Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-12-2018

YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Amaç: Bu araştırma ile annelerde yaşam doyumu, doğum sonrası depresyon ve özkıyım olasılığıarasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş02.01.2016-30.12.2016 tarihleri arasında bir özel hastanenin çocuk polikliniğine başvuran, 0-6 aylık çocuğasahip 316 anne çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Yaşam Doyum Ölçeği, EdinburghPostpartum Depresyon Ölçeği ve İntihar Olasılığı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Pearson Korelasyonanalizi ve Çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre annelerin yaşam doyumu ile doğum sonrası depresyon düzeyiarasında negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r= - .25; p<.01). Annelerinyaşam doyumu ile intihar olasılığı arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde (r= - .53; p<.01), , doğum sonrasıdepresyon ile özkıyım olasılığı arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştırr= .53; p<.01). Çoklu regresyon analizine göre annelerin doğum sonrası depresyon düzeyi ve özkıyım olasılığıpuanlarının yaşam doyum puanlarının belirleyicisi olduğu saptanmıştır (R= .532, R2= .283, p< .01).Sonuç: Annelerin yaşam doyumu ile doğum sonrası depresyon düzeyi ve özkıyım olasılığı arasındaanlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri

The relationship between life satisfaction, postpartum depression and suicide intent

Öz:
Aim: The study aims to examine the relationships between life satisfaction, postpartum depression, and suicide intent among mothers. Methods: This study is a descriptive and correlational study. The study did not select the sample, rather it included 316 mothers who were admitted to the pediatric policlinic of a private hospital between the dates of 02.01.2016 and 30.12.2016, and who have 0-6 month children. The Life Satisfaction Scale, the Edinburgh Postpartum Depression Scale, and the Suicide Intent Scale were used for the data collection. The data were analyzed using Pearson’s correlation analysis and multiple regression analysis. Results: The analysis results indicated that there was a negative, low-level significant correlation between mothers’ life satisfaction and postpartum depression levels (r=-.25; p<.01), there was a negative, highlevel significant correlation between mothers’ life satisfaction and suicide intent (r= - .53; p<.01), and there was a positive, high-level significant correlation between postpartum depression and suicide intent (r= .53; p<.01). According to the results of the multiple regression analysis, mothers postpartum depression and suicide intent scores were the determinants of their life satisfaction scores (R= .532, R2 = .283, p< .01). Conclusion: A significant correlation was found between mothers’ life satisfaction, postpartum depression level, and suicide intent.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Wisner KL, Sit DK, McShea MC, Rizzo DM, Zoretich RA, Hughes CL.et al.Onset Timing, Thoughts of Self-harm, and Diagnoses in Postpartum Women With Screen-Positive Depression Findings. Jama Psychiatr 2013; 70(5):490-8
 • Wan EY, Moyer CA, Harlow SD, Fan Z, Jie Y, Yang H. Postpartum Depression and Traditional Postpartum Care in China: Role of Zuoyuezi, International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104 (3): 209-13.
 • Walker MJ, Davis C, Al-Sahab B, Tamim H. Reported Maternal Postpartum Depression and Risk of Childhood Psychopathology. Maternal and Child Health Journal 2013;17 (5): 907-17.
 • Yıldırım SG, Kısa C, Aydemir Ç. Postpartum Depresyon. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji. 3P Dergisi 2004; 3: 12-20.
 • Tezel A, Gözüm S. Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakım. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 12(2): 62–8.
 • Temitope NB. Effect of Stress and Anxiety on General Life Satisfaction Among Working mothers in Ado-Ekiti, Ekiti State Nigeria. American Journal of Psychology and Behavioral Sciences 2015; 2(1): 7-13.
 • Telman N, Ünsal P. Çalışan memnuniyeti. İstanbul : Epsilon Yayınevi 2004, p.12.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık 2007, pp. 365- 75.
 • Şahin NH, Batıgün AD. (2000). İntihar Olasılığı ve Yaşamı Sürdürme Nedenleri. (Yayınlanmamış çalışma).
 • Sünter AT, Güz H, Canbaz S, Dündar C. Samsun il Merkezinde Doğum Sonrası Depresyonu Prevalansı ve Risk Faktörleri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2006; 3 (1): 26-31.
 • Sity D, Luther J, Buysse D, Dills LJ, Eng H., Okun M. et al. Suicidal İdeation in Depressed Postpartum Women: Associations With Childhood Trauma, Sleep Disturbance And Anxiety. Journal of Psychiatric Research 2015;66-67: 95-104.
 • Righetti VM, Conne PE, Bousquet A, Manzano J. Postpartum Depression and Mother-İnfant Relationship at 3 Months Old. Journal of Affective Disorders 2002; 70 (3):291-306.
 • Raisanen S, Lehto SM, Nielsen HS, Gissler M, Kramer MR, Heinonen S. Risk Factors For And Perinatal Outcomes Of Major Depression During Pregnancy: A Population-Based Analysis During 2002–2010 in Finland BMJ Open 2014;4:e004883.
 • Pope CJ, Xie B, Sharma V, Campbell MK. A Prospective Study of Thoughts of Self-Harm and Suicidal İdeation During The Postpartum Period in Women With Mood Disorders. Archives of Women's Mental Health 2013; 16(6): 483–8.
 • Öztürk MO, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları: Nobel Tıp Kitapları; 2015, pp.44-52.
 • Özdemir S, Marakoğlu K, Çivi S. Konya İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Riski ve Etkileyen Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2008; 7(5): 391-8.
 • Özdamar Ö, Yılmaz O, Beyca HH, Muhcu M. Gebelı̇ k ve Postpartum Dönemde Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014;45 (2):71-7.
 • Organization WH. ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Healthrelated Problems. Tenth Revision 1992;2.
 • Mustaffa MS, Marappan D, Abu MS, Khan A, Ahmad R. Social Support During Pre-Natal and PostNatal Stage: Influence on Maternal Depression and Mental Well-Being. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 143: 417 – 22.
 • Munaf S, Siddiqui B. Relationship of Post-natal Depression with Life and Marital Satisfaction and Its Comparison in Joint and Nuclear Family System Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013; 84 :733 – 8.
 • Marakoğlu K, Özdemir S, Çivi S. Pospartum Depresyon, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2009;29(1): 206-14.
 • Köker S. Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 1991.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kemp B, Bongartz K, Rath W. Psychic Disturbances İn The Postpartum Period: An İncreasing Problem? Geburtshilfe Neonatol 2003;207 (5):159-65.
 • Karamustafalıoğlu N, Tomruk N. Postpartum Hüzün Ve Depresyonlar. Duygu Durum Dizisi 2000;1(2): 64-71.
 • Karaçam Z, Öz F, Taşkın L. Postpartum Depresyon: Önleme, Erken Tanı ve Hemşirelik Bakımı. Sağlık ve Toplum 2004; 14 (3):14-24.
 • Kaplan S, Bahar A, Sertbaş G. Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10(1): 113- 21.
 • Kaiser SL, Snyder JA, Corcoran R, Drake RJ. The Relationship among İnsight, Social Support and Depressin in Psychosis. The Journal of Nervous and Mental Disease 2006; 194(12): 905-8.
 • Hung CH. Predictors of Postpartum Women’s Health Status. Journal of Nursing Scholarship 2004; 36(4): 345-51.
 • Howard, LM, Flach, C., Mehay, A., Sharp, D., Tylee A. The Prevalence Of Suicidal Ideation Identified By The Edinburgh Postnatal Depression Scale In Postpartum Women In Primary Care: Findings From The RESPOND Trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2011; 11(57):1-10
 • Heh SS, Coombes L, Barlett H. The Association Between Depressive Symotoms and Social Support in Taiwanese Women During The Month. International Journal of Nursing Studies 2004; 41(5): 573- 9.
 • Heh S, Fu Y. Effectiveness of İnformational Support in Reducing The Severity of Postnatal Depression in Taiwan. Journal of Advanced Nursing 2003; 42(1):30-6.
 • Healey C., Morriss R., Henshaw C., Wadoo O, Sajjad A, Scholefield H. et al. Self-Harm in Postpartum Depression and Referrals to a Perinatal Mental Health Team: An Audit Study. Arch Womens Ment Health.2013; 16(3): 237–45.
 • Gotlib IH, Whiffen VE, Mount JH, Milne K, Cordy NI. Prevalence rates and demographic characteristics associated with depression in pregnancy and the postpartum. J Consult Clin Psychol 1989;57(2): 269-74.
 • Glasser S, Barell V, Boyko V, Ziv A, Lusky A, Shoham, A. et al. Pospartum Depression in an Israeli Cohort:Demographic, Psychosocial and Medical Risk Factors. Journal of Psychosomatic Obstetrics Gynaecology 2000; 21(2): 99-108.
 • Gjerdingen D, Crow S, McGovern P, Miner M, Center B. Postpartum Depression Screening at WellChild Visits: Validity of a 2-Question Screen and the PHQ-9. The Annals of Family Medicine 2009;7(1): 63-70.
 • Gereklioğlu Ç, Poçan AG, Başhan İ. Annelerin Doğum Sonrası Psikiyatrik Sorunları. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrcs Special Topics 2007; 17(2): 126-33.
 • Frijters P, Johnston DW, Shields MA. Life Satisfaction Dynamics with Quarterly Life Event Data. in: Scandinavian. Journal of Economics 2011;113(1): 190-211.
 • Evcimen YA, Sudak DM. Postpartum Depression. Primary Care Update for OB/GYNS 2003;10(5): 210- 6.
 • Eskin M. Age Specific Suicide Rates and The Rates of İncrease and Suicide Methods in Sweden and Turkey : A Comparison of The Official Suicide Statistics. Reports from The Departmcnt of Psychology, Stockholm University, 1993; No, 772.
 • Erdem Ö, Çelepkolu T. Postpartum Depresyonun Risk Faktörleri ve Nedenleri. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2014;8(3): 93-9.
 • Erdem Ö, Bucaktepe PGE. Postpartum Depresyon Görülme Sıklığı ve Tarama Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39(3): 458-61.
 • Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe Formu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Bahar Sempozyumları Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları; 1996, p. 51-2.
 • Elkin N. Gebelerin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Bunları Etkileyen Faktörler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;8(1): 22-31.
 • Durukan E, İlhan MN, Bumin MA, Aycan S. 2 Hafta-18 Aylık Bebeği Olan Annelerde Postpartum Depresyon Sıklığı ve Yaşam Kalitesi. Balkan Medical Journal 2011; 28: 385-93.
 • Durat G, Kutlu Y. Sakarya’da Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler. New Symposium Journal 2010; 48(1): 63-7.
 • Dilbaz N, Enez A. Kadın ve Depresyon: Doğum Sonrası Görülen Duygudurum Bozuklukları. Türkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences 2007; 3(47): 32-40.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment 1985; 49 (1): 71-5.
 • Deveci A. Postpartum Psikiyatrik Bozukluklar. Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; 2: 42-6.
 • Dennis CLE. Preventing Postpartum Depression Part I: A Review Of Biological İnterventions. The Canadian Journal of Psychiatry 2004; 49 (7):467-75.
 • Dağlar G, Nur N. Gebelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ile İlişkisi, Cumhuriyet Tıp Dergisi 2014; 36: 429-41.
 • Çalık YK, Aktaş S. Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(1): 142-62.
 • Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of Postnatal Depression. Development of the 10-item Edinburg Postnatal Depression Scale. The British Journal of Psychiatry 1987;150: 782-6.
 • Chen CM, Kuo SF, Chou YH, Chen HC. Postpartum Taiwanese Women: Their Postpartum Depression, Social Support and Health-Promoting Lifestyle Profiles. Journal of Clinical Nursing 2007; 16(8): 1550-60.
 • Bodnar DS, Klipstein K, Fersh M, Shemesh E, Elizabeth A, Howell MD. Suicidal Ideation During the Postpartum Period. Journal of Women's Health 2016; 25(12): 1219-24.
 • Brockington I. Suicide and Filicide in Postpartum Psychosis Arch Womens Ment Health 2017; 20(1): 63–9.
 • Beydağ DK. Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(6): 479-84.
 • Beck CT. Predictors of Postpartum Depression. Nursing Research 2001; 50(5): 275–85.
 • Ayvaz S, Hocaoğlu Ç, Tiryaki A, Ak İ. Trabzon İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve Gebelikteki İlişkili Demografik Risk Etmenleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(4): 243-51.
 • Aydin N, Inandi T, Yigit A, Hodoglugil NNS. Validation of The Turkish Version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale Among Women Within Their First Postpartum Year. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology 2004;39 (6): 483-6.
 • Avşaroğlu S, Deniz EA, Kahraman A. Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005; 14: 115-29.
 • Arslantaş H, Ergin F, Balkaya NA. Aydın İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(3): 13-22.
APA Kumcagiz H, AYDIN AVCI İ, Caner Ş (2018). YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 1 - 9.
Chicago Kumcagiz Hatice,AYDIN AVCI İlknur,Caner Şennur YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2018): 1 - 9.
MLA Kumcagiz Hatice,AYDIN AVCI İlknur,Caner Şennur YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2018, ss.1 - 9.
AMA Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2018; 1 - 9.
Vancouver Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2018; 1 - 9.
IEEE Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş "YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.1 - 9, 2018.
ISNAD Kumcagiz, Hatice vd. "YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2018), 1-9.
APA Kumcagiz H, AYDIN AVCI İ, Caner Ş (2018). YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1), 1 - 9.
Chicago Kumcagiz Hatice,AYDIN AVCI İlknur,Caner Şennur YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 21, no.1 (2018): 1 - 9.
MLA Kumcagiz Hatice,AYDIN AVCI İlknur,Caner Şennur YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, 2018, ss.1 - 9.
AMA Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 21(1): 1 - 9.
Vancouver Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 21(1): 1 - 9.
IEEE Kumcagiz H,AYDIN AVCI İ,Caner Ş "YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, ss.1 - 9, 2018.
ISNAD Kumcagiz, Hatice vd. "YAŞAM DOYUMU, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 21/1 (2018), 1-9.