Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1908 - 1928 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.1256380 İndeks Tarihi: 18-10-2023

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI

Öz:
Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan uzaktan eğitim sonrasında okulların yeniden açılması sürecinde, sınıf öğretmenlerinin ve ilkokul öğrencilerinin yaşanan salgın durumundan nasıl etkilendiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın deseni temel nitel araştırma olarak belirlenmiştir. Araştırmada, farklı bakış açılarıyla oluşan çeşitliliğinin aktarılabilmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda yüz yüze eğitime geçilen süreçte farklı okul türlerinde ve sınıf düzeylerinde görev yapmakta olan 16 sınıf öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda yaşanan süreçten sınıf öğretmenlerinin duygusal, eğitim-öğretim uygulamaları, mesleki bakış açıları açısından; ilkokul öğrencilerinin ise okul kültürü, davranış değişiklikleri, aile desteği açısından etkilendikleri görülmüştür. Araştırmanın sonucunda yüz yüze eğitim sürecine geçilmesiyle birlikte öğrencilerin akademik başarılarında düşüş olduğu; öğrencilerin davranışlarında farklılıklar yaşandığı, uzaktan eğitim sürecinde özel okul ve devlet okullarında yaşanan farklı uygulamaların yüz yüze eğitim sürecine yansıdığı, ailelerin eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Salgının etkilerinin uzun yıllar sürebileceği öngörüldüğünden elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

THE IMPACT OF RETURNING TO SCHOOL AFTER ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON CLASSROOM TEACHERS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Öz:
All schools have been reopened after the Covid-19 pandemic. This paper investigated how the pandemic affected classroom teachers and primary school students. The study adopted a basic qualitative research design. Participants were recruited using maximum variation sampling, which is a purposive sampling method. Maximum variation was the sampling of choice to ensure diversity based on different perspectives. In this context, the sample consisted of 16 classroom teachers working in other schools and grade levels. All participants were interviewed during the transition from online learning to face-to-face education. The data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that the pandemic affected classroom teachers in terms of emotional, educational, and professional perspectives. The results also showed that the pandemic affected primary school students regarding school culture, behavioral changes, and family support. Students performed academically more poorly with the transition to face-to-face education. Students exhibited different behaviors. Different practices experienced in private and public schools during online learning were reflected in face-to-face teaching. Families play a crucial role in education and training. Since it is predicted that the impact of the pandemic may last for years, suggestions were made to improve teaching and training in line with the results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar S., Şahin Cinoğlu D., Karagöz T., Kayğısız G., Meydan M. C., & Işık M., (2022). İlçelerin sosyo ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması SEGE-2022. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. (35), 1-71.
 • Acuner, D., Şekerci, N., Pilavcı, B., Bitar, A., Güler, E., & Aytekin, T. (2022). Covid-19 pandemisinin ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine ve psikososyal durumlarına etkisi: İstanbul örneği. Pearson Journal, 7(19), 268–285. http://dx.doi.org/10.46872/pj.378
 • Akkaş-Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının EBA ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214. https://doi.org/10.47615/issej.835211
 • Alsubaie, M. A. (2022). Distance education and the social literacy of elementary school students during the COVID-19 pandemic. Heliyon, 8(7), e09811. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09811
 • Altıntaş-Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 291-303. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-09-57-11
 • American Psychological Association [APA]. (2020). Stress in America 2020: A national mental health crisis. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/report. (Erişim Tarihi:24/02/2023)
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, C. K. S., & Walker, D. (2010). Introduction to research in education (8th edition). Cengage Learning.
 • Asandaş, N., & Hacıcafereoğlu, S. (2021). Koronavirüs (Covid-19) döneminde uzaktan eğitim süreci. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 213-223.
 • Assunção-Flores, M., & Gago, M. (2020). Teacher education during the COVID-19 pandemic in Portugal: National, institutional and pedagogical responses. Journal of Education for Teaching, 46(4), 507- 516. https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1799709
 • Atalay, M. (2022). Ekonomik faaliyet kollarında Covid-19 pandemi etkisinin çok boyutlu ölçekleme ve k ortalamalar kümeleme analiziyle incelenmesi. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, (37), 171-198. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1035240
 • Avcı, F., & Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.
 • Aydın, E. (2020). Covid-19 döneminde EBA tv üzerinden yapılan Türkçe derslerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 877-894. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787592
 • Azhari, B., & Fajri, I. (2022). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53(7), 1934-1954. https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1875072
 • Azorín, C. (2020). Beyond COVID-19 supernova. Is another education coming?. Journal of Professional Capital and Community, 5(3/4), 381-390. https://doi.org/10.1108/JPCC-05-2020-0019
 • Balaman, F., & Hanbay-Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Batubara, B. M. (2021). The problems of the world of education in the middle of the Covid-19 pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 450-457. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1626
 • Bergdahl, N., & Nouri, J. (2021). Covid-19 and crisis-prompted distance education in Sweden. Technology, Knowledge and Learning, 26(3), 443-459. https://doi.org/10.1007/s10758-020-09470-6
 • Bond, M. (2021). Schools and emergency remote education during the COVID-19 pandemic: A living rapid systematic review. Asian Journal of Distance Education, 15(2), 191-247. https://doi.org/10.5281/zenodo.4425683.
 • Bulut, S., & Kırmızı, F. S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde Türkçe dersine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1-30. https://doi.org/10.51948/auad.960960
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Can, E., & Nikolayidis, U. (2022). Veli ve öğretmen görüşlerine göre Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin görünümü. Başkent University Journal of Education, 9(2), 136-153.
 • Chakraborty, P., Mittal, P., Gupta, M. S., Yadav, S., & Arora, A. (2021). Opinion of students on online education during the Covid 19 pandemic. Human Behavior and Emerging Technologies, 3(3), 357- 365. https://doi.org/10.1002/hbe2.240
 • Chen, T., Peng, L., Yin, X., Rong, J., Yang, J., & Cong, G. (2020). Analysis of user satisfaction with online education platforms in China during the COVID-19 pandemic. In Health care 8(3). https://doi.org/10.3390/healthcare8030200
 • Clark, A. E., Nong, H., Zhu, H., & Zhu, R. (2021). Compensating for academic loss: Online learning and student performance during the COVID-19 pandemic. China Economic Review, 68, 101629. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101629
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2021). Eğitimde araştırma yöntemleri (E. Dinç & K. Kıroğlu Çev. Ed.). Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir Çev. Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Cui, Y., Ma, Z., Wang, L., Yang, A., Liu, Q., Kong, S., & Wang, H. (2023). A survey on big data-enabled innovative online education systems during the COVID-19 pandemic. Journal of Innovation & Knowledge, 8(1), 100295. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100295
 • Çabar, S. (2022). Pierre Bourdieu’nün “alan, sermaye ve habitus” kavramları ekseninde covid-19 sürecinin eğitimdeki fırsat eşitliğine etkisi: Denizli ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • de Leeuw, S., Haelermans, C., Jacobs, M., van der Velden, R., van Vugt, L., & van Wetten, S. (2023). The role of family composition in students' learning growth during the COVID 19 pandemic. Journal of Marriage and Family. https://doi.org/10.1111/jomf.12912
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 273-292 https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620
 • Deniz, O., & Güneş, G. (2022). Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde eğitim bilişim ağını (EBA) kullanma durumları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 28-46.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The Sage handbook of qualitative research (5th edition). Sage.
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. (2020). COVID-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime. McKinsey & Company, 1, 1-9.
 • Eken, Ö., Tosun, N., & Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 113- 128. https://doi.org/10.37669/milliegitim.780722
 • Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID 19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17), e2022376118. https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118
 • Gilgun, J. F. (2019). Deductive qualitative analysis and grounded theory: Sensitizing concepts and hypothesis-testing (Eds. Bryant, A., & Charmaz). The SAGE handbook of current developments in grounded theory, 107-122.
 • Given, L. M. (Ed.). (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage publications. Haleem, A., Javaid, M., & Vaishya, R. (2020). Effects of COVID-19 pandemic in daily life. Current medicine research and practice, 10(2), 78. https://doi.org/10.1016/j.cmrp.2020.03.011
 • Hassan, M. M., Mirza, T., & Hussain, M. W. (2020). A critical review by teachers on online teaching learning during the COVID-19. International Journal of Education and Management Engineering, 10(8), 17-27.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 267-282.
 • Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., Velásquez-Durán, A., & Calderón, D. (2022). Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico. International Journal of Educational Development, 88, 102515. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102515
 • Hoofman, J., & Secord, E. (2021). The effect of COVID-19 on education. Pediatric Clinics, 68(5), 1071- 1079. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2021.05.009
 • Huang, R., Tlili, A., Chang, T. W., Zhang, X., Nascimbeni, F., & Burgos, D. (2020). Disrupted classes, undisrupted learning during COVID-19 outbreak in China: application of open educational practices and resources. Smart Learning Environments, 7, 1-15. https://doi.org/10.1186/s40561-020-00125-8
 • İnci-Kuzu Ç. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 505-527. https://doi.org/10.37669/milliegitim.720556
 • Jain, S., Lall, M., & Singh, A. (2021). Teachers’ voices on the impact of COVID-19 on school education: Are ed-tech companies really the panacea? Contemporary Education Dialogue, 18(1), 58-89. https://doi.org/10.1177/0973184920976433
 • Kahraman, M. E. (2020). Covid-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56. https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.741737
 • Kandıran, E., Gümüş, B., & Özer, M.A. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin twitter yansımalarının duygu analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(3), 228-242. https://doi.org/10.24289/ijsser.1102248
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73. https://trdoi.org/10.27579808/e ijpa.20
 • Kesetovic, Z. (2022). Education process during Covid-19 pandemic–case of the republic of Serbia. Security Dialogues, 13(1).
 • Kubilay, S. (2021). Dijital ayrım: Eğitimde eşitsizlik sorunsalı (A. Kızılkaya-Namlı Ed.). Eğitim & Bilim, 59.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959
 • La Velle, L., Newman, S., Montgomery, C., & Hyatt, D. (2020). Initial teacher education in England and the Covid-19 pandemic: Challenges and opportunities. Journal of Education for Teaching, 46(4), 596-608. https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1803051
 • Lambert, H., Gupte, J., Fletcher, H., Hammond, L., Lowe, N., Pelling, M., Raina, N., Shahid, T., & Shanks, K. (2020). COVID-19 as a global challenge: Towards an inclusive and sustainable future. The Lancet Planetary Health, 4(8), e312-e314. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30168-6
 • Lorente, L. M. L., Arrabal, A. A., & Pulido-Montes, C. (2020). The right to education and ict during Covid 19: An international perspective. Sustainability, 12(21), 9091. https://doi.org/10.3390/su12219091
 • Maqsood, A., Abbas, J., Rehman, G., & Mubeen, R. (2021). The paradigm shift for educational system continuance in the advent of COVID-19 pandemic: Mental health challenges and reflections. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100011. https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2020.100011
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı (M. Çevikbaş Çev. Ed.). Nobel Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan Çev. Ed.). Nobel Yayınevi.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th edition). Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
 • Moghli, M. A., & Shuayb, M. (2020). Education under Covid-19 lockdown: Reflections from teachers, students & parents. Center for Lebanese Studies, Lebanese American University: Beirut, Lebanon.
 • Mukoviz, O. P., Kolos, K. R., & Kolomiiets, N. A. (2018). Distance learning of future primary school teachers as a prerequisite of their professional development throughout life. Інформаційні технології і засоби навчання, 66(4), 42-53.
 • Nikolopoulou, K. (2022). Online education in early primary years: teachers’ practices and experiences during the Covid-19 pandemic. Education Sciences, 12(2), 76. https://doi.org/10.3390/educsci12020076
 • Özmen, H., & Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir Çev. Ed.). Pegem Akademi Yayınları.
 • Pesen, B., & Konak-Özçelik, M. (2021). Geçmişten günümüze bazı salgın hastalıkların toplum üzerindeki etkisi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1).
 • Pozzoli, T., Gini, G., & Scrimin, S. (2022). Distance learning during the COVID-19 lockdown in Italy: The role of family, school, and individual factors. School Psychology, 37(2), 183–189. https://doi.org/10.1037/spq0000437
 • Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Erhart, M., Devine, J., Schlack, R., & Otto, C. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany. European child & adolescent psychiatry, 31(6), 879-889. https://doi.org/10.1007/s00787-021- 01726-5
 • Sağlık Bakanlığı. (2022). https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • Saldana, J. (2022). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı (A. Tüfekci-Akcan & S. N. Şad Çev. Ed). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Scarpellini, F., Segre, G., Cartabia, M., Zanetti, M., Campi, R., Clavenna, A., & Bonati, M. (2021). Distance learning in Italian primary and middle school children during the Covid-19 pandemic: A national survey. BMC Public Health, 21(1),1 -13. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11026-x
 • Schleicher, A. (2020). The impact of Covid-19 on education: Insights from "Education at a Glance 2020". OECD Publishing.
 • Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(4), 37-54.
 • Siche, R. (2020). What is the impact of COVID-19 disease on agriculture? Scientia Agropecuaria, 11(1), 3-6. http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.01.00
 • Sosa-Díaz, M. J. (2021). Emergency remote education, family support and the digital divide in the context of the COVID-19 lockdown. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 7956. https://doi.org/10.3390/ijerph18157956
 • Soydan, T. (2022). Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan eğitsel gelişmelerin toplumsal değişme ve eğitim yaklaşımları bağlamında değerlendirilmesi. Tam Metin Bildiriler Kitabı Book of Proceedıngs, 64.
 • Sönmez, M., Yıldırım, K., & Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43799
 • Sözen, N. (2020). Covid 19 sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları üzerine bir inceleme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), 302-319.
 • Stanistreet, P., Elfert, M., & Atchoarena, D. (2020). Education in the age of COVID-19: Understanding the consequences. International Review of Education, 66, 627-633. https://doi.org/10.1007/s11159-020- 09880-9
 • Sunita, M. L. (2020). Education in the era of COVID-19: Innovative solutions to real challenges. The Educational Review, USA, 4(11), 193-198. https://doi.org/10.26855/er.2020.11.002
 • Susar-Kırmızı, F., & Büyükdağ, G. (2022). Öğretmen görüşlerine göre Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde ilk okuma yazma sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 385-413. https://doi.org/10.17679/inuefd.958090
 • Tang, K. H. D. (2023). Impacts of COVID-19 on primary, secondary and tertiary education: A comprehensive review and recommendations for educational practices. Educational Research for Policy and Practice, 22(1), 23-61. https://doi.org/10.1007/s10671-022-09319-y
 • Taş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde uygulamaya konan uzaktan eğitimin paydaş görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(23),23-49
 • TEDMEM (2020). COVID-19 sürecinde eğitim uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (E. Karip Ed.) Analiz Dizisi 7, Türk Eğitim Derneği (TED).
 • Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 education and education technology ‘solutionism’: A seller’s market. Postdigital Science and Education, 2(3), 863-878. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00164-x
 • Thomas, M. S., & Rogers, C. (2020). Education, the science of learning, and the COVID-19 crisis. Prospects, 49(1), 87-90. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09468-z
 • Tunç, Z., & Gök, B. (2022). Covid-19 pandemisi sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. TEBD, 20(2), 471-497. https://doi.org/10.37217/tebd.1026925
 • Türker, A., & Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 323-342. https://doi.org/10.37669/milliegitim.738702
 • Ullah, H., & Ali, J. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on the schooling of public and private school students in Pakistan. Education 3-13, 50(8), 1085-1094. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1931917
 • UNESCO, UNICEF & World Bank (2021). The state of the global education crisis: A path to recovery. https://www.unicef.org/reports/state-global-education-crisis. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • UNESCO, UNICEF & World Bank. 2020. What have we learnt?: Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700 License: CC BY-SA 3.0 IGO. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • UNESCO. (2020). National education responses to Covid-19: Summary report of UNESCO’s online survey. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373322/PDF/373322eng.pdf.multi. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • UNICEF. (2021). Basın Bülteni. https://www.unicef.org/turkiye/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-okul-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1ndaki-%C3%A7ocuklar-covid 19a-y%C3%B6nelik-karantina-tedbirleri. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • United Nations, (2020). Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond. https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • Uyar, E. (2020). Covid 19 pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32.
 • World Health Organization [WHO]. (2022). https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. (Erişim Tarihi: 24/02/2023)
 • Xie, X., Siau, K., & Nah, F. F. H. (2020). Covid-19 pandemic–online education in the new normal and the next normal. Journal of information technology case and application research, 22(3), 175-187. https://doi.org/10.1080/15228053.2020.1824884
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3298-3308. https://doi.org/10.26466/opus.857131
 • Yapar, N. E., Sağır, Ş. U., & Bozgün, K. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde EBA platformu çevrim içi uzaktan eğitimleri hakkında öğretmen görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 23(2). https://doi.org/10.29299/kefad.975538
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A., & Akar-Vural, R. (2020). Covid-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, 556-565.
 • Yıldız, D. (2021). Özel okullardaki ve devlet okullarındaki ilkokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının karşılaştırılması ve Covid-19 dönemindeki deneyimlerin incelenmesi. MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı.
 • Yolcu, H., & Kurt, M. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı derslerle ilgili öğretmenlerin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 0(87), 241-262.
 • Zancajo, A., Verger, A., & Bolea, P. (2022). Digitalization and beyond: The effects of Covid-19 on post pandemic educational policy and delivery in Europe. Policy and Society, 41(1), 111-128. https://doi.org/10.1093/polsoc/puab016
 • Zhao, Y., & Watterston, J. (2021). The changes we need: Education post COVID-19. Journal of Educational Change, 22(1), 3-12. https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3
APA ÇOLAK E, Kırbıyık N, Kesten A (2023). PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. , 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
Chicago ÇOLAK Elif,Kırbıyık Nihal,Kesten Alper PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. (2023): 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
MLA ÇOLAK Elif,Kırbıyık Nihal,Kesten Alper PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. , 2023, ss.1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
AMA ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. . 2023; 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
Vancouver ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. . 2023; 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
IEEE ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A "PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI." , ss.1908 - 1928, 2023. 10.24315/tred.1256380
ISNAD ÇOLAK, Elif vd. "PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI". (2023), 1908-1928. https://doi.org/10.24315/tred.1256380
APA ÇOLAK E, Kırbıyık N, Kesten A (2023). PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
Chicago ÇOLAK Elif,Kırbıyık Nihal,Kesten Alper PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.3 (2023): 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
MLA ÇOLAK Elif,Kırbıyık Nihal,Kesten Alper PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
AMA ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
Vancouver ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1908 - 1928. 10.24315/tred.1256380
IEEE ÇOLAK E,Kırbıyık N,Kesten A "PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.1908 - 1928, 2023. 10.24315/tred.1256380
ISNAD ÇOLAK, Elif vd. "PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YANSIMALARI". Trakya Eğitim Dergisi 13/3 (2023), 1908-1928. https://doi.org/10.24315/tred.1256380