Yıl: 2021 Cilt: 54 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 391 - 430 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30964/auebfd.690366 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları

Öz:
Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin meslek yaşantılarının ilk yıllarına (1-3 yıl) ilişkin anlatılarını kapsamaktadır. Bu anlatı çalışması öğretmenlerin mesleki kimlik oluşumunda önemli olan ilk yıllardaki deneyimlerinin neler olduğunu ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin meslek yaşantılarının ilk yıllarında yaşadıkları sorunlara ve bu sorunlara yönelik geliştirdikleri stratejilere yönelik hatırladıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemini sözlü tarih yöntemi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini sözlü tarih yöntemine göre gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle derlenmiş sözlü anlatılar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiş 20 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Ses kaydı alınan her bir görüşmenin çözümlenmesinden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile araştırmanın amacı bağlamında kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin lisans eğitiminin son yılında geleceğe yönelik beklentilerinin öncelikli olarak atanmak olduğu ve çocukların gelişimine uygun kaliteli bir eğitim sunabilen öğretmenler olmayı arzuladıkları görülmüştür. Öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk yılın başında çoğunlukla mutluluk, heyecan ve tedirginlik duygularını yaşadıkları görülmekle birlikte hayal kırıklığı, korku, stres ve umutsuzluk duygularını da yaşadıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleğe ilk başladıklarında yaşadıkları sorunlar incelendiğinde ise bu sorunların çok çeşitli olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yaşadıkları bu çeşitli sorunların çoğunlukla fiziksel ortam ile ilgili sorunlar ve öğretmenlik meslek becerileri ile ilgili sorunlar olduğu görülürken, meslektaşları ve okul idaresi ile daha az sorun yaşadıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin ilk yılki mesleki yaşantılarının onların mesleki gelişimine katkısı ise özellikle veli ile etkili iletişim kurabilme konusunda olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: mesleki yaşantı anlatı Okul öncesi öğretmenleri mesleki deneyim sözlü tarih

The Narratives of Preschool Teachers Belonging to Their First Year Professional Experiences

Öz:
This research covers the pre-school teachers' narratives about the first years (1-3 years) of their professional lives. The study aims at finding out the remembrances about the problems the preschool teachers had faced, the strategies related to those problems they had developed to come over in the first years of their professional lives. The method of the study is oral history method. The data of the study consists of oral narratives compiled by semi-structured interviews. The study group of the research consists of 20 preschool teachers. The data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was seen that the expectations of the teachers for the future in the last year of undergraduate education were to be assigned as a priority. It was understood that at the beginning of the first year of their professions, they experienced happiness, excitement and uneasiness, but also experienced disappointment, fear, stress and hopelessness. When the problems experienced by the teachers when they first started the profession were examined, it was seen that the problems they experienced were very diverse. Also, it was seen that while these various problems experienced by teachers were mostly related to the physical environment and teaching profession skills. When the discussions about the approach of teachers to combat these problems were examined, it was recognized that they had benefit mostly from their short-term teaching experiences. The contribution of teachers' professional experiences to their professional development in the first year was found to be particularly effective in communicating with parents.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
2
 • Afşin, F. N. (1988). Stajyer öğretmenlerin meslekle ilgili sorunlar ve çözüm yolları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 4560).
 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786880 adresinden erişilmiştir.
 • Aktankerem, E. ve Cömert, D. (2006). Siirt ilinde okul öncesi eğitim sorunlarının tespitine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 34 (170), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36942/422509 adresinden erişilmiştir.
 • Angrist, J. D., and Lavy, V. (2001). Does teacher training affect pupil learning? Evidence from matched comparisons in Jerusalem public schools. Journal of Labor Eonomics, 19(2), 343-369. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Joshua_Angrist/publication/24099804_Do es_Teacher_Training_Affect_Pupil_Learning_Evidence_from_Matched_Comp arisons_in_Jerusalem_Public_Schools/links/53fb2b600cf20a4549704c91.pdf
 • Arat, Z. F. K. (2003). Where to look for the truth: memory and interpretation in assessing the impact of Turkish women's education. Women's Studies International Forum, 26 (1), 57-68. doi: 10.1016/S0277-5395(02)00355-2
 • Aslan, C. (2010). Türkçe öğretmenleri ve öğretmen adaylarının sorunları üzerine çevrimiçi paylaşım alanlarındaki (forum) iletilere dayalı bir çözümleme. NWSA: Education Sciences, 5(4), 2254-2269. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185770 adresinden erişilmiştir.
 • Aydın, İ. (2018). Teacher career cycles and teacher professional development Öğretmenlik kariyer evreleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2047-2065. https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5450/2637 adresinden erişilmiştir.
 • Bağçeli-Karaman, P., Şen, T., Alataş, S. ve Tütüncü, B. (2018). Okul öncesi dönemde okula uyum sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 681-701. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485168 adresinden erişilmiştir.
 • Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school outcomes. The Future of children, 25-50. https://www.jstor.org/stable/1602366#metadata_info_tab_contents adresinden erişilmiştir.
 • Barrett, P. M., Cooper, M., and Teoh, A. B. (2014). When time is of the essence: a rationale for earlier early intervention. Journal of Psychological Abnormalities in Chidren, 3(4), 133-140. doi: 10.4172/2329-9525.1000133
 • Başaran, S., Gökmen, B. ve Akdağ, B. (2014). Okul öncesi eğitimde okula uyum sürecinde öğretmenlerin karşilaştiği sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 197-223. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7322/95820 adresinden erişilmiştir.
 • Başkonuş, T., Akdal, D. ve Taşdemir, M. (2011, Nisan). Ahi Evran Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin gelecek beklentileri. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications kongresinde sözlü bildiri, Antalya. Tam metin http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/265_t_baskonus_vd..pdf adresinden erişilmiştir.
 • Başturan, C. (2018). Devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki sorun tanımlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 522056).
 • Bernard, H. R. (2011). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Oxford, OX: AltaMira.
 • Bolich, A. M. (2001). Reduce your losses: Help new teachers become veteran teachers. Atlanta, GA: Southern Regional Education Board.
 • Brock, B. L., and Grady, M. L. (2005). Developing a teacher induction plan: A guide for school leaders. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Burke, P. J., Christensen, J. C., Fessler, R., Mcdonnell, J. H., and Price, J. R. (1987, April). The teacher career cycle: Model development and research report. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Washington.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, California: Sage.
 • Creswell, J. W., and Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-131. doi: 10.1207/s15430421tip3903_2
 • Clarke-Stewart, K. A. (1992). Consequences of child care for children's development. Alan Booth (Ed.), In Child Care in The 1990s: Trends and Consequences (pp. 63-82). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Conderman, G. and Stephens, J. T. (2000). Voices from the field: Reflections from beginning special educators. Teaching Exceptional Children, 33(1), 16-21. doi: 10.1177/004005990003300103
 • Dağlıoğlu, H. E. (2012). Okul öncesi öğretmeninin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Gelengül Haktanır (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (ss. 39-80), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education Policy Analysis Archives, 8(1). 1-44. doi: 10.14507/epaa.v8n1.2000
 • Daugherty, S. G. (2005). Teacher efficacy and its relation to teachers' behaviors in the classroom (Order No. 3164986). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (305002473). Retrieved from https://search.proquest.com/dissertations-theses/teacher-efficacy-relationteachers-behaviors/docview/305002473/se-2?accountid=25247
 • Demircan-Aydın, Z. (2017). Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimi değerlendirmeleri ve bu alanda yaşanılan yönetimsel sorunlar. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 477081).
 • Demirel, O. N. (1995). Öğretmenlik mesleğine yönelen eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik, psikolojik ve kültürel özellikleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 41910).
 • Dere, İ ̇ . ve Dinç, E. (2020). Sözlü tarihin geçerliliği ve güvenilirliği üzerine bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 275-289. https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1466164 adresinden erişilmiştir.
 • Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi, Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38808948/1.pdf?responsecontent-disposition=inline%3B%20filename%3Dhealth_literaty.pdf&X-AmzAlgorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200302%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200302T113123Z&X-AmzExpires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-AmzSignature=4c73cd7c31a191471bd430558329cd5770f2155b96d30c26852ce7ef 1446dadc adresinden erişilmiştir.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84. https://www.researchgate.net/profile/Salih_Dursun2/publication/293486658_U NIVERSITE_OGRENCILERI_ARASINDA_ISSIZLIK_KAYGISI/links/56b8 d01a08ae0a89c12f8c08/UeNIVERSITE-OeGRENCILERI-ARASINDAISSIZLIK-KAYGISI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Doyle, W. (1986). Classroom Management Techniques. Oliver C. Moles (Ed.) Strategies to Reduce Student Misbehavior. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 131–147. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt16/sayi1/131- 147.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Ergenekon, Y. (2004). İşe yeni başlayan zihinsel özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 143990).
 • Erdemir, N. (2007). Mesleğe yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6(22), 135-149. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6136/82299 adresinden erişilmiştir.
 • Erden, E. (2010). Problems that preschool teachers face in the curriculum implementation. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 263041).
 • Erkoç, A. (2010). Aday öğretmenlerin göreve başladıklarında karşılaştıkları sorunlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No. 249606).
 • Ewing, R., and Smith, D. (2003). Retaining quality beginning teachers in the profession. English Teaching: Practice and Critique, 2(1), 15-32. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Robyn_Ewing/publication/239795949_Re taining_quality_beginning_teachers_in_the_profession/links/5448e95a0cf2f14f b814517b.pdf
 • Fantilli, R. D., and McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825. doi: 10.1016/j.tate.2009.02.021
 • Farrell, T. S. (2003). Learning to teach English language during the first year: Personal influences and challenges. Teaching and Teacher Education, 19(1), 95-111. doi: 10.1016/S0742-051X(02)00088-4
 • Fessler, R. (1992). The teacher career cycle. R. Fessler, & J. C. Christensen (Eds.), In The teacher career cycle (pp. 21-44). Boston: Allyn and Bacon.
 • Flores, M. A. (2006). Being a novice teacher in two different settings: struggles, continuities, and discontinuities. Teachers College Record, 108(10), 2021-2052. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00773.x
 • Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. New York: Teachers College Press.
 • Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6(2), 207-226. doi: 10.3102/00028312006002207
 • Fuller, F. F., and Bown, O. (1975). On becoming a teacher Teacher education, seventyfourth yearbook of the National Society for the Study of Education, part 2. Chicago: University of Chicago Press
 • Garmon, M. A. (1993, Nisan). Preservıce teachers perception of the first year a teacher preparahon programme. The Annual Meeting of the American Educational Research Association Atlanta kongresinde sunulan sözlü bildiri. U. S. Michigan.
 • Gençtürk, A. ve Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054. https://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek16RTNOdz09 adresinden erişilmiştir.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161013 adresinden erişilmiştir.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P., and Ross-Gordon, J. M. (2004). Action research: The school as the center of inquiry. Carl D. Glikman, Stephen P. Gordon ve Jovita M. Ross-Gordon (Ed.) In Supervision and instructional leadership: A developmental approach, (ss. 304-351), Boston: Pearson.
 • Goe, L., and Stickler, L. M. (2008). Teacher quality and student achievement: Making the most of recent research. TQ research & policy brief. National comprehensive center for teacher quality, 1- 21, Washington DC. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520769.pdf
 • Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri (1. Baskı). S. Şule Erçetin. (Ed.), İlk günden başöğretmenliğe içinde (ss.15-36). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Hamarat, F. (2002). İlköğretimde okul yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolleri ve yetiştirme uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No.117629).
 • Heick, T. (2018). The 6 stages of a teaching career. Retrieved from https://www.teachthought.com/pedagogy/6-stages-teaching-career/
 • Huberman, M. A. (1989). The professional life cycle of teachers. Teachers College Record, 91(1), 31-57.
 • Hong, J. Y. (2010). Pre-service and beginning teachers’ professional identity and its relation to dropping out of the profession. Teaching and Teacher Education, 26, 1530-1543. doi: 10.1016/j.tate.2010.06.003
 • İlyasoğlu, A. (2006). Yakın dönemde tarihe ilginin farklılaşması sürecinde sözlü tarih alanının Türkiye’deki gelişimine bir bakış. Aynur İlyasoğlu ve Gülay Kayacan (Ed.). Kuşaklar deneyimler tanıklıklar içinde, (ss. 15-22), İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Johnston, M. (2002). In the deep heart’s core. New York, NY: Grove.
 • Kane, P. (Ed.). (1991). My first year as a teacher. New York, NY: Penguin.
 • Kaplan, E. U. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin yönetim ile yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 29(1), 49-64. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/38/22 adresinden erişilmiştir.
 • Kıcır, B. (2010). Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Psikolojik etmenler açısından bir inceleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No.265680).
 • Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21. https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/115636 adresinden erişilmiştir.
 • Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No.82298).
 • Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108406 adresinden erişilmiştir.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 341-371. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M. N. ve Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitiminin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 160-171. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31579 adresinden erişilmiştir.
 • Kösterelioğlu İ. ve Kösterelioğlu M. A. (2008). Stajyer öğretmenlerin mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 10(2), 257-275. http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2008_2/2008_2_13.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Lortie, D. (1975). School teacher: A sociological study. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • MacKay, N., Quinlan, M. K., and Sommer, B. W. (2013). Community oral history toolkit: Volume 1. Walnut Creek, California: Left Coast.
 • Manuel, J., and Brindley, S. (2002, Eylül). On becoming an English teacher: Critical issues in the preparation, professional development, and retention of quality English teachers. European Educational Research Association Conference sunulan sözlü bildiri, Lisbon, Portugal.
 • Maskit, D. (2011). Teachers’ attitudes toward pedagogical changes during various stages of professional development. Teaching and teacher education, 27(5), 851-860. doi: 10.1016/j.tate.2011.01.009
 • Meziroğlu, M. (2005). Sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Zonguldak İli örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No.187250).
 • McAdoo, H. (1980). Oral history as a primary resource in educational research. The Journal of Negro Education, 49(4), 414-422. doi:10.2307/2294917
 • Michie, G. (1999). Holler if you hear me: The education of a teacher and his students. New York, NY: Teachers College Press.
 • Miles, M. B., and Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed). Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENL YK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden erişilmiştir.
 • National Association for the Education of Young Children (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age. Retrieved from https://www.naeyc.org/sites/default/files/globallyshared/downloads/PDFs/resources/position-statements/PSDAP.pdf
 • Organization for Economic Cooperation and Development (2006). Starting strong II: Early childhood education and care. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/37519079.pdf
 • Olson, M. R., and Osborne, J. W. (1991). Learning to teach: The first year. Teaching and Teacher Education, 7(4), 331-343. doi: 10.1016/0742-051X(91)90003-8
 • Özçakmak, H. ve Köroğlu, M. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik beklentileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58. http://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/14936 adresinden erişilmiştir
 • Öztürk, M. (2016). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yılında yaşadıkları güçlükler. İlköğretim Online, 15(2), 378-390. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1190 adresinden erişilmiştir.
 • Peisner-Feinberg, E. S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M. L., Howes, C., Kagan, S. L., and Yazejian, N. (2001). The relation of preschool child- care quality to children’s cognitive and social development trajectories through second grade. Child Development, 72(5), 1537-1553. doi: 10.1111/1467- 8624.00364
 • Pianta, R., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, D., and Barbarin, O. (2005). Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do they predict observed classroom quality and child-teacher interactions?. Applied developmental science, 9(3), 144-159. doi: 10.1207/s1532480xads0903_2
 • Roehrig, A. D., Pressley, M., and Talotta, D. A. (2002). Stories of beginning teachers: First-year challenges and beyond. Notre Dame, IN: Notre Dame Press.
 • Ruohotie-Lyhty, M. (2013). Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers' identity narratives during the first years at work. Teaching and Teacher Education, 30, 120-129. doi:10.1016/j.tate.2012.11.002
 • Sabar, N. (2004). From heaven to reality through crisis: Novice teachers as migrants. Teaching and Teacher Education, 20(2), 145-161. doi: 10.1016/j.tate.2003.09.007
 • Sağlam, M. (2015). Primary school students’ of 1980s’ Turkey: Remembering their teachers. Educational Research and Reviews, 10 (6), 761-768. doi: 10.5897/ERR2014.1915
 • Sarı, M. H. ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/31- published.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlik inanışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir (Tez No.189037).
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim. kuramdan uygulamaya. (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Schempp, P., Sparkes, A., and Templin, T. (1998). Identity and induction: Establishing the self in the first years of teaching. R. Lipka (Ed.), In Role of the self in teacher development (142-164). New York, NY: State University of New York Press.
 • Schweinhart, L. J., and Weikart, D. P. (1997). The High/Scope preschool curriculum comparison study through age 23. Early Childhood Research Quarterly, 12(2), 117-143. doi: 10.1016/S0885-2006(97)90009-0
 • Sünbül, A. M. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik (2. Baskı). Özcan Demirel ve Zeki Kaya (Eds), Öğretmenlik Mesleğine Giriş içinde (ss. 245-278). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sylva, K., Taggart, B., Siraj-Blatchford, I., Totsika, V., Ereky-Stevens, K., Gilden, R., and Bell, D. (2007). Curricular quality and day-to-day learning activities in pre-school. International Journal of Early Years Education, 15(1), 49-65. doi:10.1080/09669760601106968
 • Şahin, İ. (2011). Prospective teachers’ ideas about teacher recruitment and their professional future. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1179- 1184. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ936305.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Thompson, P. (2017). The voice of the past: Oral history. Oxford: Oxford university press.
 • Tan, M. G. (2000). An oral history project with the children of the republic. IOHA Confrence, 1, 346-355.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256311 adresinden erişilmiştir.
 • Torres, A. (2012). “Hello, goodbye!”: Exploring the phenomena of leaving early. Journal of Educational Change, 13(1), 117-154. doi: 10.1007/s10833-011- 9172-z
 • Tschannen-Moran, M., and Woolfolk Hoy, A. (2002, Nisan). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. Annual Meeting of the American Educational Research Association sözlü bildiri, New Orleans, LA.
 • Üstün, G., Dedekoç, Ş., Kavalalı, T., Öztürk, F., Sapçı, Y. ve Can, S. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin iş bulmaya ilişkin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 200-221. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/19634 adresinden erişilmiştir.
 • Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143–178. doi: 10.3102/00346543054002143
 • Vonk, J. H. C. (1991). Becoming a Teacher, Brace Yourself. In H. W. Kam and R. Y. L. Wong (Eds.). Improving the Quality of the Teaching Profession. Singapore: The Institute of Education. pp. 63-81.
 • Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. London: Sage Puplications.
 • Wishard, A. G., Shivers, E. M., Howes, C., and Ritchie, S. (2003). Child care program and teacher practices: Associations with quality and children’s experiences. Early Childhood Research Quarterly, 18(1), 65-103. doi: 10.1016/S0885-2006(03)00007-3
 • Yalçınkaya, M. (2002). Yeni öğretmen ve teftiş. Milli Eğitim Dergisi, 150, 153-154. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153- 154/yalcinkaya.htm adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 203-215. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1114/348 adresinden erişilmiştir.
APA Özbay İ, SAĞLAM M (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. , 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
Chicago Özbay İpek,SAĞLAM MEHMET Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. (2021): 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
MLA Özbay İpek,SAĞLAM MEHMET Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. , 2021, ss.391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
AMA Özbay İ,SAĞLAM M Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. . 2021; 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
Vancouver Özbay İ,SAĞLAM M Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. . 2021; 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
IEEE Özbay İ,SAĞLAM M "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları." , ss.391 - 430, 2021. 10.30964/auebfd.690366
ISNAD Özbay, İpek - SAĞLAM, MEHMET. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları". (2021), 391-430. https://doi.org/10.30964/auebfd.690366
APA Özbay İ, SAĞLAM M (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
Chicago Özbay İpek,SAĞLAM MEHMET Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 54, no.2 (2021): 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
MLA Özbay İpek,SAĞLAM MEHMET Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.54, no.2, 2021, ss.391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
AMA Özbay İ,SAĞLAM M Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 54(2): 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
Vancouver Özbay İ,SAĞLAM M Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 54(2): 391 - 430. 10.30964/auebfd.690366
IEEE Özbay İ,SAĞLAM M "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54, ss.391 - 430, 2021. 10.30964/auebfd.690366
ISNAD Özbay, İpek - SAĞLAM, MEHMET. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 54/2 (2021), 391-430. https://doi.org/10.30964/auebfd.690366