Yıl: 2017 Cilt: 42 Sayı: 191 Sayfa Aralığı: 351 - 369 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü

Öz:
Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye ilişkin algılarında güçlendirici liderlik davranışlarının rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evreni, Uşak ili merkezindeki 21 ortaöğretim kurumundaki 913 öğretmenden oluşmaktadır. 21 okuldan tabakalı örnekleme yöntemiyle alınan 280 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin okuldaki psikolojik sözleşme algıları Koçak (2016) tarafından geliştirilen "Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyi Ölçeği" ve "Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyi Ölçeği" ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin, çalışan güçlendirmeye yönelik algılarının ortaya çıkarılması için ise Konczak, Stelly ve Trusty (2000) tarafından geliştirilen, Aras (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan "Güçlendirici Liderlik Davranışları Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanında değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde çoklu korelasyon (Pearson Korelasyon Katsayısı) ve yordayıcılık analizi için hiyerarşik regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeylerine ilişkin öğretmen algıları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta okullarda psikolojik sözleşmenin takas kuramına dayandığı doğrulanmıştır. Bununla birlikte yenilikçi performans için koçluk, beceri geliştirme, bilgi paylaşımı ve yetki verme ve sorumluluk boyutlarındaki güçlendirici liderlik davranışlarının, öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

-

Öz:
Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye ilişkin algılarında güçlendirici liderlik davranışlarının rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evreni, Uşak ili merkezindeki 21 ortaöğretim kurumundaki 913 öğretmenden oluşmaktadır. 21 okuldan tabakalı örnekleme yöntemiyle alınan 280 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin okuldaki psikolojik sözleşme algıları Koçak (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyi Ölçeği” ve “Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyi Ölçeği” ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin, çalışan güçlendirmeye yönelik algılarının ortaya çıkarılması için ise Konczak, Stelly ve Trusty (2000) tarafından geliştirilen, Aras (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan “Güçlendirici Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanında değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde çoklu korelasyon (Pearson Korelasyon Katsayısı) ve yordayıcılık analizi için hiyerarşik regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeylerine ilişkin öğretmen algıları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta okullarda psikolojik sözleşmenin takas kuramına dayandığı doğrulanmıştır. Bununla birlikte yenilikçi performans için koçluk, beceri geliştirme, bilgi paylaşımı ve yetki verme ve sorumluluk boyutlarındaki güçlendirici liderlik davranışlarının, öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgündüz, Y., Kale, A. ve Pazarbaşı, G. (2014). Futbol turizmine hizmet eden otel çalışanlarının psikolojik güçlendirme algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 1—15.
 • Aras, G. (2013). Personel güçlendirme yönetiminde güçlendirici liderlik davranışları uygulaması: Kemer bölgesi beş yıldızlı otel işletmeleri örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.
 • Argon, T. (2014). Eğitim kurumlarında insan kaynaklarının desteklenmesi: Yönetici desteğine yönelik öğretmen görüşleri. International Journal of Human Science, 11(2), 691—729.
 • Argyris, C. (1960). Understanding organizational behavior. Dorsey Press: Homewood, IL.
 • Atkinson, C. (2007). Trust and the psychological contract. Employee Relations, 29(3), 227-246.
 • Baker, T. (2009). Towards new employment relationship model: Aligning the changing needs of individual and organization. Leadership Organization Development journal, 30(3), 197-223.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New Jersey: ]ohn &Wiley Sons, lnc.
 • Block, P. (1986). Empowered manager: Positive political skills at work. London: ]ossey Bass Publishers.
 • Bolat, O. İ., Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2009). Güçlendirici lider davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin sosyal mübadele kuramından hareketle incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 215—239.
 • Bowen, D. E. ve Lawler, E. E. (1992). The empowerment of service workers: What, why, how and when. Sloan Management Review, 33(3), 31-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, N. (2002). Değişim sürecinde eğitim yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 155—156.
 • http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155—156/can.htm adresinden erişildi.
 • Cerit, Y. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 88-98.
 • Clutterbuck, D. (2005). Communication and the psychological contract. journal of Communication Management, 9(4), 359-364.
 • Coleman, H. ]. (1996). Why employee empowerment is not just fad. Leadership Organization Development journal, 17(4), 29-36.
 • Coyle—Shapiro, ]. A. (2002). psychological contract perspective on organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(8), 927-946.
 • Coyle—Shapiro, ]. A. ve Kessler, I. (2000). Consequences of the psychological contract for the employment relationship: large scale survey. ]ournal of Management Studies, 37(7), 903-930.
 • Çankaya, İ. (1996). Takas kuramının okul yönetimince uygulanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(4), 539-546.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2013). Yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çekmecelioğlu, H. G. ve Eren, E. (2007). Psikolojik güçlendirme, örgütsel bağlılık ve yaratıcı davranış arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Yönetim, 18(57), 12—25.
 • Çildir, T. K. (2008). Ankara ilköğretim okullarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin takas kuramının algılanmasına ilişkin algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • De Vos, A., Buyens, D. ve Schalk, R. (2003). Psychological contract development during organizational socialization: Adaptation to reality and the role of reciprocity. Journal of Organizational Behavior, 24, 537-559.
 • Demirkasımoğlu, N. (2012a). Eğitim örgütlerinde çalışma ilişkilerini anlamada analitik bir araç olarak psikolojik sözleşme kavramı. Çağdaş Eğitim Dergisi, 1(1), 76—90.
 • Demirkasımoğlu, N. (2012b). Kamu ve özel ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin psikolojik sözleşme algıları ve iş çevresine uyum düzeyleri ile ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dijke, M. V., Cremer, D. D., Mayer, D. M. ve Quaquebeke, N. M. (2012). When does procedural fairness promote organizational citizenship behavior? Integrating empowering leadership types in relational justice models. Organizational Behavior and Human Decision Process, 117, 235-248.
 • Dikili, A. ve Bayraktaroğlu, S. (2013). Psikolojik sözleşme ile iştatmini ilişkisine yönelik bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 205—227.
 • Doğan, S. (2003). Personel güçlendirme (Empowerment). lstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2009). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirme ve psikolojik sözleşmenin etkisine ilişkin bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, 47-80.
 • Eren, E. (2008). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. lstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Erstad, M. (1997). Empowerment and organizational change. International journal of Contemporary Hospitality Management, 9(7), 325-333.
 • Gebert, D., Boerner, S. ve Kearney, E. (2006). Cross functionality and innovation in new product development teams: dilemmatic structure and ıts consequences for the management of diversity. European journal of Work and Organizational Psychology, 15, 431-458
 • Gemalmaz, N. (2014). İlkokul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dilin öğretmenlerin psikolojik sözleşme ve lider—üye etkileşimine algıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Gerber, M., Grote, G., Geiser, C. ve Raeder, S. (2012). Managing psychological contracts in the era of the ”new” career. European journal of Work and Organizational Psychology, 21(2), 195—221.
 • Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: preliminary statement. American Sociological Review, 25(2), 161-178.
 • Griffin, R. W. ve Moorhead, G. (2014). Organizational behavior managing people and organizations (11. bs.). Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Guest, D. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. Applied Psychology, 53, 541-555.
 • Guest, D. (2006). How an evolving-psychological contract is changing workforce flexibility. R.
 • Gandossy, E. Tucker ve N. Verma (Ed.), Workforce wake-up call: Your workforce is changing, are you? içinde (s. 87-94). USA: john Wiley Sons.
 • Günbayı, l., Dağlı, E. ve Kalkan, F. (2013). İlköğretim okulu müdürlerinin destekleyici davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Educational Administration: Theory and Practice, 19(4), 575-602.
 • Güneş, K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin iletişim ve motivasyon becerileri ile ilgili algı ve beklentileri (İstanbul ili Avrupa Yakası örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, lstanbul.
 • Gümüş, A. (2013). İlkokul yöneticilerinde güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerde örgütsel bağlılık ilişkisi: Psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531-548.
 • Güzelce, A. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin, yöneticilerin karar alama süreçlerine ilişkin algıları ve beklentileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hassan, S., Glenn, ]., Mahsud, R., Yukl, G. ve Prussia, G. E. (2013). Ethical and empowering leadership and leader effectiveness. journal of Managerial Psychology, 28(2), 133-146.
 • Herriot, P., Manning, W. E. G. ve Kidd, ]. M. (1997). The content of the psychological contract. British journal of Management, 8, 151—162.
 • Huffington, C., Cole, C. ve Brunning, H. (1997). manual of organizational development: The psychology of change. London: Karnac Books.
 • Hui, C., Lee, C. ve Rousseau, D. M. (2004). Psychological contract and organizational citizenship behavior in China: lnvestigating generalizability and instrumentality. journal of Applied Psychology, 89(2), 311-321.
 • Karc1oglu, F. ve Türker, E. (2010). Psikolojik sözleşme ile örgütsel bağlılık ilişkisi: Sağlık çalışanları üzerinebir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 121-140.
 • Kingshott, R. P. ]. (2006). The impact of psychological contracts upon trust and commintment within supplier—buyer relationships: social exchange view. Industrial Marketing Mangement, 35, 724-739.
 • Koçak, S. (2016). Ortaöğretim kurumlarındaki psikolojik sözleşme üzerinde güçlendirici liderlik davranışlarının rolü (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçel, T. (2007). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Yayıncılık.
 • Konczak, L. ]., Stelly, D. ]. ve Trusty, M. L. (2000). Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 301—313.
 • Kotter, ]. (1973). The psychological contract: Managing the joining—up process. California Management Review, 15(9), 91—99.
 • Köhler, T., ]anben, C., Plath, 8. C., Reese, ]. P., Lay, ]., Steinhausen, S., Pfaff, H. (2010).
 • Communication, social capital and workplace health management as determinants of the innovative climate in German banks. İnternational journal of Public Health, 55(6), 561—570.
 • Kun, Q., Hai-yan, S. ve Lin—li, L. (2007). The effect of empowerment on employees’ organizational commitment: Psychological contract as mediator. International Conference on Management Science Engineering, China.
 • Lapointe, E., Vandenberghe, C. ve Boudrias, ]. S. (2013). Psychological contract breach, affective commintment to organization and supervisor, and newcomer adjustment: three-wave moderated mediation model. journal of Vocaitonal Behavior, 83, 528—538.
 • Levinson, H., Price, C., Munden, K., Mandl, H. ve Solley, C. (1962). Men, management and mental health. Cambridge, M.A: Harward University Press.
 • Lincoln, N. D., Travers, C., Ackers, P. ve Wilkinson, A. (2002). The meaning of empowerment: The ınterdisciplinary etymology of new management concept. İnternational journal of Management Reviews, 4(3), 271—290.
 • Luthans, F. (2011). Organizational behavior. New York: McGraw—Hill Irvin. Mıhçıoğlu, C. (1983). Türkiye’de yönetime katılma. http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/38/1/cemal_mihcioglu.pdf adresinden erişildi.
 • Millward, L. ]. ve Herriot, P. (2000). Psychological contracts in the UK. D. M. Rousseau ve R. Schalk (Ed.), Psychological contracts in employment: Cross national perspectives içinde (s. 231-248). New York: Sage Publication.
 • Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi: Kuram, uygulama, teknik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, M. ve Demircioğlu, E. (2014). Distributed leadership and contract relations: Evidence from Turkish high schools. Educational Management Administration Leadership, 43(6), 918-938.
 • Özdemir, M. ve Demircioğlu, E. (2015). The relationship between counterproductive work behaviours and psychological contracts in public high schools. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 41—60.
 • Özgen, H. ve Türk, M. (1997). Hizmet sektöründe başarının anahtarı: Personel güçlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 30(4), 75-86.
 • Özler, D. E. ve Ünver, E. (2012). Psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 325-351.
 • Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen özerkliği konusu üzerine kuramsal bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 82—99.
 • Parlar, H. (2012). Özel okullarda, özel okul sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin güçlendirilmiş bir iş çevresi yaratmaya ne kadar istekli ve hazır olduklarının tespitine ilişkin bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 127—146.
 • Paul, R. ]., Niehoff, B. R. ve Turnley, W. H. (2000). Empowerment, expectations, and the psychological contract—managing the dilemmas and gaining the advantages. journal of Socio-Economics, 29, 471— 485.
 • Pont, B., Nusche, D. ve Hopkins, D. (2012). Improving school leadership. Volume 2: Case studies on systems leadership. Paris: OECD.
 • Raub, S. ve Robert, C. (2012). Empowerment, organizational commitment, and voice behavior in the hospitality ındustry: Evidence from multinational sample. Cornell Hospitality Quarterly, 54(2), 136- 148.
 • Robinson, 5. L. ve Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. journal of Organizational Behavior, 15, 245—259.
 • Rodrigues, C. A. (1994). Employee participation and empowerment programs. Empowerment in Organizations, 2(2), 29—40.
 • Rong, W. (2009). Management of college and university teachers based on psychological contract. http://WWW.seiofbluemountain.com/upload/product/2OO9O9/2009jyhy04a49.pdf adresinden erişildi.
 • Rothstein, L. R. (1995). The empowerment effort that came undone. Harward Business Review, 73(1). https://hbr.org/1995/01/the—empowerment—effort—that—came-undone# adresinden erişildi.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organisations. Employee Responsibilities and Rights journal, 2(2), 121-139.
 • Rousseau, D. M. (1995). Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements. London: Sage Publications.
 • Schein, E. H. (1965). Organizational psychology. Engelewood Cliffs, N. j.: Printice-Hall.
 • Somech, A. (2005). Teachers’ personal and team empowerment and their relations to organizational outcomes: Contradictory or compatible constructs? Educational Administration Quarterly, 41(2), 237- 266.
 • Şama, E. ve Kolamaz, C. (2011). Destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Türk Eğitim Blimleri Dergisi, 9(2), 313—342.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tekin, Y. ve Köksal, C. D. (2012). Otel işletmelerinde personeli güçlendirme uygulamaları: Antalya'da beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma. ]ournal of Yasar University, 25(7), 4241—4267.
 • Thomas, K. W. ve Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An ’interpretive’ model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15, 666-681.
 • Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, 8. W. ve Bloodgood, ]. M. (2003). The impact of psychological contract fulfilment on the performance of ın—role and organizational citizenship behaviors. journal of Management, 29(2), 187-206.
 • Vecchio, R. P., Justin, ]. E. ve Pearce, C. L. (2010). Empowering leadership: An examination of mediating mechanisms within hierarchical structure. The Leadership Quarterly, 21, 530-542.
 • Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. USA: John Wiley Sons, Inc.
 • Yılmaz, A. (2012). Psikolojik sözleşme ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin analizi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Özel dershane öğretmenlerinin psikolojik sözleşmeleri. E]EDLIS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2.
 • Yücel, l. ve Demirel, Y. (2012). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma. Kocaeli Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 19—48.
 • Yüksel, o. ve Erkutlu, H. (2003). Personel güçlendirme. G. İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 1, 131-142.
 • Yürür, S. ve Demir, K. (2011). Örgütsel adalet ve psikolojik güçlendirme: Karşılıklı etkileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 311-335.
APA KOÇAK S, BURGAZ B (2017). Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. , 351 - 369.
Chicago KOÇAK SEVAL,BURGAZ Berrin Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. (2017): 351 - 369.
MLA KOÇAK SEVAL,BURGAZ Berrin Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. , 2017, ss.351 - 369.
AMA KOÇAK S,BURGAZ B Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. . 2017; 351 - 369.
Vancouver KOÇAK S,BURGAZ B Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. . 2017; 351 - 369.
IEEE KOÇAK S,BURGAZ B "Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü." , ss.351 - 369, 2017.
ISNAD KOÇAK, SEVAL - BURGAZ, Berrin. "Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü". (2017), 351-369.
APA KOÇAK S, BURGAZ B (2017). Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. Eğitim ve Bilim, 42(191), 351 - 369.
Chicago KOÇAK SEVAL,BURGAZ Berrin Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. Eğitim ve Bilim 42, no.191 (2017): 351 - 369.
MLA KOÇAK SEVAL,BURGAZ Berrin Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. Eğitim ve Bilim, vol.42, no.191, 2017, ss.351 - 369.
AMA KOÇAK S,BURGAZ B Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(191): 351 - 369.
Vancouver KOÇAK S,BURGAZ B Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(191): 351 - 369.
IEEE KOÇAK S,BURGAZ B "Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü." Eğitim ve Bilim, 42, ss.351 - 369, 2017.
ISNAD KOÇAK, SEVAL - BURGAZ, Berrin. "Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü". Eğitim ve Bilim 42/191 (2017), 351-369.