OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ

Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1875 - 1892 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.1255302 İndeks Tarihi: 18-10-2023

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı eğitim liderleri olarak okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği rolleri ile okullarındaki yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Samsun ili merkez ilçelerindeki devlet liselerinde öğrenim gören toplam 372 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği (SALÖ), Okul Bağlılığı Ölçeği (OBÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon ve çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerin sosyal adalet liderliği davranışları ile yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılıkları arasında anlamlı ve orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca Sosyal adalet liderliğinin tüm boyutlarının yabancı öğrencilerin okul bağlılığındaki değişimin % 32,5’ini açıkladığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği davranışlarının yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılıklarını önemli oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF SCHOOL ADMİNİSTRATORS’SOCİAL JUSTİCE LEADERSHİP BEHAVİORS ON FOREİGN STUDENTS’ SCHOOL ENGAGEMENT

Öz:
The aim of this research is to reveal the relationship between the social justice leadership roles of school administrators as educational leaders and the school engagement of foreign students in their schools. The study group of the research consists of a total of 372 foreign students studying at public high schools in the central districts of Samsun in the 2021-2022 academic year. The data of the study were collected using Social Justice Leadership Scale (SALÖ), School Engagement Scale (OBÖ) and Demographic Information Form prepared by the researcher. The data of the study were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation, and multiple regression. Findings of the research shows that there is a significant and moderately positive relationship between the social justice leadership behaviors of school administrators and the school engagement of foreign students. In addition, it is determined that all dimensions of social justice leadership explained 32.5% of the change in school engagement of foreign students. As a result of the research, it is concluded that the social justice leadership behaviors of school administrators significantly affect the school engagement of foreign students. The findings obtained from the research were compared with other studies in the field and discussed. Accordingly, suggestions were presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alsbury, T. L., & Shaw, N, L. (2005). Policy implications for social justice in school district consolidation. Leadershipand Policy in Schools. 4. 105–126.
 • Arar. K.. Beycioglu. K.. & Oplatka. I. (2017). A cross-cultural of educational leadership for social justice in Israel and Turkey: Meanings, actions and contexts. Compare: A Journal of Comparative and International Education. 47(2). 192–206.
 • Anderman. E. M. (2002). School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology. 94. 795 – 809.
 • Appleton. J. J., Christenson. S. L. & Furlong. M. J. (2008). Student engagement with school: Critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the Schools. 45. 369–386. doi:10.1002/pits.20303.
 • Appleton. J. J., Christenson. S. L., Kim. D. & Reschly. A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology. 44(5). 427-445. doi:10.1016/j.jsp.2006.04.002
 • Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26. 102-112.
 • Arastaman. G. (2006). Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci. Öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
 • Avşar. A.Ş. ve Yalçın. S. (2015). Öğrencilerin okuma başarılarını açıklayan ailesel değişkenlerin CHAID analizi ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim. 40(179). 1-9.
 • Bassinette. R. (2006). The relative impact of individual and school-level factors on student attachment to school: An analysis using the NELS (Unpublished doctoral thesis). University of San Francisco. San Francisco. USA. Retrieved from. https://www.proquest.com/dissertations-theses/relative-impact individual-schoollevel- factors/docview/304903876/se-2?accountid=8319
 • Bellici. N. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okula bağlanmanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 48-65.
 • Berkovich, I. (2014). A socio-ecological framework of social justice leadership in education. Journal of Educational Administration, 52(3), 282-309
 • Bogotch. I. E. (2002). Educational leadership and social justice: Practice into theory. Journal of School Leadership. 12(2). 138-156.
 • Bogotch. I. (2014). Educational theory: The specific case of social justice as an educational leadership construct. In International Handbook of Educational Leadership and Social (In) Justice (51-65). Springer. Dordrecht.
 • Bozkurt. B. (2018). Sosyal adalet liderliği ile yöneticiye bağlilik ve örgütsel vatandaşlik davranişlari arasindaki ilişki. (Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gaziantep.
 • Bond. L., Butler. H., Thomas. L., Carlin. J., Glover. S., Bowes. G. & Patton. G. (2007). Social and school connectedness in early secondary school as predictors of late teenage substance use mental, health, and academic outcomes. Journal of Adolescent Health. 40(4). 357.e9-357.e18.
 • Goodall, J. & Montgomery, C. (2014) Parental involvement to parental engagement: a continuum. Educational Review, 66(4), 399-410.
 • Brooks MC (2015) School principals in Southern Thailand: Exploring trust with community leaders during conflict. Educational Management Administration and Leadership 45(2): 232–252.
 • Brooks. J. S., Jean-Marie. G., Normore. A. H. & Hodgins. D. W. (2007). Distributed leadership for social justice: exploring how influence and equity are stretched over an urban high school. Journal Of School Leadership. 17. 378-408.
 • Brooks. J. S. ve Miles. M. T. (2006). From scientific management to social justice... and back again? Pedagogical shifts in educational leadership. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 10(21).
 • Brown. K. M. (2006). Leadership for social justice and equity: Evaluating a transformative framework and andragogy. Educational Administration Quarterly. 42(5). 77-108.
 • Büyükgöze. H., Şayır. G., Gülcemal. E. & Kubilay. S. (2018). Examining the Relationship between Social Justice Leadership and Student Engagement among High School Students. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 932-961.
 • Carter, M., McGee. R., Taylor. B. &Williams. S. (2007). Health outcomes in adolescence: Associations with family, friends and school engagement. Journal of Adolescence, 30, 51–62. doi:10.1016/j.adolescence.2005.04.002.
 • Cohen. S. (1980). The Aftereffects of Stress on Human Performance and Social Behavior: A Review of Research and Theory. Psychological Bulletin, 88. 82-108. http://dx.doi.org/10.1037/0033- 2909.88.1.82
 • Cemalcılar. Z. (2010). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on students’ sense of school belonging. Applied Psychology. 59(2), 243-272.
 • Conchas. G. Q. (2001). Structuring failure and success: understanding the variability in Latino school engagement. Harvard Educational Review. 71(3). 475-505.
 • Cook. R.D. (1977). “Detection of Influential Observations in Linear Regression”. Technometrics 19 (1), 15-18.
 • Çengel. M., Totan. T., Çöğmen. S. (2017). Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4). 1820-1837.
 • Çetin, E. (2022). Türkiye’de Göç Yönetişiminde Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Rolü ve Etkisi. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(26), 221-241
 • DeMatthews. D. ve Mawhinney. H. (2014). Social justice leadership and inclusion: Exploring challenges in an urban district struggling to adres inequalities. Educational Administration Quarterly.50(5). 844-881.
 • Dönmez. Ş. ve Taylı. A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinde Okul İklimi. Okula Bağlılık ve Okul Yaşam Kalitesi Algısının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(2), 1-17
 • Finn. J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research. 59(2). 117-142.
 • Finn. J. D. (1993). School engagement and students at risk. Washington. DC: National Center for Education Statistics. https://nces.ed.gov/pubs93/93470a.pdf. (Erişim tarihi, 15/02/2023).
 • Fraser. K. (2012). Exploring the leadership practices of social justice leaders at urban charter schools. Doktora Tezi. University of San Francisco.
 • Fredricks. J. A.. Blumenfeld. P. C. & Paris. A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept. State of tehe Evidence. Reviev of Educational Research. 74. 59-109.
 • Freire. P. (2005). Education for critical consciousness. New York: Continuum Press.
 • Furman. G. (2012). Social justice leadership as Praxis: Developing capacities through preparation programs. Educational Administration Quarterly 48(2) 191-229.
 • Furman. G. C. & Shields. C. M. (2003). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? Paper presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago. USA.
 • Furlong. M. ve Rebelez-Ernst. J. (2014). School and student engagement. In A. C. Michalos (Ed.). Encylopedia of Quality Life and Well-being Research (s. 5681 – 5685). Springer: Dordrecht.
 • Furlong. M. J., Whipple. A. D., Jean. G. S., Simental. J., Soliz. A. ve Punthuna. S. (2003). Multiple contexts of school engagement: Moving toward a unifying framework for educational research and practice. The California School Psychologist. 8(1). 99 – 113.
 • Gewirtz. S. (1998). Conceptualizing social justice in education: Mapping the territory. Journal of Education Policy. 13. 469-484.
 • Goldfarb. K. P. & Grinberg. J. (2002). Leadership for social justice: Authentic participation in the case of a community center in Caracas. Venezuela. Journal of School Leadership, 12. 157-173.
 • Goodenow. C. & Grady. K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends’ values to academic motivation among urban adolecent students. The Journal of Experimental Education. 62. (1). 60-71.
 • Grogan. M. (2014). Educational leadership and social justice in the United States. In Bildung und Erziehung 67(3) 299-312.
 • Göç İstatistikleri. (2022). https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri. (20.12.2022).
 • Gören. S. Ç. (2019). Sosyal adalet liderliği. okul yaşam kalitesi ve okula aidiyet duygusu ilişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • IOM. 2022. Göç veri kaynakları. https://turkiye.iom.int/tr/veri-ve-kaynaklar
 • Ismael. J. & Ismael. S. (2008). Social policy in the Arab world: The search for social justice. Arab Studies Quarterly. 30. 23–44.
 • Jean-Marie. G.. Normore. A.H. ve Brooks. J. S. (2009). Leadership for social justice: preparing 21st century school leaders for a new social order. Journal of Research on Leadership Education. 4 (1). 1-31.
 • Jean-Marie. G. (2008). Leadership for social justice: an agenda for 21st century schools. The Educational Forum. 72. 340-354.
 • Jennings. G. (2003). An exploration of meaningful engagement and caring relationships as contexts for school engagement. The California School Psychologist, 8, 43–52.
 • Jimerson. S. R., Campos. E. & Greif. J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist. 8. 7-27.
 • Karasar. N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kaya. O. (2007). Örgütsel bağlılık: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez biriminde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Kenny. M. E. & Romano. J. L. (2009). Promoting positive development and social justice through prevention: A legacy for the future. In M. E. Kenny. A. M. Horne. P. Orpinas & L. E. Reese (Eds.). Realizing Social Justice: The Challenge Of Preventive İnterventions. Washington. DC: American Psychological Association. ss. 17–35.
 • Koçak. S. (2021). Does social justice leadership in education improve the school belonging and resilience of students? Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 27(1), 1061-1084.
 • Komba. A. (2013). Are economically disadvantaged children in Tanzania committed to primary schooling?. KEDI Journal of Educational Policy. 10(1). 63-82.
 • Küresel Göç Verileri. (2022). https://turkiye.iom.int/tr/veri-ve-kaynaklar. (20.12.2022).
 • Mavi. D. (2022). Disadvantages and solutions of a model in asylum seeker education: Temporary education centers (TECs). Participatory Educational Research (PER). 9(3), 428-444.
 • McKenzie. K. B.. Christman. D. E.. Hernandez. F. Colleen. E.F. Capper. A.. Dantley. M.. González. M.N.. Cambron-McCabe. N.. Scheurich. J.J. (2008). From the Field: A proposal for educating leaders for social justice. Educational Administration Quarterly, 44(1), 111-138.
 • Mengi. S. (2011). Ortaöğretim 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sosyal destek ve özyeterlik düzeylerinin okula bağlılıklarıyla ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sakarya.
 • Natriello. G. (1984). Problems in the evalation of students and student disengagement from secondary schools. Journal of Research and Development in Education. 17(4). 14-24.
 • OECD. (2012). Equity and quality in education: Supporting disadvantaged students and schools. OECD Publishing
 • Oplatka. I. (2010). The place of “social justice” in the field of educational administration: A journal based historical overview of emergent area of study. I. Bogotch ve C. M. Shields (Ed.). International handbook of educational leadership and social justice. Vol 1 içinde (s. 15-36). London: Springer.
 • Owens-Sabir, M. C. (2007). The effects of race and family attachment on self-esteem, self-control, and delinquency. LFB Scholarly Pub.
 • Özdemir. M. (2017). Sosyal adalet liderliği okula yönelik tutum ve okul bağlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42 (191). 267-281.
 • Özdemir. M. ve Kütküt. B. (2015). Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği’nin (SALÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 16(3). 201- 218.
 • Pektaş. V. ve Özdemir. M. (2017). Sosyal adalet liderliği ve okul akademik iyimserliği ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 2 (18). 576-601.
 • Pehlivan. Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları (Ankara İli örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi. Ankara
 • Pintrich. P. R.. & De Groot. E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1). 33–40. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33
 • Robinson. M. O. (2016). An investigation of behavioral emotional and cognitive engagement as predictors of the intent to drop out of school for eleventh and twelfth grade students. (Yayınlanmamış doktora tezi). Regent University. USA.
 • Scheurich. J.. & Skrla. L. (2003). Leadership for equity and excellence: Creating high achievement classrooms schools and districts. Thousand Oaks. CA: Corwin Press. Inc.
 • Skinner. E. A.. & Pitzer. J. R. (2012). Developmental dynamics of student engagement coping and everyday resilience. Handbook of Research on Student Engagement. 21-44. doi: 10.1007/9781-4614-2018- 7_2
 • Slater. C., Potter, I., Torres. N. & Briceno. F. (2014). Understanding social justice leadership: An international exploration of the perspectives of two school leaders in Costa Rica and England. Management in Education. 28(3). 110-115.
 • Tabachnick. B.G. ve Fidell. L.S. (2013). Fidell using multivariate statistics. (6.th Ed.). Boston: Pearson
 • Theoharis. G. (2007). Social Justice Educational Leaders And Resistance: Toward A Theory Of Social Justice Leadersip. Educational Administration Quarterly. 43(2). 221-258.
 • Theoharis. G. (2008). Woven in deeply: ıdentity and leadership of urban social justice principals. Education And Urban Society. 41(1). 3-25.
 • Theodorou. F. & Nind. M. (2010). Inclusion in play: A case study of a child with autism in an inclusive nursery. Journal of Research in Special Educational Needs, 10(2). 99-106.
 • Tomul. E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri. Eğitm ve Bilim. 34(152). 126-137
 • Turhan. M. ve Çelik. V. (2011). Ortaöğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını gerçekleştirme durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(2), 369-392.
 • UNCHR. (2022). What is a refugee. https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html (20.12.2022).
 • UNİCEF. (2022). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. https://www.unicefturk.org/yazi/acil- durum turkiyedeki-suriyeli-cocuklar (20.12.2022).
 • Ural. A. ve Kılıç. İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ural. A. Ve Çınar F. N. (2014). Anne ve Babanın Eğitim Düzeyinin Öğrencinin Matematik Başarısına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 3(4). 41-56.
 • Vellymalay. S K N. (2011). A study of the relationship between Indian Parents' education level and their involvement in their children's education. Kajian Malaysia 29 (2). 47-65
 • Walker. A. (2005). Effective leadership in multi-ethnic schools. Nottingham: National College for School Leadership.
 • Wasonga. T. A. (2009). Leadership practices for social justice. democratic community and learning: school principals’ perspectives. Journal Of School Leadership. 19. 200- 224.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. (2013). https://www.mevzuat.gov.tr /MevzuatMetin/1.5.6458.pdf
 • Zhang. Y., Goddard. J. T. & Jakubiec. B. A. E. (2018). Social justice leadership in education: A suggested questionnaire. Research in Educational Administration & Leadership, 3 (1), 53-86.
 • Zieman. G. L. and Benson. G. P. (1981). School perceptions of truant adolescent girls. Behavioral Disorders. 6(4). 197-205.
APA TOPALOĞLU H (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. , 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
Chicago TOPALOĞLU Hakan OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. (2023): 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
MLA TOPALOĞLU Hakan OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. , 2023, ss.1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
AMA TOPALOĞLU H OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. . 2023; 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
Vancouver TOPALOĞLU H OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. . 2023; 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
IEEE TOPALOĞLU H "OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ." , ss.1875 - 1892, 2023. 10.24315/tred.1255302
ISNAD TOPALOĞLU, Hakan. "OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ". (2023), 1875-1892. https://doi.org/10.24315/tred.1255302
APA TOPALOĞLU H (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
Chicago TOPALOĞLU Hakan OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.3 (2023): 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
MLA TOPALOĞLU Hakan OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
AMA TOPALOĞLU H OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
Vancouver TOPALOĞLU H OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1875 - 1892. 10.24315/tred.1255302
IEEE TOPALOĞLU H "OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.1875 - 1892, 2023. 10.24315/tred.1255302
ISNAD TOPALOĞLU, Hakan. "OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL BAĞLILIĞINA ETKİSİ". Trakya Eğitim Dergisi 13/3 (2023), 1875-1892. https://doi.org/10.24315/tred.1255302