Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 311 - 317 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17049/ataunihem.704252 İndeks Tarihi: 29-07-2022

HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin üriner kateter ve katetere ilişkin enfeksiyonları önlemeye yönelik bilgi ve tutumlarınıbelirlemek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini bir ildeki eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapmakta olanhemşireler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya gönüllü olarak katılan ve ulaşılabilen131 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında, hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini içeren tanımlayıcı soru formu ve Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol ÖnlemleriÖlçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testikullanılmıştır.Bulgular: Hemşirelerin %35.1’inin 35 yaş ve üzeri, %87’sinin kadın, %60.3’ünün lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %24.4’ünün çalışma süresinin 6-10 yıl arası olduğu ve %53.4’ünün kateter ilişkiliüriner sistem enfeksiyonları hakkında eğitim aldığı saptanmıştır. Hemşirelerin ölçekten ortalama 62.18±7.11 puan aldıklarıbelirlenmiştir. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma süresi gibi değişkenlerin hemşirelerin üriner kateter ve katetere ilişkinenfeksiyonları önlemeye yönelik bilgi ve tutumlarını etkilemediği bulunmuştur.Sonuç: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yarıdan fazlasının kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları hakkındaeğitim aldıkları ve üriner kateter ve katetere ilişkin enfeksiyonları önlemeye yönelik bilgi ve tutumlarının yüksek olduğubelirlenmiştir. Üriner kateter ve üriner sistem enfeksiyonlarını önlemeye yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması vesürekliliğinin sağlanması önerilebilir.
Anahtar Kelime: enfeksiyon tutum Bilgi hemşire üriner katater

Knowledge and Attitudes of Nurses about Urinary Catheter and Prevention of Catheter-Associated Infections

Öz:
Aim: This study was undertaken to explore knowledge and attitudes of nurses about urinary catheter and prevention of catheter-associated infections. Methods: The population of this descriptive study was composed of nurses who worked at a training and research hospital in a province. The study utilized no sampling method, and 131 nurses who volunteered to join the study and were contacted were recruited for the study. The data of the study were collected using descriptive questionnaire that addressed at nurses’ sociodemographic characteristics and Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTI) between April and May 2019. In the analysis of the data; numbers, percentages, means, Mann Whitney-U test and Kruskall Wallis test were used. Results: 35.1% of the nurses were aged ≥35 years, 87.0% of them were female and 60.3% of them had undergraduate degrees. 24.4% of the participating nurses had a work-length of 6-10 years and 53.4% of them received training about catheterassociated urinary system infections. It was identified that nurses had an average score of 62.18±7.11. It was identified that such variables as age, sex, educational status, work-length did not affect nurses’ urinary catheter and catheter-associated infections. Conclusion:It was found that more than half of the participant nurses received training about catheter-associated urinary system infections and showed a high level of knowledge and attitudes about urinary catheter and prevention of catheterassociated infections. It may be recommended that the number of on-job trainings about preventing catheter-associated infections be elevated and continued.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KÖSE TUNCER S, Karakurt P, Erdinç A (2021). HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. , 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
Chicago KÖSE TUNCER Sevinç,Karakurt Papatya,Erdinç Arzu HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. (2021): 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
MLA KÖSE TUNCER Sevinç,Karakurt Papatya,Erdinç Arzu HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. , 2021, ss.311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
AMA KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. . 2021; 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
Vancouver KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. . 2021; 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
IEEE KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A "HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI." , ss.311 - 317, 2021. 10.17049/ataunihem.704252
ISNAD KÖSE TUNCER, Sevinç vd. "HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI". (2021), 311-317. https://doi.org/10.17049/ataunihem.704252
APA KÖSE TUNCER S, Karakurt P, Erdinç A (2021). HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(3), 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
Chicago KÖSE TUNCER Sevinç,Karakurt Papatya,Erdinç Arzu HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 24, no.3 (2021): 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
MLA KÖSE TUNCER Sevinç,Karakurt Papatya,Erdinç Arzu HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, 2021, ss.311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
AMA KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(3): 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
Vancouver KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(3): 311 - 317. 10.17049/ataunihem.704252
IEEE KÖSE TUNCER S,Karakurt P,Erdinç A "HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24, ss.311 - 317, 2021. 10.17049/ataunihem.704252
ISNAD KÖSE TUNCER, Sevinç vd. "HEMŞİRELERİN ÜRİNER KATETER VE KATETERE İLİŞKİN ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 24/3 (2021), 311-317. https://doi.org/10.17049/ataunihem.704252