Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 372 - 380 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/jhes.2020.397 İndeks Tarihi: 12-03-2021

Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Öz:
Hemşireliğin klinik eğitiminde, öğretim elemanlarının yanı sıra klinikte çalışan hemşirelerin de eğitime destek vermesi çok önemlidir.Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin klinik eğitimde kendi sorumluluklarına ve birlikte çalıştıkları öğrenci hemşirelere ilişkin görüşlerinibelirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini Zonguldak’ta bulunan bir üniversite ve bir kamu hastanesinindahili ve cerrahi klinikleri ile yetişkin yoğun bakım ve acil servislerinde çalışan 494 hemşire, örneklemini ise 350 hemşire oluşturmuştur.Araştırma verileri 15 Şubat-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından alanyazından yararlanılarak oluşturulan AnketFormu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerinyaş ortalaması 33.07±7.37, %68.3’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin %87.1’i, hemşirelerin, öğrencilere rehber olması gerektiğini, yaklaşıkdörtte üçünden fazlası (%77.5) kendilerini öğrencilerin eğitiminden sorumlu hissettiğini, ancak öğrenci sayılarının (%68.3) ve iş yükününfazla olması (%55.7) gibi nedenlerle öğrencilere yeterli zaman ayıramadıklarını ifade etmiştir. Hemşirelerin %45.4’ü öğrenci hemşirelerleçalışmanın iş doyumunu, %40.1’i hastaya ayrılan zamanı ve hasta bakım kalitesini artırdığını ifade ederken; yarısından fazlası öğrencilereokulda verilen teorik ve beceri eğitimini (%62.6) yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Araştırmada, hemşireler tarafından öğrencilerinfiziksel görünümlerine (forma düzeni, öz bakım uygulamaları) dikkat ettikleri (%56.5) ve hastane/servis kurallarına uydukları (%48.0)belirlenmiştir. Hemşirelerin, klinik uygulamalarda öğretim elemanları ile iş birliği içinde klinik eğitim iyileştirme sürecini planlamaları veöğrenci eğitiminde daha etkin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime:

Determination of Nurses‘ Views of Their Responsibilities and Nursing Students in Clinical Practice

Öz:
In the clinical education of nursing, it is very important for nurses working in the clinic to support education as well as teaching staff. The purpose of this study is to determine the nurses’ responsibilities in clinical practice education and their views on the student nurses they work with. The universe of this descriptive and cross-sectional study consisted of 494 nurses working in internal and surgical clinics, adult intensive care and emergency departments of a university and a public hospital in Zonguldak, and a sample of 350 nurses. Research data were collected between 15 February and 31 May 2019 with a Questionnaire Form created by researchers using the literature. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. The average age of the nurses participating in the study was 33.07 ± 7.37, and 68.3% were undergraduate graduates. 87.1% of nurses, nurses should guide students, about more than about three quarters (77.5%) feel that they are responsible for the education of students, but the number of students (68.3%) and high workload (55.7%) He stated that they could not spare enough time for students due to such reasons. While 45.4% of the nurses stated that working with student nurses increased job satisfaction, 40.1% of the time allocated to the patient, and the quality of patient care; More than half stated that they found the theoretical and skill education (62.6%) given to the students inadequate. In the study, it was determined by the nurses that they pay attention to the physical appearance of the students (form layout, self-care practices) (56.5%) and follow the hospital/service rules (48.0%). Nurses should be ensured to plan the clinical education improvement process in cooperation with the lecturers in clinical practices and to take more active responsibility in student education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SÖNMEZ M, KISACIK Ö, ÇETİN N (2020). Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. , 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
Chicago SÖNMEZ Münevver,KISACIK Öznur Gürlek,ÇETİN Naciye Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. (2020): 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
MLA SÖNMEZ Münevver,KISACIK Öznur Gürlek,ÇETİN Naciye Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. , 2020, ss.372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
AMA SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. . 2020; 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
Vancouver SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. . 2020; 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
IEEE SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N "Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi." , ss.372 - 380, 2020. 10.5961/jhes.2020.397
ISNAD SÖNMEZ, Münevver vd. "Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi". (2020), 372-380. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.397
APA SÖNMEZ M, KISACIK Ö, ÇETİN N (2020). Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
Chicago SÖNMEZ Münevver,KISACIK Öznur Gürlek,ÇETİN Naciye Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 10, no.2 (2020): 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
MLA SÖNMEZ Münevver,KISACIK Öznur Gürlek,ÇETİN Naciye Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.10, no.2, 2020, ss.372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
AMA SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2020; 10(2): 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
Vancouver SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2020; 10(2): 372 - 380. 10.5961/jhes.2020.397
IEEE SÖNMEZ M,KISACIK Ö,ÇETİN N "Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10, ss.372 - 380, 2020. 10.5961/jhes.2020.397
ISNAD SÖNMEZ, Münevver vd. "Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 10/2 (2020), 372-380. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.397