Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 423 - 431 Metin Dili: Türkçe

Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma

Öz:
İnternet, telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımında görülen artış ile birlikte ortaya çıkan dijital şiddet konusunda yeterli bilgiye sahip olduğumuz söylenemez. Bu noktada insanların dijital şiddete maruz kalma biçimlerinin ve bu şiddete yönelik algı ve tavırlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada dijital şiddet sosyal medya uygulamaları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 206 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öncelikli olarak öğrencilerin sosyal medya uygulamalarının hangilerini kullandıkları; herhangi bir taciz durumu ile karşılaşıp karşılaşmadıkları araştırılmıştır. Bunun yanı sıra anket çalışması içerisinde öğrencilere açık uçlu soru formatında onları etkileyen dijital şiddet olayı olup olmadığı sorulmuştur. Bununla birlikte çalışmada söz konusu şiddet olayları sonrasında verilen çeşitli tepkilere ve dijital şiddete yönelik mevcut uygulama ve yasaların geliştirilmesi gerekliliğine yer verilmiştir. Sonuç olarak ise cinsiyet farkı gözetmeksizin kadın ve erkek öğrencilerin dijital ortamda çeşitli şekillerde rahatsız oldukları olaylarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Digital Violence: A Research on Social Networks

Öz:
It cannot be claimed that we don't have adequate knowledge about digital violence caused by the increase in the use of technological devices such as internet and mobile phone. At this point it is important to identify how people face up with digital violence and their perceptions and attitudes of digital violence. An analysis of digital violence on social media applications is aimed to be made in this paper. In this regard, a questionnaire was conducted to 206 students receiving education in Abant Izzet Baysal University Science and Literature Faculty. Initially, which social media applications are used by the students and whether they have ever experienced any kinds of harassment are analyzed. Besides, an open ended question whether they have experienced digital violence they have never forgotten in their lives was asked in the questionnaire. In the paper, some reactions given after aforesaid digital violence examples and the necessity to improve current implementations and laws are also given. Finally, it has been found out that male and female students, without any gender differences, have experienced some disturbing events in digital environment.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ. ve Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92.
 • Barutçu, S. ve Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-23.
 • Blais, J. J., Craig, W. M., Pepler, D. ve Connolly, J. (2008). Adolescents online: The importance of Internet activity choices to salient relationships. Journal of youth and adolescence, 37(5), 522-536.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Böke, K. (2009). Örnekleme. K. Böke (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (pp. 105-152). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Chisholm, J. F. (2006). Cyberspace violence against girls and adolescent females. Annals of the New York Academy of Sciences, 1087(1), 74-89.
 • Craig, W. M. (1998). The relationship among bullying, victimization, depression, anxiety, and aggression in elementary school children. Personality and individual differences, 24(1), 123-130.
 • Crick, N., Casas, J. ve Ku, H. (1999). 'Relational and Physical Forms of Peer Victimization in Preschool', Developmental Psychology, 35(2): 376-85.
 • DeHue, F., Bolman, C. ve Völlink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters' experiences and parental perception. CyberPsychology ve Behavior, 11(2), 217-223.
 • Diker, Z. ve Uçar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(5), 376- 386.
 • Ellison, L., ve Akdeniz, Y. (1998). Cyber-stalking: the Regulation of Harassment on the Internet. Criminal Law Review, 29, 29-48.
 • Forero, R., McLellan, L., Rissel, C. ve Bauman, A. (1999). Bullying behaviour and psychosocial health among school students in New South Wales, Australia: cross sectional survey. Bmj, 319(7206), 344- 348.
 • Genç, Y. (2016). Gençlerin Sözel Şiddeti Öğrenme Yolları ve Şiddet Eğilimleri. The Journal of Academic Social Sience, 30, 144-155.
 • Hazelwood, S. D. ve Koon-Magnin, S. (2013). Cyber stalking and cyber harassment legislation in the United States: A qualitative analysis. International Journal of Cyber Criminology, 7(2), 155-168.
 • Koç, S. ve Kaynak, S. (2009). Yeni Medya Olarak İnternet ve Hukuki Kişisel Güvenlik, XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, (12-13 Aralık 2009).
 • Köseoğlu, Ö. (2012) Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(2), 58-81.
 • Li, T. B. Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of educational computing research, 32(3), 265-277.
 • Li, Q. (2006). Cyberbullying in schools a research of gender differences. School psychology international, 27(2), 157-170.
 • Li, Q. (2008). A cross-cultural comparison of adolescents' experience related to cyberbullying. Educational Research, 50(3), 223-234.
 • Lyndon, A., Bonds-Raacke, J. ve Cratty, A. D. (2011). College students' Facebook stalking of ex-partners. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(12), 711-716.
 • Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. ve Solomon, S. (2010). Cyber bullying behaviors among middle and high school students. American Journal of Orthopsychiatry, 80(3), 362-374.
 • Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T. ve Daciuk, J. (2012). Risk factors for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully-victims. Children and Youth Services Review, 34(1), 63-70.
 • Olweus, D. (1995). Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. Current Directions in Psychological Science, 4(6), 196-200.
 • Öz, M. (2014). Sosyal Medya Kullanımı ve Mahremiyet Algısı: Facebook Kullanıcılarının Mahremiyet Endişeleri ve Farkındalıkları. Journal of Yasar University, 35(9), 6009-6260.
 • Öztürk, M. ve Akgün Ö. E. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Rigby, K. ve Slee, P. T. (1993). Dimensions of interpersonal relation among Australian children and implications for psychological well-being. The Journal of social psychology, 133(1), 33-42.
 • Schau, H. J. ve Gilly, M. C. (2003). We are what we post? Selfpresentation in personal web space. Journal of Consumer Research, 30(3), 385-404.
 • Schenk, A. M., ve Fremouw, W. J. (2012). Prevalence, psychological impact, and coping of cyberbully victims among college students. Journal of School Violence, 11(1), 21-37.
 • Shakeshaft, C., Barber, E., Hergenrother, M., Johnson, Y., Mandel, L. ve Sawyer, J. (1995). Peer Harassment in Schools. Journal For a Just and Caring Education, 1(1), 30-44.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Şener, G. (2013). Sosyal Medyada Mahrem İlişkiler, Gözetleme ve Dijital Şiddet, Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, (23-25 Ocak 2013).
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 17, 851-870.
 • Toruk, İ. (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 475-488.
 • Uyanık, F. (2013). Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet, Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (7 Mayıs 2013).
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Wiseman, R. (2002). Queen Bees and Wannabees. New York: Three Rivers Press.
 • Yıldız, A. K. (2012). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
APA CEBECİOĞLU G, ALTIPARMAK İ (2017). Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 423 - 431.
Chicago CEBECİOĞLU GÜLÇİN,ALTIPARMAK İPEK BEYZA Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education 7, no.2 (2017): 423 - 431.
MLA CEBECİOĞLU GÜLÇİN,ALTIPARMAK İPEK BEYZA Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, vol.7, no.2, 2017, ss.423 - 431.
AMA CEBECİOĞLU G,ALTIPARMAK İ Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(2): 423 - 431.
Vancouver CEBECİOĞLU G,ALTIPARMAK İ Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(2): 423 - 431.
IEEE CEBECİOĞLU G,ALTIPARMAK İ "Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma." Sakarya University Journal of Education, 7, ss.423 - 431, 2017.
ISNAD CEBECİOĞLU, GÜLÇİN - ALTIPARMAK, İPEK BEYZA. "Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma". Sakarya University Journal of Education 7/2 (2017), 423-431.