Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 307 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-12-2021

Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak

Öz:
Müzeler bireysel ya da küçük gruplarla, genellikle etkileşime dayalı olmadan ziyaret edilen me kanlardır. İnsanlar, müzelere giderler, müzenin tamamını gezerek eserleri görürler ve kısa birsüre sonra müzeden ayrılırlar. Motivasyonla başlayan müze ziyareti bir süre sonra yerini, ziyaretitamamlama telaşına bırakır. Bir grup etkinliği olan yaratıcı drama ile tasarlanan müzede dramaoturumları ziyaretçilerin, müzeyi rol oynamaya ve doğaçlamaya dayalı etkinliklerle gezmesini,daha az esere daha uzun süre temas ederek, oyun oynayarak, role girerek ve doğaçlayarak kalıcıbir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlar. Katılımcıların yaşantılarından ve farklı bakış açıların dan pek çok şey öğrendikleri bu sanatsal deneyim, müzeyi ve müzedeki eserleri konu alan çalış malarla gerçekleşir. Bu araştırmanın amacı drama eğitimi alan katılımcıların müzede drama ça lışmasının farklı bakış açıları oluşturmasına yönelik görüşlerini belirlemektir. Yorumlayıcı nitelaraştırma deseni ile tasarlanan araştırmada müzede drama çalışmasına katılan beş katılımcıylabireysel görüşmeler yapılmış, dokuz katılımcıdan müzede drama çalışmasının farklı bakış açıla rı belirlemesine yönelik yazılı bildirim alınmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler betimselanaliz ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular müzede drama çalışmasının fark lı bakış açılarını gözlemleme, yeni bakış açıları oluşturma, müzeye ve müzedeki eserlere farklınoktalardan bakma konusunda katılımcılara katkı sağladığını göstermektedir. Katılımcılar ya şantıya dayalı bir sanat eğitimi biçimi olan yaratıcı dramanın ve farklı bakış açılarının müzedekieserlerin daha kalıcı öğrenilmesinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Looking to the Museum Experience With Creative Drama Through the Eyes of Someone Different

Öz:
Museums are places that are generally visited individually or in small groups without interacti on. People go to museums, visit the entire museum to see the objects and artworks and leave themuseum after a short while. The museum visit starts with motivation, but after a while leaves its place in a hurry to complete the visit. The drama work in the museum is designed with creativedrama, which is a group activity. It enables the visitors to visit the museum with role-play andimprovisational activities, touch less artifacts longer, play games, role-play and improvise, andhave a permanent learning experience. Participants also get a permanent learning experienceby spending longer time with fewer works, playing games, role playing and improvising. In thisartistic experience, participants learn many things from the experiences of others and from theirdifferent perspectives, and make many works on the museum and the objects in the museum.The aim of this study is to determine the views of the participants who receive drama educationabout creating different perspectives on drama activities. The research was designed with aninterpretative qualitative research design, after the drama practice in the museum, individualinterviews were made with five participants, and feedback was received from nine participantsto determine different perspectives of drama work in the museum. The qualitative data obtainedin the study were analyzed by descriptive analysis. The findings obtained in the study show thatdrama activities in the museum contribute to the development of the participants in observingdifferent perspectives, creating new perspectives, and looking at the museum and the objectsfrom different points. Participants stated that creative drama, which is a form of art educationbased on life, and other participants were effective in learning the works in the museum morepermanently.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARAOSMANOGLU G (2021). Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. , 307 - 324.
Chicago KARAOSMANOGLU GOKHAN Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. (2021): 307 - 324.
MLA KARAOSMANOGLU GOKHAN Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. , 2021, ss.307 - 324.
AMA KARAOSMANOGLU G Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. . 2021; 307 - 324.
Vancouver KARAOSMANOGLU G Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. . 2021; 307 - 324.
IEEE KARAOSMANOGLU G "Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak." , ss.307 - 324, 2021.
ISNAD KARAOSMANOGLU, GOKHAN. "Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak". (2021), 307-324.
APA KARAOSMANOGLU G (2021). Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(23), 307 - 324.
Chicago KARAOSMANOGLU GOKHAN Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 1, no.23 (2021): 307 - 324.
MLA KARAOSMANOGLU GOKHAN Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.23, 2021, ss.307 - 324.
AMA KARAOSMANOGLU G Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 1(23): 307 - 324.
Vancouver KARAOSMANOGLU G Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 1(23): 307 - 324.
IEEE KARAOSMANOGLU G "Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak." MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.307 - 324, 2021.
ISNAD KARAOSMANOGLU, GOKHAN. "Müze Deneyimine Yaratıcı Drama ile Farklı Birinin Gözünden Bakmak". MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 1/23 (2021), 307-324.