Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 264 - 273 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2021-87569 İndeks Tarihi: 30-10-2022

İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma

Öz:
Hemşirelik eğitimi sürecinde, etik eğitiminin ve empati becerisinin geliştirilmesi, hasta adına yararlı, doğru kararlar verme becerisini geliştir mede önemli unsurlardır. Bu çalışmamın amacı, hemşirelik son sınıf öğ rencilerinin etik duyarlılıkları ile empati becerileri arasındaki ilişkiyi ve bunları etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Kesitsel tanımlayıcı tipte olan araştırmanın verileri, 150 intörn hemşirelik öğrencisinden “online” veri top lama formu ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında katılımcıların demo grafik verilerini, empati ve etik ile ilgili yaklaşımlarını belirlemeye yönelik 11 sorudan oluşmuş anket formu, “Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği”, “Toronto Empati Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin de ğerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Shapiro-Wilk testi, Independent-Samples t-testi, Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Öğ renci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği toplam puan orta laması 134,48±16,01, Toronto Empati Ölçeği Puan ortalaması ise 35,22±3,81’dir. Toronto Empati Ölçeği ile Öğrenci Hemşireler İçin Uyar lanmış Etik Duyarlılık Ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında istatis tiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğrencilerin hemşire olarak çalışma durumu ile etik anlam oluşturma alt boyutu arasında anlamlı fark saptanmıştır. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini kendisine uygun bulma durumu ile etik ikilem deneyimleme alt boyutu, etik dersi alma durumu ile uzman bilgisine başvurma alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Empati becerisini cinsiyet etkilerken, diğer değişkenle rin etkilemediği bulunmuştur. Hemşirelik uygulamaları, hasta ve hasta ya kınları ile yakın iletişim ve etkileşim gerektirmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde etik duyarlılık düzeyini empati becerisinin etkilemediği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Intern Nurses' Ethical Sensitivity on Empathy Skills: A Cross-Sectional Descriptive Study

Öz:
Ethics education and the development of empathy skills dur ing nursing education are important elements in improving the ability to make beneficial and correct decisions on behalf of the patient. The aim of this study is to reveal the relationship between the ethical sensitivities and empathy skills of senior nursing students and the factors affecting them. The data of this cross-sectional descriptive study were collected from 150 intern nursing students using an online data collection form. A questionnaire con sisting of 11 questions, “Ethical Sensitivity Scale Adapted for Student Nurses”, “Toronto Empathy Scale” was used to determine the demographic data of the participants, their approaches to empathy and ethics. Number, percentage, mean, standard deviation, Shapiro-Wilk test, Independent-Sam ples t-test, Mann-Whitney U test were used to evaluate the data. The mean score on the Adapted Ethical Sensitivity Scale for Student Nurses was 134.48±16.01, and the Toronto Empathy Scale was 35.22±3.81. No sta tistically significant correlation was found between the Toronto Empathy Scale and the Adapted Ethical Sensitivity Scale for Student Nurses sub-di mension and total scores. There was a significant difference between the students’ status working as a nurse and creating ethical meaning sub dimension. A statistically significant difference was found between the stu dents’ status of finding the nursing profession suitable for themselves and experiencing ethical dilemmas sub-dimension, the status of taking ethics courses and seeking expert knowledge sub-dimension. While gender was a factor that affected empathy skill, other variables did not. Nursing practices require close communication and interaction with patients and their rela tives. Empathy skills do not affect the ethical sensitivity levels of the nurs ing student.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA CAN R, IŞIK M, ince s (2022). İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. , 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
Chicago CAN RANA,IŞIK Meryem Türkan,ince serpil İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. (2022): 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
MLA CAN RANA,IŞIK Meryem Türkan,ince serpil İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. , 2022, ss.264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
AMA CAN R,IŞIK M,ince s İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. . 2022; 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
Vancouver CAN R,IŞIK M,ince s İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. . 2022; 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
IEEE CAN R,IŞIK M,ince s "İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma." , ss.264 - 273, 2022. 10.5336/mdethic.2021-87569
ISNAD CAN, RANA vd. "İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma". (2022), 264-273. https://doi.org/10.5336/mdethic.2021-87569
APA CAN R, IŞIK M, ince s (2022). İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30(3), 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
Chicago CAN RANA,IŞIK Meryem Türkan,ince serpil İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30, no.3 (2022): 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
MLA CAN RANA,IŞIK Meryem Türkan,ince serpil İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.30, no.3, 2022, ss.264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
AMA CAN R,IŞIK M,ince s İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
Vancouver CAN R,IŞIK M,ince s İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 264 - 273. 10.5336/mdethic.2021-87569
IEEE CAN R,IŞIK M,ince s "İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30, ss.264 - 273, 2022. 10.5336/mdethic.2021-87569
ISNAD CAN, RANA vd. "İntörn Hemşirelerin Etik Duyarlılığının, Empati Becerisine Etkisi: Kesitsel Tanımlayıcı Bir Çalışma". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30/3 (2022), 264-273. https://doi.org/10.5336/mdethic.2021-87569