Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1569 - 1586 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin problem çözme yeterlilikleri ve kariyer gelişimleri arasındaki ilişkiyi ve kariyer gelişimi alt boyutlarının problem çözme becerilerini yordama güçlerini incelemektir. Araştırma grubu bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan 12-15 yaş aralığındaki üstün yetenekli 133 (75 kız, 58 erkek) öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, problem çözme envanteri ve çocuklar için kariyer gelişim ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, veriler çoklu regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimleriyle problem çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Kariyer gelişim ölçeği alt boyutları olan merak ve araştırma, planlama, denetim odağı ve benliğin üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin problem çözme yeterliliklerinin anlamlı yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Merak ve araştırma davranışları gelişmiş, geleceğini planlamaya önem veren, içten denetimli ve kendine ilişkin benlik algısı olumlu olan üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin problem çözme yeterliliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bulgular, ilgili alanyazına dayanılarak tartışılmış, araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelime:

CAREER DEVELOPMENT AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF GIFTED CHILDREN

Öz:
Present study aims at examining the relation between problem solving competence of gifted children and their career development, and exploring whether the sub-dimensions of career development are predictors of problem solving. The participants of the study consisted of 133 gifted students enrolled in Science and Arts Centre. Of the participants, 75 were female and 58 were male, and they ranged 12-15 years in age. The data was gathered through personal information form, problem solving inventory and career development scale for children. The data were analyzed through multiple regression analysis. Positive and significant relations were found between the career development of gifted children and their problem solving skills. Curiosity, exploration, planning, locus of control and self-concept and constitute subdimensions of Childhood Career Development Scale, were identified to be predictors of problem solving competences/skills of gifted children at secondary school level. Secondary school students with higher curiosity, research interest levels, high opinions of planning their future, self/internal control over their choices and positive self-concepts were determined to have high problem solving skills. Findings were discussed in the light of the available literature and some suggestions were offered
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Achter, J. A., & Lubinski, D. (2005). Blending promise with passion: Best Practices for counseling intellectually talented youth. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 600–624). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Al-Hroub, A. (2010). Programming for mathematically gifted children with learning difficulties. Roeper Review, 32(4), 259–271. http://doi.org/10.1080/02783193.2010.508157
 • Altun F., Yazıcı H. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23:319-334.
 • Bacanlı, F. (2006). Personality characteristics as predictors of personal indecisiveness. Journal of Career Development, 32:320-332 doi: 10.1177/0894845305282941
 • Bacanlı, F., Özer, A., & Sürücü, M. (2007). Çocuklar için kariyer gelişim ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği. 9. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çeşme, izmir.
 • Bacanlı, F., & Sürücü, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile ebeveyne bağlanmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 679– 700.
 • Ball, C., Mann, L. & Stamm, C. (1994). Decision-making abilities of intellectually gifted and non- gifted http://dx.doi.org/10.1080/00049539408259464 Australian Journal of Psychology, 46(1), 13-20.
 • Beck, A. T., Rush, J.A., Shaw, B. F. & Emery, G. (1979). Cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press.
 • Betz, N. E., & Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of Counseling Psychology, 28(5), 328–410. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.28.5.399
 • Bildiren, A., & Uzun, M. (2007). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir tanılama yönteminin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 31-39.
 • Bingham, A. (1971). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Calero, M. D., Belen, G. M. M., & Robles, M. A. (2011). Learning potential in high IQ children: The contribution of dynamic assessment to the identification of gifted children. Learning and Individual Differences, 21(2), 176–181. http://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.11.025
 • Callard-Szulgit, R. (2010). Parenting and teaching the gifted (2nd ed.). New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Carroll, K. L. (2008). In their own voices. Gifted Child Today, 31(4), 36–43. http://doi.org/10.4219/gct-2008-803
 • Chessor, D. (2012). Can systemic education end up limiting the gifted person’s autonomy? High Ability Studies, 23(1), 93–95. http://doi.org/10.1080/13598139.2012.679085.
 • Crepeau-Hobson, F., & Bianco, M. (2012). School engagement trajectories and their differential predictive http://doi.org/10.1002/pits to dropout. Journal of Adolescence, 74(4), 274–283.
 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. New York: HarperCollins.
 • Dağlıoğlu, H. E. & Suveren, S. (2013). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukları belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 431-453.
 • D’Zurilla,T. J., & Nezu, A. M. (1999). Problem-solving therapy: A social competence approach to clinical intervention (2nd ed.). New York:Springer.
 • Feldhusen, J. F. (2003). Beyond general giftedness: New ways to ıdentify and educate gifted, talented, and precocious youth. In J. H. Borland (Ed.), Rethinking gifted education (pp. 34– 45). New York: Teachers College Press.
 • Florida, R. (2012). The Rise of the Creative Class, Revisited. (T. Anniversary, Ed.). New York: Basic Books.
 • Freeman, J. (2001). Gifted children grownup. London: David Fulton Publishers Ltd. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Foley-Nicpon, M., Rickels, H., Assouline, S. ve Richards, A. (2012). Self-esteem and self-concept examination among gifted students with ADHD,” Journal for the Education of the Gifted, 35(3):220-240.
 • Gardner, H. (2006). Five minds for the future. Massachusetts: Harvard Business Press.
 • Gardner, H. (2011). Frames of mind: The Theory of multiple ıntelligences. New York: Basic Books.
 • Gur, C. (2011). Do gifted children have similar characteristics?: Observation of three gifted children. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.061 and Behavioral Sciences, 12, 493–500.
 • Houtz, J. C. (2009). Biographical Assessment of Creativity. In Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent (pp. 95–97). Sage Publications Ltd.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı
 • Karpova, S. I. (2012). A model of an educational ınstitution for working with gifted children. Russian Education & Society, 54(11), 53–64. http://doi.org/10.2753/RES1060-9393541104
 • Kaya, N. (1992). Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ile benlik saygıları arasındaki ilişkiler, Yayınlanmamış Master Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kerr, B., & Vuyk, M. A. (2013). Career development for creatively gifted students. In K. H. Kim, J. C. Kaufman, J. Baer, & B. S. Eds (Eds.), Creatively Gifted Students are not like Other Gifted Students: Research, Theory, and Practice (pp. 137–152). Rotterham: Sense Publishers.
 • Knight, B.A. (1995). The influence of locus of control on gifted and talented students. Gifted Education International, 11(1):31-33
 • Kontaş, H. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. Elementary Education Online, 9(3), 1148–1158.
 • Kuo, C.-C., Maker, J., Su, F.-L., & Hu, C. (2010). Identifying young gifted children and cultivating problem solving abilities and multiple intelligences. Learning and Individual Differences, 20(4), 365–379. http://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.05.005
 • Larson, L. M., & Heppner, P. P. (1985). The relationship of problem-solving appraisal to career decision http://doi.org/10.1016/0001879185900259 Journal of Vocational Behavior, 26(1), 55–65.
 • McKay, R. (2009). Career counseling. In B. Kerr (Ed.), Encyclopedia of giftedness, creativity and talent (Vol. 1, pp. 116–119). http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Metin, N., & Bencik, S. (2012). Bilim Sanat merkezlerine devam eden 12 – 14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 3–16.
 • Mooij, T. (2012). Designing instruction and learning for cognitively gifted pupils in preschool and primary school. International Journal of Inclusive Education, 3116(March 2015), 1–17. http://doi.org/10.1080/13603116.2012.696727
 • Morsanyi, K., Devine, A., Nobes, A., & Szücs, D. (2013). The link between logic, mathematics and imagination: Evidence from children with developmental dyscalculia and mathematically gifted children. Developmental Science, 16(4), 542–553. http://doi.org/10.1111/desc.12048
 • National Association for Gifted Children. (2011). Parenting gifted children: The authoritative guide from the National Association for Gifted Children. Texas: Prufrock Press Inc.
 • Nellis, L. M., & Gridley, B. E. (2000). Sociocultural problem-solving skills in preschoolers of high ıntellectual http://dx.doi.org/10.1177/001698620004400104 Gifted Child Quarterly, 44(1), 33–44.
 • Newman, J. L. (2008). Talents are unlimited: It’s time to teach thinking skills again , Gifted Child Today, 31(3), 34–44.
 • O’Connor, J. (2012). Is It good to be gifted? The social construction of the gifted child. Children & Society, 26(4), 293–303. http://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2010.00341.x
 • Perrone, K. M., Wright, S. L., Ksiazak, T. M., Crane, A. L., & Vannatter, A. (2010). Looking back on lessons learned: Gifted adults reflect on their experiences in advanced classes. Roeper Review: http://doi.org/10.1080/02783191003587918 on Gifted Education, 32(2), 127–139.
 • Pleiss, M. K., & Feldhusen, J. F. (1995). Mentors, role models, and heroes in the lives of gifted children. Educational Psychologist, 30(3), 159-169.
 • Porter, L. (2005). Gifted young children. A guide for teachers and parents (2nd ed.). Berkhire: Open University Press
 • Reilly, T. S. (2009). Talent, purpose, and goal orientations: Case studies of talented adolescents. High Ability Studies, 20(2), 161–172. http://doi.org/10.1080/13598130903358519
 • Robinson, A., Shore, B. M., & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education. Texas: Prufrock Press Inc.
 • Sampson, J. P. Jr., Reardon, R. C., Peterson, G. W., & Lenz, J. G. (2004). Career counseling & services: A cognitive information processing approach, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 • Sampson, J. P., & Chason, A. K. (2008). Helping gifted and talented adolescents and young adults make ınformed and careful career choices. In S. I. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices. (pp. 327–346).
 • Sapon-Shevin, M. (2003). Equity, excellence, and school reform: Why is finding common ground so hard? In J. H. Borland (Ed.), Rethinking gifted education (pp. 127–142). New York: Teachers College Press.
 • Savaşır, I., & Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 9.
 • Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197–261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Sürücü, M., Kontaş, H., Bacanlı, F., (2015). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri [Career development of gifted and talented primary school students], Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.801-820. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8883
 • Tay, B., Özkan, D., & Tay, B. A. (2009). The effect of academic risk taking levels on the problem solving ability of gifted students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1099– 1104. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.198
 • Tunnicliffe, C. (2010). Teaching able, gifted & talented children. London: Sage Publications Ltd.
 • Yan, K., & Haihui, Z. (2005). A Decade comparison: Self-concept of gifted and non-gifted adolescents. International Education Journal, 6(2), 224-231.
 • Wellisch, M., & Brown, J. (2012). An integrated identification and intervention model for intellectually gifted children. Journal of Advanced Academics, 23(2), 145–167. http://doi.org/10.1177/1932202X12438877
 • Zhang, X., Chen, N., & Shi, J. (2012). Excellence is a wisdom tree grown up under a proper environment. http://doi.org/10.1080/13598139.2012.679085. Ability Studies, 23(1), 93–95.
APA Kontaş H, Ünişen A, SÜRÜCÜ M (2016). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. , 1569 - 1586.
Chicago Kontaş Hakkı,Ünişen Ali,SÜRÜCÜ MUSTAFA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. (2016): 1569 - 1586.
MLA Kontaş Hakkı,Ünişen Ali,SÜRÜCÜ MUSTAFA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. , 2016, ss.1569 - 1586.
AMA Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. . 2016; 1569 - 1586.
Vancouver Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. . 2016; 1569 - 1586.
IEEE Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ." , ss.1569 - 1586, 2016.
ISNAD Kontaş, Hakkı vd. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ". (2016), 1569-1586.
APA Kontaş H, Ünişen A, SÜRÜCÜ M (2016). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 1569 - 1586.
Chicago Kontaş Hakkı,Ünişen Ali,SÜRÜCÜ MUSTAFA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.3 (2016): 1569 - 1586.
MLA Kontaş Hakkı,Ünişen Ali,SÜRÜCÜ MUSTAFA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, 2016, ss.1569 - 1586.
AMA Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1569 - 1586.
Vancouver Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(3): 1569 - 1586.
IEEE Kontaş H,Ünişen A,SÜRÜCÜ M "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.1569 - 1586, 2016.
ISNAD Kontaş, Hakkı vd. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/3 (2016), 1569-1586.