Yıl: 2018 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 228 - 233 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-07-2020

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Öz:
Giriş: Düşük duygusal zekâ ve boyun eğici davranışlarbireysel gelişimi etkilemekte ve başarıda düşüşe nedenolmaktadır. Bu nedenle ebelik öğrencilerinin kişisel vemesleki gelişimleri açısından yüksek duygusal zekâyave düşük boyun eğici davranışlara sahip olmaları önemlidir.Amaç: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin duygusal zekâlarının boyun eğici davranışlarına etkisini belirlemekamacı ile yapılmıştır.Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılında bir devletüniversitesinin ebelik bölümüne kayıtlı olan dördüncüsınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayıkabul eden 70 öğrenciye anket formları uygulanmıştır.Veriler, bir bilgi formu, Duygusal Zekâ DeğerlendirmeÖlçeği (DZÖ) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ)ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 21 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde hesaplamaları ve ki kare testi kullanılmıştır.Bulgular: Duygusal zekâ düzeyi öğrencilerin%45,7’sinde düşük,% 37,2'inde orta,% 17,1'inde yüksekbulunmuştur. Öğrencilerin DZÖ puan ortalaması123,57+32,54, BEDÖ puan ortalaması ise 34,8+7,02olarak bulunmuştur. DZÖ ve BEDÖ puan ortalamalarıile bireysel özellikler arasındaki farkın ise istatistikselolarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. (p> 0.05).Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin önemli bir kısmınındüşük duygusal zekâya sahip olduğu, boyun eğici davranışlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin duygusal zekâlarını ve kendine güvenlerinigeliştirmek için müfredatların güncellenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT ON SUBMISSIVE BEHAVIOR OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF MIDWIFERY STUDENTS

Öz:
Introduction: Developing submissive behaviors and having low emotional intelligence adversely affect personal development of an individual and cause a decline in success. For this reason, it is important that midwifery students should have high emotional intelligence and low submissive behaviors in terms of their personal and professional development. Aim: This study aimed to determine midwifery students' emotional intelligence, submissive behavior levels, and the factors affecting them. Method: The study was carried out in descriptive model. The questionnaire forms were applied to 70 students. Data were collected using an information form, the Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES) and the Submissive Acts Scale (SAS). Results: The emotional intelligence level was found to be low in 45.7% of the students, medium in 37.2%, and high in 17.1%. The mean SAS score of the students was 123.57 + 32.54, and the mean EIES score of the students was 34.8 + 7.02. The difference between the mean scores of Emotional Intelligence Evaluation Scale (EIES) and Submissive Acts Scale (SAS) and the individual characteristics was determined to be statistically insignificant (p> 0.05). Conclusion: It was determined that a significant part of the students had low emotional intelligence, and that the mean SAS score was moderate.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TOPUZ Ş, YILMAZ SEZER N, Gönenç İ, DUMAN N (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. , 228 - 233.
Chicago TOPUZ Şenay,YILMAZ SEZER NESLİHAN,Gönenç İlknur Münevver,DUMAN Nuriye BÜYÜKKAYACI EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. (2018): 228 - 233.
MLA TOPUZ Şenay,YILMAZ SEZER NESLİHAN,Gönenç İlknur Münevver,DUMAN Nuriye BÜYÜKKAYACI EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. , 2018, ss.228 - 233.
AMA TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. . 2018; 228 - 233.
Vancouver TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. . 2018; 228 - 233.
IEEE TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ." , ss.228 - 233, 2018.
ISNAD TOPUZ, Şenay vd. "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". (2018), 228-233.
APA TOPUZ Ş, YILMAZ SEZER N, Gönenç İ, DUMAN N (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3), 228 - 233.
Chicago TOPUZ Şenay,YILMAZ SEZER NESLİHAN,Gönenç İlknur Münevver,DUMAN Nuriye BÜYÜKKAYACI EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 27, no.3 (2018): 228 - 233.
MLA TOPUZ Şenay,YILMAZ SEZER NESLİHAN,Gönenç İlknur Münevver,DUMAN Nuriye BÜYÜKKAYACI EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.27, no.3, 2018, ss.228 - 233.
AMA TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 27(3): 228 - 233.
Vancouver TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 27(3): 228 - 233.
IEEE TOPUZ Ş,YILMAZ SEZER N,Gönenç İ,DUMAN N "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ." Sağlık Bilimleri Dergisi, 27, ss.228 - 233, 2018.
ISNAD TOPUZ, Şenay vd. "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27/3 (2018), 228-233.