Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Doğu Akdeniz Bölgesindeki bir ilimizde bulunan devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda 2011-2012 yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 225 öğrenci, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 158 öğrenci oluşturdu. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Duygusal Zeka Ölçeği uygulanarak toplandı. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği toplam puanı 85.41±7.87, alt ölçek puanları; duygulardan faydalanma 16.17±3.23, iyimserlik 42.89±6.24, duyguların ifadesi 26.34±5.06 olarak bulundu. Öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin, sosyodemografik özelliklerinden cinsiyet, gelir durumları ve anne eğitim düzeylerinden etkilendiği belirlendi. Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka puanları orta düzeyin altında bulundu. Duygusal zeka düzeylerini etkileyen faktörler dikkate alınarak eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Influencing Factors

Öz:
Objective: The study was conducted to determine the sociodemographic characteristics and emotional intelligence levels of nursing students in a public university in Turkey. Methods: This descriptive study comprised 225 first, second, third and fourth class students enrolled in the health school of a public university in the eastern Mediterranean region of Turkey during the 2011-12 academic year. And the sample included 158 students who agreed to participate in the study. Data was collected from a personal information form and emotional intelligence scale. Frequency, percentage, t test, One-Way ANOVA and Tukey s HSD test were used to evaluate the data. Results: The students total emotional intelligence score was 85.41±7.87. Sub-scale scores included taking advantage of emotions(16.17±3.23), optimism (42.89±6.24), and expression of emotions(26.34±5.06). It was found that students emotional intelligence levels were affected by demographic variables, gender, income status, and the length of a mother s education. Conclusion: As a result, the emotional intelligence levels of students were generally found to be below average in this study. Designing education programs that consider emotional intelligence and its influencing factors is recommended.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Otacıoğlu SG. Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ile akademik ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009; 19(1):85-96.
 • 2. Goleman, D. Duygusal zeka neden IQ’dan daha önemlidir? Çeviri, BS Yüksel. 30. baskı. İstanbul: Varlık Yayınları; 2006.
 • 3. Bellack JP. Emotional intelligence: a missing ingredient? The Journal of Nursing Education 1999; 38(1):3-4.
 • 4. Freshwater D, Stickley T. The heart of the art: emotional intelligence in nurse education. Nursing Inquiry 2004; 11(2):91-98.
 • 5. Cadman C, Brewer J. Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. Journal of Nursing Management 2001; 9(6):321- 324.
 • 6. Simpson RL, Keegan AJ. How connected are you? Employing emotional intelligence in a high-tech world. Nursing Administration Quarterly 2002; 26(2):80-866.
 • 7. McQueen AC. Emotional intelligence in nursing work. Journal of Advanced Nursing 2004; 47(1):101-108.
 • 8. Akerjordet K, Severinsson E. Emotionally intelligent nurse leadership: a literature review study. Journal of Nursing Management 2008; 16(5):565-577.
 • 9. Lee M, Lee S. The influence of emotional intelligence and organizational climate for nurse job satisfaction. Journal of Business Administration 2008; 4:1-10.
 • 10. Evans D, Allen H. Emotional intelligence: its role in training. Nursing Times 2002; 98(27):41-42.
 • 11. Göçet E. Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi. Sakarya: 2006.
 • 12. Hiçdurmaz D. Duygusal zeka ve hemşirelik. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi 2013; 4(Mayıs):6-7.
 • 13. Benson G, Ploeg J, Brown B. A cross-sectional study of emotional intelligence in baccalaureate nursing students. Nurse Education Today 2010; 30(1):49-53.
 • 14. Erdoğdu Y. Duygusal zeka’nın bazı değişkenler açısından incelenmesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2008; 7(23):62-76
 • 15. Kuzu A, Eker F. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka ve iletişim becerilerinin diğer üniversite öğrencileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010; (12)3:14-29.
 • 16. Karabulutlu EY, Yılmaz S, Yurttaş A. Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2(2):75-79.
 • 17. Çetinkaya Ö, Alparslan AM. Duygusal zekanın iletişim becerileri üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011; (16)1:363- 377.
 • 18. Avşar G, Kaşıkçı M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13(1):1-6.
 • 19. Ünsar S, Fındık YÜ, Sadırlı KS, Erol Ö, Ünsar S. Edirne Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. Üniversite ve Toplum 2009; 9(1):13-27.
 • 20. Sevindik F, Uncu F, Dağ DG. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2012; 26(1):21-26.
 • 21. Suikkala A. Nursing student-patient relationship: a review of the literature from 1984 to 1998. Journal of Advanced Nursing 2001; 33(1):42-46.
 • 22. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden C, et al. Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences 1998; 25(2):167-177.
 • 23. Austin EJ, Saklofske DH, Huang SHS, McKenney D. Measurement of trait emotional intelligence: testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.’s (1998) measure. Personality and Individual Differences 2004; 36(3):555-562.
 • 24. Avşar G, Kaşıkçı M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zeka düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13(1):1-6.
 • 25. Beauvais A M., Brady N, O’Shea E R, Quinn Griffin M T. Emotional intelligence and nursing performance among nursing students. Nurse Education Today 2011; 31(4):396-401.
 • 26. Erdoğdu YM. Duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2008; 23:62-76.
 • 27. Austin EJ, Evans P, Magnus B, O’Hanlon K. A Preliminary study of empathy emotional intelligence and examination performance in MBChB student. Medical Education 2007; 41(7):684-689.
 • 28. Schuttle NS, Malouff JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Jedlicka C, et al. Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of Social Psychology 2001; 141(4):523-536.
 • 29. Acar F. Duygusal zeka ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002; 12(Bahar):53-68.
 • 30. Karakaş SA, Küçükoğlu S. Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(3):8-13.
 • 31. Harrod NR, Scheer SD. An exploration of adolescent emotional intelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence 2005; 40(159):503-512.
APA Tambağ H, KAYKUNOĞLU M, GÜNDÜZ Z, DEMİR Y (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 41 - 46.
Chicago Tambağ Hatice,KAYKUNOĞLU Metin,GÜNDÜZ Zeynep,DEMİR Yağmur Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (2014): 41 - 46.
MLA Tambağ Hatice,KAYKUNOĞLU Metin,GÜNDÜZ Zeynep,DEMİR Yağmur Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 2014, ss.41 - 46.
AMA Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2014; 41 - 46.
Vancouver Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2014; 41 - 46.
IEEE Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." , ss.41 - 46, 2014.
ISNAD Tambağ, Hatice vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". (2014), 41-46.
APA Tambağ H, KAYKUNOĞLU M, GÜNDÜZ Z, DEMİR Y (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 11(1), 41 - 46.
Chicago Tambağ Hatice,KAYKUNOĞLU Metin,GÜNDÜZ Zeynep,DEMİR Yağmur Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 11, no.1 (2014): 41 - 46.
MLA Tambağ Hatice,KAYKUNOĞLU Metin,GÜNDÜZ Zeynep,DEMİR Yağmur Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.11, no.1, 2014, ss.41 - 46.
AMA Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2014; 11(1): 41 - 46.
Vancouver Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2014; 11(1): 41 - 46.
IEEE Tambağ H,KAYKUNOĞLU M,GÜNDÜZ Z,DEMİR Y "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 11, ss.41 - 46, 2014.
ISNAD Tambağ, Hatice vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 11/1 (2014), 41-46.