Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 1197 - 1225 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53444/deubefd.1135324 İndeks Tarihi: 09-01-2023

Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin yüz yüze öğretimde kullandıkları, acil uzaktan öğretim sürecinde kullandıkları ve uzaktan öğretimin devamı halinde kullanmayı planladıkları öğretim araçlarını ve yöntemlerini incelemektir. Tarama araştırması türündeki çalışmanın örneklemi Türkiye’deki 250 ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 soruluk bir çevrimiçi anket kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilirken, ankete verilen yanıtların frekans ve yüzdelik değerlerine ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bölümünün video konferans araçlarında ekran paylaşımı ve yazı, çizim, silgi araçlarından yararlandıkları; yaklaşık üçte ikisinin web kamerasını açtığı ve yaklaşık üçte birinin dersi kaydettiği belirlenmiştir. Katılımcıların yarıya yakınının donanım aracı olarak bilgisayara bağlı bir grafik tabletten yararlandıkları; büyük bölümünün pandemiden önce derslerinde somut öğretim araçlarını kullanmayı tercih ederken, uzaktan öğretimde ise z-kitap ve web kaynaklarını kullanım oranlarında dikkat çekici artış olduğu görülmüştür. Buna ek olarak öğretmenlerin büyük bölümünün hem yüz yüze hem de acil uzaktan öğretimde soru-cevap yöntemi, problem çözme temelli öğretim ve düz anlatım yöntemini kullanmayı tercih ettikleri; acil uzaktan öğretimde öğrenci merkezli ve işbirliği temelli öğretim yöntemlerinin kullanımını dikkat çekici oranda azalttıkları; uzaktan öğretimin devamı halinde ise söz konusu yöntemleri derslerine daha fazla entegre etmeyi planladıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, matematik eğitimcilerine ve araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Acil uzaktan öğretim ortaokul matematik öğretmenleri video konferans araçları öğretim yöntemleri matematik öğretimi araçları.

The Remains of Emergency Remote Teaching: A Broad Investigation of Preferred Instructional Tools and Methods by Middle-School Mathematics Teachers

Öz:
The purpose of this study is to investigate instructional tools and methods that middle-school mathematics teachers use in different periods: face to face education, emergency remote teaching and a possible distance education period for the future. The sample of this survey research consists of 250 middle school mathematics teachers in Turkey. The data were collected through an online survey designed by authors and analysed with descriptive statistics. According to the results, within video conference systems, a majority of the participants used the share-screen and annotate tools; almost two third of them utilized the video tool; approximately one third of them recorded their lessons. For the technological equipments, almost half of the teachers utilized graphic tablets connected to computers. While most of the participants had used physical materials before the pandemic, there was remarkable increase in the use of enriched e-book and web resources during the emergency remote teaching. In addition, most of the teachers preferred question-answer, problem solving based teaching and direct instruction methods in both face to face education and emergency remote teaching. While the use of student-centred and collaborative learning methods decreased remarkably in emergency remote teaching, the teachers plan to conduct the mentioned methods more in a new possible distance education period. Within this scope, it is suggested that mathematics teachers can be provided with in-service training activities that can encourage them to apply their instructional plans for the further distance education periods.
Anahtar Kelime: Emergency remote teaching middle-school mathematics teachers video conference tools teaching methods mathematics teaching tools.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alabdulaziz, M. S. (2021). Covid-19 and the use of digital technology in mathematics education. Education and Information Technologies, 26, 7609–7633.
 • Aldon, G., Cusi, A., Schacht, F., & Swidan, O. (2021). Teaching mathematics in a context of lockdown: A study focused on teachers’ praxeologies. Education Sciences, 11, 38.
 • Aloufi, F.,Hussain Khalil, I., Alsayed, A.M.A., Wardat, Y., & Otaibi, A. (2021). Virtual mathematics education during COVID-19: An exploratory study of teaching practices for teachers in simultaneous virtual classes. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(12), 85–113.
 • Anderson, T., & Rivera-Vargas, P. (2020). A critical look at educational technology from a distance education perspective. Digital Education Review, 37, 208-229.
 • Aslan, A., Batman, D., Durukan, Ü., & Güler, M. (2022). An alternative learning during pandemic: Video-assisted out-of-school learning activities. In Ş. Danışman & M. Güler (Eds.), Educational Implications in the COVID-19 era (pp. 63-88), Ankara: Vizetek Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. baskı). Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, E. & Ozan, C. (2021). Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Covid-19 küresel salgınının yansımaları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1553-1595. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/883516
 • Cao, Y., Zhang, S., Chan, M. C. E., & Kang, Y. (2021). Post-pandemic reflections: lessons from Chinese mathematics teachers about online mathematics instruction. Asia Pacific Education Review, 22, 157–168.
 • Clark-Wilson, A., Robutti, O., & Thomas, M. (2020). Teaching with digital technology. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 52, 1223–1242.
 • Demir, B., Kaleli Yılmaz, G. & Sert Çelik, H. (2021). Teachers’ attitudes and opinions on mathematics lessons conducted with distance education due to Covid-19 pandemic. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(4), 147–163.
 • Doggett, A. M. (2007). The videoconferencing classroom: What do students think? Journal of Industrial Teacher Education, 44(4), 29–41. http://ezproxy.massey.ac.nz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&Auth Type=ip,cookie,url,uid&db=eric&AN=EJ830487&site=ehost-live adresinden alınmıştır.
 • Drijvers, P., Thurm, D., Vandervieren, E., Klinger, M., Moons, F., van der Ree, H., Barzel, B., & Doorman, M. (2021). Distance mathematics teaching in Flanders, Germany, and the Netherlands during COVID-19 lockdown. Educational Studies in Mathematics, 108, 35–64.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 5 Mart 2021 tarihinde https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and- online-learning adresinden alınmıştır.
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business Horizons, 59(4), 441-450.
 • Keegan, D. (1996). Foundations of distance education, New York: Routledge.
 • Keegan, D. J. (1980). On defining distance education. Distance Education, 1(1), 13-36.
 • Kilit, B. ve Güner, P. (2021). Matematik derslerinde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anemon Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85– 102.
 • Mailizar, Almanthari, A.,Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers’ views on e-learning implementation barriers during the Covid-19 pandemic: The case of Indonesia. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7). 6 Ocak 2022 tarihinde https://www.ejmste.com/download/secondary-school-mathematics-teachers- views-on-e-learning-implementation-barriers-during-the-8240.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaokul matematik dersi 5–8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2021). 2020 yılı idare faaliyet raporu. Ankara: MEB. Retrieved from https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_03/03134336_2020_YYlY_Ydare_Faaliyet_Rapo ru.pdf adresinden alınmıştır.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • National Council of Supervisors of Mathematics & National Council of Teachers of Mathematics (2020). Moving forward: Mathematics learning in the era of COVID-19. NCTM.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics.
 • NESTA. (2020). The use of online maths learning resources during the COVID-19 lockdown. https://www.nesta.org.uk/data-visualisation-and-interactive/levelling-maths-during-lockdown/ 16.06.2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Özdemir Baki, G. ve Çelik, E. (2021). Ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde matematik öğretim deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 293–320.
 • Rodriguez-Muniz, L. J., Buron, D., Aguilar-Gonzalez, A., & Muniz-Rodriguez, L. (2021). Secondary mathematics teachers’ perception of their readiness for emergency remote teaching during the COVID-19 Pandemic: A case study. Education Sciences, 11, 228.
 • Şengil Akar, Ş., & Kurtoğlu Erden, M. (2021). Distance education experiences of secondary school math teachers during the pandemic: A narrative study. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 22(3), Article 2.
 • Şimşek, M. C., İnam, B., Özdamar, S. Y. ve Turanlı, N. (2022). Matematik öğretmenlerinin gözünden uzaktan eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 629-653.
 • Şimşek, N. ve Yaşar, A. (2022). Matematik öğretmenlerinin pandemi dönemindeki uzaktan öğretime ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 58-92.
 • Tican, C. ve Toksoy Gökoğlu, S. D. (2021). Ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim matematik dersine ilişkin görüşleri. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 767–786.
 • Toptaş, V., Usluoğlu, B. & Şengün, G. (2021). Opinions and suggestions of classroom teachers in online mathematics education during the Covid-19 pandemic. Journal of Educational Technology & Online Learning, 4(4), 880–895.
 • Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 93– 116.
 • Wiesemes, R., & Wang, R. (2010). Video conferencing for opening classroom doors in initial teacher education: Sociocultural processes of mimicking and improvisation. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning, 6(1), 28–42. https://doi.org/10.7577/seminar.2456
APA Uygan C, Ersoy M, Değerli M (2022). Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. , 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
Chicago Uygan Candaş,Ersoy Mehmet,Değerli Mustafa Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. (2022): 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
MLA Uygan Candaş,Ersoy Mehmet,Değerli Mustafa Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. , 2022, ss.1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
AMA Uygan C,Ersoy M,Değerli M Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. . 2022; 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
Vancouver Uygan C,Ersoy M,Değerli M Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. . 2022; 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
IEEE Uygan C,Ersoy M,Değerli M "Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi." , ss.1197 - 1225, 2022. 10.53444/deubefd.1135324
ISNAD Uygan, Candaş vd. "Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi". (2022), 1197-1225. https://doi.org/10.53444/deubefd.1135324
APA Uygan C, Ersoy M, Değerli M (2022). Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
Chicago Uygan Candaş,Ersoy Mehmet,Değerli Mustafa Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , no.54 (2022): 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
MLA Uygan Candaş,Ersoy Mehmet,Değerli Mustafa Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol., no.54, 2022, ss.1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
AMA Uygan C,Ersoy M,Değerli M Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (54): 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
Vancouver Uygan C,Ersoy M,Değerli M Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (54): 1197 - 1225. 10.53444/deubefd.1135324
IEEE Uygan C,Ersoy M,Değerli M "Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi." Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, , ss.1197 - 1225, 2022. 10.53444/deubefd.1135324
ISNAD Uygan, Candaş vd. "Acil Uzaktan Öğretimin Bıraktığı İzler: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Araçlarının ve Yöntemlerinin Geniş Bir Perspektifte İncelenmesi". Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 54 (2022), 1197-1225. https://doi.org/10.53444/deubefd.1135324