Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 270 - 284 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38079/igusabder.937846 İndeks Tarihi: 28-11-2022

COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemisi döneminde intörn hemşirelerin mesleki imaj algılarının incelenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini 2020-2021 akademik eğitim öğretim yılında bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümü 4.sınıf programında kayıtlı olan 170 intörn hemşire oluşturdu. Veriler “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği (HMYİÖ)” kullanılarak Google Forms ile toplandı. Bulgular: Katılımcıların %83,8’i (n=145) kadın ve yaş ortalaması 21,86±1,84 yıl olup, %15’i (n=26) COVID-19 tanısı aldığını belirtmiştir. %89,6’sının hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %59,5’inin salgında aktif olarak çalışmak istediği, salgın sürecinde endişe boyutlarına dair %67,1’inin “kaygı duyuyorum” yanıtını verdiği, en çok korku, endişe hissettikleri ve bu durumun geçici olduğunu belirttikleri saptandı. İntörn hemşirelerin mesleki imaj ölçeği puanı 153,76±9,38 (min.-max.değerler: 102-174) puan olarak tespit edilmiştir. Kaygı duyduğunu belirten, hemşireler için alınan önlemleri yeterli bulmayan ve hemşirelik mesleğini isteyerek seçmeyen intörn hemşirelerin HMYİÖ sıra ortalamalarının mesleği isteyerek seçenlere göre düşük olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç: COVID-19 pandemisi sürecinde intörn hemşirelerin mesleki imaj algılarının iyi düzeyde olduğu, ancak kaygı ve korku düzeylerinin yüksek ve çalışma koşulları alt ölçeği puanlarının düşük olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime: Hemşirelik imaj pandemi

Examination of Intern Nurses' Perceptions of Professional Image During the COVID-19 Pandemic Period

Öz:
Aim: This study was conducted to examine the professional image perceptions of nurse interns during the COVID-19 pandemic. Method: The sample of the descriptive study consisted of 170 nurse interns enrolled in the 4th year program of the nursing department of a foundation university in the academic year of 2020- 2021. The data were collected with google forms using the Personal Information Form and the "Image Scale for Nursing Profession". Results: 83,8% (n = 145) of the participants were women and the average age was 21,86 ± 1,84 years, and 15% (n = 26) stated that they were diagnosed with COVID-19. It was determined that 89.6% chose the nursing profession willingly, 59,5% wanted to work actively in the pandemic, 67,1% answered "I am anxious" about the dimensions of anxiety during the pandemic process, felt the most fear and anxiety and stated that this situation was temporary. The professional image scale score of the intern nurses was determined as 153,76 ± 9,38 (min-max values: 102-174) points. It was determined that the mean rank of interns who stated that they were anxious, did not find the measures taken for the nurses sufficient, and did not choose the nursing profession willingly, was statistically significantly lower than those who chose the profession voluntarily (p <0,05). Conclusion: During the COVID-19 pandemic, it was determined that intern nurses had a good professional image perception, but their anxiety and fear levels were high and their working conditions subscale scores were low.
Anahtar Kelime: Nursing image pandemic

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Dost A, Aslan Huyar D, Tunçay H (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. , 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
Chicago Dost Ayse,Aslan Huyar Derya,Tunçay Hatice Büşra COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. (2021): 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
MLA Dost Ayse,Aslan Huyar Derya,Tunçay Hatice Büşra COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. , 2021, ss.270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
AMA Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. . 2021; 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
Vancouver Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. . 2021; 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
IEEE Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H "COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi." , ss.270 - 284, 2021. 10.38079/igusabder.937846
ISNAD Dost, Ayse vd. "COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi". (2021), 270-284. https://doi.org/10.38079/igusabder.937846
APA Dost A, Aslan Huyar D, Tunçay H (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021(14), 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
Chicago Dost Ayse,Aslan Huyar Derya,Tunçay Hatice Büşra COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021, no.14 (2021): 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
MLA Dost Ayse,Aslan Huyar Derya,Tunçay Hatice Büşra COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2021, no.14, 2021, ss.270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
AMA Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(14): 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
Vancouver Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 2021(14): 270 - 284. 10.38079/igusabder.937846
IEEE Dost A,Aslan Huyar D,Tunçay H "COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi." İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021, ss.270 - 284, 2021. 10.38079/igusabder.937846
ISNAD Dost, Ayse vd. "COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021/14 (2021), 270-284. https://doi.org/10.38079/igusabder.937846