Yıl: 2023 Cilt: 56 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 705 - 758 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30964/auebfd.1114493 İndeks Tarihi: 01-08-2023

The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills

Öz:
This study was designed with the explanatory case study model, one of the qualitative research methods, to determine the opinions, practices, needs, and demands of preschool teachers for the development of children’s empathy skills. The study group was determined by using the snowball sampling method and consisted of 52 preschool teachers. The data were collected through a semi-structured interview form and analyzed by using descriptive and content analysis methods. As a result of the study, it was determined that the empathy definitions of the preschool teachers focused on the cognitive empathy dimension, they mostly observed behavior to understand the development of children’s empathy skills, they used storytelling/book reading method and drama and role-playing techniques, they mostly included play and drama activities, and they believed that the most important factor in the development of these skills of children was family. According to the opinions of the preschool teachers, children had family, teacher, and child-oriented needs in the development of these skills. In addition to these, it was determined that teachers needed to cooperate with families, educators, peers, and people in the close circle of the child to learn different knowledge and skills and to ensure the permanence of the skills of children, and they had family-teacher, child, and educational program-centered demands to develop children’s empathy skills. Based on these results, it is recommended to mentor teachers by observing classroom practices for empathy skills in future research, to include family education and participation studies in training programs to be prepared by researchers, and toprovide pre/in service training for preschool teachers prepared by field experts by considering the needs and demands of teachers.
Anahtar Kelime: empathy skills preschool teachers preschool period

Çocukların Empati Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri, Uygulamaları, İhtiyaçları ve İstekleri

Öz:
Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların empati becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüş, uygulama, gereksinim ve isteklerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden açıklayıcı durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu kartopu örneklem yoluyla belirlenmiş, 52 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin empati tanımlarının bilişsel empati boyutunda yoğunlaştığı, çocukların empati beceri gelişimlerini anlamak için en çok davranış gözlemi yaptıkları, hikaye/kitap okuma yöntemini ve drama, rol oynama tekniklerini kullandıkları, daha çok oyun ve drama etkinliklerine yer verdikleri, çocukların bu becerilerinin gelişiminde en önemli etkenin (faktörün) aile olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre bu becerilerin geliştirilmesinde çocukların aile, öğretmen ve çocuk odaklı gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin farklı bilgi ve becerileri öğrenebilmek ve çocuklardaki becerilerin kalıcılığını sağlayabilmek için aileler, eğitimciler, akranlar ve çocuğun yakın çevresindeki kişiler ile işbirliğine gereksinim duydukları, çocukların empati becerilerinin geliştirilebilmesi için aile-öğretmen, çocuk ve eğitim programı merkezli isteklerinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak gelecek araştırmalarda empati becerilerine yönelik sınıf içi uygulamaların gözlemlenerek öğretmenlere mentorlük yapılması, araştırmacılar tarafından hazırlanacak eğitim programlarına aile eğitimi ve katılımı çalışmalarının dahil edilmesi, öğretmenlerin gereksinim ve istekleri göz önünde bulundurularak alan uzmanları tarafından hazırlanmış hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler hazırlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: empati becerileri okul öncesi öğretmenleri okul öncesi dönem

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıtürk, H. K. ve Bağçeli Kahraman, P. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının değerler eğitimine yönelik görüşleri [Pre-school teacher candidates’ views on values education]. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(38), 267-294. https://doi.org/10.34234/ded.563493
 • Aksoy, P. (2021). Okul öncesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelere göre okul öncesi dönemde sosyal becerilere ilişkin çok yönlü bir değerlendirme [A multi- directional evaluation on social skills in preschool period, basing on the interviews with preschool teachers]. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 386-411. https://doi.org/10.24315/tred.749188
 • Akto, A., & Akto, S. (2017). Okul öncesi değerler eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler (Nitel bir araştırma) [Methods and techniques used in pre-school values education (A qualitative research)]. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1074-1095. https://doi.org/10.26791/sarkiat.342143
 • Allison, C., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. J., Stone, M. H., & Muncer, S. J. (2011). Psychometric analysis of the empathy quotient (EQ). Personality and Individual Differences, 51(1), 829–835. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.07.005
 • Arslan, Y. (2016). Kim daha iyi empati kuruyor -Empati üzerine mikro bir sosyolojik araştırma - [Who shows better empathy? - A micro sociological research over the empathy-]. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 51-64. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313281
 • Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2019). Impact of an Empathy Training Program on children’s perspective taking abilities. Psycholojical Reports, 123(6), 2394- 2409. https://doi.org/10.1177%2F0033294119868785
 • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. General Learning Press.
 • Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and Youth Services Review, 26(1), 39-62. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740903001178
 • Barnett, W. S. (2003). Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. NIEER Preschool Policy Matters, 2(1), 1-14. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480818.pdf
 • Bibi, F., Chaudhry, A. G., Awan, E. A., & Tariq, B. (2013). Contribution of parenting style in life domain of children. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 12(2), 91-95. https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol12- issue2/M01229195.pdf
 • Brems, C. (1988). Dimensionality of empathy and its correlates. Journal of Psychology, 123(4), 329-337. https://doi.org/10.1080/00223980.1989.10542989
 • Calloway-Thomas, C. (2010). Empathy in the global world: An intercultural perspective. Sage.
 • Cappadocia, M. C., Pepler, D., Cummings, J. G., & Craig, W. (2012). Individual motivations and characteristics associated with bystander intervention during bullying episodes among children and youth. Canadian Journal of School Psychology, 27(1), 201-216. https://doi.org/10.1177/0829573512450567
 • Chaitanya, M. (2017). Value based education and methods, strategies, approaches to impart it in education. International Journal of Research Culture Society, 1(5), 6-10. http://ijrcs.org/wp-content/uploads/2017/07/201707002.pdf
 • Church, K., Goltschalk, C. M., & Leddy, J. N. (2003). Enhance social and friendship skills. Intervention in School and Clinic, 38(5), 307-310. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/10534512030380050601
 • Cooper, B. (2004). Empathy, interaction and caring: Teachers' roles in a constrained environment. Pastoral Care in Education, 22(3), 12-21. https://doi.org/10.1111/j.0264-3944.2004.00299.x
 • Çankaya, G., & Ergin, H. (2015, Mayıs). Çocukların oynadıkları oyunlara göre empati ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi [Examination of empathy and aggression levels according to the games played by children, Sözlü sunumu]. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 283-297.
 • Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113-126. https://www.uv.es/~friasnav/Davis_1980.pdf
 • de Wied, M., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2007). Empathy and conflict resolution in friendship relations among adolescents. Aggressive Behavior, 33(1), 48-55. https://doi.org/10.1002/ab.20166
 • Decety, J. (2011). The neuroevolution of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences. 1231(1), 35–45. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06027.x
 • Decety, J., & Jackson, P. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71–100. https://doi.org/10.1177/1534582304267187
 • Denham, S. A., Bassett, H. H., & Zinsser, K. (2012). Early childhood teachers as socializers of young children’s emotional competence. Early Childhood Education Journal, 40(1), 137–143. https://doi.org/10.1007/s10643-012-0504-2
 • Doğrul, H., Gülle, A. ve Akay, C. (2022). Türkiye’de öğretmenlerin hizmet içi eğitimine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi: Bir meta-sentez çalışması (2011- 2020) [Determining teacher's needs for in-service teacher training in Turkey: A meta synthesis study (2011-2020)]. Kesit Akademi Dergisi, 8(30), 157-180. https://doi.org/10.29228/kesit.54915
 • Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (2010). Family-centered helpgiving practices, parent professional partnerships, and parent, family and child outcomes. In S. L. Christenson & A. L. Reschly (Eds.), Handbook of school-family partnerships. Routledge.
 • Eisenberg, N. (1989). Empathy and related vicarious emotional responses. New Directions for Child Development, 44(1), 1–7. https://doi.org/10.1002/cd.23219894402
 • Eisenberg, N., & Sheffield Morris, A. (2001). The origins and social significance of empathy-related responding. A review of empathy and moral development: Implications for caring and justice by M. L. Hoffman. Social Justice Research, 14(1), 95-120. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1012579805721
 • Eisenberg, N., & Strayer, J. (1987). Critical issues in the study of empathy. In N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (pp. 3-13). Cambridge University.
 • El Nokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent involvement and children’s academic and social development in elementary school. Child Development, 81(3), 988 – 1005. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8624.2010.01447.x
 • Ersay, E. (2021). Duygusal gelişim [Emotional development]. A. D. Öğretir Özçelik (Ed.), Çocuk Gelişimi [Child Development] içinde (ss. 115-131). 2. bası. Pegem Akademi.
 • Ersay, E. ve Koca, A. (2022). 60-72 aylık erken çocukluk dönemindeki çocukların empati becerilerinin incelenmesi [Investigating empathy skills of children in early childhood (aged 60-72 months old)]. International Social Sciences Studies Journal, 8(95), 611-619. http://dx.doi.org/10.264 49/sssj.3861
 • Feshbach, N. D. (1987). Parental empathy and child adjusment/maladjusment. In N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (pp. 271-292). Cambridge University
 • Feshbach, N. D., & Feshbach, S. (2009). Empathy and education. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), The social neuroscience of empathy (pp. 85-98). The MIT Press.
 • Field, T. M., Woodson, R., Greenberg, R., & Cohen, D. (1982). Discrimination and imitation of facial expressions by neonates. Science, 218(4568), 179-181. https://doi.org/10.1126/science.7123230
 • Freud, S. (1958). Civilization and its discontents. Doubleday Anchor Books.
 • Gemci, H. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerine uygulanan iletişim ve empatik beceri eğitiminin öğrencilerin iletişim ve empatik becerilerine etkisinin incelenmesi [The effect of effective communication skills and empathic skills training on communication and empathic skills of the 8'th grade primary school students] (Tez No. 317660) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoe, G. (2007). Does empathy predict adolescents’ bullying and defending behavior? Aggressive Behavior, 33, 467- 476. https://doi.org/10.1002/ab.20204
 • Goleman, D. (2006). Emotional intelligence. Bantam.
 • Gordon, M. (2020). Tiny teachers: Empathy experiences to break the cycle of violence. Childhood Education, 96(2), 14-21. https://doi.org/10.1080/00094056.2020.1733858
 • Gordon, M. (2003). Roots of Empathy: Responsive parenting, caring societies. The Keio Journal of Medicine, 52(4), 236-243. https://doi.org/10.2302/kjm.52.236
 • Güven, G., Ahi, B., Tan, S. ve Karabulut, R. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri hakkındaki görüşleri [Preschool teachers’ opinions about teaching methods]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34(1), 25- 49. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/219623
 • Hasta, D., & Güler, M. E. (2013). Saldırganlık: Kişilerarası ilişki tarzları ve empati açısından bir inceleme [Aggression: An investigation in terms of interpersonal styles and empathy]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 64-104. http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/article/view/715/109
 • Hoffman, M. L. (1989). Empathic emotions and justice in society. Social Justice Research, 3(4), 283-311. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01048080
 • Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. Cambridge University
 • Hogan, R. (1969). Development of an Empathy Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(3), 307-316. https://doi.org/10.1037/h0027580
 • Holmgren, A. R., Eisenberg, N., & Fabes R. A. (1998). The relations of children’s situational empathy related emotions to dispositional prosocial behaviour. International Journal of Behavioral Development, 22(1), 169-193. https://doi.org/10.1080/016502598384568
 • Howard, J., & McInnes, K. (2012). The impact of children’s perception of an activity as play rather than not play on emotional wellbeing. Child, 38(1), 1-6. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2012.01405.x
 • Hunter, H. R. (2003). Affective empathy in children: Measurement and correlates. [Doctoral dissertation, Griffith University]. https://doi.org/10.25904/1912/3495
 • Jacobson, S. W. (1979). Matching behavior in the young infant. Child Development, 50(2), 425-430. https://doi.org/10.2307/1129418
 • Jevtic, B. (2014). Teachers’ pedagogical actions affecting the moral development of personality. Problems of Education in the 21st Century, 58(1), 67-81. http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/files/pdf/vol58/67-81.Jevtic_Vol.58.pdf
 • Kahraman, H. ve Akgün S. (2008). Empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerine ve sorun davranışlarına etkisi [The effects of empathy training on preschoolers' empathic skills and conduct problems]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(1), 15-25. https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_30255/cogepderg-15-15.pdf
 • Kalliopuska, M., & Titinen, U. (1991). Influence of two developmental programs on the empathy and prosociability of preschool children. Perceptual and Motor Skills, 72(1), 323-328. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.2466/pms.1991.72.1.323
 • Kalliopuska, M., & Ruokonen, I. (1993). A study with a follow- up of the effects of music education on holistic development of empathy. Perceptual Motor Skills, 76, 131-137. https://doi.org/10.2466/pms.1993.76.1.131
 • Karakaş, H. (2015). Değerler eğitimi etkinliklerinin okul öncesi öğretmenlerine göre değerlendirilmesi: Nitel bir çalışma [Evaluation of values education activities according to preschool teachers: A qualitative study]. A. Güvenç Saygın ve M. Saygın (Ed.), Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (ss. 623-649). Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
 • Kaya, Y., Günay, R., & Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama yöntemi ile işlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi [The effects of values education courses though with drama techniques in the student awareness levels in the preschool education]. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 23-37. https://doi.org/10.19126/suje.76036
 • Kozikoğlu, İ. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi [Investigation of preschool education teachers' attitudes and opinions concerning values education]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2698-2720. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623595
 • Krevans, J., & Gibbs, J. C. (1996). Parents’ use of inductive discipline: Relations to children’s empathy and prosocial behavior. Child Development, 67(6), 3263- 3277. https://doi.org/10.2307/1131778
 • Kurt, T. (2018). Bibliyoterapi yönteminin üstün zekalı ve yetenekli çocukların empati düzeyine etkisi [The effect of bibliotherapy method on the empathy levels of gifted and talented children] (Tez No. 523952) [Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kuyucu, Y., & Tepeli, K. (2013). 60-72 aylık çocukların akranlarına karşı gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi [Studying emotional and behavioral responses of 60-72 months old children against their peers in terms of their emotion understanding skills]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 91-100. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55861
 • Kuzu Jafari, K. ve Demirel, M. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri [The opinions of pre-school teachers related to the value education]. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 4(1), 13- 35. http://ijeces.hku.edu.tr/tr/download/issue-file/23153
 • Larson, E. B., & Yao, X. (2005). Clinical empathy as emotional labor in the patient- physician relationship. JAMA, 293(9), 1100–1106. https://doi.org/10.1001/jama.293.9.1100
 • Lawton, J. T., & Burk, J. (1995). Effects of advance organizer instruction on preschool children’s prosocial behavior. Journal of Structural Learning, 10(3), 1-23. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED300121.pdf
 • Maleki, M., Mardani, A., Mitra Chehrzad, M., Dianatinasab, M., & Vaismoradi, M. (2019). Social skills in children at home and in preschool. Behavioral Sciences (Basel, Switzerland), 9(7), 1-15. https://doi.org/10.3390/bs9070074
 • Meltzoff, A. N., & Moore, M. K. (1983). Newborn infants imitate adult facial gestures. Child Development, 54(1), 702-709. https://doi.org/10.2307/1130058
 • Memduhoğlu, H. B. ve Yüce, T. (2020). Değerler eğitiminde drama yönteminin uygulanmasına ilişkin nitel bir çözümleme [A qualitative analysis on the application of drama method in values education]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51(1), 116-130. https://doi.org/10.15285/maruaebd.632965
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Sage.
 • Nedim Bal, P. ve Bilge, Y. (2016). Empati becerisi Psiko Eğitim Programının üstün zekâlı ergenler üzerindeki etkisi [The effect of Empathy Skills Psycho Training Program on gifted adolescents]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 23-36. https://hayefjournal.org/en/the-effect-of-empathy-skills-pscyho- training-program-on-gifted-adolescents-16395
 • Oğuz, V. (2006). Altı yaş grubundaki çocukların bakış açısı alma becerileri ile anne babalarının empatik becerilerinin incelenmesi [Investigation of perspective taking skills of six years old children and emphatic skills of their parents] (Tez No. 197509) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ömeroğlu, E. ve Can-Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı [Participation of the family in education in pre-school education institutions]. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 6(62), 29-34.
 • Önder, A. (2015). Çocukta empatinin gelişimi [The development of empathy in the child]. Y., Kabapınar (Ed.), Empatiyle gelişmek empatiyi geliştirmek: Çocuk ve empati [Developing with empathy developing empathy: Child and empathy] içinde (ss. 44-57). Pegem Akademi.
 • Özdemir, A., Gültekin Akduman, G. ve Gündüz, A. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının akran şiddetine maruz kalma düzeyleri ve empatik becerileri ilişkisi üzerine bir inceleme [An investigation on the relationship level of exposure to peer violence of preschool children and empathic skills of children]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(64), 600-604. https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/an--investigation-on-the- relationship-level-of-exposure-to-peer-violence-of-preschool-children-and- empathic-skills-of-ch.pdf
 • Özer, G. (2016). Empati eğitim programının anaokulu çocuklarının empatik ve prososyal becerilerine etkisinin incelenmesi [Analysis of the impact of empathy education program on the prosocial and empathetic skills of preschool children] (Tez No. 435220) [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parsak, B. (2015). Ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönem çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkide çocukların empati ve sosyal beceri düzeylerinin rolü [The role of empathy and social skill levels of preschool children in relation between parental attitudes and behavioral problems] (Tez No. 413971) [Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Sage
 • Pekdoğan, S. ve Korkmaz, H. İ. (2017). Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [The examination of teachers’ view concerning values education for 5-6 year old preschoolers]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 59-72. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/697789
 • Piaget, J. (1965). The moral judgment of the child. Harcourt, Brace.
 • Pontania, A. R., & Salim R. M. A. (2019). The relation of child’s empathy and parents’ prejudice: The mediating role of parenting style. Humaniora, 10(2), 105-112. https://doi.org/10.21512/humaniora.v10i2.5476
 • Poole, C., Miller, S. A., & Church, E. B. (2005). How empathy develops: Effective responses to children help set the foundation for empathy. Early Childhood Today, 20(2), 21-25. https://eric.ed.gov/?id=EJ726353
 • Poulou, M. (2005). The prevention of emotional and behavioural difficulties in schools: Teachers’ suggestions. Educational Psychology in Practice, 21, 37-52. https://doi.org/10.1080/026673605000 35181
 • Reid, C., Davis, H., Horlin, C., Anderson, M., Baughman, N., & Campbell, C. (2012). The Kids’ Empathic Development Scale (KEDS): A multi-dimensional measure of empathy in primary school-aged children. British Journal of Developmental Psychology, 31(2), 231-256. https://doi.org/10.1111/bjdp.12002
 • Ridley, C. A., Vaughn, S. R., & Wittman, S. K. (1982). Developing empathic skills: A model for preschool children. Child Study Journal, 12(2), 89-97. https://psycnet.apa.org/record/1982-33141-001
 • Roberts, W., & Strayer, J. (1996). Empathy, emotional expressiveness, and prosocial behavior. Child Development, 67(2), 449-470. https://doi.org/10.2307/1131826
 • Rogers C. R. (1975). Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir [An unappreciated way of being]. (F. Akkoyun, Çev.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1), 103-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/801678
 • Rogers, C. R. (1980). Empathic: An unappreciated way of being. In A Way of Being (pp. 137-163). MA: Houghton Mifflin.
 • Ruffman, T., Perner, J., & Parkin, L. (1999). How parenting style affects false belief understanding. Social Development, 8(3), 395-411. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00103
 • Sapsağlam, Ö. ve Ömeroğlu, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programlarında değerler eğitimine yer verme düzeylerinin belirlenmesi [Determination of value content of education programs designated by preschool teachers]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(21), 244-264.
 • Strayer, J. (1995). Verbal and facial measures of children’s emotion and empathy. Journal of Experimental Child Psychology, 59(2), 299-316. https://doi.org/10.1006/jecp.1995.1013
 • Strayer, J., & Roberts, W. (2004). Empathy and observed anger and aggression in fve- year-olds. Social Development, 13(1), 1-13. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9507.2004.00254.x
 • Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers’ emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327–358. https://doi.org/10.1023/A:1026131715856
 • Szasz, P. L., Szentagotai, A., & Hofmann, S. G. (2011). The effect of emotion regulation strategies on anger. Behavior Research and Therapy, 49(2), 114-119. https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.11.011
 • Şahin, M. ve Akbaba, S. (2010). İlköğretim okullarında zorbacı davranışların azaltılmasına yönelik empati eğitim programının etkisinin araştırılması [Investigating the efficiency of empathy training program for preventing bullying behaviors in primary schools]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 331- 342. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/817915
 • Şahin Seçer, Z. ve Alabay, E. (2011). Effects of Empathy Skills Activities on social skill and problem behaviours of preschool children who live in Social Services and Child Protection Institute. International Journal of Arts and Sciences, 4(5), 185-195.
 • Taner, G. (2005). Bireyi tanıma tekniklerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [A study about the point of views of the teachers on the issue of the techniques of individual identification and practising it in pre-education classes] (Tez No. 190587) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Taner Derman, M. (2013). Çocukların empati beceri düzeylerinin ailesel etmenlere göre belirlenmesi [Determining the empathic skill levels of children by their domestic factors]. International Journal of Social Science, 6(1), 1365-1382. https://doi.org/10.9761/jasss_588
 • Taylor, Z. E., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., Eggum, N. D., & Sulik, M. J. (2013). The relations of ego-resiliency and emotion socialization to the development of empathy and prosocial behavior across early childhood. Emotion, 13(5), 822- 831. https://doi.org/10.1037/a0032894
 • Tezel-Şahin F. ve Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı [Parent involvement in preschool education programs]. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 23-30. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=c62712a31e 0e37e4820296db578cdd708c1b1087#page=25
 • Thompson, M. (2011). Developing moral values in children: Observations from a preschool. IFE PsychologIA, 19(2), 394-411. https://www.ajol.info/index.php/ifep/cart/view/69584/57595
 • Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers’ opinions about the application of values education during preschool education]. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 305-338. https://dergipark.org.tr/tr/download/article- file/317295
 • Ünal, S. (2018). Okul öncesi eğitiminde değerler eğitiminin değerlendirilmesi [Evaluation of values education in pre-school education]. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Değişen Dünyada Eğitim) Tam Metin Kitabı, 9-13.
 • Ünal Karagüven, M. H. (2015). Empati ve sosyal zekâ [Empathy and social inteligence]. The Journal of Academic Social Science Studies, 34, 187-197. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2813
 • Wang, L., Dang, R., Bai, Y., Zhang, S., Liub, B., Zheng, L., Yang, N., & Song, C. (2020). Teacher qualifications and development outcomes of preschool children in rural. Early Childhood Research Quarterly, 53(4), 355-369. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.015
 • Wang, M., Wang, J., Deng, X., & Chen, W. (2019). Why are empathic children more liked by peers? The mediating roles of prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, 144, 19-23. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.029
 • Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Harvard University Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (12. bası). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz Topuz, G. ve Erbil Kaya, Ö. M. (2016). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocukları tanıma ve değerlendirme amaçlı yapılan çalışmalara ilişkin görüşleri [The opinions of the pre-school teachers about the works conducted for identification and assessment of children]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 6(1), 27-62. https://dergipark.org.tr/tr/download/article- file/275257
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. SAGE.
 • Yuvacı, Z. (2013). Okulöncesi değer eğitimi uygulayan okullardan seçilen değerlerin ve etkinliklerin incelenmesi [Examining the main values concepts and activities acquired at pre-school education instituons providing pre-school values education] (Tez No. 332620) [Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı [Preschool Education Undergraduate Program]. Yüksek Öğretim Kurumu https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni- Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • Yüksel, A. (2004). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi [The effect of empathy education program on empathic skills of primary school students]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 341-354. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153251
APA ATA DOĞAN S, ESEN ÇOBAN A (2023). The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. , 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
Chicago ATA DOĞAN SELDA,ESEN ÇOBAN Aysel The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. (2023): 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
MLA ATA DOĞAN SELDA,ESEN ÇOBAN Aysel The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. , 2023, ss.705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
AMA ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. . 2023; 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
Vancouver ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. . 2023; 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
IEEE ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A "The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills." , ss.705 - 758, 2023. 10.30964/auebfd.1114493
ISNAD ATA DOĞAN, SELDA - ESEN ÇOBAN, Aysel. "The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills". (2023), 705-758. https://doi.org/10.30964/auebfd.1114493
APA ATA DOĞAN S, ESEN ÇOBAN A (2023). The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56(2), 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
Chicago ATA DOĞAN SELDA,ESEN ÇOBAN Aysel The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56, no.2 (2023): 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
MLA ATA DOĞAN SELDA,ESEN ÇOBAN Aysel The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.56, no.2, 2023, ss.705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
AMA ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
Vancouver ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 56(2): 705 - 758. 10.30964/auebfd.1114493
IEEE ATA DOĞAN S,ESEN ÇOBAN A "The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 56, ss.705 - 758, 2023. 10.30964/auebfd.1114493
ISNAD ATA DOĞAN, SELDA - ESEN ÇOBAN, Aysel. "The Opinions, Practices, Needs, and Demands of Preschool Teachers for the Development of Children’s Empathy Skills". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 56/2 (2023), 705-758. https://doi.org/10.30964/auebfd.1114493