Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 38 - 59 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.375043 İndeks Tarihi: 10-03-2021

YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1

Öz:
Araştırmanın amacı, yaşam temelli REACTstratejisinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı vefen okuryazarlığı üzerine etkisini incelemektir.Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneyselaraştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubunda yaşamtemelli REACT stratejisine uygun dersler işlenirkenkontrol grubunda 2013 Fen Bilimleri dersi öğretimprogramına dayalı dersler işlenmiştir. Araştırmanınörneklemi bir ortaokulda öğrenim gören, deney grubunda28, kontrol grubunda 30 olmak üzere toplam 58 6. sınıföğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamaaraçları olarak, "Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği" ve"Akademik Başarı Testi" kullanılmıştır. Verilerinanalizinde ilişkili-t testi ve ilişkisiz-t testi kullanılmıştır.Araştırma sonunda yaşam temelli REACT stratejisininuygulandığı deney grubunun öntest ve sontest puanlarınınortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ancakkontrol grubunun öntest ve sontestleri arasında anlamlı birfarklılığın olmadığı belirlenmiştir. Akademik başarılarıkarşılaştırıldığında ise deney grubu lehine anlamlı birfarklılığın olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

THE EFFECTIVINES OF CONTEXT-BASED REACT STRATEGY ON SIXTH GRADE STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC LITERACY

Öz:
The aim of this study is to determine the effectiveness of context-based REACT strategy on 6th grade students' scientific literacy and academic achievement. In the study, experimental design with pre-test, post-test control group was used. In the experimental group, lessons were tailored to the context-based REACT strategy; in the control lessons are processed according to 2013 Science Course Teaching Curciculum. The sample the study was consisted of 6th grade 58 students from which 28 in experimental group, 30 in control group at one of elementary schools. In the study, "Scientific Literacy Scale" and "Academic Achievement Test" were used as data collection tools. In the analyses of the data, dependent samples’ t-test and independent samples t-test was used. It was determined that in contrast to control group, there was a significant mean difference between the pretest and posttest scores of the experiment group in which the context-based REACT strategy was applied. When the academic achievements were compared, it was found that there was a significant difference in favor of the experimental group.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, B. & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
 • Aktaş, L. (2013). Effect of computer-aided material on students’success, which are prepared based on REACT strategy inparticulate structure of material and heat topic, Unpublished doctoral dissertation, Karadeniz Technical University: Trabzon.
 • Andrée, M. (2005). Ways of using 'everyday life' in the science classroom, Boersma, K. Goedhart, M., Jong, O, Eijkelhof, H. (Edts), Research and the Quality of Science Education, (107- 116), Netherlands: Springer.
 • Avargil, S., Herscovitz, O. & Dori, Y. J. (2012). Teaching thinking skills in context-based learning: teachers’ challenges and assessment knowledge. Journal of Science Education and Technology, 21(2), 207-225.
 • Beasley, W. & Butler, J. (2002). Implementation of context-based science within the freedoms offered by Queensland Schooling. In annual meeting of Australian Science and Education Research Association Conference, Townsville Queensland.
 • Bennett, J. (2003). Context-based approaches to the teaching of science. Teaching and Learning Science. London: Continuum.
 • Bennett, J. & Lubben, F. (2006). Context based chemistry: the salters approach. International Journal of Science Education, 28(9), 999-1015. doi: 10.1080/09500690600702496.
 • Bennett, J., Lubben, F. & Hogarth, S. (2006). Bringing science to life: a synthesis of the research evidence on the effects of context based and sts approaches to science teaching. Science Education, 91, 347-370. doi:10.1002/sce.20186.
 • Bennett, J., Campbell, B., Hogarth, S., & Lubben, F. (2007). A systematic review ofthe effects on high school students of context-based and science-technology (STS) approaches to the teaching of science. York, UK: Department of Educational Studies The University of York.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2013). Sosyal bilimler için istatistik (12. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Erkan-Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: from purposes to practices. Heinemann: Portsmouth.
 • Champagne, A. B., Lovitts, B. E., & Calinger, B. J. (1989). This year in school science 1989: scientific literacy. Washington: American Association for the Advancement of Science.
 • Chao Yu, K., Chun Fan, S. & Yi Lin, K. (2015). Enhancing students' problem-solving skills through context-based learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(6), 1377-1401. doi: 10.1007/s10763-014-9567-4.
 • Choi, H. J & Johnson, S. D. (2010). The effect of context-based video instruction on learning and motivation in online courses. American Journal of Distance Education, 19(4), 215-227. doi:10.1207/s15389286ajde1904_3.
 • Coştu, S. (2009). Matematik öğretiminde bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen deneyimleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.
 • Crawford, M. & Witte, M. (1999). Strategies for mathematics: teaching in context. Educational Leadership. 34-38.
 • Crawford, M. L. (2001). Teaching contextually: research, rationale, and techniques for improving student motivation and achievement in mathematics and science. Texas: Cord Publishing.
 • Çalık, M. (2011). How did creating a constructivist learning environment influence my graduate students’ views? Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(1), 1-13.
 • Çekiç-Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Çetin, A. (2014). Bağlam temelli öğrenme ile lise fizik derslerinde kullanılabilecek günlük hayattan konular. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 45-62. doi: 10.12973/jesr.2014.41.3
 • Çiğdemoğlu, C. (2012). Effectıveness of context-based approach through 5e learnıng cycle model on students’ understandıng ofchemıcal reactıons and energy concepts, and theır motıvatıon to learn chemıstry, Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University: Ankara.
 • Çiğdemoğlu, C. & Geban, Ö. (2015). Improving students’ chemical literacy levels on thermochemical and thermodynamics concepts through a context-based approach. Chemistry Education Research and Practice, 16, 302-317.
 • Çolak, Ö. (2014). Sorgulayıcı-araştırmaya dayalı fen öğretimi yönteminin fen okuryazarlığı ve bazı alt-boyutları üzerine etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Edirne.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8(1), 1-7.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Çalık, M. (2009). Investigating the effectiveness of storylines embedded within a context-based approach: the case for the Periodic Table. Chemistry Education Research and Practice, 10(3), 241-249. doi: 10.1039/B914505M.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. & Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of context in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976. doi:10.1080/09500690600702470.
 • Glaser, R. E. & Carson, K. M. (2005). Chemistry is in the news: taxonomy of authentic news media‐based learning activities. International Journal of Science Education, 27(9), 1083- 1098. doi:10.1080/09500690500069434.
 • Göçmençelebi, Ş. İ. & Özkan, M. (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 287-296.
 • Gül, Ş. (2016). Yaşam temelli öğretim modeliyle “fotosentez” konusunun öğretimi: REACT stratejine dayalı bir uygulama. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 21-45.
 • Gülhan, F. (2012). Sosyo-bilimsel konularda bilimsel tartışmanın 8. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığı, bilimsel tartışmaya eğilim, karar verme becerileri ve bilim-toplum sorunlarına duyarlılıklarına etkisinin araştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.
 • Holbrook, J. & Rannikmae, M. (2009). The meaning of scientific literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 275-288.
 • Ingram S. J. (2003). The effects of contextual learning instructionon science achievement male and female tenth gradestudents, Unpublished doctoral dissertation, University of South Alabama: USA.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2015). Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 43-61.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2016). 12th grade students’ views about an alkanes worksheet based on the REACT strategy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1), 472-499. doi: 10.17522/nefefmed.76347.
 • Keskin, H. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ilişkin bilimsel okuryazarlık seviyeleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • Kirman-Bilgin, A. (2015). “Maddenin yapısı ve özellikleri” ünitesi kapsamında REACT stratejisine yönelik tasarlanan öğretim materyallerinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.
 • Korsacılar, S. & Çalışkan, S. (2015). Yaşam temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin 9. sınıf fizik ders başarısı ve kalıcılığa etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 385-403.
 • Kuhn, J. & Müller, A. ( 2014). Context-based science education by newspaper story problems: a study on motivation and learning effects. Perspectives in Science, 2, 5-21. doi: 10.1016/j.pisc.2014.06.001.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi, Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.
 • MEB, (2016). 2015 PISA ulusal raporu, Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Millar, R., Osborne, J. & Nott, M. (1998). Science education for the future. School Science Review, 80(291), 19-24.
 • Millar, R. & Osborne, J. (Ed.). (1998). Beyond 2000: Science education for the future: A report with ten recommendations. London: Nuffield Foundation.
 • National Science Teachers Association (NSTA), (1971). NSTA position statement on school science education for the70’s. The Science Teacher, 38, 46–51.
 • National Science Teachers Association (NSTA), (1991). The NSTA position statement on science-technology-society (STS). In NSTA Handbook, (47-48). Arlington, VA: Author.
 • Navarra, A. (2006). Achieving Pedagogical Equity in The Classroom. Leading Change in Education. Texas: Cord Publishing.
 • OECD, (2003). The PISA 2003 assessment framework–mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. Paris: OECD Publishing.
 • OECD, (2006), Assessing scientific, reading and mathematicalliteracy: A framework for PISA 2006. Paris: OECD Publishing.
 • Pella, M. O. (1967). Scientific literacy and the HS curriculum. School Science and Mathematics, 67(4), 346-356.
 • Peşman, H. & Özdemir, Ö. F. (2012). Approach–method interaction: the role of teaching method on the effect of context-based approach in physics instruction. International Journal of Science Education, 34(14), 2127–2145. doi:10.1080/09500693.2012.700530.
 • Potter, N. M. & Overton, T. L. (2006). Chemistry in sport: context-based e-learning in chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 7(3), 195-202. doi: 10.1039/B6RP90008A.
 • Reid, N. (2000). The presentation of chemistry logically driven or applications-led? Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 381-392. doi: 10.1039/B0RP90018D.
 • Sadi-Yılmaz, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri, Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.
 • Saka, A. (2011). Investigation of student-centered teaching applications of physics student teachers. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, Special Issue, 51-58.
 • Satriani,I., Emilia , E. & Gunawan M. H. (2012). Contextual teaching and learning approach to teaching writing. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 2(1), 10-22.
 • Schwartz, A. T. (2006). Context-based chemistry education contextualised chemistry education: the American experience. International Journal of Science Education, 28(9), 977-998. doi: 10.1080/09500690600702488.
 • She, H. C. (2002). Concepts of a higher hierarchical level require mode dual situated learning events for conceptual change: a study of air pressure and buoyancy, International Journal of Science Education, 24(9), 981- 996.
 • Sözbilir, M., Sadi, S.Kutu, H. & Yıldırım A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A. & Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220.
 • Ünal, T. (2011). Günlük yaşamdaki bazı fen olaylarına bilgi temelli yaklaşım düzeylerinin bazı toplumsal değişkenler açısından incelenmesi (Edirne ili örneği), Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Edirne.
 • Watters, J. J. (2004). Engaging with chemistry through contexts. Paper preseted to the Royal Australian Chemical Institute, Tertiary-Second Interface Conference, Brisbane.
 • Wenning, C. J. & Vieyra, R. E. (2015.) “Scientific literacy,” in teaching high school physics. Volume I. Available on Amazon Kindle and Google Play Books.
 • Whitelegg, E. & Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues and practice. Physics Education, 34(2), 68. doi:10.1088/0031-9120/34/2/014.
 • Witte, D. & Beers, K. (2003). Testing of chemical literacy (chemistry in context in the Dutch national examination). Chemical Education International, 4(1), 1-3.
 • Yager, R. E. (1993). Science‐technology‐society as reform. School Science and Mathematics, 93(3), 145-151. doi: 10.1111/j.1949-8594.1993.tb12213.x.
 • Yazar ve diğ. (2017). Chemistry Education Research and Practice.
APA GÖKDAŞ F, Çam A (2019). YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. , 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
Chicago GÖKDAŞ FERİDE,Çam Aylin YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. (2019): 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
MLA GÖKDAŞ FERİDE,Çam Aylin YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. , 2019, ss.38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
AMA GÖKDAŞ F,Çam A YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. . 2019; 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
Vancouver GÖKDAŞ F,Çam A YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. . 2019; 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
IEEE GÖKDAŞ F,Çam A "YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1." , ss.38 - 59, 2019. 10.21764/maeuefd.375043
ISNAD GÖKDAŞ, FERİDE - Çam, Aylin. "YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1". (2019), 38-59. https://doi.org/10.21764/maeuefd.375043
APA GÖKDAŞ F, Çam A (2019). YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(49), 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
Chicago GÖKDAŞ FERİDE,Çam Aylin YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.49 (2019): 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
MLA GÖKDAŞ FERİDE,Çam Aylin YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.49, 2019, ss.38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
AMA GÖKDAŞ F,Çam A YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 1(49): 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
Vancouver GÖKDAŞ F,Çam A YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 1(49): 38 - 59. 10.21764/maeuefd.375043
IEEE GÖKDAŞ F,Çam A "YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.38 - 59, 2019. 10.21764/maeuefd.375043
ISNAD GÖKDAŞ, FERİDE - Çam, Aylin. "YAŞAM TEMELLİ REACT STRATEJİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA VE FEN OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ1". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/49 (2019), 38-59. https://doi.org/10.21764/maeuefd.375043