Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 82 - 102 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14686/buefad.465604 İndeks Tarihi: 14-12-2021

Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study

Öz:
The goal of this study is to develop a valid and reliable assessment instrument for determining the attitudes of secondary school students towards intangible cultural heritage components. Items included in the assessment instrument are prepared by researchers on the basis of their analyses about studies in related literature and expert opinions they obtained. The study is carried out with a total of 367 students studying in 6 different secondary schools in central district, Bartın city. At the end of the statistical analyses, it is determined that, items whose item-factor total and adjusted correlation coefficient is over 0, 21, are statistically significant. Results of the scale’s explanatory factor analysis showed that scale items are grouped under 5 dimensions (Social Life, Traditional Arts, Cultural Conscious, Verbal Traditions, Information and Practices about Nature and Universe). According to the results of confirmatory factor analysis about factor structures, factor fit indexes are coherent. It is determined that Cronbach alpha internal consistency of the scale in general is .89. Findings obtained at the end of validity and reliability studies about the scale show that Intangible Cultural Heritage Attitude Scale (ICHAS), which is made of a total of 23 items, is a proper instrument for assessing the attitudes of secondary school students towards intangible cultural heritages.
Anahtar Kelime:

Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin somut olmayan kültürel miras unsurlarına ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracını oluşturan maddeler araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın incelenerek ve gerekli uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmıştır. Çalışma Bartın ili merkez ilçesinde bulunan 6 ortaokuldan toplam 367 öğrenci ile yürütülmüştür. Ölçeğe yönelik açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçek maddelerinin 5 boyutta (Sosyal Hayat, Geleneksel Sanatlar, Kültürel Bilinç, Sözlü Gelenekler, Doğa ve Evren Üzerine Bilgi ve Uygulamalar) toplandığını göstermiştir. Faktör yapılarının uygunluğuna yönelik yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarına göre, faktör uyum indekslerinin uygun olduğunu görülmüştür. Ölçeğin geneline ait Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait geçerlik ve güvenirlik çalışmaları neticesinde elde edilen bulgular, toplam 23 maddeden oluşan somut olmayan kültürel miras tutum ölçeğinin (SOKÜMTÖ) ortaokul öğrencilerinin somut olmayan kültürel mirasa yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdelazim Ahmed, T. S. (2017). Assessment of students’ awareness of the national heritage (Case study: The preparatory year students at the University of Hail, Saudi Arabia). Cogent Social Sciences,3, 1306202, 1- 26. http://dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1306202
 • Adelson, J.L., & McCoach, D.B. (2010). Measuring the mathematical attitudes of elementary students: the effects of a 4-point or 5-point likert-type scale. Educational and Psychological Measurement, 70, 796– 807.
 • Ahmad, Y. (2006). The scope and definitions of heritage: From tangible to intangible. International journal of heritage studies, 12(3), 292–300.
 • Akay, A. S. (2006). Somut olmayan kültürel mirasın tarih araştırmalarında kaynak olma özelliği [Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies]. Milli Folklor,70(18), 38–58.
 • Alpar, R. (2010). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik- Güvenirlik [Applied Statistics and Validity-Reliability in Sports, Health and Educational Sciences] Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Artun, E. (2005). Popüler Türk kültürünün dünya kültürlerine etki ve katkısı. [The impact of popular Turkish culture on world cultures] Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, Ankara. Retrieved from: http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/50.php.
 • Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi [The structure of environmental attidutes: First-order confirmatory factor analysis]. İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14–22.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2005). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13: a guide for social scientists. Psychology Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. [The data analysis handbook for social sciences: statistics, research design and interpretation of SPSS applications]. Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific Research Methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. [Quantitative data analysis in the scientific research process with SPSS]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö.; Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. [SPSS and LISREL applications of multivariate statistics for social sciences]. Ankara: Pegem.
 • Deveci, H. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Kültür Portfolyolarının İncelenmesi [Benefitting From Culture In Social Studies Course: Examining Culture Portfolios Of Teacher Candidates]. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 28(8), 1–19.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme (Kuram ve Uygulamalar). [Scale development (Theory and Applications)]. (T. Totan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Dönmez, C. & Yeşilbursa, C. C. (2014). Kültürel miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik tutumlarına etkisi. [The Effect of Cultural Heritage Education on Students’ Attitudes toward Tangible Heritage]. İlköğretim Online, 13(2), 425–442.
 • Duyan, V. & Gelbal, S. (2008). Barnett çocuk sevme ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması [The Adaptation Study of Barnett Liking of Children Scale to Turkish]. Eğitim ve Bilim, 33(148), 40-48.
 • Gigli, S. & Aneta, G. (2001). Young People and Media in Central & Eastern Europe, the CIS & Baltic States. A report prepared by Inter Media for UNICEF.
 • Gigli, S. (2004). Children, youth and media around the world: An overview of trends & issues. 4th World Summit on Media for Children and Adolescents, Rio de Janeiro, Brazil. (No. 689). Nisan, 2004.
 • Güngör, E. (2011). Dünden bugünden: tarih, kültür, milliyetçilik. Ankara: Ötüken Neşriyat.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe- yöntem-analiz. [Research methods in social sciences: philosophy-method-analysis.]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürel, D. & Çetin, T. (2017). An Investigation of Secondary School 7th Grade Students’ Awareness for Intangible Cultural Heritage. Journal of Education and Practice, 27(8), 75-84.
 • Gürel, D. (2016). Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi. [A Reciprocal Review on Opinions of Form Teachers and Social Studies Teachers on the Human Rights, Citizenship and Democracy Course Provided at the 4th Grade of Primary School]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 643.
 • Güvenç, B. (2013). Kültürün ABC'si. [ABC of culture.]. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2010). Küreselleşme. A. Giddens (Ed.), Sosyoloji (Başlangıç Okumaları), (G. Altaylar, Çev.) içinde (s.71-76). İstanbul: Say Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. [New human and humans: Introduction to social psychology]. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karasar N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. [Scientific Research Method]. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve Likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. [Measurement of attitudes and options used in Likert-type scales]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 28(2), 81-93.
 • Kolaç, E. (2009). Somut olmayan kültürel mirası koruma, bilinç ve duyarlılık oluşturmada Türkçe eğitiminin önemi [The Importance of Turkish Language Education in Protecting and Raising Awareness on Intangible Cultural Heritage]. Milli Folklor, 82(21), 19–31.
 • Logan, W. S. (2007). Closing Pandora's box: human rights conundrums in cultural heritage protection. In H. Silverman & D.F. Ruggles (Eds.), Cultural heritage and human rights (pp. 33–52). Springer New York.
 • Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. [Structural equation modeling AMOS applications]. Ankara: Detay.
 • Oğuz, M. O. (2008). Çağdaş kentin kültürü ve somut olmayan kültürel miras. [Contemporary city culture and intangible cultural heritage] Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Oğuz, Ö. (2010). Türkiye’de mit ve masal çalışmaları veya bir olumsuzlama ve tek-tipleştirme öyküsü.[ Les travaux sur les mythes et les contes en Turquie ou une histoire de lanégation et de l’uniformisation]. Millî Folklor, 85(22), 36–45
 • Öncü H. (1994). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. [Measurement and Evaluation in Education]. Ankara: Matser Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatiksel veri analizi. [Statistical data analysis with packet programs]. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdoğan, M. (2007). Sunuş. In AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi Avrupa Birliği Kültür Mevzuatı (ss.16–40) A. K. Öz ve S. Güner (Ed.), İstanbul: Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD) Yayınları.
 • Polat, S. (2018). Investigating the Views of the Teachers on the Acquisition Related to the Natural and Cultural Assets in the Field of Culture and Heritage Learning of 5th Grade Social Studies Lesson. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 629-637.
 • Polat, S. (2018). The Attitudes and Awareness of the Teacher Candidates about Cultural Heritage. World Journal of Education, 5(8), 49-62. doi:10.5430/wje.v8n5p49
 • Şahin, K. (2011). Kültürel yozlaşmaya neden olan bir unsur olarak televizyon. [Television as a factor that causes cultural degeneration]. Sosyal Bilimler, 1(1), 243-277.
 • Sarı, İ. (2016). Büyük sorun: eğitim. [Big problem: education]. Antalya: Nokta E-Book.
 • Şeker, H. & Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. [Developing measurement tool in psychology and education]. Ankara: Nobel.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. [Introduction to structural equation modeling: basic principles and LISREL applications]. Ankara: Ekinoks.
 • Smith, P. (2007). Kültürel kuram. [ Cultural theory] (S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu, Trans.). İstanbul: Babil.
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (The Intangible Heritage Convention). Retrieved from: http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention.
 • Sönmez, V. (2005). Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu. [Teacher's guidebook on teaching life science and social studies]. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. [Using Multivariate Statistics]. (M. Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. [Measurement of attitudes and data analysis with SPSS]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı) [Measurement of attitudes and data analysis with SPSS (4th Press)]. Ankara: Nobel.
 • Tezbaşaran, A.A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-book). [Likert type scale preparation guide]. Retrieved from: http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu.
 • Türker, M. Z. (1994). Gençlik ve millî kültür. [Youth and national culture]. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 289–291.
 • Ulusoy, K. (2011). Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Bir Sözlü Kültür ve Sosyal Çevre Eğitimi Çalışması) [Coffee and Coffeehouse Culture in Turkish Society (A Verbal Culture and Social Environmental Education Study)]. Milli Folklor,89(23),159–169.
 • Velicer, W. F. & Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3(2), 231-251.
 • Yeşilbursa, C.C. (2011). Sosyal bilgilerde miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. (Doktora Tezi) [The effect of heritage education in the social studies course on students’ attitudes toward tangible cultural heritage and their academic achievement (PhD Thesis)]. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr
APA Gürel D, ÇETİN T (2019). Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. , 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
Chicago Gürel Davut,ÇETİN Turhan Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. (2019): 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
MLA Gürel Davut,ÇETİN Turhan Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. , 2019, ss.82 - 102. 10.14686/buefad.465604
AMA Gürel D,ÇETİN T Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. . 2019; 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
Vancouver Gürel D,ÇETİN T Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. . 2019; 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
IEEE Gürel D,ÇETİN T "Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study." , ss.82 - 102, 2019. 10.14686/buefad.465604
ISNAD Gürel, Davut - ÇETİN, Turhan. "Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study". (2019), 82-102. https://doi.org/10.14686/buefad.465604
APA Gürel D, ÇETİN T (2019). Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
Chicago Gürel Davut,ÇETİN Turhan Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2019): 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
MLA Gürel Davut,ÇETİN Turhan Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2019, ss.82 - 102. 10.14686/buefad.465604
AMA Gürel D,ÇETİN T Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
Vancouver Gürel D,ÇETİN T Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 82 - 102. 10.14686/buefad.465604
IEEE Gürel D,ÇETİN T "Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.82 - 102, 2019. 10.14686/buefad.465604
ISNAD Gürel, Davut - ÇETİN, Turhan. "Intangible Cultural Heritage Attitude Scale: Validity and Reliability Study". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/1 (2019), 82-102. https://doi.org/10.14686/buefad.465604