Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 859 - 878 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17522/balikesirnef.541641 İndeks Tarihi: 22-03-2021

The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants

Öz:
The energy enterprises which are based on sustainable development are possible with the societieswhich consist of the individuals with the environmental awareness and responsibility. Thus, it is considered that itis important to determine the individuals’ opinions, knowledge, awareness and attitude related to the hydroelectricplants. It is aimed with this research that the science teaching candidates’ opinions related to the hydroelectricplants are determined. The study was conducted with a total of 72 fourth-year science teacher candidates attendingthe education faculty of a public university in Turkey. The data in the research which has been conducted with thegeneral survey model has been obtained with 5 open-ended questions related to the hydroelectric plants’environmental, biological, economical, security and social aspects. The obtained data has been analyzed with thedescriptive analysis method. The research results reveal that the teaching candidates have the opinion that it isnecessary to plan the hydroelectric plants in a way of damaging at the environment and social life at least as theysupport the establishment of hydroelectric plants and in consideration with all the factors to select the place wherethe hydroelectric plants will be established. Moreover, the results show that the teaching candidates are aware ofthe hydroelectric plants, advantages, and disadvantages with their environmental, biological, economical, securityand social aspects.
Anahtar Kelime:

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri

Öz:
Sürdürülebilir kalkınmayı temel alan enerji atılımları, çevresel duyarlılığa ve sorumluluğa sahip bireylerden oluşan toplumlarla mümkündür. Bu nedenle hidroelektrik santrallere yönelik bireylerin görüşlerinin, bilgilerinin, farkındalıklarının ve tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hidroelektrik santraller ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören 72 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Genel tarama modeli ile yürütülen araştırmada veriler, hidroelektrik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutlarına yönelik 5 açık uçlu soru ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının hidroelektrik santrallerinin kurulmasını desteklemekle birlikte hidroelektrik santrallerinin kurulacağı yerin seçiminde tüm faktörler göz önünde bulundurularak çevreye ve sosyal hayata en az zarar verecek şekilde planlanması gerektiği görüşünde olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar öğretmen adaylarının hidroelektrik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutları ile avantaj ve dezavantajlarının farkında olduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 363-372.
 • Atasoy, Ş., Tekbıyık, A., & Yüca, O. Ş. (2019). Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı yerel sosyobilimsel konularda öğrencilerin informal muhakemelerinin belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 524-540. doi: 10.16986/HUJE.2018045573
 • Atılgan, İ. (2000). Türkiye’nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 31-47.
 • Bell, R.L., & Lederman, N.G. (2003). Understandings of the nature of science and decision making on science and technology based issues. Science & Education, 87, 352-377.
 • Bilen, K., Özel, M., & Sürücü, A. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(3), 101-112.
 • Bodur, G., & Şenyuva, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin hidroelektrik enerji santrallerine (HES) ilişkin görüşleri ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(4), 27-38.
 • Burger, J. (2012). Rating of worry about energy sources with respect to public health, environmental health and workers. Journal of Risk Research, 15(9), 1159-1169.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods design and analysis). (Çeviri Editorü: Ahmet Alpay). Ankara: Anı.
 • Çelikler, D., Yılmaz, A., & Aksan, Z. (2016). Determining the attitudes towards renewable energy sources of twelfth grade students attending different types of high schools. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, Special Issue 1, 103-113.
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) Bildiri Kitabı, 67-72.
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkisi (Güreş örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.
 • Fidan, T., & Öztürk, İ. (2015). Perspectives and expectations of union member and non- union member teachers on teacher unions. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of Educational Sciences Research), 5(2), 191-220.
 • Fleming, R. (1986a). Adolescent reasoning in socioscientific issues, part I: Social cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23(8), 677-687.
 • Fleming, R. (1986b). Adolescent reasoning in socioscientific issues, part II: Nonsocial cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23(8), 689-698.
 • Fowler, S.R., Zeidler, D.L., & Sadler, T.D. (2009). Moral sensitivity in the context of socioscientific issues in high school science students. International Journal of Science Teacher Education, 31(2), 279-296.
 • Gray, D.S., & Bryce, T. (2006). Socio-scientific issues in science education: Implications for the professional development of teachers. Cambridge Journal of Education, 36(2), 171-192.
 • Greenberg, M., & Truelove, H.B. (2011). Energy choices and risk beliefs: Is it just global warming and fear of a nuclear power plant accident? Risk Analysis, 31(5), 819-831.
 • Karagöz, C. (2007). Kimya öğretmen adaylarının nükleer enerjiye karşı ilgi ve tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kolstø, S.D. (2001). Scientific literacy for citizenship: Tools for dealing with the science dimension of controversial socioscientific issues. Science Education, 85(3), 291-310.
 • MEB (2012). Yenilenebilir enerji teknolojileri, Yenilenebilir enerji kaynakları ve önemi. Ankara. http://www.solar-academy.com/menuis/Yenilenebilir-Enerji-TeknolojileriKaynaklari-Onemi.164622.pdf
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mutlu, A. (2002). Nükleer Demodelik mi, Sürdürülebilir Enerji mi?. Standart, 41(487), 64-72.
 • Patronis, T., Potari, D., & Spiliotopoulou, V. (1999). Students’ argumentation in decisionmaking on a socio-scientific issue: Implications for teaching. International Journal of Science Education, 21(7), 745-754.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Pedersen, J., & Türkmen, H. (2005). Pre-service teachers’ knowledge and perceptions of social issues. STS Today, 17(2), 2-12.
 • Poggenpoel, M., & Myburgh, C. (2003). The Researcher as Research Instrument in Educational Research: A Possible Threat to Trustworthiness? (A: Research_instrument). Education, 124(2), 418-421.
 • Sadler, T. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536. doi.org/ 10.1002/tea.20009
 • Sadler, T.D., & Zeidler, D.L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88(1), 4-27. doi.org/10.1002/sce.10101
 • Sadler, T.D., & Zeidler, D.L. (2005a). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding socioscientific issues: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93.
 • Sadler, T.D., & Zeidler, D.L. (2005b). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 112- 138.
 • Sever, R., & Kalın, Ö.U. (2011). Artvin ilinde yapılan/yapılmakta olan barajlar hakkında Artvin halkının bazı görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 15(23), 65-80.
 • Simonneaux, L. (2001). Role-play or debate to promote students' argumentation and justification on an issue in animal transgenesis. International Journal of Science Education, 23(9), 903-927.
 • Topçu, M.S. (2010). Development of Attitudes towards Socioscientific Issues Scale for undergraduate students. Evaluation and Research in Education, 23(1), 51-67.
 • Topçu, M.S., Muğaloğlu, E.Z., & Güven, D. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel konular: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 14(6), 1-22.
 • Topçu, M.S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tuğrul, A.B. (2003). Türkiye’de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji politikaları içindeki yeri. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB, 3-4 Ekim, Kayseri, 319-324.
 • Yangın, S., & Geçit, Y. (2012).Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki bilişsel anlayışları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 29-39.
 • Yangın, S., Geçit, Y., & Delihasan, S. (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 26, 124-146.
 • Yavuz Topaloğlu, M., & Balkan Kıyıcı, F. (2017a). Ortaokul öğrencilerin hidroelektrik santrali hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (Özel Sayı), 159-179.
 • Yavuz Topaloğlu, M., & Balkan Kıyıcı, F. (2017b). Hidroelektrik santral gezisinin ortaokul öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1151-1172.
 • Zeidler, D.L., Sadler, T.D., Applebaum, S., & Callahan, B.E. (2009). Advancing reflective judgment through socioscientific issues. Journal of Research in Science Teaching, 46(1), 74-101.
 • Zeidler, D.L., Walker, K.A., Ackett, W.A., & Simmons, M.L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86(3), 343-367.
APA Aksan Z, Çelikler D (2019). The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. , 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
Chicago Aksan Zeynep,Çelikler Dilek The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. (2019): 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
MLA Aksan Zeynep,Çelikler Dilek The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. , 2019, ss.859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
AMA Aksan Z,Çelikler D The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. . 2019; 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
Vancouver Aksan Z,Çelikler D The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. . 2019; 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
IEEE Aksan Z,Çelikler D "The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants." , ss.859 - 878, 2019. 10.17522/balikesirnef.541641
ISNAD Aksan, Zeynep - Çelikler, Dilek. "The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants". (2019), 859-878. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.541641
APA Aksan Z, Çelikler D (2019). The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
Chicago Aksan Zeynep,Çelikler Dilek The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13, no.2 (2019): 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
MLA Aksan Zeynep,Çelikler Dilek The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.2, 2019, ss.859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
AMA Aksan Z,Çelikler D The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
Vancouver Aksan Z,Çelikler D The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 859 - 878. 10.17522/balikesirnef.541641
IEEE Aksan Z,Çelikler D "The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13, ss.859 - 878, 2019. 10.17522/balikesirnef.541641
ISNAD Aksan, Zeynep - Çelikler, Dilek. "The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plants". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13/2 (2019), 859-878. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.541641