Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2590 - 2611 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2021.909 İndeks Tarihi: 01-06-2022

Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği

Öz:
Turistlerin seyahat kararı süreci, turizmde ilgi çekici bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili araştırmalar, destinasyonların sahip olduğu çekicilik potansiyelinin destinasyon imajında ve seyahat motivasyonunda etkili olduğunu göstermektedir. Destinasyonların çekiciliklerinin ortaya çıkarılması rekabet avantajı elde etmelerinde önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın temel amacı, turistlerin seyahat deneyimi sonrasında ada destinasyonların çekicilik potansiyelini değerlendirmeyi sağlayacak bir ölçek ortaya koymaktır. Çalışma nicel araştırma deseniyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesi sürecinde seyahatini tamamlayan ziyaretçilerin görüşlerine ulaşmak esas alınmıştır. Veriler 2021 yılının Ekim ayında Gökçeada’yı ziyaret eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 400 ziyaretçiden yüz yüze anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında alanyazın incelemesi sonucu hazırlanan anket ölçeğe açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin geçerliği sağlanmış, son olarak da ölçek boyutlarına tek yönlü ANOVA analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; adayı farklı sayılarda ziyaret eden turistlerin ‘destinasyon çekiciliği’ ve ‘fiyat boyutlarına ilişkin algılarında anlamlılık söz konusudur.
Anahtar Kelime:

(A Scale Development on Tourist Attraction Potentials of Island Destinations: The Case of Gökçeada

Öz:
The travel decision process of tourists remains an interesting area of research in tourism. Research on the subject shows that the attractiveness potential of destinations is effective in destination image and travel motivation. Revealing the attractiveness of destinations is an important element in attaining competitive advantage. The main purpose of this study is to present a scale that will enable to evaluate the attractiveness potential of island destinations after the travel experience of tourists. The study was carried out with a quantitative research design. In obtaining the data, it was based on reaching the opinions of the visitors who completed their travel. The data were obtained through face-to-face questionnaires from 400 visitors who visited Gökçeada in October of 2021 and agreed to participate in the research. Within the scope of the research, the validity of the scale was verified by performing explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis to the questionnaire scale, which was prepared as a result of the literature review. Finally, oneway ANOVA analysis was applied to the scale dimensions. The results reveal that there are significant relationship among the perceptions of tourists who are grouped according to visiting frequency, with 'destination attractiveness' and 'price’ dimensions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Albayrak, T., & Çömen, N. (2018) Kaya tırmanışı yapan turistlerin destinasyon değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (2), 209 – 220.
 • Avcı, N., & Barışık, Ş. M. (2015), The importance of windsurf schools in tourism: The case of Alaçatı. Journal of Yasar University, 10 (37), 6381- 6477
 • Avcıkurt, C. (2005). Turizmde tanıtma ve satış geliştirme, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Ayaz, N., Batı, T., & Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyon imajı algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayı I, 54-69
 • Baloğlu, S., & Mccleary, K.W. (1999). A model of destination ımage formation. Annals of Tourism Research, 26 (4), 868-897.
 • Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism, Research, 31 (3), 657- 681.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modelling with AMOS Basic concepts, applications, and programming (Multivariate Applications Series), Routledge, New York.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management,21, 97-116.
 • Byon, K., & Zhang, J. (2010) Development of a scale measuring destination image. Marketing Intelligence & Planning 28 (4), 508-532.
 • Caber, M., & Albayrak, T. (2016). Push and Pull? Identifying rock climbing tourists’ motivations. Tourism Management, 55, 74-84.
 • Chang, J. C. (2007). Travel motivations of package tour travelers. Turizam: Znanstveno-Stručni Časopis, 55(2), 157- 176
 • Chen, C., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions. Tourism Management, 28, 1115–1122.
 • Croes, R. (2011). Measuring and explaining competitiveness in the context of small island destinations. Journal of Travel Research, 50(4), 431-442.
 • Davras, Ö., & Uslu, A. (2019). Destinasyon seçimini belirleyen faktörlerin destinasyon memnuniyeti üzerindeki etkisi: Fethiye’de İngiliz turistler üzerinde bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 679-696.
 • Dodds, R., & Graci, S. (2012). Sustainable tourism in island destinations. Routledge. DOĞAKA (2015) 2015 yılı turizm altyapısının geliştirilmesi küçük ölçekli altyapı mali destek programı, Alındığı uzantı: https://www.dogaka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/wwwdogakagovtr_26_za1t65ex_2015-yili-turizmaltyapisinin-gelistirilmesi-kucuk-olcekli-altyapi-mali-destek-programi-tzkamu.pdf. Erişim Tarihi:26.06.2021
 • Dupeyras, A., & MacCallum, N. (2013). Indicators for measuring competitiveness in tourism: A guidance document. OECD Tourism Papers, 2013/02, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en.
 • Ekici, Y., & Özcan, C.C. (2020). Destinasyon seçiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Mersin örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (3), 1899-1921.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error,” Journal of Marketing Research, 39-50.
 • Garau‐Vadell, J. B., Díaz‐Armas, R., & Gutierrez‐Taño, D. (2014). Residents' perceptions of tourism impacts on island destinations: A comparative analysis. International Journal of Tourism Research, 16(6), 578-585.
 • GEKA (2014) 2013 yılı turizm altyapısı mali destek programı başvuru rehberi, Alındığı uzantı: https://geka.gov.tr/uploads/supports_v/o_19v5lj3gf76h1lb19r8o4519k8.pdf. Erişim Tarihi:26.06.2021
 • Genç, K. (2016). Destinasyonun seyahat işletmeleri tarafından tercih edilebilirliği üzerine bir değerlendirme (Mudurnu örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (46), 1013-1018.
 • Ghaderi, Z., Som, A. P. M., & Henderson, J. C. (2012). Tourism crises and island destinations: Experiences in Penang, Malaysia. Tourism Management Perspectives, 2(3), 79-84.
 • Gilmore, F. (2002). A country — can it be repositioned? Spain — the success story of country branding. Journal of Brand Management, 9, 281-293.
 • Goeldner, Charles. R., & Ritchie, J. R. Brent. (2011), Tourism principles, practices, philosophies, 11. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Gong, T., & Tung, V. W. S. (2017) The impact of tourism minimovies on destination image: The influence of travel motivation and advertising disclosure. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(3), 416-428. DOI: 10.1080/10548408.2016.1182458
 • Gunn, Clare A. (1994). Tourism planning, basics concepts cases, Third Edition, USA.
 • Hall, M. C. (2010). Island destinations: A natural laboratory for tourism: Introduction. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15(3), 245-249
 • Harman, S., Çakıcı, A. C., & Akatay, A. (2013). İstanbul’a gelen sırt çantalı turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 267-300.
 • Hosany, S., Prayag, G., Deesilatham, S., Cauševic, S., & Odeh, K. (2015). Measuring tourists’ emotional experiences: further validation of the destination emotion scale. Journal of Travel Research, 54(4), 482–495. https://doi.org/10.1177/0047287514522878
 • Huang, Y., & Liu C. S. (2017). Moderating and mediating roles of environmental concern and ecotourism experience for revisit ıntention. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (7), 1854-1872.
 • İbiş, S. (2017). Asya Pasifik turizm pazarının Türkiye açısından analizi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Karadaşlı, H., & Harman, S. (2020). Diyarbakır’ı ziyaret eden kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (20), 472- 501.
 • Kılıç, B., & Pelit, E. (2004). Yerli turistlerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2), 113-124.
 • Kim, S. S., Lee, C. K., & Klenosky, D. B. (2003). The ınfluence of push and pull factors at Korean national parks. Tourism Management, 24(2), 169-180.
 • Kocatürk, E., & Artuğer S. (2019). Yabancı turistlerin çekici seyahat motivasyonlarının tekrar ziyaret etme niyetlerine etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 6 (1), 147-159.
 • Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya. Thailand. International Journal of Business and Management, 7(5), 111-121.
 • Li ,M., Cai, L.A., Lehto, Y.X., & Huang, J. (2010) A missing link in understanding revisit intention—the role of motivation and image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(4), 335-348, DOI: 10.1080/10548408.2010.481559
 • Linley, P. A., Maltby, J., Wood, A. M., Osborne, G., & Hurling, R. (2009). Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures. Personality and Individual Differences, 47 (8), 878-884.
 • Neyişçi, Tuncay, (2000), Ekoturizm bakış açısıyla Türk turizminin değerlendirilmesi, 1. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Kitapçığı, İzmir.
 • Nivais, S., & Tsiotas, D. (2019). Assessing the tourism performance of the mediterranean coastal destinations: a combined efficiency and effectiveness approach. Journal of Destination Marketing & Management 14, 100379 https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100379
 • Özaltaş Serçek, G., & Serçek, S. (2017). X,Y ve Z kuşaklarındaki turistlerin destinasyon imaj algılarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (1), 6-19. DOI: 10.24010/soid.302248
 • Pan, S., Lee, J., & Tsai, H.( 2014). Travel photos: motivations, ımage dimensions, and affective qualities of places. Tourism Management 40, 59- 69.
 • Parra-López, E., & Martínez-González, J. A. (2018). Tourism research on island destinations: a review. Tourism Review, 73(2), 133-155.
 • Pereira, V., Gupta, J. J., & Hussain, S. (2019). Impact of travel motivation on tourist’s attitude toward destination: evidence of mediating effect of destination ımage. Journal of Hospitality & Tourism Research. https://doi.org/10.1177/1096348019887528
 • Pike, S. (2008). Destination marketing an ıntegrated marketing communication approach, Butterworth–Heinemann publications, Elsevier: UK.
 • Pike, S., Jin, H.S., & Kotsi, F. (2019) There is nothing so practical as good theory for tracking destination image over time. Journal of Destination Marketing & Management, 14, 100387
 • Qu,H.; Kim, L.H., & Im, H.H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination ımage. Tourism Management, 32,(3), 465-476, ISSN 0261-5177, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.03.014.
 • Ritchie, J. R. Brent., & Geoffrey I. Crouch (2003). The competitive destination: A sustainable perspective, Cabi Publishers, Wallingford, Oxon, UK.
 • Rodríguez, J. R. O., Parra-López, E., & Yanes-Estévez, V. (2008). The sustainability of island destinations: Tourism area life cycle and teleological perspectives. The case of Tenerife. Tourism Management, 29(1), 53-65.
 • Ryan, C., & Gu, H. (2008) Handbook of hospitality marketing management, içinde Chapter 14: Destination Branding and Marketing: The Role of Marketing Organizations, 383-411, Elsevier
 • Sağlık, E., & Türkeri, İ. (2015). Destinasyon imajının ve kişiliğinin destinasyon aidiyeti üzerine etkisi: Palandöken kayak merkezi örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1), 25-42.
 • Schofield, P., Coromina, L, Camprubic, R., & Kim, S. (2020). An analysis of first-time and repeat-visitor destination images through the prism of the three-factor theory of consumer satisfaction. Journal of Destination Marketing & Management 17, 100463 https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100463
 • Su, D.N., Nguyen, N. N., Nguyen, Q. N., & Tran, T. P. (2020) The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement, visitor experience and heritage destination ımage. Tourism Management Perspectives, 34 100634 https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100634
 • Sun, J. (2005). Assessing goodness of fit in confirmatory factor analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 37(4), 240-256.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2011). Using multivariate statistics, (6th ed.). Boston: Pearson.
 • Tsai, L.L. (2021). Factors affecting ıntention to revisit an environmental event: the moderating role of enduring involvement. Journal of Convention & Event Tourism, 22(1), 61–90. https://doi.org/10.1080/15470148.2020.1816519.
 • Türedi, Ö. (2009). Turizm pazarlaması açısından tatil yeri seçiminde etkili olan faktörler (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Türkay, O., & Saraç, Ö. (2019). Altyapı, üstyapı ve çevre sorunlarının turist şikayetleri kapsamında değerlendirilmesi ve yerel yönetimlerin çözüm potansiyeli: Antalya örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(Ek Sayı), 98-110.
 • Uysal, M., & Jurowski, C. (1994). Testing the push and pull factors. Annals of Tourism Research, 21(4), 844-846.
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon seçiminde turistlerin seyahat motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: kuzey makedonya üsküp örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 67-80.
 • Wuensch, K. L. (2016). Skewness, kurtosis and the normal curve, 22 Aralık 2016 tarihinde Retrieved from: http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/docs30/Skew-Kurt.docx adresinden alındı.
APA ATEŞ A, SEZGİN E (2021). Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. , 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
Chicago ATEŞ Ayşe BOZDAĞ,SEZGİN Erkan Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. (2021): 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
MLA ATEŞ Ayşe BOZDAĞ,SEZGİN Erkan Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. , 2021, ss.2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
AMA ATEŞ A,SEZGİN E Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. . 2021; 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
Vancouver ATEŞ A,SEZGİN E Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. . 2021; 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
IEEE ATEŞ A,SEZGİN E "Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği." , ss.2590 - 2611, 2021. 10.21325/jotags.2021.909
ISNAD ATEŞ, Ayşe BOZDAĞ - SEZGİN, Erkan. "Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği". (2021), 2590-2611. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.909
APA ATEŞ A, SEZGİN E (2021). Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
Chicago ATEŞ Ayşe BOZDAĞ,SEZGİN Erkan Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9, no.4 (2021): 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
MLA ATEŞ Ayşe BOZDAĞ,SEZGİN Erkan Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.4, 2021, ss.2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
AMA ATEŞ A,SEZGİN E Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
Vancouver ATEŞ A,SEZGİN E Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 2590 - 2611. 10.21325/jotags.2021.909
IEEE ATEŞ A,SEZGİN E "Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9, ss.2590 - 2611, 2021. 10.21325/jotags.2021.909
ISNAD ATEŞ, Ayşe BOZDAĞ - SEZGİN, Erkan. "Ada Destinasyonların Turist Çekim Potansiyellerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Gökçeada Örneği". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9/4 (2021), 2590-2611. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.909