Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 853 - 879 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın bir ifadesidir. Örgütsel bağlılığın birçok değişkenden etkilendiği ve birçok değişkeni de etkilediği görülmektedir. Örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet bu değişkenlerden biridir. Son yıllarda örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen sinizm ve muhalefet algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 20122013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma öğretmenlerden Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen ve Boylu, Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Örgütsel Bağlılık Ölçeği", Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan "Örgütsel Sinizm Ölçeği" ve Özdemir (2010) tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet ölçeğinin "Muhalif Davranışlar Alt Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşımıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde negatif, örgütsel muhalefet algıları ile ise orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL DISSENT

Öz:
Organizatonal commitment is the teellings and relation employess to the organization they work. It is seen that organizational commitment is affected by various factors and various factors are influenced by organizational commitment. In recent years, organizational cynicism and organizational dissent are observed as new topic areas organizational behaviour. In this regard, theachers’ cynicism and dissent perceptions are considered it is seen that to be important. In this framework, the aim of this study is to investigate the relationship between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. The population of the study is formed by primary school teachers (n:219) working in the city center of Bolu in 2012-2013 academic year. The data were collected through “Organizational Commitment Scale” developed by Meyer and Allen (1984) adapted into Turkish by Boylu, Pelit and Güçer (2007) and “Organizational Cynicism Scale” developed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) adapted into Turkish by Kalağan (2009) and Dissent Behaviours Sub-Scale of “Organizational Dissent Scale” developed by Özdemir (2010). To analyze the data, SPSS 16.0 program was used and descriptive statistics as; frequency, percentage, meanscore, standart deviation and correlation, were used. The findings of the study revealed correlation between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. A high negative correlation was found between the organizational commitment and organizational cynicism perceptions and a moderate negative correlation was found between organizational commitment and organizational dissent perceptions of primary school teachers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ABRAHAM Farquhar Rebecca. “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, S.126 (2000), s.269–292.
 • AÇIKALIN Cemile. “İçsel Ve Dışsal Doyumun Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eskişehir Üretim Sektörü Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.31 (2011), s. 237- 254.
 • AKYOL Pelin, ATAN Tülin ve GÖKMEN Basri. “Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi”, Spor ve Performans Araştrmaları Dergisi., S.1 (2013), s. 38-45.
 • ALTINÖZ Mehmet, ÇÖP Serdar ve SIĞINDI Taner. “Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara‟daki Dört Ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S.21 (2011), s.285-315.
 • ARNOLD Hugh. J. ve FELDMAN Daniel C. “A Multivariate Analysis Of The Determinants Of Job Turnover”, Journal of Applied Psychology, S.67 (1982), s.350-360.
 • ARSLAN Elif Türkan. “Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, S.1 (2012), s.12-27.
 • AYDIN Mustafa. Eğitim Yönetimi, Hatiboğlu Yayıncılık, 8. Baskı. Ankara 2007.
 • BOLAT Oya İ. ve BOLAT Tamer. “Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.19 (2008), s.75-94.
 • BOMMER William H., RİCH Carter G. ve RUBİN Richard. “Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism About Organizational Change”, Journal of Organizational Behavior, S. 26 (2005), s.733-753.
 • BOYLU Yasin, PELİT Elbeyi ve GÜÇER, Evren. “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, S.511 (2007), s.55-74.
 • BRANDES Pamela. Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences, University of Cincinnati, Doctoral Thesis (unpublished), 1997.
 • BRANDES Pamela, DHARWADKAR Ravi ve DEAN W.James. “Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes”. Eastern Academy of Management Proceedings, s.150-153. Outstanding Empirical Paper Award, 1999.
 • BRANDES Pamela vd. “The interactive effects of job insecurity and organizational cynicism on work effort following a layoff”, Journal of Leadership& Organizational Studies, S.3 (2008), s.233-247.
 • BROWN Michelle ve CREGAN Christina. “Organizational Change Cynicism: The Role of Employee Involvement” Human Resource Management, S.4 (2008).
 • BULUÇ Bekir. “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki”,. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.57 (2009), s.5-34.
 • BÜYÜKÖZTÜRK Şeref vd. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı) PegemA Yayıncılık, Ankara 2008.
 • BYRNE Zinta S. ve HOCHWARTER Wayne A. “Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across levels of Organizational Cynicism”, Journal of Managerial Psychology, S.1 .(2007).
 • CHISHOLM Leslie L. “The Democratization of Schools and the Politics of Teachers‟ Work in South Africa”, Journal of Comparative Education, S.2 (1999, s.111-126.
 • CHROBOT-MASON Donna.L. “Keeping the Promise: Psychological Contract Violations for Minority Employees”, Journal of Managerial Psychology, S.1 (2003), s.22-45.
 • CLIGGETT Lisa ve WYSSMANN Brooke. “Crimes against the Future: Zambian Teachers' Alternative Income Generation and the Undermining of Education”, Africa Today, S. 3 (2009), s.25-43.
 • ÇAĞ Aydan. Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar; 2011.
 • ÇEKMECELİOĞLU Hülya. “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, S.2 (2006), s.153-168.
 • ÇETİN Fatih, BASIM H.Nejat ve AYDOĞAN Oğuz. “Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.25 (2011), s.61-70.
 • ÇETİN, Münevver Ölçüm. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004.
 • ÇIRPAN Hüseyin. Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1999.
 • DALE Kathleen. ve FOX Marilyn. L. “Leadership Style and Organizational Commitment: Mediating Effect of Role Stres”, Journal of Managerial S.1 (2008), s.109-130.
 • DAY Nancy E. Clarifying The Relationship Between Organizational Commitment And Performance., Universtiy of Kansas, Unpublished Doctoral Dissertation, Kansas City 1987.
 • DEAN W.James, BRANDES Pamela ve DHARWADKAR Ravi. “Organizational cynicism”, The Academy of Management Review, S.23 (1998), s.341–352.
 • DELKEN Menno. Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers. University of Maastricht, Faculty of Economics and Business Administration, Dissertation of Master of Economics, Maastricht 2004.
 • DEMİRCAN Nigar. Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gebze 2003.
 • EATON Judy A. A Social Motivation Approach To Organizational Cynicism. York University, Dissertation of Master of Arts. Faculty of Graduate Studies, Toronto 2000.
 • EFİLTİ Seyran, GÖNEN Yelda Özlem ve ÖZTÜRK Fisun Ünal. “Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerinde Bir Alan Araştırması”, 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2008, Trabzon, s.1-14.
 • ERDEM Mustafa. “Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.4 (2010), s.511-536.
 • ERDOĞAN Döne. Resmi İlköğretim Okullarındaki Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • ERDOST Ebru, H., KARACAOOĞLU Korhan ve REYHANOĞLU Metin. “Örgütsel Sinizm Kavramı ve ilgili Ölçeklerin Türkiye‟deki Bir Firmada Test Edilmesi”, 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi 2007, Sakarya, s.514- 524.
 • FAVELA Alejandra. “Lasting Lessons from Oaxaca: Teachers as Luchadores Sociales: An Inside Account of the Historic 2006 Oaxacan Teachers' Movement and Why It Is Still Relevant Today”, Radical Teacher, S.88 (2010), s.63-72.
 • FINDIK Mehtap ve ERYEŞİL Kemalettin. “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. International Iron & Steel Symposium, Bildiri Kitabı, 04 April 2012, Karabük, Türkiye, s.1250-1255.
 • FITZGERALD Michael Robert. Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style, Doctor of philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati, Cincinnati 2002.
 • GASKELL James. “Learning from the Women‟s Movement about Educational Change”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, S.4 (2008), s.437-449.
 • GONZALES Teofilo. F. ve GUILLEN Manuel. “Organizational Commitment: A Proposal for a Wider Ethical Conceptu-alization of Normative Commitment”, Journal of Business Ethics, S.78 (2008), s.401-414.
 • GORDON Mordechai. “Toward a Pedagogy of Dissent” Encounter: Education for Meaning and Social Justice, S.2 (2008), s.20-27.
 • GÜZELLER, Cem O. ve KALAĞAN Gamze. “Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe‟ye Uyarlaması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi”, 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya 2008, s.87-94.
 • HELVACI Mehmet Akif. “Örgütsel Sinizm”, (Edt. Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K.) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara 2010, ss. 384-396.
 • HELVACI Mehmet Akif ve ÇETİN Ahmet. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, S.3, s.1475-1497.
 • IZGAR Hüseyin. “Okul Yöneticilerinde İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık” Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi S.25 (2008), s.317 -334.
 • İLSEV Arzu. Örgütsel Bağlılık: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1997.
 • İNCE Mehmet ve GÜL Hasan. Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgüsel Bağlılık. Çizgi Kitabevi Yayınları, 2005.
 • JAMES Martin. S. L. Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems, The Florida State University, Unpublished Doctoral Dissertation, Florida 2005.
 • JOHNSON Jonathan L. ve O'LEARY-KELLY Anne M. “A.M., The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations are Created Equal”, Journal of Organizational Behavior, S.5 (2003), s.627-647.
 • JOHNSON Russell E . ve CHANG Chu-Hsiang. “Relationships Betwe-en Organizational Commitment and Its Antecedents: Employee Self-Concept Matters”, Journal of Applied Social Psychology, S.2 (2008), s.513–541.
 • KALAĞAN Gamze. Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2009.
 • KALAĞAN Gamze ve GÜZELLER Cem.O. “Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 27 (2010), s.83-97.
 • KARACAOĞLU Korhan ve İNCE Fatma. “Brandes, Dharwadkar ve Dean‟in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği”, Business and Economics Research Journal S.3 (2012), s.77– 92.
 • KARASAR Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. (15. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.
 • KARATAŞ Süleyman ve GÜLEŞ Hatice. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.2 (2010), s.74-89.
 • KASSING Jeffrey W. “Articulating, Antagonizing, and Displacing: A Model of Employee Dissent”, Communication Studies, S. 48 (1997a), s.311-332.
 • KASSING Jeffrey W. Development and Validation of the Organizational Dissent Scale. Kent State University ,Unpublished doctoral dissertation, 1997b.
 • KASSING Jeffrey W. “Development and Validation of the Organizational Dissent Scale”, Management Communication Quarterly, S.2 (1998), s.183-229.
 • KASSING Jeffrey W. “Consider This: A Comparison of Factors Contributing to Employees‟ Expressions of Dissent”, Communication Quarterly, S.56 (2008), s.342-355.
 • KASSING Jeffrey W. ve ARMSTRONG Todd A. “Someone‟s Going to Hear About This: Examining the Association Between Dissent-Triggering Events and Employee‟s Dissent Expressions”, Management Communication Quarterly, S.16 (2002), s.39-65.
 • KASSING Jeffrey W. ve AVTGIS, Theodore A. “Examining the Relationship Between Organizational Dissent and Aggressive Communication”, Management Communication Quarterly, S.13 (1999), s.76-91.
 • KASSING Jeffrey W. ve DICIOCCIO Rachel L. “Testing a Workplace Experience Explanation of Displaced Dissent”, Communication Reports, S.17 (2004), s.111-120.
 • KILIÇ Şerife İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Keçiören İlçesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.
 • KIRK John A. “The NAACP Campaign for Teachers' Salary Equalization: African American Women Educators and The Early Civil Rights Struggle”, Journal of African American History, S.4 (2009), s.529-552.
 • KORKMAZ Mehmet.”İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim ve Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”,. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.1 (2011), s.117-139.
 • KURŞUNOĞLU Aydan, BAKAY Emin ve TANRIÖĞEN, Abdurrahman. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.28 (2010), s.101-115.
 • KUTANİŞ Rana Özen ve ÇETİNEL Emine. “Adaletsizlik Algısı Sinizmi Etkiler mi? Bir Örnek Olay”, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Osmangazi Üniversitesi, 2009 Eskişehir, s.693-699.
 • KUTANİŞ Rana Özen ve DİKİLİ Ali. “Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinisizm”, (Edt. Derya Ergun ÖZLER), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayıncılık, Bursa 2010, 269-285.
 • LUTHANS Fred. Organizational Behavior. (7th Eds.), McGraw-Hill, Inc. New York 1995.
 • MACKINNON Colleen. T. “Politics of Community Participation in a Public School”, Educational Studies, S.3 (2000), s.225-248.
 • MATHIEU Joron ve KOHLER Stacey S. “A Test Of The İnteractive Effects Of Organizational Commitment And Job İnvolvement On Various Types Of Absence”, Journal of Vocational Behavior, S.1 (1990), s.33-44.
 • McGEE Gail W. ve FORD Robert C. “Two (or More?) Dimensions of Organizational Commitment: Reexamination of The Affective and Continuance Commitment Scales”, Journal of Applied Psychology, S.4 (1987), s.638-644.
 • McMURRAY Andrew J. “The Role of Discussion and Dissent in Creating Civic Understanding”, American Secondary Education, S.1 (2007), s.49-58.
 • MERCAN Mustafa. Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Vatandaşlık Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2006.
 • MEYER John P. ve ALLEN J. Natelie. Commitment In The Workplace: Theory, Research and Application. CA: Sage Publication, United Kingdom 1997.
 • MEYER John P. ve ALLEN J. Natelie. “A Three-Component Concep-tualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, S.1 (1981), s.61-89.
 • MEYER John P. ve ALLEN J. Natelie. “Affective and Continuance Commitment to the Organization:Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations”, Journal of Applied Psychology, S.6 (1990), s.710-720
 • MULCAHY Donal E ve IRWIN, Judith. “The Standardized Curriculum and Delocalization: Obstacles to Critical Pedagogy”, Radical History Review, S.102 (2008), s.201-213.
 • MURILLO Maria Victoria ve RONCONI Lucas. “Teachers‟ Strikes in Argentina: Partisan Alignments and Public-sector Labor Relations”, Studies in Comparative International Development, S.1 (2004), s.77-98.
 • NARTGÜN Şenay ve MENEP İsmail . “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. S.1 (2010), s.288-316.
 • NAUS Alphons Johannes Aloysius Maria. Organizational Cynicism On The Nature, Antecedents, And Consequences Of Employee Cynicism Toward The Employing Organization. Universiteit Maastricht, Unpublished doctoral thesis, Maastricht 2007.
 • NAUS Fons, ITERSON Ad Van ve ROE Robert. “Organizational Cynicism: Extending The Exit, Voice, Loyalty, And Neglect Model Of Employees‟ Responses To Adverse Conditions İn The Workplace”, Human Relations, S.5 (2007), s.683-718.
 • NAYİR Funda. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi”, İlköğretim Online, S.1 (2013), s.179-189.
 • ÖKSÜZ Yücel. “İlköğretim Okulları Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Ertelemecilik Davranışları Arasındaki İlişki”, The Journal of Academic Social Science Studies, S.4 (2012), s.161-182.
 • ÖKTEN Ayşe B., CENKCİ Tuna. “Beş Faktör Kişilik Modeli Ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Öneri, S.39 (2013). s.41-51.
 • ÖZDEMİR Murat. Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara 2010.
 • ÖZGAN Habib, KÜLEKÇİ Ebru ve ÖZKAN Metin. “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İnternational Online Journal of Educational Sciences, S.1 (2011), s.196-205.
 • ÖZGAN Habib, ÇETİN Bayram ve KÜLEKÇİ Ebru . “İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S.17 (2012), s.69 – 84.
 • ÖZGENER Şevki, ÖĞÜT Adem ve KAPLAN Metin. “İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm”, (Edt. Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Kaplan), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Gazi Üni.Vakfı İlke Yayınevi, Ankara 2008, s.53-72.
 • ÖZLER Derya, ATALAY Ceren G. ve ŞAHİN Meltem . “Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır?”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, S.2 (2010), s.47-57.
 • PACKER Dominic J. “The Interactive Influence of Conscientiousness and Openness to Experience on Dissent”, Social Influence, S.3 (2010), s.202-219.
 • POLAT Mustafa, MEYDAN Cem Harun ve TOKMAK İsmail. “Personel Güçlendirme-Örgütsel Sinizm İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi”, 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
 • RANDALL Donna M. “The Consequences Of Organizational Commitment: Methodological İnvestigation”, Journal of Organizational Behavior, S.5 (1990), s.361-378.
 • REDDING, W. Charles. “Rocking Boats, Blowing Whistles, and Teaching Speech Communication”, Communication Education, S.34 (1985), s.245-258.
 • REICHERS Arnon E. “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Academy of Management Review, S.3 (1985), s.465-476.
 • REICHERS Arnon E, WANOUS John P. ve AUSTIN James T. “Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change”, Acadeny of Management Executive, S.11(1997).
 • ROBBINS Stephen P. Essentials of Organizational Behavior. (7th Eds). Prentice Hall, New Jersey 2003.
 • SAĞIR Tuba ve OĞUZ Ebru. “Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi” International Journal of Human Sciences, S.2 (2012), s.1094-1106.
 • SHAHINPOOR Nasrin ve MATT Bernard F. “The Power of One: Dissent and Organizational Life”, Journal of Business Ethics, S.74 (2007), s.37-48.
 • SÖKMEN Alptekin. Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000.
 • STEERS Richard. Introduction To Organizational Behavior. Goodyear Publishing Company Inc., Santa Monica-California 1981.
 • STERN David vd. “Quality of students' work experience and orientation toward work”, Youth and Society, S.22 (1990), s.263-282.
 • SUR Özlem. Örgütsel Sinizm: Eskişehir İli Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2010.
 • TDK (Türk Dil Kurumu). Okul Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2001, s.578,
 • TINAZTEPE Cihan. “Örgüt İçi Etkin İletişimin Örgütsel Sinizme Etkisi”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4 S.1 (2012), s.3-63.
 • TOKGÖZ Nuray ve YILMAZ Hakan. “Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya‟daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2008), 238-305.
 • TOPALOĞLU Melih, KOÇ Hakan ve YAVUZ Ercan. “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bazı Temel Faktörler Açısından Analizi”, Kamu-İş, S.4( 2008).
 • TURAN Şuayip. Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm Ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Karaman 2011.
 • TURNER James H. ve VALENTINE Sean R. “Cynicism As A Fundamental Dimension Of Moral Decision-Making: A Scale Development”, Journal of Business Ethics, S.2 (2001), s.123- 136.
 • TÜKELTÜRK Şule vd. “Örgütlerde Psikolojik Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir 2009, s.686-690.
 • TÜZEL Emel. İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2010.
 • UYGUR Akay. Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı. Türkiye Vakıflar Bankası Ankara, İstanbul ve İzmir İli Şubelerine Yönelik Alan Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara 2004.
 • UYGUR Mevlüt, ve YILDIRIM Atila. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rolleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S.27 (2011), s.72-81.
 • WANOUS John P, REICHERS Arnon E. ve AUSTIN, James T. “Organizational Cynicism: An İnitial Study”, Academy of Management Best Papers Proceedings, S.10 (1994), s.269- 273.
 • WANOUS John P, REICHERS Arnon E. ve AUSTIN, James T. “Cynicism About Organizational Change: Measurement, Antecedent and Correlates”, Group and Organizational Management, S.2 (2000), s.132-153.
 • YAZICIOĞLU Yahşi ve ERDOĞAN Samiye. Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara 2004.
 • YÜCELER Aydan. “Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; S. 22 (2009).
APA yıldız k (2013). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 853 - 879.
Chicago yıldız kaya ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2013): 853 - 879.
MLA yıldız kaya ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2013, ss.853 - 879.
AMA yıldız k ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2013; 853 - 879.
Vancouver yıldız k ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2013; 853 - 879.
IEEE yıldız k "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.853 - 879, 2013.
ISNAD yıldız, kaya. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2013), 853-879.
APA yıldız k (2013). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(6), 853 - 879.
Chicago yıldız kaya ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.6 (2013): 853 - 879.
MLA yıldız kaya ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.6, 2013, ss.853 - 879.
AMA yıldız k ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(6): 853 - 879.
Vancouver yıldız k ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(6): 853 - 879.
IEEE yıldız k "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.853 - 879, 2013.
ISNAD yıldız, kaya. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/6 (2013), 853-879.