Yıl: 2012 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 439 - 471 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey

Öz:
Batı Anadolu Genişleme Bölgesi içerisindeki İzmir Körfezi KD, KB, K–G ve D–B uzanımlı faylar tarafından kontrol edilen ve aktif olarak gelişmekte olan sığ denizel bir havzadır. Körfez topografik olarak D–B doğrultulu iç körfez ve KB–GD uzanımlı dış körfez olmak üzere iki kısımdan oluşan L-şekilli bir üzerlemiş havzadır. İzmir İç Körfezi yaklaşık 5–7-km genişliğinde, 25-km uzunluğunda, D–B gidişli ve bölgesel ölçekli açısal uyumsuzluklarla birbirinden ayrılan (i) geç Kretase–Paleosen yaşlı temel kayaları, (ii) erken Miyosen–erken Pliyosen yaşlı eski havza çökelleri ve (iii) Pliyo–Kuvaterner yaşlı genç havza çökellerinden oluşur. Eski havza çökelleri 0.5–1.5-km kalınlığındaki kıvrımlanmış ve yüzeylemiş olan kömür içerikli karasal volkanosedimanter bir istif içerir. İç Körfeze ait genç havza çökelleri Görece formasyonu ve güncel alüvyonal çökelleden yapılıdır. Bu çalışma İzmir Körfez alanının erken–geç Miyosen zaman aralığında kalk-alkali ve alkali volkanizmanın eşlik ettiği deniz düzeyi üzerindeki KD–GB uzanımlı gölsel havzayla simgelendiğini göstermektedir. Geç Pliyosen’den itibaren İzmir Körfezi Ege Denizi suları altında kalmaya başlar ve böylece D–B uzanımlı İzmir İç Körfezi’ nin oluşumu gerçekleşir. Ayrıntılı jeolojik haritalama, jeomorfolojik veriler, bilgisayar tabanlı kinematik analiz çalışmaları ve arazi gözlemlerine göre havzanın erken Miyosen’de başlayan tektonik evrimi dört evreye ayrılabilir. İlk iki evre KD–GB uzanımlı gölsel volkanosedimenter havzanın oluşumunu sonuçlamıştır, üçüncü evre eski havza dolgusunun deformasyonuna neden olan eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylanmanın gelişimiyle karakteristiktir, geç Pliyosen’de başlayan son genişleme evresi ise İzmir İç Körfezi’ nin açılmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji

Batı Anadolu’ da aktif olarak gelişen üzerlemiş havzanın neotektonik evrimi: İzmir İç Körfezi, Turkey

Öz:
İzmir Bay is an actively growing shallow marine basin controlled by active faults trending NE, NW, N–S and E–W, in the West Anatolian Extensional Province. The bay of İzmir is a lazy L-shaped superimposed basin which is topographically divided into an E–W-trending inner bay and a NW-trending outer bay. The Inner Bay of İzmir is an asymmetric graben structure approximately 5–7 km wide and 25 km long containing (i) upper Cretaceous–Palaeocene basement, (ii) an older succession of lower to upper Miocene basin fill, overlain with angular unconformity by (iii) a younger Plio–Quaternary basin fill. The older succession contain a 0.5- to 1.5-km-thick, folded and coal-bearing continental volcano-sedimentary sequence. The younger succession of the Inner Bay of İzmir includes the upper Pliocene–Pleistocene Görece formation and Holocene to recent alluvial fan, fan delta to shallow marine deposits. Th is study reveals that the İzmir Bay region was above sea level and the site of a NE–SW-trending lacustrine environment associated with calc-alkaline to alkaline volcanism during the early to late Miocene. By the late Pliocene the modern coastal areas of İzmir were inundated beneath the waters of the Aegean Sea by the creation of the E–Wtrending Inner Bay of İzmir. Detailed geological mapping, geomorphological evidence and computer-based kinematic analysis show that the tectonic evolution of the basin since the early Miocene can be divided into four stages. Two early extensional stages resulted in the formation of NE–SW-trending lacustrine volcano-sedimentary basins; the third stage, characterized by dip- to strike-slip faulting, deformed the older basin fill units, and the final extensional stage resulted in the opening of the Inner Bay of İzmir since the Late Pliocene.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akartuna, M. 1962. İzmir-Torbalı-Seferihisar-Urla bölgesi jeolojisi hakkında [Geology of İzmir-Torbalı-Seferihisar-Urla region]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 59, 1–18 [in Turkish with English].
 • Aksu, A.E., Pıper, D.J.W. & Konuk, T. 1987. Late Quaternary tectonic and sedimentary history of outer İzmir and Candarli bays, western Turkey. Marine Geology 76, 89–104.
 • Aktuğ, B. & Kılıçoğlu, A. 2006. Recent crustal deformation of İzmir, western Anatolia and surrounding regions as deduced from repeated GPS measurements and strain fi eld. Journal of Geodynamics 41, 471–484.
 • Akyarlı, A., Arısoy, A. & Er, T. 1988. Current and sea level measurements performed in the İzmir Bay. Proceedings of the Environmental Science and Technology Conference, İzmir, Turkey, Environment 1, 1–12.
 • Akyol, N., Zhu, L., Mıtchel, B.J., Sözbİlİr, H. & Kekovalı, K. 2006. Crustal structure and local seismicity in Western Anatolia. Geophysical Journal International 166, 1259–1269, doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03053.x.
 • Alexandrowski, P. 1986. Graphical determination of principal directions for slickenside lineation populations: an attempt modify Arthaud’s method. Journal of Structural Geology 7, 73–82.
 • Alpar, B., Burak, S. & Gazİoğlu, C. 1997. Eff ect of weather system on the regime of sea level variations in İzmir Bay. Turkish Journal of Marine Sciences 3, 83–92.
 • Angelıer, J. 1979. Determination of the mean principal directions of stress for a given fault population. Tectonophysics 56, 17–26.
 • Angelıer, J. 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Research 80, 5835–5848.
 • Angelıer, J. 1990. Inversion of fi eld data in fault tectonics to obtain the regional stress: III. A new rapid direct inversion method by analytical means. Geophysical Journal International 103, 363– 376.
 • Angelıer, J., Dumont, J.F., Karamanderesi, İ.H., Poısson, A., Şİmşek, Ş. & Uysal, Ş. 1981. Analyses of fault mechanisms and expansion of southwestern Anatolia since the Late Miocene. Tectonophysics 79, 11–19.
 • Angelıer, J.A., Tarantola, B., Valette, S. & Manoussıs. A. 1982. Inversion of fi eld data in fault tectonics to obtain the regional stress–1. Single phase fault populations: a new method of computing the stress tensor. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 69, 607–621.
 • Armıjo, R., Carey, E. & Cısternas, A. 1982. Th e inverse problem in microtectonics and the separation of tectonic phases. Tectonophysics 82, 145–169.
 • Arthaud, F. 1969. Méthode de determination graphique des directions de recourcissement, d’allongement et intermédiaire d’une population de failles. Bulletin de la Societé Géologique de France 7, 729–737.
 • Barka, A.A. 1992. The North Anatolian fault zone. Annales Tectonicae VI , 164–195.
 • Bergerat, F., Angelıer, J. & Andreason, P. 2007. Evolution of paleostress fields and brittle deformation of the Tornquist Zone in Scania (Sweden) during Permo–Mesozoic and Cenozoic times. Tectonophysics 444, 93–110.
 • Borsı, S., Ferrara, G., Innocentı, F. & Mazzuolı, R. 1972. Geochronology and petrology of recent volcanics in the eastern Aegean sea (west Anatolia and Lesbos Island). Bulletin of Volcanology 36, 473–496.
 • Bozkurt, E. 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, western Turkey, and its tectonic implications. In:
 • Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 385–403.
 • Bozkurt, E. 2001. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3–30.
 • Bozkurt, E. & Oberhänslı, R. 2001. Menderes Massif (Western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution: a synthesis. International Journal of Earth Sciences 89, 679–708.
 • Bozkurt, E. & Sözbİlİr, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: fi eld evidence for an episodic, two extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63–79.
 • Bozkurt, E. & Sözbİlİr, H. 2006. Evolution of the large-scale active Manisa Fault, Southwest Turkey: implications on fault development and regional tectonics. Geodinamica Acta 19, 427–453.
 • Brahım, L.A., Chotın, P., Abdelouafı, A., el Adraouı, A., Nackha, C., Dhont, D., Charroud, M., Alaouı, F.S., Amrhar, M., Bouaza, A., Tabyaouı, H. & Chaounı, A. 2002. Paleostress evolution in the Moroccan African margin from Triassic to Present. Tectonophysics 357, 187– 205.
 • Carey, E. & Brunıer, B. 1974. Analyse théorique et numérique d’une modèle méchanique élémentaire appliqué a l’étude d’une population de failles. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences Series D 279, 891–894.
 • Çiftçi, N.B. & Bozkurt, E. 2007. Anomalous stress fi eld and active breaching at relay ramps: a fi eld example from Gediz Graben, SW Turkey. Geological Magazine 144, 687–699.
 • Çiftçi, N.B. & Bozkurt, E. 2008. Folding of the Gediz Graben fill, SW Turkey: extensional and/or contractional origin? Geodinamica Acta 21, 145–167.
 • Çiftçi, N.B. & Bozkurt, E. 2009. Structural evolution of the Gediz Graben, SW Turkey: temporal and spatial variation of the graben basin. Basin Research, DOI: 10.1111/j.1365- 2117.2009.00438.x.
 • Delvaux, D. & Sperner, B. 2003. Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR program. In: Nieuwland, D. (ed), New Insights into Structural Interpretation and Modelling. Geological Society, London, Special Publications 212, 75–100.
 • Delvaux, D., Moeys, R., Stapel, G., Petıt, C., Levı, K., Mıroshenko, A., Ruzhıch, V. & San’kov, V. 1997. Paleostress reconstructions and geodynamics of the Baikal region, Central Asia, Part 2. Cenozoic rift ing. Tectonophysics 282, 1–38.
 • Emre, T. & Sözbİlİr, H. 2007. Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: evidence for compression/uplift - related basin formation overprinted by extensional tectonics in West Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 441–470.
 • Emre, Ö., Özalp, S., Doğan, A., Özaksoy, V., Yıldırım, C. & Göktaş, F. 2005. İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri [The Active Faults of the İzmir Region and Their Earthquake Potentials]. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Report no. 10754 [in Turkish, unpublished].
 • Ercan, T., Satır, M., Steınıtz, G., Dora, A., Sarıfakıoğlu, E., Walter, H.J. & Yıldırım, T. 1996. Biga Yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarındaki (KB Anadolu) Tersiyer volkanizmasının özellikleri [Characteristics of the Tertiary volcanics in Biga Peninsula, Gökçeada, Bozcaada and Tavşan islands (NW Anatolia)]. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 117, 55–86 [in Turkish with English Abstract].
 • Erdoğan, B. 1990. İzmir-Ankara Zonu’nun, İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgede stratigrafi k özellikleri ve tektonik evrimi [Stratigraphic features and tectonic evolution of the İzmir- Ankara Zone located between İzmir and Seferihisar]. Turkish Association of Petroleum Geologists (TPJD) Bulletin 2, 1–20 [in Turkish].
 • Erkül, F., Helvacı, C. & Sözbİlİr, H. 2005a. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadic borate basin and tectonic implications for western Turkey. Geological Journal 40, 1–16.
 • Erkül, F., Helvacı, C. & Sözbİlİr, H. 2005b. Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene volcanics in the Bigadiç borate basin, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 227–253.
 • Ersoy, Y. & Helvacı, C. 2007. Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene bimodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 117–139.
 • Eşder, T. & Şİmşek, Ş. 1975. Geology of İzmir (Seferihisar) geothermal area western Anatolia of Turkey determination of reservoirs by means of gradient driling. In: Proceedings of 2nd UN. Symposium, San Francisco, 349–361.
 • Etchecopar, A., Vısseur, A. & Daıgnıeres, M. 1981. An inverse problem in microtectonics for the determination of stress tensors from fault striation analysis. Journal of Structural Geology 3, 51–65.
 • Fry, N. 1999. Striated faults: visual appreciation of their constraint on possible paleostress tensors. Journal of Structural Geology 21, 7–21.
 • Genç, S.C., Altunkaynak, Ş., Karacık, Z. & Yılmaz, Y. 2001. The Çubukludağ Graben, Karaburun Peninsula: it’s tectonic significance in the Neogene geological evolution of the western Anatolia. Geodinamica Acta 14, 45–55.
 • Gephart, J.W. & Forsyth, D.W. 1984. An improved method for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data. Journal of Geophysical Research B89, 9305– 9320.
 • Gessner, K., Ring, U., Passchier, C.W. & Güngör, T. 2001. How to resist subduction: evidence for large-scale out-of-sequence thrusting during Eocene collision in western Turkey. Journal Geological Society London 158, 769–784.
 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Akkök, R., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y., Barka, A., Sarıca, N., Ecevİtoğlu, B., Demirbağ, E., Ersoy, S., Algan, O., Güneysu, C. & Aykol, A. 1995. Rift formation in the Gökova region, southwest Anatolia: implications for the opening of the Aegean Sea. Geological Magazine 132, 637–50.
 • Hardcastle, K.C. & Hılls, L.S. 1991. BRUTE3 and SELECT: Quick Basic 4 programmes for determination of stress tensor confi gurations and separation of heteregenous populations of fault slip data. Computer Geoscience 17, 23–43.
 • Hetzel, R., Ring, U., Akal, C. & Troesch, M. 1995. Miocene NNE-directed extensional unroofi ng in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London 152, 639–654.
 • Işık, V. & Tekelİ, O. 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes Massif (western Turkey): evidence for metamorphic core complex formation. International Journal of Earth Sciences 89, 757–765.
 • İnci, U., Sözbİlİr, H., Erkül, F. & Sümer, Ö. 2003. Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay [The reason of the earthquakes between the Urla and Balıkesir is a fossil fault], Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Dergisi 848, 6–7 [in Turkish].
 • Jolivet, L. 2001. A comparison of geodetic and finite strain pattern in the Aegean, geodynamic implications. Earth and Planetary Science Letters 187, 95–104.
 • Kaya, O. 1979. Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafi si ve tektoniği [Neogene Stratigraphy and tectonics of the middleeast Aegean depression]. Geological Society of Turkey Bulletin 22, 35–58 [in Turkish with English abstract].
 • Kaya, O. 1981. Miocene reference section for the coastal parts of West Anatolia. Newsletters on Stratigraphy 10, 164–191.
 • Kaya, O., Ünay, E., Göktaş, F. & Saraç, G. 2007. Early Miocene stratigraphy of Central West Anatolia, Turkey: implications for the tectonic evolution of the Eastern Aegean area. Geological Journal 42, 85–109.
 • Kaya, O., Ünay, E., Saraç, G., Eıchhorn, S., Hassenrück, S., Knappe, A., Pekdeğer, A. & Mayda, S. 2004. Halitpaşa transpressive zone: implications for an Early Pliocene compressional phase in central western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 13, 1–13.
 • Kaymakcı, N., Aldanmaz, E., Langereis, C., Spell, T.L., Gürer, O.F. & Zanetti , K.A. 2007. Late Miocene transcurrent tectonics in NW Turkey: evidence from palaeomagnetism and 40Ar–39Ar dating of alkaline volcanic rocks. Geological Magazine 144, 379–392.
 • Koçyiğit, A. 1996. Superimposed basins and their relations to the recent strike-slip fault zone: a case study of the Refahiye superimposed basin adjacent to the North Anatolian Transform Fault, northeastern Turkey. International Geological Review 38, 701–713.
 • Koçyiğit, A. 2005. The Denizli graben-horst System and the eastern limit of western Anatolian continental extension: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 167– 208.
 • Koçyiğit, A. & Kaymakcı, N. 1995. İnönü-İnegöl superimposed basins and initiation age of the extensional neotectonic regime in west Turkey. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, İzmir-Turkey, Abstracts, p. 33.
 • Koçyiğit, A. & Özacar, A.A. 2003. Extensional neotectonic regime through the NE edge of the Outer Isparta Angle, SW Turkey: new field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences 12, 67–90.
 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. & Bozkurt, E. 1999. Evidence from the Gediz Graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605–616.
 • Koçyiğit, A., Ünay, E. & Saraç, G. 2000. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west central Anatolia and the Isparta Angle: a key study in the Akşehir- Afyon Graben, Turkey. In: Bozkurt, E., Wınchester, J.A. & Pıper, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 405–421.
 • Krantz, R.W. 1988. Multiple fault sets and three-dimensional strain: theory and application. Journal of Structural Geology 10, 225– 237.
 • Lıangjıe, T., Zhıjun, J. & Chengzao, J. 2001. Tectonic analysis of superimposed basins. Petroleum Geology & Experiment 23, 251–255.
 • Lıps, A.L.W., Cassard, D., Sözbilir, H., Yılmaz, H. & Wıjbrans, J. 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 781–792.
 • Louvari, E. 2000. A Detailed Seismotectonic Study in the Aegean Sea and Surrounding Area with Emphasis on the Information Obtained from Microearthquakes. PhD Thesis, Aristotle University, Thessaloniki, Greece [unpublished].
 • Marrett, R. & Allmendınger, R.W. 1990. Kinematic analysis of fault- slip data. Journal of Structural Geology 12, 973–986.
 • McClusky, S., Balassanıan, S., Barka, A.A., Demİr, C., Ergİntav, S., Georgıev, I., Gürkan, O., Hamburger, H., Hurst, K., Kahle, H.G., Kastens, K., Kekelıdze, G., Kıng, R., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mıshın, A., Nadarıya, M., Ouzounıs, A., Paradıssıs, D., Peter, Y., Prılepın, M., Reılınger, R.E., Şanlı, İ., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M.N. & Veıs, G. 2000. Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern Mediterranean and Caucasus. Journal of Geophysical Research 105, 5695–5720.
 • Mercıer, J.L. 1981. Extensional compressional tectonics associated with the Aegean Arc: comparison with the Andean Cordillera of south Peru-North Bolivia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 300, 337–357.
 • Mıchael, A.J. 1984. Determination of stress from slip data: faults and folds. Journal of Geophysical Research B89, 11517–11526.
 • Ocakoğlu, N., Demirbağ, E. & Kuşcu İ. 2004. Neotectonic structures in the area off shore of Alaçatı, Doğanbey and Kuşadası (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional province. Tectonophysics 391, 67–83.
 • Ocakoğlu, N., Demirbağ, E. & Kuşcu, İ. 2005. Neotectonic structures in İzmir Gulf and surrounding regions (western Turkey): evidences of strike-slip faulting with compression in the Aegean extensional regime. Marine Geology 219, 155–171.
 • Okay, A.İ. 2008. Geology of Turkey: a synopsis. Anschnitt 21, 19–42.
 • Okay, A.İ. & Sİyako, M. 1993. The new position of the İzmir-Ankara Neo-Tethyan suture between İzmir and Balıkesir. In: Turgut, S. (ed), Tectonics and Hydrocarbon Potential of Anatolia and Surrounding Regions. Proceedings of the Ozan Sungurlu Symposium, Ankara, 333–355.
 • Okay, A.İ. & Altıner, D. 2007. A condensed Mesozoic succession north of İzmir: a fragment of the Anatolide-Tauride Platform in the Bornova Flysch Zone. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 257–279.
 • Okay, A.I., Satır, M., Maluski, H., Sİyako, M., Monıe, P., Metzger, R. & Akyüz, S. 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwest Turkey: geological and geochronological constraints. In: Yın, A. & Harrison, M. (eds), Tectonics of Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 420–441.
 • Oral, B.M. 1994. Global Positioning System (GPS) Measurements in Turkey (1988-1992): Kinematics of Africa-Arabia-Eurasia Collision Zone. PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology [unpublished].
 • Özgenç, İ. 1978. Cumaovası (İzmir) asit volkanitlerde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreceli yaş ilişkisi [Relative age relationships between two extrusion phases of Cumaovası acidic volcanics (İzmir)]. Geological Society of Turkey Bulletin 21, 31–34 [in Turkish with English abstract].
 • Özkaymak, Ç. & Sözbİlİr, H. 2008. Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: the active Manisa fault zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 17, 615– 635.
 • Ramsey, J.G. & Lısle, R.J. 2000. The Techniques of Modern Structural Geology: Applications of Continuum Mechanics in Structural Geology, Volume 3. Academic Press, London.
 • Reches, Z. 1987. Determination of the tectonic stress tensor from slip along faults that obey the Coloumb yield criterion. Tectonics 6, 849–861.
 • Reilinger, R.E. & McClusky, S.C. 2001. GPS constraints on block motions in western Turkey and the Aegean: implications for earthquake hazards. Proceedings of Symposium on Seismotectonics of the NW Anatolia-Aegean and Recent Turkey Earthquakes, May 8, 2001. İstanbul Technical University (ITU), İstanbul, 14–20.
 • Ring, U., Susanne, L. & Matthıas, B. 1999. Structural analysis of a complex nappe sequence and late orogenic basins from the Aegean Island of Samos, Greece. Journal of Structural Geology 21, 1575–1601.
 • Ring, U., Johnson, C., Hetzel, R. & Gessner, K. 2003. Tectonic denudation of a Late Cretaceous–Tertiary collisional belt: regionally symmetric cooling patterns and their relation to extensional faults in the Anatolide belt of western Turkey. Geological Magazine 140, 421–441.
 • Rojay, B., Toprak, V., Demirci, C. & Süzen, L. 2005. Plio–Quaternary evolution of the Küçük Menderes Graben Southwestern Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 18, 317–331.
 • Saıntot, A. & Angelıer, J. 2002. Tectonic paleostress fi elds and structural evolution of the NW-Caucasus fold-and-thrust belt from Late Cretaceous to Quaternary. Tectonophysics 357, 1–31.
 • Sarıca, N. 2000. The Plio−Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their tectonic significance on N−S extensional tectonics in West Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geological Journal 35, 1–24.
 • Savaşçın, Y. 1978. Foça-Urla Neojen Volkanitlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi ve Kökensel Yorumu [Mineralogical and Geochemical Investigation of Foça-Urla Neogene Volcanics and Their Origin]. PhD Thesis [in Turkish with English abstract]. Sayın, E. 2003. Physical features of the İzmir Bay. Continental Shelf Research 23, 957–970.
 • Sayın, E., Pazı, İ. & Eronat, C. 2006. Investigation of water masses in İzmir Bay, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 15, 343–372.
 • Şengör, A.M.C., Görür, N. & Şaroğlu, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Bıddle, K. & Chrıstıe-Blıck, N. (eds), Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 37, 227–264.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. & Rundle, C.C. 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. Journal of the Geological Society, London 149, 533–538.
 • Seyitoğlu, G., Tekeli, O., Çemen, İ., Şen, Ş. & Işık, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir Graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15–26.
 • Sözbilir, H. 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51–67.
 • Sözbilir, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277–288.
 • Sözbilir, H., Erkül, F. & Sümer, Ö. 2003a. Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) arasında uzanan Miyosen sonrası yaşlı KD-Doğrultulu accommodation zonuna ait saha verileri, Batı Anadolu [Field evidence for post-Miocene NE-trending accomodation zone lying between Gümüldür (İzmir) and Bigadiç (Balıkesir), west Anatolia]. Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 85–86.
 • Sözbilir, H., İnci, U., Erkül, F. & Sümer, Ö. 2003b. An active intermitten transform zone accommodating N −S extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara. Poster Session, 2/2.
 • Sözbilir, H., Sarı, B., Uzel, B., Sümer, O. & Akkiraz, S. 2011. Tectonic implications of transtentional supradetachment basin development in an extension-parallel transfer zone: the Kocaçay Basin, Western Anatolia, Turkey. Basin Research 23, 423–448.
 • Sözbilir, H., Sümer, Ö., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Ersoy, Y. Erkül, F., İnci, U. & Helvacı, C. 2007. Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir transfer zonu içinde kalan aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri [Geological features of basins bordered by active strike-slip faults that located in the İzmir- Balıkesir transfer zone, western Anatolia]. 11th Meeting of Active Tectonics Research Group, Abstracts, p. 42.
 • Sözbilir, H., Uzel, B., Sümer, Ö., İncİ, U., Ersoy, Y. Koçer, T., Demirtaş, R. & Özkaymak, Ç. 2008. D–B uzanımlı İzmir Fayı ile KD-uzanımlı Seferihisar Fayı’nın birlikte çalıştığına dair veriler: İzmir Körfezi’ni oluşturan aktif faylarda kinematik ve paleosismolojik çalışmalar, Batı Anadolu [Evidence for a kinematically linked E–W-trending İzmir Fault and NEtrending Seferihisar Fault: Kinematic and paleoseismogical studies carried out on active faults forming the İzmir Bay, Western Anatolia]. Türkiye Jeoloji Bülteni 51, 91–114 [in Turkish with English abstract].
 • Sözbilir, H., Kaymakcı, N., Langereis, C., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Özkaptan, M. & Gülyüz, M. 2009. Transfer zonlarının jeolojik evrimi ve bu zonların Batı Anadolu’daki K–G genişleme tektoniğine katkısı: İzmir-Balıkesir Transfer Zonu [Geological evolution of transfer zones and their contribution to N–S extensional tectonics in western Anatolia: İzmir-Balıkesir Transfer Zone]. 13th Meeting of Active Tectonics Research Group, Abstracts, p. 51.
 • Tan, O. & Taymaz, T. 2001. Source parameters of November 6, 1992 Doğanbey (İzmir) earthquake (Mw= 6.0) obtained from inversion of teleseismic body-waveforms. In: Proceedings of 4th International Turkish Geology Symposium: Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings. Çukurova University Publications, p. 171.
 • Tan, O., Tapırdamaz, C. & Yörük, A. 2008. The earthquake catalogues for Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 17, 405–418.
 • Taymaz, T., Yılmaz, Y. & Dilek, Y. 2007. The geodynamics of the Aegean and Anatolia: Introduction. In: Taymaz, T., Yılmaz, Y. & Dilek, Y. (eds), The Geodynamics of the Aegean and Anatolia. Geological Society, London, Special Publications 291, 1–16.
 • Uzel, B. & Sözbilir, H. 2006. Batı Anadolu’da normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örnek: Cumaovası çek-ayır havzası, İzmir [An example of basins which developed under the control of normal faults and strikeslip faults: Cumaovası pull-apart basin, İzmir]. 10th Meeting of Active Tectonics Research Group, Abstracts, p. 93.
 • Uzel, B. & Sözbİlİr, H. 2008. A first record of strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası basin as an example. Turkish Journal of Earth Sciences 17, 559– 591.
 • Vandycke, S. & Bergerat, F. 2001. Brittle tectonic structures and palaeostress analysis in the Isle of Wight, Wessex basin, southern U.K. Journal of Structural Geology 23, 393–406.
 • Will, T.M. & Powell, R. 1991. A robust approach to the calculation of paleostress fields from fault plane data. Journal of Structural Geology 13, 813–821.
 • Yamaji, A. 2000. The multiple inverse method: a new technique to separate stresses from heterogeneous fault-slip data. Journal of Structural Geology 22, 441–452.
 • Yılmaz, Y., Genç, S.C., Gürer, O.F., Bozcu M., Yılmaz K., Karacık Z., Altunkaynak, Ş. & Elmas A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: Bozkurt, E., Wınchester, J.A. & Pıper, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 353–384.
 • Yın, Z.M. & Ranallı, G. 1993. Determination of tectonic stress field from fault slip data, toward a probabilistic model. Journal of Geophysical Research 98, 12165–12176.
 • Zalohar, J. & Vrabec, M. 2007. Paleostress analysis of heterogeneous fault-slip data: the Gauss method. Journal of Structural Geology 29, 1798–1810.
 • Zhu, L., Akyol, N., Mıtchell, B.J. & Sözbilir, H. 2006. Seismotectonics of western Turkey from high resolution earthquake relocations and moment tensor determinations. Geophysical Research Letters 33, L07316, doi: 10.1029/2006GL025842.
APA Uzel B, Sözbilir H, Özkaymak Ç (2012). Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. , 439 - 471.
Chicago Uzel Bora,Sözbilir Hasan,Özkaymak Çağlar Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. (2012): 439 - 471.
MLA Uzel Bora,Sözbilir Hasan,Özkaymak Çağlar Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. , 2012, ss.439 - 471.
AMA Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. . 2012; 439 - 471.
Vancouver Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. . 2012; 439 - 471.
IEEE Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç "Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey." , ss.439 - 471, 2012.
ISNAD Uzel, Bora vd. "Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey". (2012), 439-471.
APA Uzel B, Sözbilir H, Özkaymak Ç (2012). Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(4), 439 - 471.
Chicago Uzel Bora,Sözbilir Hasan,Özkaymak Çağlar Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 21, no.4 (2012): 439 - 471.
MLA Uzel Bora,Sözbilir Hasan,Özkaymak Çağlar Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.21, no.4, 2012, ss.439 - 471.
AMA Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(4): 439 - 471.
Vancouver Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. 2012; 21(4): 439 - 471.
IEEE Uzel B,Sözbilir H,Özkaymak Ç "Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey." Turkish Journal of Earth Sciences, 21, ss.439 - 471, 2012.
ISNAD Uzel, Bora vd. "Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in Western Anatolia: The inner bay of İzmir, Turkey". Turkish Journal of Earth Sciences 21/4 (2012), 439-471.