Yıl: 2008 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 559 - 591 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin

Öz:
Daha önce Çubukludağ Graben’i olarak bilinen Cumaovası havzası, Batı Anadolu genişleme provensi içerisindeki Gediz ve Küçük Menderes grabenlerinin batı ucunda bulunur. Doğrultu atımlı ve oblik atımlı normal fayların kontrolünde gelişen havza 5–17-km genişliğinde, 35-km uzunluğunda ve yaklaşık KKD–GGB uzanımlı asimetrik bir havzadır. Havza açısal uyumsuzlukla birbirinden ayrılan iki farklı dolgu ile temsil edilir: (1) eski havza dolgusu flüviyal-gölsel çökelim ortamında biriken ve daha sonra KD–GB-uzanımlı doğrultu atımlı faylarla deforme olan Erken Miyosen–Pliyosen yaşlı istiflerle simgelenir; (2) yeni havza dolgusu doğrultu atım ve normal faylar kontrolünde gelişen Pliyo–Kuvaterner yaşlı birimler içerir. Bu faylardaki hareket Pliyo–Pleyistosen Görece formasyonu ve güncel alüvyonu eğimlendirmiştir. Kırmızı renkli alüvyon yelpazesi çökellerinden oluşan Görece formasyonu, alüvyon yelpazesi, alüvyon düzlüğü ve akarsu kanal çökellerinden oluşan güncel alüvyon birimini uyumsuz olarak üzerler. Menderes Masifi’ne ait metamorfik ve Bornova melanjına ait kayalar havza dolgusu birimlerinin temelini oluşturur. Cumaovası havzasının kuzey ve güney sınır faylarından elde edilen yapısal veriler oblik atımlı normal faylanmayı karakterize ederken, batı kenarı doğrultu atımlı faylarla sınırlıdır. Cumaovası havzasının batı sınırında topoğrafik haritalar, uydu fotoğrafları ve arazi gözlemleri ile saptanan jeomorfolojik indisler ve fay yüzeylerinde yapılan kinematik analiz çalışmaları iki farklı hareketi destekler niteliktedir. Cumaovası havzasının çok evreli gelişimini gösteren transpresyondan transtensiyona değişen nicel indisler gerilme tensörünün düşey eksen boyunca saat yönünün tersine dönüşü ile ilişkilidir. Bu evrimin ilk safhası olan sol yönlü doğrultu atımlı faylanma Orhanlı Fay Zonu boyunca gözlenen yüzleklerde bulunur. Bu transpresyon rejimden KB–GD sıkışma ve bununla ilişkili KD–GB açılma gerilmeleri sorumlu görülmektedir. Havzadan elde edilen daha genç yapısal veriler, yaklaşık K–G genişleme ve D–B sıkışma gerilmeleri ile ilişkili transtensiyonal tektonik rejim altında, normal ve doğrultu atımlı hareketin birlikte işlediğini destekler niteliktedir. Aktif fay düzlemleri ve deprem odak mekanizma çözümleri bölgedeki bu transtensiyonal rejimin halen devam ettiğini göstermektedir. Cumaovası havzasında saptanan tektonik rejimin transpresyondan transtansiyona değişimi bölgedeki yersel gerilmenin terslenmesi ile ilişkilidir. Yersel gerilme dağılımındaki bu terslenme Batı Anadolu’ nun bölgesel tektoniğini tartışılırken gözardı edilmemelidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKARTUNA, M. 1962. İzmir-Torbalı-Seferihisar-Urla bölgesi jeolojisi hakkında [Geology of İzmir-Torbalı-Seferihisar-Urla region]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 59, 1–18.
 • AKTAR, M., KARABULUT, H., ÖZALAYBEY, S. & CHILDS, D. 2007. A conjugate strike-slip fault system within the extensional tectonics of Western Turkey. Geophysical Journal International 171, 1363–1375.
 • AKTUĞ, B. & KILIÇOĞLU, A. 2006. Recent crustal deformation of İzmir, western Anatolia and surrounding regions as deduced from repeated GPS measurements and strain field. Journal of Geodynamics 41, 471–484.
 • ANGELIER, J. 1979. Determination of the mean principal directions of stress for a given fault population. Tectonophysics 56, 17–26.
 • ANGELIER, J. 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Research 80, 5835–5848.
 • ANGELIER, J. 1994. Fault slip analysis and paleostress reconstruction. In: HANCOCK, P.L. (ed), Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford, 53–100.
 • ANGELIER, J., DUMONT, J.F., KARAMANDERESİ, İ.H., POISSON, A., ŞİMŞEK, Ş. & UYSAL, Ş. 1981. Analyses of fault mechanisms and expansion of southwestern Anatolia since the Late Miocene. Tectonophysics 79, 11–19.
 • ANGELIER, J., TARANTOLA, B., VALETTE, S. & MANOUSSIS. A. 1982. Inversion of field data in fault tectonics to obtain the regional stress–1. Single phase fault populations: a new method of computing the stress tensor. Geophysical Journal of Royal Astronomic Society 69, 607–621.
 • AYDIN, A. & NUR, A. 1982. Evolution of pull-apart basins and their scale independence. Tectonics 1, 91–105.
 • AYDIN, A. & NUR, A. 1985. The types and role of step-overs in strike-slip tectonics. In: BIDDLE, K.T. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-Slip Faulting and Basin Formation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publications 37, 35–44.
 • BARKA, A.A. 1992. The North Anatolian Fault Zone. Annales Tectonicae 6, 164–195.
 • BARKA, A.A. 1999. The 17 August 1999 İzmit earthquake. Science 285, 1858–1859.
 • BARKA, A.A., AKYÜZ, H.S, COHEN H.A. & WATCHORN, F. 2000. Tectonic evolution of the Niksar and Taşova-Erbaa pull-apart basins, North Anatolian Fault Zone: their significance for the motion of the Anatolian Block. Tectonophysics 322, 243–64.
 • BAŞARIR, E. & KONUK, Y.T. 1981. Gümüldür yöresinin kristalin temeli ve allokton birimleri [Crystalline basement and allochthon units of Gümüldür region]. Geological Society of Turkey Bulletin 24, 1–6 [in Turkish with English abstract].
 • BENETATOS, C., KIRATZI, A., GANAS, A., ZIAZIA, A., PLESSA, A. & DRAKATOS, G. 2006. Strike-slip motions in the Gulf of Sığacık (western Anatolia): properties of the 17 October 2005 earthquake seismic sequence. Tectonophysics 426, 263–279.
 • BLAIR, T.C. 1999a. Cause of dominance by sheetflood vs debris-flow processes on two adjoining fans, Death Valley, California. Sedimentology 46, 1015–1028.
 • BLAIR, T.C. 1999b. Sedimentology and progressive tectonic unconformities of the sheetflood-dominated Hell’s Gate alluvial fan, Death Valley, California. Sedimentary Geology 132, 233–262.
 • BORSI, S., FERRARA, G., INNOCENTI, F. & MAZZUOLI, R. 1972. Geochronology and petrology of recent volcanics in the eastern Aegean sea (west Anatolia and Leovos Island). Bulletin of Volcanology 36, 473–496.
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, western Turkey, and its tectonic implications. In: BOZKURT E., WINCHESTER J.A. & PIPER J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and The Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 385–403.
 • BOZKURT, E. 2001a. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3–30.
 • BOZKURT, E. 2001b. Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 728–744.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey. Geodinamica Acta 16, 61–81.
 • BOZKURT, E. & OBERHÄNSLI, R. 2001. Menderes Massif (Western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution: a synthesis. International Journal of Earth Sciences 89, 679–708.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63–79.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2006. Evolution of the large-scale active Manisa Fault, Southwest Turkey: implications on fault development and regional tectonics. Geodinamica Acta 19, 427–453.
 • CAMPAGNA, D.J. & AYDIN, A. 1994. Basin genesis associated with strikeslip faulting in the Basin and Range, southeastern Nevada. Tectonics 13/2, 327–341.
 • ÇEMEN, İ., CATLOS, E.J., GÖĞÜŞ, O. & ÖZERDEM C. 2006. Postcollisional extensional tectonics and exhumation of the Menderes Massif in the Western Anatolia extended terrane, Turkey. In: DİLEK, Y. & PAVLIDES, S. (eds), Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia. The Geological Society of America, Special Publications 409, 353–379.
 • CHRISTIE-BLICK, N. & BIDDLE, K.T. 1985. Deformation and basin formation along strike-slip faults. In: BIDDLE, K.T. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-Slip Faulting and Basin Formation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publications 37, 1–34.
 • CROWELL, J.C. 1974. Origin of late Cenozoic basins in southern California. In: DICKINSON W.R. (ed), Tectonics and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publications 22, 190–204.
 • CROWELL, J.C. 1982. The tectonics of Ridge Basin, southern California. In: CROWELL, J.C. & LINK, M.H. (eds), Geologic History of Ridge Basin Southern California, Los Angeles. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 22, 25–41.
 • DECELLES, P.G., GRAY, M.B., COLE, R.B., PEQUERA, N., PIVNIK, D.A., RIDGWAY, K.D. & SRIVASTAVA, P. 1991. Controls on synorogenic alluvial-fan architecture, Beartooth Conglomerate, Wyoming and Montana. Sedimentology 38, 567–590.
 • DEWEY, J.F. & ŞENGÖR, A.M.C. 1979. Aegean and surrounding regions: complex multiple and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of America Bulletin 90, 84–92.
 • DOGLIONI, C., AGOSTINI, S., CRESPI, M., INNOCENTI, F., MARETTI, P., RIGUIZZI, F. & SAVAŞÇIN, Y. 2002. On the extension in western Anatolia and the Aegean sea. Journal Virtual Explorer 7, 117–131.
 • DOOLEY, T. & MCCLAY, K. 1997. Analog modeling of pull-apart basins. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 81, 1804–1843.
 • DORA, O., KUN, N. & CANDAN, O. 1990. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif. Proceedings of International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, 102–115.
 • DORSEY, R.J. & UMHOEFER, P.J. 2000. Tectonic and eustatic controls on sequence stratigraphy of the Pliocene Loreto basin, Baja California Sur, Mexico. Geological Society of America Bulletin 112, 177–199.
 • DORSEY, R.J., UMHOEFER, P.J. & Mayer, L. 2001. Pliocene stratigraphic evolution of northeastern Carmen Island, Gulf of California: implications for oblique-rifting tectonics. Sedimentary Geology 144, 97–123.
 • DUMONT, J.F., UYSAL, S. & ŞİMŞEK, Ş. 1981. Superposition des jeux sur une faille et succession des événments néotectoniques: L’exemple d’Ephése (Turquie). Compte Rendu Sommaire des séances de la Société Géologique de France 1, 22–24.
 • DUMONT, J.F., UYSAL, S., ŞİMŞEK, Ş., KARAMANDERESİ, İ.H. & LETOUZEY, J. 1980. Formation of the grabens in southwestern Anatolia. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 92, 7–18 [English edition].
 • EMRE, Ö. & BARKA, A. 2000. Active faults between Gediz Graben and Aegean Sea (İzmir region). In: Proceedings of Seismicity of western Anatolia Symposium. Dokuz Eylül University Publications, 131–132 [in Turkish with English abstract].
 • EMRE, T. 1996. Gediz Graben’nin tektonik evrimi [Geology and tectonics of Gediz Graben]. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 171–185 [in Turkish with English abstract].
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 1995. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabes, western Anatolia. In: Proceedings International Earth Sciences Colloquium on the Aegen Region, İzmir, 73–93.
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 2007. Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in West Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 441–470.
 • EMRE, T., SÖZBİLİR, H. & GÖKÇEN, N. 2006. Kiraz-Beydağ çevresinin Neojen Kuvaterner stratigrafisi, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu [Neogene Quaternary stratigraphy of Kiraz-Beydağ area]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 132, 1–32 [in Turkish with English abstract].
 • ERDOĞAN, B. 1990. İzmir-Ankara Zonu’nun, İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgede stratigrafik özellikleri ve tektonik evrimi [Stratigraphic features and tectonic evolution of the İzmir-Ankara Zone located between İzmir and Seferihisar]. Turkish Association of Petroleum Geologists (TPJD) Bulletin 2, 1–20 [in Turkish].
 • ERİNÇ, S. 1955. Die morduologischen Entwicklungsstadien der Küçükmenderes Masse. Rewiew of the Geographical Enstitute of the University of İstanbul 2, 93–95.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005a. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadic borate basin and tectonic implications for western Turkey. Geological Journal 40, 1–16.
 • ERKÜL, F., HELVACI, C. & SÖZBİLİR, H. 2005b. Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene volcanics in the Bigadiç borate basin, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 227–253.
 • ERSOY, Y. & HELVACI, C. 2007. Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene bimodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 117–139.
 • EŞDER, T. & ŞİMŞEK, Ş. 1975. Geology of İzmir (Seferihisar) geothermal area western Anatolia of Turkey determination of rezervoirs by means of gradient driling. In: Proceedings of 2nd UN. Symposium, San Francisco, 349–361.
 • FAULD, J.E. & VARGA, R.J. 1998. The role of accommodation zones and transfer zones in the regional segmentation of extended terranes. In: FAULD, J.E. & STEWART, J.H. (eds), Accommodation Zones and Transfer Zones: The Regional Segmentation of The Basin and Range Province. The Geological Society of America Special Paper 323, 1–46.
 • FLETCHER, J.M., BARTLEY, J.M., MARTIN, M.W., GLAZNER, A.F. & WALKER, J.D. 1995. Large-magnitude continental extension, an example from the central Mojave metamorphic core complex. Geological Society of America Bulletin 107, 1468–1483.
 • GANAS, A., PAVLIDES, S. & KARASTATHIS, V. 2005. DEM-based morphometry of range-front escarpments in Attica, central Greece, and its relation to fault slip rates. Geomorphology 65, 301–319.
 • GENÇ, Ş.C., ALTUNKAYNAK, Ş., KARACIK, Z. & YILMAZ, Y. 2001. The Çubukludağ Graben, Karaburun peninsula: it’s tectonic significance in the Neogene geological evolution of the western Anatolia. Geodinamica Acta 14, 45–55.
 • GÖRÜR, N., ŞENGÖR, A.M.C., SAKINÇ, M., TÜYSÜZ, O., AKKÖK, R., YİĞİTBAŞ, E., OKTAY, F.Y., BARKA, A., SARICA, N., ECEVİTOĞLU, B., DEMİRBAĞ, E., ERSOY, S., ALGAN, O., GÜNEYSU, C. & AYKOL, A. 1995. Rift formation in the Gökova region, southwest Anatolia: implications for the opening of the Aegean Sea. Geological Magazine 132, 637–50.
 • GÜNGÖR, T. 1998. Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Menderes Massif in the Söke-Selçuk Region. PhD Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey [unpublished].
 • GÜNGÖR, T. & ERDOĞAN, B. 2002. Tectonic significance of mafic volcanic rocks in a Mesozoic sequence of the Menderes Massif, west Turkey. International Journal of Earth Sciences 91, 386–397.
 • GÜRER, Ö.F, BOZCU, M., YILMAZ, K. & YILMAZ, Y. 2001. Neogene basin development around Söke-Kuşadası (western Anatolia) and its bearing on tectonic development of the Aegean region. Geodinamica Acta 14, 57–69.
 • HANCOCK, P.L. 1985. Brittle microtectonics: principles and practice. Journal of Structural Geology 7, 437–457.
 • HANCOCK, P.L. & BARKA, A.A. 1987. Kinematic indicators on active normal faults in western Turkey. Journal of Structural Geology 9, 419–427.
 • İNCİ, U. 1991. Miocene alluvial fan-alkaline playa lignite-trona bearing deposits from an inverted basin in Anatolia: sedimentology and tectonic controls on deposition. Sedimentary Geology 71, 73–97.
 • İNCİ, U. 1998. Lignite and carbonate deposition in Middle Lignite sequence of the Soma Formation from Soma coalfield, western Turkey. International Journal of Coal Geology 37, 287–313.
 • İNCİ, U. 2002. Depositional evolution of coal successions in the Soma coalfield, western Turkey. International Journal of Coal Geology 51, 1–29.
 • INGERSOLL, R.V. 1988. Tectonics of Sedimentary Basins. Geological Society of America Bulletin 100, 1704–1719.
 • INGERSOLL, R.V. & BUSBY, C.J. 1995. Tectonics of sedimentary basins. In: BUSBY, C.J. & INGERSOLL, R.V. (eds), Tectonics of Sedimentary Basins. Blackwell Science, 1–51.
 • IŞIK, V. & TEKELİ, O. 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes Massif (western Turkey): evidence for metamorphic core complex formation. International Journal of Earth Sciences 89, 757–765.
 • JACKSON, J. & MCKENZIE, D. 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 93, 45–73.
 • KAYA, O. 1979. Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği [Neogene Stratigraphy and tectonics of the middle-east Aegean depression]. Geological Society of Turkey Bulletin 22, 35– 58 [in Turkish with English abstract].
 • KAYA, O. 1981. Miocene reference section for the coastal parts of West Anatolia. Newsletters on Stratigraphy 10, 164–191.
 • KAYA, O., ÜNAY, E., GÖKTAŞ, F. & SARAÇ, G. 2007. Early Miocene stratigraphy of Central West Anatolia, Turkey: implications for the tectonic evolution of the Eastern Aegean area. Geological Journal 42, 85–109.
 • KAYA, O., ÜNAY, E., SARAÇ, G., EICHHORN, S., HASSENRÜCK, S., KNAPPE, A., PEKDEĞER, A. & MAYDA, S. 2004. Halitpaşa transpressive zone: implications for an Early Pliocene compressional phase in central western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 13, 1–13.
 • KISSEL, C. & LAJ, C. 1988. The Tertiary geodynamic evolution of the Aegean Arc: a palaeomagnetic reconstruction. Tectonophysics 146, 183–201.
 • KISSEL, C., LAJ, C., POISSON, A., SAVASCIN, Y., SIMEAKIS, K. & MERCIER, J.L. 1986. Paleomagnetic evidence for Neogene rotational deformations in the Aegean domain. Tectonics 5, 783–796.
 • KISSEL, C., LAJ, C., ŞENGÖR, A.M.C. & POISSON A. 1987. Paleomagnetic evidence for rotation in opposite senses of adjacent blocks in northeastern Aegea and western Anatolia. Geophysical Research Letters 9, 907–910.
 • KOÇYİĞİT, A. 1988. Tectonic setting of the Geyve basin: age and total offset of the Geyve fault zone, East Marmara, Turkey. Journal of Pure and Applied Sciences 21, 81–104.
 • KOÇYİĞİT, A. 1989. Suşehri basin: an active fault-wedge basin on the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics 167, 13–29.
 • KOÇYİĞİT, A. 1990. Tectonic setting of the Gölova basin: total offset of the North Anatolian fault zone, E. Pontides, Turkey. Annales Tectonicae 4, 155–170.
 • KOÇYİĞİT, A. 2005. The Denizli graben-horst System and the eastern limit of western Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 167–208.
 • KOÇYİĞİT, A. & EROL, B. 2001. A tectonic escape structure: Erciyes pullapart basin, Kayseri, central Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 14, 133–145.
 • KOÇYİĞİT, A., ÜNAY, E. & SARAÇ, G. 2000. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west central Anatolia and the Isparta Angle: a key study in the Akşehir-Afyon Graben, Turkey. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 405–421.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz Graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605–616.
 • KOUKOUVELAS, I.K. & AYDIN, A. 2002. Fault structure and related basins of the North Aegean Sea and its surroundings. Tectonics 21, 1046.
 • LACASSIN, R., REPLUMAZ, A. & LELOUP, P.H. 1998. Hairpin river loops and slip-sense inversion on southeast Asian strike-slip faults. Geology 26, 703–706.
 • LE PICHON, X. & ANGELIER, J. 1979. The Aegean arc and trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tectonophysics 60, 1–42.
 • LEE, S.H. & CHOUGH, S.K. 1999. Progressive changes in sedimentary facies and stratal patterns along the strike-slip margin, northeastern Jinan Basin (Cretaceous), southwest Korea: implications for differential subsidence. Sedimentary Geology 123, 81–102.
 • LIN, A., FU, B., KANO, B., MARUYAMA, T & GUO, J. 2002. Late Quaternary dextral displacement along active faults in the Yanqi Basin, southeastern Tian Shan, northwest China. Tectonophysics 354, 157–178.
 • LIPS, A.L.W., CASSARD, D., SÖZBİLİR, H., YILMAZ, H. & WIJBRANS, J. 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 781–792.
 • MANCKTELOW, N.S. & PAVLIS, T.L. 1994. Fold-fault relationships in lowangle detachment systems. Tectonics 13, 668–685.
 • MANN, P. 1997. Model for the formation of large, transtensional basins in zones of tectonic escape. Geology 25, 211–214.
 • MARUYAMA, T. & LIN, A. 2004. Slip sense inversion on active strike-slip faults in southwest Japan and its implications for Cenozoic tectonic evolution. Tectonophysics 383, 45–70.
 • MAY, S. M., EHMAN, K.D., GRAY, G.G. & CROWELL, J.C. 1993. A new angle on the tectonic evolution of the Ridge Basin, a ‘strike-slip’ basin in southern California. Geological Society America Bulletin 105, 1357–1372.
 • MCCLUSKY, S., BALASSANIAN, S., BARKA, A. A., DEMİR, C., ERGİNTAV, S., GEORGIEV, I., GÜRKAN, O., HAMBURGER, H., HURST, K., KAHLE, H.G., KASTENS, K., KEKELIDZE, G., KING, R., KOTZEV, V., LENK, O., MAHMOUD, S., MISHIN, A., NADARIYA, M., OUZOUNIS, A., PARADISSIS, D., PETER, Y., PRILEPIN, M., REILINGER, R. E., ŞANLI, İ., SEEGER, H., TEALEB, A., TOKSÖZ, M. N. & VEIS, G. 2000. Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern Mediterranean and Caucasus. Journal of Geophysical Research 105, 5695–5720.
 • MCKENZIE, D.P. 1978. Active tectonics of the Alpine–Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 55, 217–254.
 • MEANS, W.D. 1987. A newly recognized type of slickenside striation. Journal of Structural Geology 9, 585–90.
 • MERCIER, J.L. 1981. Extensional compressional tectonics associated with the Aegean Arc: Comparison with the Andean Cordillera of south Peru-North Bolivia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 300, 337–357.
 • MEULENKAMP, J.E., VAN DER ZWAAN, G.J. & VAN WAMEL, W.A. 1994. On Late Miocene to recent vertical motions in the Cretan segment of the Hellenic arc. Tectonophysics 234, 53–72.
 • MIALL, A.D. 1977. A review of the braided river depositional environment. Earth Sciences Review 13, 1–62.
 • MIALL, A.D. 1978. Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: a summary. Canadian Society of Petroleum Geologists 5, 597–604.
 • MIALL, A.D. 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer, Berlin, 616.
 • NEMEC, W. & POSTMA, G. 1993. Queternary alluvial fans in soutwestern Crete: sedimentation processes and geomorphic evolution. In: MARZO, M. & PUIGDE FABREGA, C. (eds), Alluvial sedimentation. International Association of Sedimentologists, Special Publication 17, 235–276.
 • NILSEN, T.H. & MCLAUGHLIN, R.J. 1985. Comparison of tectonic framework and depositional patterns of the Hornelen strike-slip basin of Norway and Ridge and Little Sulphur Creek strike-slip basins of Californian. In: BIDDLE, K.T. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-Slip Faulting and Basin Formation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publications 37, 80–103.
 • NILSEN, T.H. & SYLVESTER, A.G. 1995. Strike-slip basins. In: BUSBY, C.J. & INGERSOLL, R.V. (eds), Tectonics of Sedimentary Basins. Blackwell, Cambridge, 425–457.
 • NYST, M. & TEATCHER, W. 2004. New constrains on the active tectonic deformation of the Aegean. Journal of Geophysical Research 109, 1–23.
 • OCAKOĞLU, N., DEMİRBAĞ, E. & KUŞCU İ. 2004. Neotectonic structures in the area offshore of Alaçatı, Doğanbey and Kuşadası (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional province. Tectonophysics 391, 67–83.
 • OCAKOĞLU, N., DEMİRBAĞ, E. & KUŞCU, İ. 2005. Neotectonic structures in İzmir Gulf and surrounding regions (western Turkey): evidences of strike-slip faulting with compression in the Aegean extensional regime. Marine Geology 219, 155–171.
 • OKAY, A.İ. & SATIR, M. 2000. Coeval plutonism and metamorphism core complex in northwest Turkey. Geological Magazine 137, 495–516.
 • OKAY, A.İ., SATIR M., MALUSKİ, H., SİYAKO, M., MONIE, P., METZGER, R. & AKYÜZ, S. 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwest Turkey: geological and geochronological constraints. In: YIN, A. & HARRISON, M. (eds), Tectonics of Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 420–441.
 • OKAY, A.İ. & SİYAKO, M. 1991. The new position of the İzmir-Ankara Neo-Tethyan Suture between İzmir and Balıkesir. In: Proceedings of the Ozan Sungurlu Symposium, 333–355.
 • OLSEN, P.E. & SCHLISCHE, R.W. 1990. Transtensional arm of the early Mesozoic Fundy rift basin: penecontemporaneous faulting and sedimentation. Geology 18, 695–698.
 • ORBAY, N., SANVER, M., TAPIRDAMAZ, C., HİSARLI, M, İŞSEVEN, T. & ÖZÇEP, F. 2000. Karaburun Yarımadasının paleomağnetizması ve tektonik evrimi [Paleomagnetism and tectonic evolution of the Karaburun Peninsula]. In: Proceedings of Seismicity of western Anatolia Symposium, Dokuz Eylül University Publications, 59–67 [in Turkish with English abstract].
 • ÖZGENÇ, İ. 1978. Cumaovası (İzmir) asit volkanitlerde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreceli yaş ilişkisi [Relative age relationships between two extrusion phases of Cumaovası acidic volcanics (İzmir)]. Geological Society of Turkey Bulletin 21, 31– 34 [in Turkish with English abstract].
 • PETIT, J.P. 1987. Criteria for the sense of movement on fault surfaces in brittle rocks. Journal of Structural Geology 9, 597–608.
 • RAHE, B., FERRILL, D.A. & MORRIS, A.R. 1998. Physical analog modeling of pull-apart basin evolution. Tectonophysics 285, 21–40.
 • RING, U., SUSANNE, L. & MATTHIAS, B. 1999. Structural analysis of a complex nappe sequence and late orogenic basins from the Agean Island of Samos, Greece. Journal of Structural Geology 21, 1575– 1601.
 • ROJAY, B., TOPRAK, V., DEMİRCİ, C. & SÜZEN, L. 2005. Plio–Quaternary evolution of the Küçük Menderes Graben Southwestern Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 18, 317–331.
 • RUST, B.R. 1978. Depositional models for braided alluvium. In: MIALL, A.D. (ed), Fluvial Sedimentology. Canadanian Society of Petroleum Geologists Memoir 5, 605–625.
 • RYANG, W.H. & CHOUGH, S.K. 1999. Alluvial-to-lacustrine systems in a pullapart margin: southwestern Eumsung Basin (Cretaceous), Korea. Sedimentary Geology 127, 31–47.
 • SARICA, N. 2000. The Plio–Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their tectonic significance on N–S extensional tectonics in West Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geological Journal 35, 1–24.
 • SCHLISCHE, R.W. 1995. Geometry and origin of fault-related folds in extensional settings. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 79, 1661–1678.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic significance. Journal of the Geological Society, London 136, 269–282.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1980. Türkiye’nin Neotektoniğinin Esasları [Fundamentals of Neotectonics of Turkey]. Geological Society of Turkey, Conference Series 2 [in Turkish].
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1982. Ege’nin neotektonik evrimini yöneten etkenler [The effects controlling neotectonic evolution of the Aegean]. Congress of the Geological Society of Turkey, 59–72.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 28, 575–589.
 • ŞENGÖR, A.M.C., GÖRÜR, N. & ŞAROĞLU, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: BIDDLE, K. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 37, 227–264.
 • ŞENGÖR, A.M.C., TÜYSÜZ, O., İMREN, C., SAKINÇ, M., EYİDOĞAN, H., GÖRÜR, N., LE PICHON, X., & RANGIN, C. 2004. The North Anatolian Fault: a new look. Annual Reviews of Earth and Planetary Science 33, 1–75.
 • SEYİTOĞLU, G. 1997. Late Cenozoic tectono-sedimentary development of the Selendi and Uşak-Güre basins: a contribution to the discussion on the development of east-west and north trending basins in western Anatolia. Geological Magazine 134, 163–175.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1992. Late Cenozoic volcanic evolution of the northeastern Aegean region. Journal of Volcanology and Geothermal Research 54, 157–176.
 • SEYİTOĞLU, G., SCOTT, B.C. & RUNDLE, C.C. 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. Journal of the Geological Society, London 149, 533–538.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, O., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir Graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15–26.
 • SÖZBİLİR, H. 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51–67.
 • SÖZBİLİR, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277–288.
 • SÖZBİLİR, H. 2005. Oligo–Miocene extension in the Lycian Orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 255–282.
 • SÖZBİLİR, H. & EMRE, T. 1990. Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes Graben. In: SAVAŞÇIN, M.Y. & ERONAT, A.H. (eds), Proceedings of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2, 314–322.
 • SÖZBİLİR, H. & EMRE, T. 1996. Supra-detachment basin and rift basin developed during the neotectonic evolution of the Menderes Massif. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 300– 301.
 • SÖZBİLİR, H., ERKÜL, F. & SÜMER, Ö. 2003a. Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) arasında uzanan Miyosen sonrası yaşlı KD-Doğrultulu accommodation zonuna ait saha verileri, Batı Anadolu [Field evidence for post-Miocene NE-trending accomodation zone lying between Gümüldür (İzmir) and Bigadiç (Balıkesir), west Anatolia]. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 85–86.
 • SÖZBİLİR, H., HELVACI, C., SÜMER, Ö., UZEL, B., ERSOY, Y., ERKÜL, F., TATAR, S. & OSKAY, M. 2007b. Batı Anadolu’da tortullaşmayla yaşıt ve tortullaşma sonrası doğrultu atım tektoniğine ait arazi verileri: Miyosen yaşlı volkanosedimanter istifinden örnekler, Çeşme Yarımadası, İzmir [Field evidence for syn-to post-sedimentary strike-slip tectonics: examples from the Miocene volcanosedimentary units, Çeşme Peninsula, İzmir]. 30th Geology Symposium, Adana, Abstracts, 189–190.
 • SÖZBİLİR, H., İNCİ, U., ERKÜL, F. & SÜMER, Ö. 2003b. An active intermitten transform zone accommodating N–S extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara. Poster Session, 2/2.
 • SÖZBİLİR, H., SARI, B. AKGÜN, F., GÖKÇEN, N., AKKİRAZ, S., SÜMER, Ö. & ERKÜL, F. 2004. First example of a transtensional supradetachment basin in western Anatolia: The Kemalpaşa- Torbalı Basin, Turkey. 32nd Internatinonal Geological Congress, Italy, Abstracts 2, p. 894.
 • SÖZBİLİR, H., SÜMER, Ö., UZEL, B., ÖZKAYMAK, Ç., ERSOY, Y., ERKÜL, F., İNCİ, U. & HELVACI, C. 2007a. Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri [Geological features of strike-slip basins located within the İzmir-Balıkesir Transfer Zone, western Anatolia]. 11th Active Tectonics Research Group Meeting, Abstracts, p. 42.
 • STANISTREET, I.G. & MCCARTHY, T.S. 1993. The Okavango Fan and the classification of subaerial fan systems. Sedimentary Geology 85, 115–133.
 • STEWART, I.S. & HANCOCK, P.L. 1991. Scales of structural heterogeneity within neotectonic normal fault zones in the Aegean region. Journal of Structural Geology 13, 191 204.
 • SYLVESTER, A. G. 1988. Strike-slip faults. Geological Society of America Bulletin 100, 1666–1703.
 • TAN, O. & TAYMAZ, T. 2001. Source parametres of November 6, 1992 Doganbey (İzmir) earthquake (Mw=6.0) obtained from inversion of teleseismic body-waveforms. In: Proceedings of 4th International Turkish Geology Symposium: Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, Çukurova University Publications, p. 171.
 • TEMİZ, H., GÜRSOY, H. & TATAR, O. 1998. Kinematics of Late Pliocene– Quaternary normal faulting in the south-eastern end of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. International Geology Review 40, 638–646.
 • TOKCAER, M., AGOSTINI, S. & SAVAŞÇIN, M.Y. 2005. Geotectonic setting, origin and emplacement model of the youngest Kula Volcanics in western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 145–166.
 • UMHOEFER, P., SCHWENNICKE, T., DEL MARGO, M.T., RUIZ-GERALDO, G., INGLE, J.C. & MCINTOSH, W. 2007. Transtensional fault-termination basins: an important basin type illustrated by the Pliocene San Jose Island basin and related basins in the southern Gulf of California, Mexico. Basin Research 19, 297–322.
 • UZEL, B. & SÖZBİLİR, H. 2005a. First record of Quaternary pull-apart basin in western Analolia: the Cumaovası basin, İzmir-Turkey. International Earth Sciences Colloquium on the Aegen Region, İzmir, Abstracts, p. 119.
 • UZEL, B. & SÖZBİLİR, H. 2005b. Batı Anadolu’ daki transtansiyonel ortama ait yapısal veriler: Kuvaterner yaşlı Cumaovası havzasından bir örnek [Structural evidences for transtensional tectonic setting in western Anatolia: An example from Quaternary Cumaovası Basin]. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 52–53.
 • UZEL, B. & SÖZBİLİR, H. 2006a. Orhanlı (Tuzla) Fay Zonu’ ndaki jeolojik-jeomorfolojik belirteçler ve odak mekanizma çözümünün karşılaştırılması: Batı Anadolu’da KD-uzanımlı doğrultu atımlı fayların reaktivasyonu [Comparsion between geologicgeomorphologic indicators and focal mechanism solutions along the Orhanlı (Tuzla) Fault Zone: Reactivation of NE-trending strikeslip faults in western Anatolia]. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 79–80.
 • UZEL, B. & SÖZBİLİR, H. 2006b. Batı Anadolu’da normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örnek: Cumaovası çekayır havzası, İzmir [An example of basins which developed under the control of normal faults and strike-slip faults: Cumaovası pullapart basin, İzmir]. 10th Meeting of Active Tectonics Research Group, Abstracts, p. 93.
 • ÜNAY, E. & DE BRUIJN H. 1998. Plio–Pleistocene rodents and lagomorphs from Anatolia. The Dawn of the Quaternary, Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowettenschappen 60, 431–467.
 • ÜNAY, E., GÖKTAŞ. F., HAKYEMEZ, H., Y., AVŞAR, M. & ŞAN, Ö. 1995. Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak yaşlandırılması [Dating of sediments located at the northern margin of the Büyük Menderes Graben based on Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) fauna]. Geological Society of Turkey Bulletin 38, 75–80.
 • WESTAWAY, R. 1990. Block rotation in western Turkey: 1. Observational evidence. Journal of Geophysical Research 95, 19857–19884.
 • WESTAWAY, R. & ARGER, J. 1996. The Gölbaşı Basin, southeastern Turkey: a complex discontinuity in a major strike-slip fault zone. Journal of the Geological Society, London 153, 729–743.
 • WYSOCKA, A. & SWIERCZEWSKA, A. 2003. Alluvial deposits from the strikeslip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, north-western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences 21, 1097–1112.
 • YAZICIGİL, H., DOYURAN, V., KARAHANOĞLU, N., ÇAMUR, Z., TOPRAK, V., ROJAY, B., YILMAZ, K., ŞAKIYAN, J., SÜZEN, L., YEŞİLNACAR, E., GÜNDOĞGU, A., PUSATLI, T. & TUZCU, B. 2000. Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında K. Menderes Havzasının Yeraltısularının incelenmesi ve Yönetimi [Revised Hydrogeological Investigation of Ground Waters of the K. Menderes Basin]. ODTU-DSİ project, 7 volumes [in Turkish, unpublished].
 • YILMAZ, Y. 1997. Geology of western Anatolia. In: SCHINDLER, C. & PFISTER, M. (eds), Active Tectonics of Northwestern Anatolia–The Marmara Polyproject, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 31–53.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, S.C., GÜRER, O.F., BOZCU M., YILMAZ K., KARACIK Z., ALTUNKAYNAK, Ş. & ELMAS A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 353–384.
APA Uzel B, Sözbilir H (2008). A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. , 559 - 591.
Chicago Uzel Bora,Sözbilir Hasan A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. (2008): 559 - 591.
MLA Uzel Bora,Sözbilir Hasan A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. , 2008, ss.559 - 591.
AMA Uzel B,Sözbilir H A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. . 2008; 559 - 591.
Vancouver Uzel B,Sözbilir H A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. . 2008; 559 - 591.
IEEE Uzel B,Sözbilir H "A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin." , ss.559 - 591, 2008.
ISNAD Uzel, Bora - Sözbilir, Hasan. "A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin". (2008), 559-591.
APA Uzel B, Sözbilir H (2008). A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. Turkish Journal of Earth Sciences, 17(3), 559 - 591.
Chicago Uzel Bora,Sözbilir Hasan A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. Turkish Journal of Earth Sciences 17, no.3 (2008): 559 - 591.
MLA Uzel Bora,Sözbilir Hasan A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.17, no.3, 2008, ss.559 - 591.
AMA Uzel B,Sözbilir H A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. Turkish Journal of Earth Sciences. 2008; 17(3): 559 - 591.
Vancouver Uzel B,Sözbilir H A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin. Turkish Journal of Earth Sciences. 2008; 17(3): 559 - 591.
IEEE Uzel B,Sözbilir H "A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin." Turkish Journal of Earth Sciences, 17, ss.559 - 591, 2008.
ISNAD Uzel, Bora - Sözbilir, Hasan. "A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası Basin". Turkish Journal of Earth Sciences 17/3 (2008), 559-591.