Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 123 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2020

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ

Öz:
Bu çalışmada öğretim sürecinde geribildirimin literatürdeki görünümünüortaya koymak, işlevselliğini belirtmek ve öğretmenlerin yazma becerisinigeliştirmede kullanabilecekleri geribildirim türlerine yönelik sınıflandırmalarıortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma alanyazın taramasına dayalı bir derlemearaştırmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemetekniği kullanılmıştır.Öğrenme öğretme sürecinde iletişim ögelerinden biri olan geribildirimöğretmen ve öğrenciler arasında etkileşimi sağlamaya yönelik önemli bir uygulamabiçimidir. Çünkü geribildirim hem öğretmene hem de öğrenciye öğrenme düzeyiile ilgili bilgi sunarak değerlendirme yapmalarını sağlar. Öğretmenin etkilibir rehberlik yapmasına, öğrencinin de eksikliklerini belirleyerek gidermesineyardımcı olur. Aynı zamanda geribildirim kullanımı öğrencilerin beceri gelişiminezemin sunarak öğretimin niteliğini artırır. Öğrenme sürecinde geribildirimin etkiliolması, içerik ve niteliğinin yapılandırılmış olmasına bağlıdır. Geribildirimlerinliteratürdeki görünümünden hareketle yazma becerisinde kullanılabilecekgeribildirimlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin nerede, ne zaman ve nasılgeribildirim verilebileceğine ilişkin düşünsel alt yapıya sahip olmaları önemlidir.Bu nedenle çalışma sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin yazma becerisinigeliştirmede kullanılabilir geribildirim türleri belirtilmiştir. Bu geribildirim türleri sözel, yazılı, düzeltici ve beden dili ile verilen geribildirimler olmak üzeresınıflandırılarak ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelime:

TYPES OF FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS IN TURKISH EDUCATION

Öz:
In this study, it is aimed to reveal the appearance of feedback in the teaching process in literature to indicate its functionality and to reveal the classifications for the types of feedbacks that teachers can use in developing their writing skills. The study is based on a compilation of research literature review. In this study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods is used. Feedback, which is one of the communication elements in the learning teaching process, is an important application for the interaction between teachers and students because feedback provides both teachers and students with information about their level of learning. It helps teachers to make an effective guidance and also help students determine their deficiencies. At the same time, the use of feedback increases the quality of teaching by providing students with the ground for the development of skills. The effectiveness of feedback in the learning process depends on the structuring of its content and quality. It is important to determine the feedback that can be used in writing skills based on the view of the feedback in literature and to have an intellectual background about where and how teachers can give feedback. For this reason, as a result of the study, the types of feedbacks that teachers can use to improve students’ writing skills are mentioned. These types of feedback are categorized as verbal, written, corrective and body language feedback.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bardine, B., Bardine, M.& Deegan, E. (2000). Beyond the Red Pen: Clar ifying Our Role in the Response Process, Teaching Writing in the Twenty- First Century, 94- 101.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bayat, N. (Ed.). (2019). Yazma ve Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Black, P. ve William, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. As sessment in Education, 5, 7-68.
 • Benligiray, S. (2014). Yönetsel Bir Araç Olarak Çok Kaynaklı Geribildi rim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Borich, G.D. 82017). Effective Teaching Methods. (Eighth Edution). An kara: Pelikan Yayıncılık.
 • Casterton, J. (1998). Creative Writing. London: Macmillan International Higher Education.
 • Crowley, T. & Bowern, C. (2010). An Introduction to Historical Linguisti cs. (Fourth Edition). New York: Oxford University Press.
 • Coşkun, E. ve Tamer, M. (2015). Yazma Eğitiminde Geribildirim Türleri ve Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti tüsü Dergisi, 12(32), 337-372. menlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. TSA, 18(2), 113- 136.
 • Çetinkaya, G. (2015). Examining Characteristics of Teacher Feedback in Organizing Written Texts. International J. Soc. Sci. & Education, 5(2), 322- 331.
 • Çifçi, T. (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 1011-1031.
 • Çubukçu, F. (2012). Teaching Skills. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1982). Farklı Tür Geribildirimlerin (Feedback) Öğrenmeye Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2),71-18.
 • Erişen, Y. (1997). Öğretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri. Eğitim Yönetimi, 3(1), 45-61.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde Etkili Iletişim. (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Evans, D. (2006). Philosophy of Education. (Volume 4). Ankara: Philo sophical Society of Turkey.
 • Fazilatfar, A. M., Fallah, N., Hamavandi, M. ve Rostamian, M. (2014). The Effect of Unfocused Written Corrective Feedback on Syntactic and Lexical Complexity of L2 Writing. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 98, 482-488.
 • Ferris, D. (1995). Student Reactions to Teacher Response in MultipleDraft Composition Classrooms, TESOL QUARTERLY, 29(1), 34- 56.
 • Finger, J.& Bamford, B. (2010). The Classroom Teacher’s Book of Man agement Essentials. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2011). Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-97.
 • Göçer, A. (2018a). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Göçer, A. (2018b). Yazma Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Göçer, A. (2018). Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Ölçme Değerlendirme Bileşenleri Ve Performans Göstergeleri Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 194-210.
 • Göçer, A. (2019). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenini İşlev selliğine Etki Eden Önemli Bir Uygulama Tekniği Olarak Geri bildirim Kullanımı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 111- 126.
 • Hattie, J. (1987). Identifying the Silent Facets of a Model of Student Learning: A Synthesis of Meta Analyses. International Journal of Educational Research, 11(2), 187-212.
 • Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Edu cational Research. 77(1), 81-112.
 • Jalaluddin, M. (2015). Role of Direct and Indirect Corrective Feedback in Improvement of Hindi Students’ Writing Skills. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, 11(3), 159-162.
 • Karaca, E. (2011). Öğretimde Geribildirimin Önemi, Gerekliliği ve Niteliğine İlişkin Öğrenci Algıları. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(2), 1951-1960.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Yazma Kaygısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ku ram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
 • Kavcar, C.; Oğuzkan, F.; Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi. (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köğce, D.; Yıldız, C. ve Aydın, M. (2012). Elementary Mathematics Te achers’ Feedback Behaviors: Student Teachers’ Viewpoint. Edu cational Research Association the İnternetional Journal of Rese arch in Teacher Education, 3(1), 13-20.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Verme Biçimlerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitü sü, Trabzon.
 • Lee, I. (2017). Classroom Writing Assessment and Feedback in L2 School Contexts. Singapore: Springer Nature.
 • London, M. (2003). Job Feedback. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erl baum Associates.
 • Matsumura, L.C.; Patthey-Chavez, G.; Valdés, R. & Garnier, H. (2013). Teacher Feedback, Writing Assignment Quality and Third-Grade Students’ Revision in Lower and Higher-Achieving Urban Scho ols. The Elementary School Journal, 103(1), 3-25.
 • Maarof, N. & Yamat, H.& Li Li, K. (2011). Role of Teacher, Peer and Te acher-Peer Feedback in Enhancing ESL Students’ Writing. World Applied Sciences Journal 15 (Innovation and Pedagogy for Life long Learning), 29-35.
 • McMillan, J. (2015). Sınıf İçi Değerlendirme. Arı, A. (Çev.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • MEB (2006). Türkçe Dersi (6,7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basım Evi.
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Nitko, A.J.& Brookhart, S.M. (2016). Educational Assessment of Students (Sixth Edition). İstanbul: Pearson Yayınları.
 • Oral, B. (2000). Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Dönüt ve Düzeltme Davranışları. Eğitim Araştır maları, 2, 59–64.
 • Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125.
 • Özdemir, E. (2007). Yazınsal Türler (6. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Paulus, T. (1999). The Effect of Peer and Teacher Feedback on Student Writing. Journal of Second Language Writing, 8(3), 265- 289.
 • Rezaei, S. (2011). Corrective Feedback in Task-Based Grammar Instruc tion: A Case of Recast vs. Metalinguistic Feedback. Lap Lambert Academic Publishing.
 • Reitbauer, M.; Campbell, N. & Mercer, S. (2013). Feedback Matters: Cur rent Feedback Practices in the EFL Classroom. New York: Peter Lang Edition.
 • Richardson, J. (2005). Instruments for Obtaining Student Feedback: A Re view of the Literature. Assessment and Evaluation in Higher Edu cation, 30(4), 387-415.
 • Roland & Bee, F. (1997). Yapıcı Geribildirim. Ankara: İlk Kaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Solak, E. (2016a). Assessment in Language Teaching. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Solak, E. (2016b). Teaching Language Skills. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Straub, R. (1997). Students’ Reactions to Teacher Comments: An Explor atory Study, Research in the Teaching of English, 31(1), 91- 119.
 • Stone, D.& Sheila, H. (2015). Thanks for the Feedback. UK: Penguin Random House.
 • Sullivan, S. ve Glanz, J. (2015). Okullarda Eğitim ve Öğretimi Geliştiren Denetim, Strateji ve Teknikler. Ünal, A. (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ülper, H. (2011). Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11(22), 280- 300.
 • Ülper, H. (2012). Properties of the Feedback Provided by Teachers to Draft Texts. Education and Science, 37(165), 122-136.
 • Ülper, H. ve Çetinkaya, G. (2014). Identifying The Students’ Corrective Textual Actions Towards Teachers Feedback. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 227-230.
 • Viau, R. (2015). Okulda Motivasyon. Budak, Y. (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yön temleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zepeda, S.J. (2016). Öğretim Denetimi. Apaydın, Ç. ve Balcı, A. (Çev.), (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Weaver, M. (2006). Do Students Value Feedback? Student Perceptions of Tutors’ Written Responses. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394.
 • Wiliam, D. (1999). Formative Assessment in Mathematics. Part 2: Feed back. Equals: Mathematics and Special Educational Needs, 5(3), 8-11.
APA Göçer A, Şentürk R (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. , 123 - 149.
Chicago Göçer Ali,Şentürk Rahime TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. (2019): 123 - 149.
MLA Göçer Ali,Şentürk Rahime TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. , 2019, ss.123 - 149.
AMA Göçer A,Şentürk R TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. . 2019; 123 - 149.
Vancouver Göçer A,Şentürk R TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. . 2019; 123 - 149.
IEEE Göçer A,Şentürk R "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ." , ss.123 - 149, 2019.
ISNAD Göçer, Ali - Şentürk, Rahime. "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ". (2019), 123-149.
APA Göçer A, Şentürk R (2019). TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(43), 123 - 149.
Chicago Göçer Ali,Şentürk Rahime TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.43 (2019): 123 - 149.
MLA Göçer Ali,Şentürk Rahime TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.43, 2019, ss.123 - 149.
AMA Göçer A,Şentürk R TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 0(43): 123 - 149.
Vancouver Göçer A,Şentürk R TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 0(43): 123 - 149.
IEEE Göçer A,Şentürk R "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.123 - 149, 2019.
ISNAD Göçer, Ali - Şentürk, Rahime. "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 43 (2019), 123-149.