Yıl: 2021 Cilt: 50 Sayı: 230 Sayfa Aralığı: 509 - 533 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.691912 İndeks Tarihi: 06-08-2021

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI

Öz:
Bu araştırmanın amacı metaforlar aracılığıyla temel eğitim öğretmenadaylarının dramaya ilişkin algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda,okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının dramanın hangi bileşenini veya özelliğini ön plana çıkardığı ürettikleri metaforlar yoluyla incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğretmenlikeğitimleri sürecinde drama eğitimi almış olan 57 okul öncesi eğitimi ve 50 sınıfeğitimi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarına “Drama, dramada öğretmen, dramada çocuk/öğrenci, dramada aksesuar/materyal, dramada planlama, dramada oyun …………………… gibidir, Çünkü………………” soruları sorulmuş ve adaylardan cevap vermeleri istenmiştir.Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar incelenerek kategorileştirilmiş vekategoriler yüzde ve frekanslar halinde verilmiştir. Bu bağlamda drama kavramına yönelik 46, dramada öğretmen kavramına yönelik 47, dramada çocuk/öğrenci kavramına yönelik 60, dramada aksesuar/materyal kavramına yönelik62, dramada planlama kavramına yönelik 72, dramada oyun kavramına yönelikise 73 metafor tespit edilmiştir. Metafor verileri incelendiğinde olumlu ifadelerinoranının yüksek olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

METAPHORS OF BASIC EDUCATION TEACHER CANDIDATES ABOUT DRAMA

Öz:
The aim of this research is to determine the basic education teacher candidates’ perceptions of drama through metaphors. For this purpose, it is examined through the metaphors that pre-school and primary teacher candidates produce, which component or feature of the drama brought to the fore. The phenomenological pattern, one of the qualitative research patterns, was used in the research. The study group of the research consists of 57 pre-school and 50 primary school teacher candidates who have received drama education during their teacher education at a public university. In the research, teacher candidates were asked the questions such as “Drama, teacher in drama, child / student in drama, accessory / material in drama, planning in drama, game in drama is like…………………… Because ………………” were asked to answer. The metaphors produced by the teacher candidates were categorized by analyzing them and the categories were given as percentages and frequencies. In this context, it was produced that 46 metaphors for the concept of drama, 47 for the concept of teacher in drama, 60 for the concept of child / student in drama, 62 for the concept of accessory / material in drama, 72 for the concept of planning in drama and 73 for the concept of play in drama. When the metaphors are examined, it is seen that positive expressions are used in general.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ADIGÜZEL, Ö. (2009). Determination and comparison of German and Turkish participants’ perceptions of creative drama through the metaphor method. Eğitim ve Bilim, 34(153), 25-37.
 • ADIGÜZEL, Ö. (2010). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • ADIGÜZEL, H. Ö. (2013). Türk eğitim sisteminde yaratıcı dramanın mevcut durumu ve gelişimi. Journal of Education and Future, 1(3), 97-104.
 • ÇETİNGÖZ, D. (2014). Efficacy perceptions of pre-school teachers regarding their ımplementation of creative drama activities. Elemantary Education Online, 13(2), 453-467.
 • ÇOBAN, A. & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının drama uygulamalarına ilişkin algıları. Eğitimde Kuram ve Uygulama,9 (4), 334-353.
 • EPÇAÇAN, C. (2013). Opinions of class and subject matter teachers and candidate teachers on the effectiveness of creative drama in teaching activities. Educational Research and Reviews, 8(14), 1064-1075.
 • ERASLAN, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.
 • FERREIRA, M. M., Smith, G. R. & Bosworth, K. (2001). Metaphors as images of school culture. Journal of School Leadership, 11(2), 78-97.
 • FLEMING, M. (2017). Starting drama teaching. London: Routledge.
 • FURMAN, L. (2000). In support of drama in early childhood education, again. Early Childhood Education Journal, 27(3), 173.
 • GLASSER, W. (1996). Then and now. The theory of choice. Learning, 25(3), 20-22.
 • GÜNDOĞAN, A., Arı, M. & Gönen, M. (2013). The effect of drama on the creative imagination of children in different age groups. Hacettepe University Journal of Education, 28(2), 206-220.
 • GÜNDOĞAN, A., & Ergenekon, E. (2019). “Drama is life” a metaphor analysis study. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1777.
 • HANSEN, T. D. (2004). A poetics of teaching. Educational Theory, 52(2), 119-142.
 • HEATHCOTE, D. & Wagner, B. (1990). Drama as a learning medium. (6. baskı). London: Stanley Thornes Publishers Ltd
 • JINDAL-SNAPE, D., Vettraino, E., Lowson, A., & McDuff, W. (2011). Using creative drama to facilitate primary–secondary transition. Education 3-13, 39(4), 383-394.
 • KALYON, D. Ş., & Aksoy, P. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının “drama” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor çalışması. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 110-126.
 • KARADAĞ, E., & Çalışkan, N. (2006). İlköğretim birinci kademesi öğrencilerinin drama yöntemine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 45-57.
 • KEREKES, J., & King, K. P. (2010). The king’s carpet: Drama play in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1), 39-60.
 • KILINC, S., Chapman, K., Kelley, M. F., Adams, K., & Millinger, J. (2016). Teachers’ reconceptualization of children’s identities and abilities through researched based drama professional development. International Journal of Education & the Arts, 17(22), 1-21.
 • MORGAN G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. G. Bulut (Çev.). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • MILES, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). U.S.A.: SAGE Publications.
 • MOMENI, S., Khaki, M. & Amini, R. (2017). The role of creative drama in improving the creativity of 4-6 years old children. Journal of History and Art Research, 6(1), 617-626.
 • OĞUZ, A. (2019). Drama. T. Erdoğan (Ed.). Okulöncesinden ilköğretime kuramdan uygulamaya drama. 4. Baskı, (s. 1-17). Ankara: Eğiten Yayınevi.
 • ÖNDER, A. (2002). Yaşayarak öğrenmek için eğitici drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • SABAN, A., & Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. (1. Baskı), Ankara: Anı Yayınları.
 • SAN, İ. (1993). Sanatta yaratıcılık, oyun, drama. A. Ataman (Ed.) Yaratıcılık ve eğitim (s.69-99). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • SAN, İ. (2006). Tiyatroya rağmen yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 6-15.
 • TAŞ, A. M. (2013). Metaphors: The elementary school teacher candidates come up with relation to the concept of “drama”. Creative Education, 4(7), 440-445.
 • TOIVANENA, T., Komulainena, K. & Ru-ismäkia, H. (2011). Drama education and ımprovisation as a resource of teacher student’s creativity. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 60- 69.
 • TOIVANENA, T., Malkamäkib, R., Ilvonenc, J. & Ruismäkid, H. (2015). The class-room climate ın drama lessons taught by teacher trainees. Procedia Social and Behavioral Sciences, 171, 1135- 1141.
 • YILDIRIM, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seckin Yayınları.
 • YÜKSEL, A., Akyol, T. & Şahin, B. F. (2016) . Öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 413-432.
 • YÜKSEL, A., Akyol, T., & Şenol, F. B. (2019). Evaluation of perceptions of preschool education teacher candidates towards drama. Electronic Turkish Studies, 14(1), 873-891.
APA SEZER G, KAHRAMAN P (2021). TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. , 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
Chicago SEZER Gönül ONUR,KAHRAMAN Pınar BAĞÇELİ TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. (2021): 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
MLA SEZER Gönül ONUR,KAHRAMAN Pınar BAĞÇELİ TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. , 2021, ss.509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
AMA SEZER G,KAHRAMAN P TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2021; 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
Vancouver SEZER G,KAHRAMAN P TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. . 2021; 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
IEEE SEZER G,KAHRAMAN P "TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI." , ss.509 - 533, 2021. 10.37669/milliegitim.691912
ISNAD SEZER, Gönül ONUR - KAHRAMAN, Pınar BAĞÇELİ. "TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI". (2021), 509-533. https://doi.org/10.37669/milliegitim.691912
APA SEZER G, KAHRAMAN P (2021). TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim, 50(230), 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
Chicago SEZER Gönül ONUR,KAHRAMAN Pınar BAĞÇELİ TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim 50, no.230 (2021): 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
MLA SEZER Gönül ONUR,KAHRAMAN Pınar BAĞÇELİ TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim, vol.50, no.230, 2021, ss.509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
AMA SEZER G,KAHRAMAN P TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim. 2021; 50(230): 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
Vancouver SEZER G,KAHRAMAN P TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim. 2021; 50(230): 509 - 533. 10.37669/milliegitim.691912
IEEE SEZER G,KAHRAMAN P "TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI." Milli Eğitim, 50, ss.509 - 533, 2021. 10.37669/milliegitim.691912
ISNAD SEZER, Gönül ONUR - KAHRAMAN, Pınar BAĞÇELİ. "TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI". Milli Eğitim 50/230 (2021), 509-533. https://doi.org/10.37669/milliegitim.691912