Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 98 - 113 Metin Dili: Türkçe

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Öz:
Duygusal zek} özelliğinin öğretmen adaylarında seçici bir unsur olarak görülmesi ve gelecek kuşakların niteliğini arttıracak bu özelliklerle yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zek} ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, duygusal zek}nın yaşam doyumunu yordama durumu ve duygusal zek} ile yaşam doyumlarının bölüm ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmaya toplamda 751 (519 kadın, 232 erkek) eğitim fakültesi öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Petrides ve Furnham (2000, 2001) tarafından geliştirilen, Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından gerçekleştirilen ,Duygusal Zek} Özellik Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF)' ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen, Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan ,Yaşam Doyumu Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Pearson Momentler Çarpımı, basit doğrusal regresyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, duygusal zek} toplam ve alt boyutları ile yaşam doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygusal zek}nın, yaşam doyumunun anlamlı yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Duygusal zek} düzeyinde öğrenim görülen bölümlere göre anlamlı farklılaşma görülmezken, yaşam doyumunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ile Sınıf, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlikleri arasında PDR lehine; İngilizce Öğretmenliği ile Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlikleri arasında İngilizce Öğretmenliği lehine; Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sınıf ve Matematik Öğretmenlikleri arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği lehine anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür. Duygusal zek} düzeyinde duygusallık ile sosyallik alt boyutları hariç, iyi oluş ve öz kontrol alt boyutları ile duygusal zek} toplam boyutunda ve yaşam doyumunda dördüncü sınıfların lehine anlamlı farklılaşma görülmüştür
Anahtar Kelime:

A Survey on Emotional Intelligence and Life Satisfaction Level of Education Faculty Students

Öz:
Be regarded as a selective factor in the teachers' emotional intelligence feature that will improve the quality of the training of future generations is of utmost importance at this property. The main aim of this study is the relation between education faculty students’ emotional intelligence and life satisfaction skills, the extent to which emotional intelligence predicts life satisfaction and to investigate emotional intelligence and life satisfaction skills in terms of different variables (department, grade). The survey design-based study participated a total of 751 (519 female, 232 male) faculty of education students’. In data collection, Trait Emotional Intelligence Scale-Short Form (TEIS-SF), developed by Petrides and Furnham (2000, 2001) and the reliability and validity of the Turkish version of which were measured by Deniz, Özer and Işık (2013); Life Satisfaction Scale, developed by Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) and adapted by Köker to Turkish (1991) were used as data collection tools. In the analysis of the data, Pearsons’s Product-Moment Correlation Coefficient, linear regression analysis, One-way Anova and independent samples t-test was used. As a result, it was found a positive significant relationship between the mean values of total emotional intelligence and sub-dimensions of emotional intelligence, and the mean values of life satisfaction. Besides, it was found that emotional intelligence significantly predicted life satisfaction. Emotional Intelligence did not show significant difference to the departments. As for life satisfaction level, levels of Psychological and Counselling Development department showed significant and positive difference compared to the levels of Primary Education, Mathematics, Science and Social Science departments. Moreover, students of ELT department had higher life satisfaction than those of Science and Social Science departments while students of Science department were more satisfied than students of Mathematics and Primary Education departments. Finally, in terms of emotional intelligence level, there was a significant difference to life satisfaction and the sub-dimensions of emotional intelligence, except for sociability and emotionality dimensions, for fourth year students
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZDEMİR M, DİLEKMEN M (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. , 98 - 113.
Chicago ÖZDEMİR MERYEM,DİLEKMEN MÜCAHİT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. (2016): 98 - 113.
MLA ÖZDEMİR MERYEM,DİLEKMEN MÜCAHİT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. , 2016, ss.98 - 113.
AMA ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. . 2016; 98 - 113.
Vancouver ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. . 2016; 98 - 113.
IEEE ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi." , ss.98 - 113, 2016.
ISNAD ÖZDEMİR, MERYEM - DİLEKMEN, MÜCAHİT. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi". (2016), 98-113.
APA ÖZDEMİR M, DİLEKMEN M (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 98 - 113.
Chicago ÖZDEMİR MERYEM,DİLEKMEN MÜCAHİT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education 6, no.1 (2016): 98 - 113.
MLA ÖZDEMİR MERYEM,DİLEKMEN MÜCAHİT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, vol.6, no.1, 2016, ss.98 - 113.
AMA ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2016; 6(1): 98 - 113.
Vancouver ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2016; 6(1): 98 - 113.
IEEE ÖZDEMİR M,DİLEKMEN M "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi." Sakarya University Journal of Education, 6, ss.98 - 113, 2016.
ISNAD ÖZDEMİR, MERYEM - DİLEKMEN, MÜCAHİT. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 6/1 (2016), 98-113.