There was a very weak-positive relationship between the Beck DepressionInventory and UCLA Loneliness Scale, also there was a weak positive relationship between the Beck Depression Inventory and EatingAttitudes Test-40, average score (p<0.05), On the other hand there was not a relationship between UCLA Loneliness Scale and EatingAttitudes Test-40 (p>0.05). Gender was detected not to be effective on the risk of depressive symptoms and possible eating disorderscores. Males were more alone, females were underweight and normal weight, while males were overweight and obese. Conclusion:The present study has revealed that students experienced loneliness on a moderate level, the depressive symptom and possible eatingdisorder were widespread. It was also found that loneliness perception is a risk factor for depressive symptom and depressivesymptom is a determinant factor for possible eating disorder. Health professionals should provide mental care to the students fordepression, loneliness and eating disorders through, mental education, psychological counseling, and evidence-based guidance,andalso they should develop effective strategies for good mental health literacy, for protection and improvement of mental health.
Anahtar Kelime:

Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirti, Yalnızlık ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Özelliklerle Birlikte İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinde depresif belirti, yalnızlık ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin sosyodemografik özelliklerle birlikte incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel türde olan bu çalışma Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören 2600 öğrenci ile Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler tanımlayıcı soru formu, Beck Depresyon Envanteri, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi-40 ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayılar, yüzdelikler, en az ve en çok değerler ile ortalama ve standart sapmaların yanı sıra; Spearman korelasyon analizi, bağımsız gruplarda t-testi, Mann Whitney-U, Kruskall Wallis varyans ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin UCLA Yalnızlık Ölçeği puan ortalaması 39,3±9,5, depresif belirti yaygınlığı %32,8, olası yeme bozukluğu yaygınlığı ise %8,5 olarak belirlenmiştir. Beck Depresyon Envanteri ile UCLA-Yalnızlık Ölçeği arasında çok zayıf, Yeme Tutumu Testi-40 arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir (p<0,05). UCLA-Yalnızlık Ölçeği ile Yeme Tutumu Testi-40 arasında ise bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Ayrıca cinsiyetin depresif belirti riskini etkilemediği, istatistiksel olarak erkeklerin daha yalnız ve kızların olası yeme bozukluğu puan ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin orta düzeyde yalnızlık algıladığı, depresif belirti ve olası yeme bozukluğunun yaygın görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca yalnızlık algısının depresif belirtide, depresif belirtinin ise olası yeme bozukluğunda belirleyici olduğu görülmüştür. Sağlık profesyonelleri ruhsal eğitim, psikolojik danışmanlık ve kanıta dayalı rehberlik yolu ile öğrencilerde depresyon, yalnızlık ve yeme bozukluğu gibi sorunlara yönelik ruhsal bakım sağlamalı, iyi ruhsal sağlık okuryazarlığını ve ruhsal sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde etkili stratejileri geliştirmelidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yıldırım Ar A, HACIHASANOĞLU AŞILAR R, KARAKURT P, ÇAPIK C, kasımoğlu n (2018). Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. , 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
Chicago Yıldırım Ar Arzu,HACIHASANOĞLU AŞILAR Rabia,KARAKURT Papatya,ÇAPIK Cantürk,kasımoğlu necla Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. (2018): 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
MLA Yıldırım Ar Arzu,HACIHASANOĞLU AŞILAR Rabia,KARAKURT Papatya,ÇAPIK Cantürk,kasımoğlu necla Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. , 2018, ss.264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
AMA Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. . 2018; 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
Vancouver Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. . 2018; 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
IEEE Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n "Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics." , ss.264 - 274, 2018. 10.21763/tjfmpc.462906
ISNAD Yıldırım Ar, Arzu vd. "Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics". (2018), 264-274. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.462906
APA Yıldırım Ar A, HACIHASANOĞLU AŞILAR R, KARAKURT P, ÇAPIK C, kasımoğlu n (2018). Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 12(4), 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
Chicago Yıldırım Ar Arzu,HACIHASANOĞLU AŞILAR Rabia,KARAKURT Papatya,ÇAPIK Cantürk,kasımoğlu necla Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 12, no.4 (2018): 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
MLA Yıldırım Ar Arzu,HACIHASANOĞLU AŞILAR Rabia,KARAKURT Papatya,ÇAPIK Cantürk,kasımoğlu necla Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.4, 2018, ss.264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
AMA Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2018; 12(4): 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
Vancouver Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2018; 12(4): 264 - 274. 10.21763/tjfmpc.462906
IEEE Yıldırım Ar A,HACIHASANOĞLU AŞILAR R,KARAKURT P,ÇAPIK C,kasımoğlu n "Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics." Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 12, ss.264 - 274, 2018. 10.21763/tjfmpc.462906
ISNAD Yıldırım Ar, Arzu vd. "Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 12/4 (2018), 264-274. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.462906