Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 496 - 511 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, Amasya'da seçilen ilköğretim okullarındaki yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre bilgi ve tutumlarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesidir. Araştırmada tarama metodu kullanılmıştır. Leeming ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılarak çevre bilgi ve tutum ölçeği geliştirilmiştir. Öğrencilerin çevre tutumlarında sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çevre bilgilerinde ise sınıf düzeyine göre anlamlı fark varken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Okullara göre öğrencilerin çevre bilgi ve tutumlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevre etkinliklerine katılımlarının oldukça düşük seviyede olduğu; yaşadıkları yerdeki çevre sorunlarını tanıma ve bunlara çözüm önerileri getirmede yetersiz oldukları belirlenmiştir. Anne baba eğitim düzeyine göre öğrencilerin çevre bilgi ve tutumlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Anahtar Sözcükler: ilköğretim, çevre eğitimi, çevre bilgisi, çevre tutumu
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayvaz, Z. (1998). Çevre Eğitimine Giriş. İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları: 3.
 • Bahar, M. ve Aydın, F. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sera Gazları ve Global Isınma ile İlgili Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramlar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresinde sunulmuş Bildiri, Ankara: ODTÜ.
 • Berberoğlu, G. and Tosunoğlu C.(1995). Exploratory and Confirmatory Factor Analyses of an Environmental Attitude Scale (EAS) for Turkish University Students. Journal of Environmental Education, 26(3), 40-44.
 • Bonnett, M. & Williams, J. (1998). Envıronmental Education And Prımary Chıldren's Attıtudes Towards Nature And The Envıronment, Cambridge Journal of Education, Vol. 28, Issue 2, 159-74
 • Boyes, E., Staneisstreet, M. (1993). The "Greenhouse Effect": Children's Perceptions of Causes,Consequences and Cures. International Journal of Science Education. 15.531-552.
 • Boyes, E., Staneisstreet, M. (1999). The Ideas of Grek High School Students About The "Ozone Layer". Environmental Education. 725-733.
 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2004). İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin "Ozon Tabakası ve Görevleri" Hakkındaki Kavram Yanılgıları Ve Oluşturma Şekilleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 12, No:2, 369-376.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Darner, R.L. (2007). The Use of Self-Determination Theory to Foster Environmental Motivation in an Environmental Biology Course. San Diego State University, Dissertaion of doctor of philosophy.
 • Erol, G. H. ve Gezer, K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers' Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal Of Environmental and Science Education, 1(1), 65 - 77.
 • Erten, S. (2002). Kız ve Erkek Öğrencilerin Evde Enerji Tasarrufu Yapma Davranış Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 67-73.
 • Farmer, J., Knapp, D. ve Benton, G. M. (2007). An Elementary School Environmental Education Field Trip: Long-Term Effects on Ecological and Environmental Knowledge and Attitude Development. The Journal of Environmental Education, 38(3), 33-42
 • Gomez, G. C. and Cervera, M. S. (1993). Development of conceptual knowledge and attitudes about energy and the environment. International Journal of Science Education, 15, 553565.
 • Groves, H.F. and Pugh, F.A. (1999). Elementary PRe-Service Teacher PErceptions of Greenhouse Effect. Journal of Science Education and Technology. 8, 75-80.
 • Gücüm, B. (2002). Çocukların Çevreye Karşı Tutum ve Bilgileri Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenirliği Üzerine Çalışma. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül: ODTÜ, Ankara.
 • Haktanır, G. ve Çabuk, B. (2000). Okulöncesi Dönemindeki Çocukların Çevre Algıları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 76-82, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma İlköğretim Online, 6(3), 397-410.
 • Küçükahmet, L. (2003).Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Leeming, F.C., Dwyer, W.O., & Bracken, B.A. (1995). Children's Environmental Attitude and Knowledge Scale: Construction and Validation. Journal of Environmental Education, 26(3), 22-31.
 • Makki, M. H., Abd-El-Khalick, F. ve Boujaoude, S. (2003). Lebanese Secondary School Students' Environmental Knowledge and Attitudes. Environmental Education Research, 9(1), 21-33
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri İle Giderilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 191-194. İstanbul.
 • Paraskevopoulos, S., Padeliadu, S. ve Zafiropoulos, K. (1998). Environmental Knowledge of Elementary School Students in Greece. Journal of Environmental Education, 29(3), 5561
 • Şahin, N., Cerrah, L., Saka, A., Şahin, B. (2004). Yüksek Öğretimde Öğrenci Merkezli Çevre Eğitimi Dersine Yönelik Bir Uygulama. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, 113-128
 • Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(2), 99-110.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-United Nations Environment Programme. (1978). Belgrade Charter. Paris.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme ve Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
 • Webb, P. ve Boltt, G.(1990). Food Chain to Food Web: A Natural Progression?.Journal of Biological Education, 24(3), 187-191.
 • Yilmaz, O., Boone, W. J., & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education, 26(12), 1527-1546.
 • Yücel, S. A. ve Morgil, İ. (1998). Yüksek Öğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.
APA SAĞIR ULUÇINAR Ş, aslan o, CANSARAN A (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 496 - 511.
Chicago SAĞIR ULUÇINAR Şafak,aslan oktay,CANSARAN Arzu İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (2008): 496 - 511.
MLA SAĞIR ULUÇINAR Şafak,aslan oktay,CANSARAN Arzu İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 2008, ss.496 - 511.
AMA SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2008; 496 - 511.
Vancouver SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2008; 496 - 511.
IEEE SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A "İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi." , ss.496 - 511, 2008.
ISNAD SAĞIR ULUÇINAR, Şafak vd. "İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". (2008), 496-511.
APA SAĞIR ULUÇINAR Ş, aslan o, CANSARAN A (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 7(2), 496 - 511.
Chicago SAĞIR ULUÇINAR Şafak,aslan oktay,CANSARAN Arzu İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.2 (2008): 496 - 511.
MLA SAĞIR ULUÇINAR Şafak,aslan oktay,CANSARAN Arzu İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.2, 2008, ss.496 - 511.
AMA SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 496 - 511.
Vancouver SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(2): 496 - 511.
IEEE SAĞIR ULUÇINAR Ş,aslan o,CANSARAN A "İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.496 - 511, 2008.
ISNAD SAĞIR ULUÇINAR, Şafak vd. "İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 7/2 (2008), 496-511.