Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 136 - 153 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-05-2023

Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve veli görüşlerine göre Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının mevcut durumunu incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan durum çalışması modelinde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğiyle belirlenen 37 öğretmen ve 70 veliden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda 4 tema ve 59 kod belirlenmiş ve bu tema ve kodlara göre analizler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmen ve veliler uzaktan eğitim uygulamalarını kısmen yeterli bulmaktadır. Uzaktan eğitim uygulamalarında altyapı, erişim, araç-gereç, öğrenci, veli, öğretmen, dersler ve müfredata bağlı sorunlar bulunmaktadır. Veliler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), derslerin içeriği, süresi, yeterliliği ve öğrenci motivasyonu ile ilgili daha çok sorun olduğunu belirtmiştir. Bu sorunlar karşısında öğretmenler genellikle bireysel görüşmeler, farklı sınıf içi etkinlikler ve programlar ile öğretmenlik becerilerini kullanmıştır. Veliler ise öğrencilere özel ders desteği sağlama, teknik destek, öğrenciyi motive etme ve öğretmenler ile iletişim sağlama yöntemlerini kullanmıştır. Öğretmen ve velilerin bir bölümü karşılaştıkları sorunların çözümü olmadığını ve bazı sorunlarının çözüleceğine inanmadıklarını belirtmiştir. Katılımcılar, eğitim sisteminde iyileştirme, öğretmen yönetici işbirliği, ders desteği, erişim ve teknik destek, altyapıyı geliştirme, motivasyon sağlama ve etkili bilgilendirme şeklinde önerilerde bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

The View of Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process According to Parent and Teacher Views

Öz:
The purpose of this research is to examine the current situation of distance education practices during the Covid-19 Pandemic process, according to the opinions of teachers and parents. This study was designed in the case study model within the tradition of qualitative research. The study group of the research consists of 37 teachers and 70 parents determined by the maximum diversity sampling technique. The data of the research were collected through the structured interview form prepared by the researchers, taking expert opinion. The data were analysed using the content analysis technique. As a result of the data analysis, four themes and 59 codes were determined, and analyses were made according to these themes and codes. According to the results of the research, teachers and parents find distance education applications partially sufficient. There are problems related to infrastructure, access, equipment, students, parents, teachers, lessons, and curriculum in distance education applications. Parents stated that there are more problems with the Education Information Network (EIN), the content, duration, adequacy of the courses and student motivation. In the face of these problems, teachers often used individual interviews, different classroom activities and programs, and teaching skills. Parents, on the other hand, used the methods of providing private tutoring support, technical support, motivating the student and communicating with teachers. Some of the teachers and parents stated that the problems they encountered were not a solution, and they did not believe that some of their problems could be solved. Participants make suggestions in the form of improvement in the education system, teacher-manager cooperation, course support, access and technical support, improvement of infrastructure, motivation and effective informing.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA CAN E, Nikolayidis U (2022). Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. , 136 - 153.
Chicago CAN ERTUG,Nikolayidis Urania Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. (2022): 136 - 153.
MLA CAN ERTUG,Nikolayidis Urania Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. , 2022, ss.136 - 153.
AMA CAN E,Nikolayidis U Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. . 2022; 136 - 153.
Vancouver CAN E,Nikolayidis U Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. . 2022; 136 - 153.
IEEE CAN E,Nikolayidis U "Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*." , ss.136 - 153, 2022.
ISNAD CAN, ERTUG - Nikolayidis, Urania. "Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*". (2022), 136-153.
APA CAN E, Nikolayidis U (2022). Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. Başkent University Journal of Education, 9(2), 136 - 153.
Chicago CAN ERTUG,Nikolayidis Urania Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. Başkent University Journal of Education 9, no.2 (2022): 136 - 153.
MLA CAN ERTUG,Nikolayidis Urania Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. Başkent University Journal of Education, vol.9, no.2, 2022, ss.136 - 153.
AMA CAN E,Nikolayidis U Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. Başkent University Journal of Education. 2022; 9(2): 136 - 153.
Vancouver CAN E,Nikolayidis U Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*. Başkent University Journal of Education. 2022; 9(2): 136 - 153.
IEEE CAN E,Nikolayidis U "Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*." Başkent University Journal of Education, 9, ss.136 - 153, 2022.
ISNAD CAN, ERTUG - Nikolayidis, Urania. "Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimin Görünümü*". Başkent University Journal of Education 9/2 (2022), 136-153.