Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 443 - 459 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35675/befdergi.748339 İndeks Tarihi: 20-05-2022

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin, çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu çalışmanın araştırma evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde bulunan sınıf öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H testi, bağımsız gruplar için t testi ile Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin sınıf seviyesine göre farklılaşmadığı; not ortalaması üçün üstünde olan öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların aritmetik ortalamasının not ortalaması üçün altında olan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu fakat bu farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ayda bir kitaptan fazla okuyan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ayda bir kitap ve daha azını okuyan öğrencilere oranla daha düşük sosyal medya bağımlılığına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni adayı, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı
Anahtar Kelime:

Examination of Social Media Addiction Levels of Preservice Classroom Teachers According to Some Variables

Öz:
The aim of this study was to determine the effect of grade level, grade point average GPA, and the average number of books read in a year on social media addiction among preservice classroom teachers. The study population of the study carried out in the scanning model consisted of all students of the department of classroom education of a public university within the 2019-2020 academic year. Data were collected using the Social Media Addiction Scale (SMAS) and analyzed using an independent groups t test, and the Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests. Participants’ SMAS scores did not significantly differ by grade level. Participants with a GPA greater than 3 had a higher arithmetic SMAS score than those with a GPA less than 3, which was however statistically insignificant. On the other hand, participants who read more than one book per month had significantly lower SMAS scores than those who read one book or less per month. Keywords: Classroom teaching, preservice classroom teacher, social media, social media addiction
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahn, J. (2011). Digital divides and social network sites: Which students participate in social media? Journal of Educational Computing Research, 45(2) 147-163. https://doi.org/10.2190/EC.45.2.b
 • Ainin, S., Naqshbandi, M.M., Moghavvemi, S., & Jaafar, N.I. (2015). Facebook usage, socialization and academic performance. Computers & Education, 83, 64-73. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.12.018
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal Webde pazarlama stratejileri. Elif Yayınevi.
 • Aktan, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 405-421. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.379886
 • Alamri, M.M. (2019). Undergraduate students’ perceptions toward social media usage and academic performance: A study from Saudi Arabia. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(3), 61-79. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i03.9340
 • Alican, C., & Saban, A. (2013). Ortaokul ve lise de öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları: Ürgüp örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(35), 1-14.
 • Al-Menayes, J.J. (2015). Social media use, engagement and addiction as predictors of academic performance. International Journal of Psychological Studies, 7(4), 86-94. doi: :10.5539/ijps.v7n4p86
 • Alwagait, E., Shahzad, B., & Alim, S. (2015). Impact of social media usage on students academic performance in Saudi Arabia. Computers in Human Behavior, 51, 1092-1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.028
 • Amin, Z., Mansoor, A., Hussain, S.R., & Hashmat, F. (2016). Impact of social media of student’s academic performance. International Journal of Business and Management Invention, 5(4), 22-29.
 • Apuke, O.D. (2016). The influence of social media on academic performance of undergraduate students of Taraba state university, Jalingo, Nigeria. Res. Humanit. Soc. Sci, 6(19), 63-72. doi: 10.29333/ojcmt/2615
 • Asemah, E.S., Okpanachi, R.A., & Edegoh, L.O. (2013). Influence of social media on the academic performance of the undergraduate students of Kogi State University, Anyigba, Nigeria. Research on Humanities and Social Science, 3(12), 90-96.
 • Aydın, İ.E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 373-386.
 • Balcı, Ş., & Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: Selcuk University example. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255–278.
 • Bat, M. (2012). Dijital platformda sosyal medyanın stratejik kurumsal iletişime etkisi (Tez No. 302862) [Doktora tezi, Ege Üniversitesi-İzmir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Best, J.W., & Kahn, J.V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. O. Köksal (Çev. Ed.). Dizgi Ofset.
 • Brown, E. (2012). Working the crowd: Social media marketing for business. British Informatics Society Limited.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 22. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chris, L.A. (2015). Influence of social media on study habits of undergraduate students in Kenyan universities. International Journal of Novel research in Humanity and Social Sciences, 2(4), 42-55.
 • Çam, E., & İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), 14-19.
 • Çarkçı, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 570411) [Yüksek lisans tezi, Ufuk Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Çelik, M. (2017, 5-6 Mayıs). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin incelenmesi: Kültür Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansında sunulan bildiri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ellison, N.B., & Boyd, D. (2013). Sociality through social network sites. In W.H. Dutton (Ed.), The Oxford handbook of internet studies (p. 151-172). Oxford University Press. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.0008
 • Ergenç, A. (2011). Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği (Tez no. 278725) [Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Flanigan, A.E., & Babchuk, W.A. (2015). Social media as academic quicksand: A phenomenological study of student experiences in and out of the classroom. Learning and Individual Differences, 44, 40-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.11.003
 • Giunchiglia, F., Zeni, M., Gobbi, E., Bignotti, E., & Bison, I. (2018). Mobile social media usage and academic performance. Computers in Human Behavior, 82, 177-185. doi: 10.1016/j.chb.2017.12.041
 • Greenhow, C. (2011). Youth, learning, and social media. Journal of Educational Computing Research, 45(2), 139-146. https://doi.org/10.2190/EC.45.2.a
 • Gruzd, A., Staves, K., & Wilk, A. (2012). Connected scholars: Examining the role of social media in research practices of faculty using the UTAUT Model. Computers in Human Behavior, 28, 2340-2350. doi: 10.1016/j.chb.2012.07.004
 • Günay, M. (2017). Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitim görenlerin sosyal medya bağımlılık düzeyi (Tez No. 502134) [Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi-Edirne]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Habes, M., Alghizzawi, M., Khalaf, R., Salloum, S.A., & Ghani, M.A. (2018). The relationship between social media and academic performance: Facebook perspective. International Journal of Information Technology and Language Studies, 2(1), 12-18.
 • İçirgin, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları (Tez No. 503264) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi-Konya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • İliş, A. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 524487) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Joosten, T. (2012). Social media for educators: Strategies and best practices. Jossey-Bass.
 • Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Karadeniz, A., & Can, R. (2015). A research on book reading habits and media literacy of students at the faculty of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 4058- 4067. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1155
 • Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 251–263.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri: kavramlar, teknikler ve ilkeler (Genişletilmiş 27. Baskı). Nobel Yayınevi.
 • Kıroğlu, K. (2014). Eğitimle ilgili temel kavramlar. K. Kıroğlu & C. Elma (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 2-17). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Edge Akademi.
 • Kuss, D.J., & Griffiths, M.D. (2011). Online social networking and addiction-a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528-3552. doi: 10.3390/ijerph8093528
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(13), 531-546.
 • Leyrer-Jackson, J.M., & Wilson, A.K. (2018). The associations between social-media use and academic performance among undergraduate students in biology. Journal of Biological Education, 52(2), 221-230. https://doi.org/10.1080/00219266.2017.1307246
 • Mason, R., & Rennie, F. (2008). Learning and social networking handbook: Resources for higher education. (1st Edition). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203927762
 • Owusu-Acheaw, M., & Larson, A.G. (2015). Use of social media and its impact on academic performance of tertiary institution students: A study of students of Koforidua Polytechnic, Ghana. Journal of Education and Practice, 6(6), 94-101. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.01.010
 • Özşahin, C. (2019). Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı, öğretmenlik özyeterlilikleri ve motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 538075) [Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi-Gaziantep]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Ravenscroft, A. (2009). Social software,Web 2.0 and learning: status and implications of an evolving paradigm. Journal of Computer Assisted Learning, 25(1), 1-5. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2008.00308.x
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431. doi: 10.17860/efd.98783
 • Scott, D.M (2010). The new rules of marketing and PR (5. Edition). John Wiley and Sons.
 • Smith, E.E. (2016). A real double-edged sword: Undergraduate perceptions of social media in their learning. Computers & Education, 103, 44-58. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.09.009
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim Dergisi, 7(4), 23-32. doi:10.18094/si.92009
 • Soysal, S.D. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sosyal medyada öğretmen-öğrenci etkileşimine yönelik görüşleri (Tez No. 551061) [Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Tuncer, S. (2013). Sosyal medyanın gelişimi. Z. Özata (Ed.), Sosyal medya içinde (s.2-25). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tutgun-Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma (Tez No. 396821) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Vural, Z.B.A., & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382. doi:10.19168/jyu.65130
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.
APA TUT E, ÇEVİK KANSU C (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
Chicago TUT EDIP,ÇEVİK KANSU Ceren Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. (2021): 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
MLA TUT EDIP,ÇEVİK KANSU Ceren Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. , 2021, ss.443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
AMA TUT E,ÇEVİK KANSU C Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2021; 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
Vancouver TUT E,ÇEVİK KANSU C Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. . 2021; 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
IEEE TUT E,ÇEVİK KANSU C "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." , ss.443 - 459, 2021. 10.35675/befdergi.748339
ISNAD TUT, EDIP - ÇEVİK KANSU, Ceren. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". (2021), 443-459. https://doi.org/10.35675/befdergi.748339
APA TUT E, ÇEVİK KANSU C (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(32), 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
Chicago TUT EDIP,ÇEVİK KANSU Ceren Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16, no.32 (2021): 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
MLA TUT EDIP,ÇEVİK KANSU Ceren Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.32, 2021, ss.443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
AMA TUT E,ÇEVİK KANSU C Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(32): 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
Vancouver TUT E,ÇEVİK KANSU C Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(32): 443 - 459. 10.35675/befdergi.748339
IEEE TUT E,ÇEVİK KANSU C "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi." BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16, ss.443 - 459, 2021. 10.35675/befdergi.748339
ISNAD TUT, EDIP - ÇEVİK KANSU, Ceren. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16/32 (2021), 443-459. https://doi.org/10.35675/befdergi.748339