Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 91 - 105 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

Öz:
Özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya ve sosyal medya bağımlılığıkavramı son yılların popüler konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmakapsamında da üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ele alınmıştır. Bu kapsamdabu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin cinsiyet,yaş, sınıf düzeyi, kullanılan uygulamalar, öğrenim gördükleri okul, sosyal medya kullanımaraçları, yaşadığı kişiler, sosyal ağları kullanım süresi gibi değişkenlere göre incelenmesidir.Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesinde öğrenim gören242 öğrenci oluşturmaktadır. Bu amaçla katılımcılara sosyal medya bağımlılığı ölçeği ve kişiselbilgi formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programında analize tabitutulmuştur. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin sosyalmedya bağımlılık düzeylerinin meşguliyet alt boyutunda orta bağımlı; duygu düzenleme altboyutunda orta bağımlı, tekrarlama alt boyutunda az bağımlı; çatışma alt boyutunda az bağımlıson olarak da sosyal medya toplam puanında az bağımlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıcaöğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyete göre karşılaştırılmasında; meşguliyet,duygu durumu düzenleme çatışma alt boyutlar ve sosyal medya toplam puanlarında cinsiyetegöre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların puan ortalamalarının yüksekolduğu görülmektedir. Öte yandan tekrarlama alt boyutunda ise cinsiyete göre anlamlı farklılıkelde edilmemiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre de öğrencilerin sosyal medyakullanma süresi ile meşguliyet arasında pozitif yönde orta düzeyde; duygu durum düzenleme,çatışma ve sosyal medya bağımlılıkları toplam puanları ile sosyal medya kullanma süresiarasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkiler tespit edildiği yönündedir.
Anahtar Kelime:

SOCIAL MEDIA ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Öz:
Social media and social media addiction that are widely used especially by young persons is one of the popular topics of recent years. Within the context of this study, social media addiction among college students was discussed. İn this context, the purpose of this study is to investigate the social media dependency levels of university students by variables such as age, gender, people they live together with, class level, used social media applications, school, social media devices and the time of using social media. Participants of the study consisted of 242 students who were receiving education in Sakarya University and Beykoz University. For this purpose, Social Media Addiction Scale and Personal Information Form were applied to the participants. Data obtained was analyzed using SPSS v 22.0 statistical software. According to the results of the analysis; students’ level of social media addiction was found as moderate in occupation sub dimension, moderate in mood modification sub dimension, low in repalse sub dimension and low in conflict sub dimension, and finally low addiction was found in total score. In addition, in the comparison of social media addiction of the students; there were significant difference between the sexes in terms of occupation, mood modification, and conflict sub dimensions and social media total scores.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağyar Bakır, B. & Uzun, B. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046.
 • Aktan, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi. 5(4), 405-421.
 • Andreassen, C., S. (2012). Development of a facebook addiction scale. Psychological Reports, 110, 2, 501-517.
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (35): 373-386.
 • Balcı, Ş ve Gölcü. (2013). Facebook Addiction Among University Students in Turkey: ‘Selçuk University Example’. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (34): 255-278.
 • Byun, S.,Ruffini, C., Mills, J. E., Douglas, A. C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S. K., Loutfı, J., Lee, J. K., Atallah, M., Blanton, M. (2009). Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 quantitative research. Cyber psychology&Behavior, 12(2), 203-207.
 • Çam, E. ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11 (3), 14-19.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S.S. (2016). Türkiye'de Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Ağ Kullanım Örüntülerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 526-535.
 • Eijnden, R. V., Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M. (2016). The Social Media Disorder Scale. Computers in Human Behavior (61), 478-487.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, İzmir.
 • Gürültü, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ve Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Griffiths MD, Szabo A. Is excessive online usage a function of medium or activity? An empirical pilot study. J BehavAddict, 2014;3:74–77.
 • Holden, C. (2001). Behavioral Addictions: Do They Exist? Science, 294: 980-982.
 • Kandell, J.J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students, Cyber psychology&Behavior, 1, 11-17.
 • Kuss DJ, Griffiths MD. Online social networking and addiction –a review of the psychological literature. Int J Environ ResPublic Health, 2011;8:3528– 3552.
 • Sayımer İ. (2008). Sanal ortamda halkla ilişkiler: Beta Yayınları.
 • Şar, A.H. (2013). Examination of loneliness and mobil phone addiction problem observed in teenagers from the some variables. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2). 1207-1220.
 • Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 7(18), 776-821.
 • Türkdoğan, R.D. (2019). Sosyal Medya Bağımlılığı ve Gençlik: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği’. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kayseri.
 • Tutgun, A., Deniz, L. ve Moon, Man-Ki. (2011). “A comparative study of problematic internet use and loneliness among Turkish and Korean prospective teachers”,TheTurkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 14-30.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutgun-Ünal, A. ve Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, 3(2), 155-181
 • Tutgun-Ünal A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi. Route Edu SociSci J. 3(2):155-81.
 • Tutgun-Ünal, A. (2019). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi: Üsküdar Üniversitesi Örneği, Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi. (2); 49-80.
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı. (2015). Teknoloji canavara dönüşmeden. İstanbul: Şekil Ofset. http://tbm.org.tr/media/1891/ortaokul_teknoloji_kitap.pdf adresinden 01.06.2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Ünlü, F. (2018). Orta Yaş Üstü Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal İzolasyon. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 161-172.
APA ÖZDEMİR Z (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. , 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
Chicago ÖZDEMİR Zafer ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. (2019): 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
MLA ÖZDEMİR Zafer ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. , 2019, ss.91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
AMA ÖZDEMİR Z ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. . 2019; 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
Vancouver ÖZDEMİR Z ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. . 2019; 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
IEEE ÖZDEMİR Z "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI." , ss.91 - 105, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
ISNAD ÖZDEMİR, Zafer. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI". (2019), 91-105. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
APA ÖZDEMİR Z (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
Chicago ÖZDEMİR Zafer ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. Beykoz Akademi Dergisi 7, no.2 (2019): 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
MLA ÖZDEMİR Zafer ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. Beykoz Akademi Dergisi, vol.7, no.2, 2019, ss.91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
AMA ÖZDEMİR Z ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
Vancouver ÖZDEMİR Z ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 91 - 105. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
IEEE ÖZDEMİR Z "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI." Beykoz Akademi Dergisi, 7, ss.91 - 105, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105
ISNAD ÖZDEMİR, Zafer. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI". Beykoz Akademi Dergisi 7/2 (2019), 91-105. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/2.91-105